Cercetarea

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Cercetător în domeniu medical
Eusebiu de Cezareea, istoric creştin
Acest articol face parte din seria
Spiritualitate didactică
Sfânta Treime
Dumnezeu Tatăl - Dumnezeu Fiul - Duhul Sfânt
Duhuri (spirite)
Îngeri - Diavoli
Viața viitoare
Judecată - Rai - Iad
Sfintele Taine
Botezul - Mirungerea
Sf. Împărtășanie - Mărturisirea
Căsătoria - Preoția
Sf. Maslu
Condiția omului
Omul - Îmbrăcămintea - Munca - Alimentația - Grijile - Visele
Teama - Gelozia - Cercetarea - Plictiseala
Libertatea - Ispita - Virtutea - Păcatul - Patima
Vârstele omului
Sărăcia - Bogăția- Luxul
Plăcerea - Boala - Bucuria- Tristețea- Suferința - Fericirea
Diverse
Cerșetoria - Extratereștri - Superstiții
Patimi ce afectează libertatea omului
Dependența de televizor
Dependența de internet - Dependența de jocurile pe calculator
Jocurile pe bani
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului
Fumatul - Drogurile
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului și sufletului
Prostituția
Decalogul
Decalogul
Rugăciunea, veghea și postul
Rugăciunea
Rugăciunea Tatăl Nostru - Rugăciunea inimii
Veghea - Postul
Virtuți
Virtuțile teologice

Credința - Nădejdea - Iubirea

Credința la români
Virtuțile morale

Înțelepciunea - Smerenia - Mulțumirea - Adevăr
Răbdarea - Stăruința în bine
Prietenia - Blândețea - Iertarea - Pacea
Mila - Dreptatea - Hărnicia

Păcate
Păcate strigătoare la cer
Uciderea - Homosexualitatea
Asuprirea orfanilor, văduvelor, străinilor, săracilor, năpăstuiților
Întârzierea sau oprirea plății lucrătorilor
Păcate capitale
Mândria - Desfrânarea
Iubirea de arginți - Invidia - Lăcomia
Mânia - Lenea
Alte păcate
Necredința - Închinarea la dumnezei străini
Pretexte și justificări pentru necredință - Atitudinea față de cei necredincioși

Vrăjitoria - Credința în astrologie - Credința în reîncarnare
Egoism - Furt - Nedreptatea - Lovirea - Gândurile rele
Nesocotirea părinților - Nesăbuința - Nepăsarea

Păcatele limbii
Minciuna - Mărturia mincinoasă - Hula - Cârtirea
Cearta - Bârfa - Limbuția
Editați această casetă

Cercetarea este ,,o îndeletnicire plină de trudă, la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor”.[1] Ea poate îmbrăca diverse forme: cercetarea lumii, lucrurilor în general, cercetarea istoriei, cercetarea Scripturilor, cercetarea morală a oamenilor, inclusiv cercetarea de sine care trebuie să preceadă împărtăşania, cercetarea celor necăjiţi pentru ajutorarea lor. Dumnezeu este cel care cercetează inimile şi rărunchii oamenilor. Din moment ce cunoaşterea (cercetarea) îngâmfă, precum spune apostolul Pavel[2], ea trebuie însoţită permanent de smerenie. Înţelepciunea este cu cei smeriţi, spune Solomon[3] ,,Omul înţelept îşi ascunde ştiinţa", arată acelaşi Solomon.[4]

Cercetarea lumii, a lucrărilor Domnului

Eclesiastul spune lămurit:,,Mi-am pus inima să cercetez şi să adîncesc cu înţelepciune tot ce se întîmplă supt ceruri: iată o îndeletnicire plină de trudă, la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor."[5] Psalmistul spune şi el:,,Mari sînt lucrările Domnului, cercetate de toţi cei ce îşi găsesc plăcerea în ele”.[6] ,,Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraţilor stă în cercetarea lucrurilor", arată Solomon.[7] Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu, cum ar fi lucrurile ce sunt pregătite de Dumnezeu celor ce-L iubesc, dezvăluite apostolilor prin puterea Duhului Sfânt:

,,Lucruri, pe care ochiul nu le -a văzut, urechea nu le -a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile, pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.``

Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.[8]

În mod obişnuit omul nu poate pătrunde şi înţelege deplin ceea ce se petrece sub soare.[9]

Deviza ,,Crede şi nu cerceta" aparţine duşmanului credinţei creştine, filosoful roman Celsus, sec 2. Pentru a denigra creştinismul, Celsus a pus în gura apostolilor din primele veacuri această zicere, pe care ei, chipurile, ar fi folosit-o pentru a-i atrage la credinţă pe oamenii simpli. Origen citează această zicere a lui Celsus.[10] Deviza a fost preluată de gânditorii atei, în special de comunişti, care au încercat să inducă ideea că ea aparţine creştinismului. Această deviză contravine spiritului Bibliei care are nenumărate îndemnuri clare şi explicite de cunoaştere a lumii.

Unele cercetări au o finalitate practică cum ar fi cercetarea minieră: ,,Argintul are o mină de unde se scoate, şi aurul are un loc de unde este scos ca să fie curăţit. /Fierul se scoate din pămînt, şi piatra se topeşte ca să dea arama. /Omul pune capăt întunericului, cercetează, până în ţinuturile cele mai adânci, pietrele ascunse în negura şi în umbra morţii. /Sapă o fântână departe de locurile locuite; picioarele nu-i mai sunt de ajutor, stă atârnat şi se clatină, departe de locuinţele omeneşti."[11]

Mândria, pericolul cunoaşterii

Cunoaşterea este una din pricinile de mândrie, căci „cunoştința îngâmfă, pe când dragostea zideşte” învaţă apostolul Pavel[12]Adam şi Eva au fost alungaţi din rai din pricina trufiei cunoaşterii, pentru că au nesocotit porunca Domnului şi au mâncat din pomul cunoaşterii binelui şi răului, arată Cartea Facerii[13]Lucifer a căzut din cer din pricina trufiei, devenind Satan (duşmanul, diavolul), învaţă proorocul Isaia[14] De aceea cunoaşterea trebuie însoţită permanent de smerenie. Înţelepciunea este cu cei smeriţi, spune Solomon[15] ,,Omul înţelept îşi ascunde ştiinţa", arată acelaşi Solomon[16]

Cercetarea istoriei

În Cartea Deuteronomului suntem îndemnaţi la o cercetare deplină şi atotcuprinzătoare a istoriei pentru a ne convinge de faptul că Dumnezeu este unic în lume:

,,cercetează timpurile trecute, care au fost înainte de tine, din ziua când a făcut Dumnezeu pe om pe pământ; cercetează de la o margine a cerului până la cealaltă margine a lui şi vezi dacă s-a mai săvârşit vreo faptă mare ca aceasta şi dacă s-a mai auzit ceva la fel!

33. A mai auzit, oare, vreun popor glasul Dumnezeului celui viu, grăind din mijlocul focului, cum ai auzit tu şi să rămână viu?

34. Sau a mai încercat, oare, vreun dumnezeu să se ducă să-şi ia popor din mijlocul altui popor prin plăgi, prin semne, prin vedenii şi prin război, cu mână tare şi cu braţ înalt şi prin minuni mari, cum a făcut pentru voi Domnul Dumnezeul vostru în Egipt, înaintea ochilor voştri?

35. Ţie, Israele, ţi s-a dat să vezi aceasta, ca să ştii că numai Domnul Dumnezeul tău este Dumnezeu şi nu mai este altul afară de El.

36. Din cer te-a învrednicit să auzi glasul Lui, ca să te înveţe, şi pe pământ ţi-a arătat focul Lui cel mare şi ai auzit cuvintele Lui din mijlocul focului.

37. Pentru că El a iubit pe părinţii tăi şi v-a ales pe voi, urmaşii lor, de aceea te-a Şi scos cu puterea Lui cea mare din Egipt.

