Iubirea

De la OrthodoxWiki
(Redirecționat de la Dragostea)
Salt la: navigare, căutare
Mântuitorul, Andrei Rubliov, sec al XV-lea
Acest articol face parte din seria
Spiritualitate ortodoxă
Sfintele Taine
BotezulMirungerea
Sf. ÎmpărtășanieSpovedania
CăsătoriaPreoția
Sf. Maslu
Starea omului
PăcatulPatimaVirtutea
RaiulIadul
Păcate
Păcate strigătoare la cer
Păcate capitale
Alte păcate
Păcatele limbii
Virtuți
Virtuțile teologice

CredințaNădejdeaIubirea

Virtuțile morale

ÎnțelepciuneaSmerenia
RăbdareaStăruința în bine
PrieteniaIertareaBlândețea
PaceaMilaDreptateaHărnicia

Etapele vieții duhovnicești
Despătimirea (Curățirea)
Contemplația
Îndumnezeirea
Isihasm
Trezvia Pocăința
IsihiaDiscernământul
Mintea
Asceza
FecioriaAscultarea
StatorniciaPostul
SărăciaMonahismul
Rugăciunea
ÎnchinareaCinstirea
Pravila de rugăciune
Rugăciunea lui Iisus
Sf. MoașteSemnul Sf. Cruci
Sfinții Părinți
Părinții apostolici
Părinții pustiei
Părinții capadocieni
Filocalia
Scara dumnezeiescului urcuș
Editați această casetă

Iubirea (dragostea) este cea mai mare dintre cele trei virtuţi teologice (celelalte două fiind credinţa şi nădejdea) precum spune apostolul Pavel (1Cor13.13). ,,Dumnezeu este dragoste” (1Ioan4.8,16) şi dragostea este de la Dumnezeu (1Ioan4.7), arată apostolul Ioan. Ea este nesfârşită (1Cor8.8), asemenea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel învaţă că fără iubire toate virtuţile (darul grăirii în limbi străine, darul proorociei, darul cunoaşterii totale, darul credinţei perfecte, darul milei absolute, darul ascezei) nu folosesc la nimic. Cel ce are dragoste nu suferă de păcate- continuă apostolul Pavel- căci dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire. Cel ce iubeşte are şi celelalte virtuţi, este şi îndelung-răbdător, şi bun, se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul, încheie Pavel (1Cor13.4-7). ,,Cine acoperă o greşală, caută dragostea, dar cine o pomeneşte mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni.", învaţă Solomon (Prov17.9) Ura stârneşte certuri, dar dragostea acoperă toate greşelile, arată acelaşi Solomon (Prov10.12). ,,Prin dragoste şi credincioşie omul ispăşeşte nelegiuirea, şi prin frica de Domnul se abate de la rău.", învaţă acelaşi Solomon (Prov16.6). Porunca iubirii lui Dumnezeu şi porunca iubirii aproapelui cuprind toată Legea şi toţi proroocii, după cum spune Iisus (Mat22.37-40). Tot Mântuitorul spune că trebuie să ne iubim unii pe alţii aşa cum ne-a iubit El.(Ioan13.34) Există mai multe feluri de iubire: iubirea oamenilor de către Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu (de către oameni), iubirea aproapelui. Iubirea aproapelui are mai multe cazuri particulare: iubirea bărbat-femeie, iubirea părinţi-copii, iubirea vrăjmaşilor, iubirea străinilor, iubirea stăpânului de către rob, iubirea dintre prieteni, iubirea de sine.


Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi

Dragostea lui Dumnezeu demonstrată prin jertfa lui Hristos

Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimes în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, şi a trimes pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre (1Ioan 4.9-10, Efes2.4-8). Noi am cunoscut dragostea Lui (n.r.a lui Iisus Hristos) prin aceea că El Şi-a dat viaţa pentru noi; şi noi deci trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi, scrie apostolul Ioan(1Ioan3.16). ,,Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi", spune acelaşi apostol.(Ioan 15.13)

Dragoste, iertare şi pedepse

Dumnezeu,, Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat, şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii şi în copiii copiilor lor până la al treilea şi al patrulea neam!``(Exod34.7)