38. Ca să alunge de la faţa ta popoarele cele mai mari şi mai puternice decât tine şi ca să te ducă să-ţi dea pământul lor moştenire, aşa cum ai astăzi.[17]

Psalmistul îndeamnă la cercetarea istoriei:

Străbateţi Sionul, şi ocoliţi-l, număraţi-i turnurile, priviţi-i întăritura, şi cercetaţi -i palatele, ca să povestiţi celor ce vor veni după ei./ Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci; El va fi călăuza noastră până la moarte.[18]

Cercetarea Scripturilor

,,Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa vecinică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine”, spune Iisus iudeilor.[19]Apostolul Luca scrie: ,,Iudeii aceştia(din Berea-n.r) aveau o inimă mai aleasă decît cei din Tesalonic. Au primit Cuvîntul cu toată râvna, şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa"[20] ,,Ei (proorocii) cercetau să vadă ce vreme şi ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos şi slava de care aveau să fie urmate", scrie apostolul Petru.[21]

Cercetarea morală

Eclesiastul spune:,,M-am apucat şi am cercetat toate lucrurile, cu gînd să înţeleg, să adâncesc, şi să caut înţelepciunea şi rostul lucrurilor, şi să pricep nebunia răutăţii şi rătăcirea prostiei.[22] El arată că a cercetat diverse lucruri morale în repetate rânduri.[23] Apostolul Pavel scrie tesalonicenilor:,,Nu dispreţuiţi proorociile. Ci cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun.”[24],,Pe când cerceta Petru pe toţi sfinţii, s-a pogorît şi la cei ce locuiau în Lida”, scrie apostolul Luca.[25] ,,Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului, şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunerecului, ba încă mai degrabă osândiţi-le”, scrie apostolul Pavel efesenilor.[26]

Iată o cercetare făcută de prooroci:

Proorocii, care au proorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ţinta cercetărilor şi căutării lor stăruitoare.

Ei cercetau să vadă ce vreme şi ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos şi slava de care aveau să fie urmate.

Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înşişi, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia, prin Duhul Sfânt trimis din cer şi în care chiar îngerii doresc să privească.

De aceea, încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi treji, şi puneţi-vă toată nădejdea în harul, care vă va fi adus, la arătarea lui Isus Hristos.[27]

Apostolul Ioan le spune ucenicilor săi să cerceteze duhurile, arătând că cel ce susţinea că Iisus a venit în trup era Duhul lui Dumnezeu în timp ce acela care nu mărturisea că Iisus este de la Dumnezeu era duhul lui Antihrist.[28] ,,Cel care vorbeşte întâi în pricina lui, pare că are dreptate, dar vine celalalt, şi-l ia la cercetare”, scrie Solomon.[29],,Omul bogat se crede înţelept, dar săracul care este priceput îl cercetează”, adaugă acelaşi Solomon.[30] În Cartea Eclesiastului stă scris:,,Pe lângă că Eclesiastul a fost înţelept, el a mai învăţat şi ştiinţa pe popor, a cercetat, a adâncit şi a întocmit un mare număr de zicători."[31]

Iată cum trebuie cercetaţi diaconii:

Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiţi, nu cu două feţe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câştig mârşav:

ci să păstreze taina credinţei într-un cuget curat.

Trebuiesc cercetaţi întâi, şi numai dacă sunt fără prihană, să fie diaconi.[32]

Cercetarea de sine

Sfântul Apostol Pavel: ,,să se cerceteze însă omul pe sine şi aşa să mănânce din pâine şi să bea din pahar"(1Cor11.29)

Apostolul Pavel scrie galatenilor:,,Fiecare să-şi cerceteze fapta lui, şi atunci va avea cu ce să se laude numai în ce -l priveşte pe el, şi nu cu privire la alţii."[33] ,,Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm, şi să ne întoarcem la Domnul”, stă scris în Plângerile lui Ieremia.[34],, Veniţi-vă în fire, şi cercetaţi-vă, neam fără ruşine.", scrie proorocul Sofonie.[35] Cercetarea de sine trebuie făcută şi înainte de împărtăşanie:

Căci eu de la Domnul am primit ceea ce v-am dat şi vouă: Că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat pâine,

24. Şi, mulţumind, a frânt şi a zis: Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi. Aceasta să faceţi spre pomenirea Mea.

25. Asemenea şi paharul după Cină, zicând: Acest pahar este Legea cea nouă întru sângele Meu. Aceasta să faceţi ori de câte ori veţi bea, spre pomenirea Mea.