Iubire şi răsplată

Iubirea lui Dumnezeu care constă în ascultarea poruncilor Sale este răsplătită cu roduri bogate (Deut11.13, 7.13), cu izgonirea neamurilor dinaintea poporului lui Israel(Deut11.22) şi va fi răsplătită prin viaţă veşnică(Deut30.6) dar răsplata se va vădi şi în viaţa pământească şi lungimea zilelor ei. (Deut30.20). ,,... prea iubiţilor Lui El le dă pâine ca în somn.", arată psalmistul(Ps127.2) ,,El va păzi paşii prea iubiţilor Lui, Dar cei răi vor fi nimiciţi în întunerec; Căci omul nu va birui prin putere.", stă scris în cântarea Anei din Cartea I a Regilor(1Sam2.9 )

Încercarea iubirii

Tot în Deuteronom stă scris: ,,să n-asculţi cuvintele acelui prooroc sau visător de vise (care a făcut o proorocie adevărată şi apoi a îndemnat la idolatrie), căci Domnul, Dumnezeul vostru, vă pune la încercare ca să ştie dacă iubiţi pe Domnul, Dumnezeul vostru, din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru.(Deut13.3)

Iubire şi mustrare

,,Căci Domnul mustră pe cine iubeşte, ca un părinte pe copilul pe care-l iubeşte!", arată Solomon(Prov3.12)

Apostolul Pavel le spune evreilor:

Şi aţi uitat sfatul, pe care vi-l dă ca unor fii: ,,Fiule, nu dispreţui pedeapsa Domnului, şi nu-ţi pierde inima când eşti mustrat de El.

6Căci Domnul pedepseşte pe cine-l iubeşte, şi bate cu nuiaua pe orice fiu pe care-l primeşte.`

7Suferiţi pedeapsa: Dumnezeu Se poartă cu voi ca şi cu nişte fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepseşte tatăl?

8Dar dacă sunteţi scutiţi de pedeapsă, de care toţi au parte, sunteţi nişte feciori din curvie, iar nu fii.

9Şi apoi, dacă părinţii noştri trupeşti ne-au pedepsit, şi tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui duhurilor, şi să trăim?

10Căci ei în adevăr ne pedepseau pentru puţine zile, cum credeau ei că e bine; dar Dumnezeu ne pedepseşte pentru binele nostru, ca să ne facă părtaşi sfinţeniei Lui.

11Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată pare o pricină de întristare, şi nu de bucurie; dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin şcoala ei, roada dătătoare de pace a neprihănirii.`(Evrei12.6)

,,Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia, pe care -i iubesc. Fii plin de râvnă dar, şi pocăieşte-te!", scrie apostolul Ioan în apocalipsă(Apoc3.19)

Iubirea lui Dumnezeu faţă de cei neprihăniţi

Domnul deschide ochii orbilor; Domnul îndreaptă pe cei încovoiaţi; Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi, ne încredinţează psalmistul(Ps146.8) Domnul iubeşte pe cei ce se tem de El, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui, învaţă acelaşi psalmist(Ps147.11) Calea celui rău este urâtă Domnului, dar El iubeşte pe cel ce umblă după neprihănire.", învaţă acelaşi Solomon(Prov15.9) Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău, sau de silă, căci ,,pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu.``, învaţă apostolul Pavel(2Cor9.7).

Îndemnuri

În Cartea lui Iosua stă scris: Aveţi grijă numai să păziţi şi să împliniţi poruncile şi legile pe care vi le -a dat Moise, robul Domnului: să iubiţi pe Domnul, Dumnezeul vostru, să umblaţi în toate căile Lui, să ţineţi poruncile Lui, să vă alipiţi de El, şi să -I slujiţi din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru.``(Ios22.5),,Vegheaţi dar cu luare aminte asupra sufletelor voastre, ca să iubiţi pe Domnul, Dumnezeul vostru", stă scris în Cartea lui Iosua(Ios23.11),,Cântaţi Domnului, voi cei iubiţi de El, măriţi prin laudele voastre Numele Lui cel Sfânt!", spune psalmistul(Ps30.24)

Iubirea lui Iisus faţă de oameni

Iisus l-a iubit pe tânărul bogat:Isus S-a uitat ţintă la el, l -a iubit, şi i -a zis: ,,Îţi lipseşte un lucru; du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, şi vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ţi crucea, şi urmează-Mă.`(Mc10.21) Unul din ucenici, acela pe care -l iubea Iisus, stătea la masă culcat pe sânul lui Isus.(Ioan13.23) Când a văzut Iisus pe mamă-Sa, şi lângă ea pe ucenicul, pe care-l iubea, a zis mamei Sale: ,,Femeie, iată fiul tău!``(Ioan19.26) Dovada iubirii lui Hristos a fost jertfa sa: Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit, şi S'a dat pe Sine pentru noi ,,ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros``, lui Dumnezeu.(Efes5.2) ,,din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morţi, Domnul împăraţilor pământului! A Lui, care ne iubeşte, care ne -a spălat de păcatele noastre cu sângele Său,(Apoc1.5). Hristos a mai lăsat şi porunca de a ne iubi unii pe alţii aşa cum ne-a iubit El. (Ioan 13.34)