26. Căci de câte ori veţi mânca această pâine şi veţi bea acest pahar, moartea Domnului vestiţi până când va veni.

27. Astfel, oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat faţă de trupul şi sângele Domnului.

28. Să se cerceteze însă omul pe sine şi aşa să mănânce din pâine şi să bea din pahar.

29. Căci cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie, osândă îşi mănâncă şi bea, nesocotind trupul Domnului. 30. De aceea, mulţi dintre voi sunt neputincioşi şi bolnavi şi mulţi au murit."[36]

Cercetarea celor necăjiţi

Sfântul şi Dreptul Iov:,,eram tatăl celor neputincioşi şi cercetam cu sârguinţă pricinile care-mi erau necunoscute"(Iov29.16)

Apostolul Iacov scrie:,,Cucernicia curată şi neîntinată înaintea lui Dumnezeu şi Tatăl, aceasta este: să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor, şi să ne păzim pe noi fără de pată din partea lumii."[37] Iov spune: ,,Celor nenorociţi le eram tată, şi cercetam pricina celui necunoscut."[38]

Dumnezeu cercetează inimile şi rărunchii oamenilor

Proorocul Ieremia scrie: Dumnezeu spune:,,Eu, Domnul, pătrund inima şi încerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după căile lui şi după roada faptelor lui."[39],,Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trece-mi prin cuptorul de foc rărunchii şi inima!", scrie psalmistul.[40]Omul socoteşte că toate căile lui sunt fără prihană, dar Cel ce cercetează inimile este Domnul", avertizează Solomon.[41] Apostolul Pavel scrie: ,,Ci, fiindcă Dumnezeu ne -a găsit vrednici să ne încredinţeze Evanghelia, căutăm să vorbim aşa ca să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu, care ne cercetează inima."[42]Există numeroase pasaje care vorbesc de această cercetare a Domnului.[43]

Bibliografie

 1. Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, ISBN 0 564 01708 6.
 2. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea şi purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1997, Bucureşti, ISBN 973-9130-88-7.
 3. English Standard Version Bible, 1971.
 4. Carte de învăţătură creştină ortodoxă, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1978, Bucureşti.
 5. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului şi Clujului, Învăţătură de credinţă ortodoxă, tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod, ediţia a 3-a revăzută, prefaţă la ediţia I de Bartolomeu Anania, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2003, ISBN 973-8248-43-4
 6. Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Concordanţă biblică tematică, ediţie revăzută şi completată de Pr. Vasile Dogaru şi Pr. Neculai Dorneanu după lucrarea Călăuza predicatorului de Dr. Constantin Chiricescu şi Iconom Constantin Nazarie, cuvânt înainte de IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 2000, ISBN 973-9272-58-4.

Note

 1. Ecl1.13
 2. 1Cor8.1
 3. Prov11.2
 4. Prov12.23
 5. Ecl1.13
 6. Ps111.2
 7. Prov25.2
 8. 1Cor2.10
 9. Ecl8.17
 10. Filocalia, Origen, Editura Herald, pag 106
 11. Iov 28.1-3
 12. 1Cor8.1
 13. Fac3.1-6
 14. Is14.12-14, Lc10.18
 15. Prov11.2
 16. Prov12.23
 17. Deut4.32
 18. Ps48.13
 19. Ioan5.39
 20. FA17.11
 21. 1Pet1.11
 22. Ecl7.25
 23. Ecl7.23,25,27, 9.1
 24. 1Tes5.20-21
 25. FA9.32
 26. Efes5.10-11
 27. 1Pet1.10-13
 28. 1Ioan4.1-3
 29. Prov18.17
 30. Prov28.11
 31. Ecl12.9
 32. 1Tim3.8-10
 33. Gal6.4
 34. Pl3.40
 35. Sof2.1
 36. 1Cor11.28
 37. Iac1.27
 38. Iov29.16
 39. Ier17.10
 40. Ps26.2
 41. Prov21.2
 42. 1Tes2.4
 43. 1Cron28.9, 29.17, Iov7.18,10.6, 13.9, Ps7.9,11.4, 17.3, 26.2, 65.9, 139.1-2), 139.23, Ezec34.11-12, Zah10.3, Lc1.68, 1.78, 7.16, Rom8.27, 1Tes2.4, Evrei2.6, 1Pet2.12, Apoc2.23