Iubirea lui Dumnezeu de către oameni

Porunca iubirii lui Dumnezeu

În Deuteronom stă scris:,,Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn.5Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta.(Deut6.4-5)". Tot în această carte găsim următoarele cuvinte:,, Ci, pentru că Domnul vă iubeşte, pentru că a vrut să ţină jurământul pe care l -a făcut părinţilor voştri, pentru aceea v-a scos Domnul cu mâna Lui puternică, şi v-a izbăvit din casa robiei, din mâna Lui Faraon, împăratul Egiptului.Să ştii dar că Domnul, Dumnezeul tău, este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios şi Îşi ţine legămîntul şi îndurarea până la al miilea neam de oameni faţă de cei ce -L iubesc şi păzesc poruncile Lui.(Deut7.8-9). Tot în Deuteronom apare şi următoarea întrebare retorică: 12Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul, Dumnezeul tău, decât să te temi de Domnul, Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubeşti şi să slujeşti Domnului, Dumnezeului tău, din toată inima ta şi din tot sufletul tău, 13să păzeşti poruncile Domnului şi legile Lui pe care ţi le dau astăzi, ca să fii fericit?(Deut10.12-13). În altă parte este scris:,, Căci îţi poruncesc azi să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui, şi să păzeşti poruncile Lui, legile Lui şi rânduielile Lui, ca să trăieşti şi să te înmulţeşti, şi ca Domnul, Dumnezeul tău să te binecuvinteze în ţara pe care o vei lua în stăpânire.(Deut30.16)Cea mai mare poruncă este: ,,Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.``(Mat22.37), şi a doua poruncă este,Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.`, acestea alcătuiesc esenţa Legii şi Proorocilor, spune Mântuitorul(Mat22.37-40). În evanghelia după Marcu un cărturar îi spune lui Iisus: ,,Bine, Învăţătorule. Adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur, că nu este altul afară de El,

33şi că a-L iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul, şi cu toată puterea, şi a iubi pe aproapele ca pe sine, este mai mult decât toate arderile de tot şi decât ,,toate jertfele.``

34Iisus a văzut că a răspuns cu pricepere, şi i -a zis: ,,Tu nu eşti departe de Împărăţia lui Dumnezeu.`` Şi nimeni nu îndrăznea să-I mai pună întrebări.(Mc12.33)

Iubirea lui Dumnezeu stă în păzirea poruncilor

Apostolul Ioan spune:,,Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sînt grele"(1Ioan 5.3) iar în altă parte arată: Şi dragostea stă în vieţuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca în care trebuie să umblaţi, după cum aţi auzit de la început.(2Ioan1.6). Apostolul Ioan învaţă: Dar cine păzeşte Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită; prin aceasta ştim că suntem în El.(1Ioan2.5). ,,Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele", spune Iisus(Ioan14.15) ,,Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte, va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi, şi Mă voi arăta lui.``, arată tot Mântuitorul(Ioan14.21) Iisus îi spune lui Iuda (n.r. Nu este vorba de Iuda Iscarioteanul ci de alt Iuda, aşa cum precizează însuşi textul evanghelic): ,,Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, şi vom locui împreună cu el.(Ioan 14.23). În Exod este scris: ,,Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.(Exod20.6). Apostolul Ioan scrie:,,Oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu; şi oricine iubeşte pe Cel ce L-a născut, iubeşte şi pe cel născut din El. Cunoaştem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu şi păzim poruncile Lui.(1Ioan5.1-2). Împăratul David spune:,,Mai mult, în dragostea mea pentru Casa Dumnezeului meu, dau Casei Dumnezeului meu aurul şi argintul pe care-l am, afară de tot ce am pregătit pentru casa sfântului locaş.(1Cron29.3)

Drepţi care iubesc pe Dumnezeu şi răsplata lor

Dar cei ce -L iubesc sunt ca soarele, când se arată în puterea lui``, stă scris în Judecători(Jud5.31). David spune: 17El şi-a întins mâna de sus din înălţime, m-a apucat, m-a scos din apele cele mari; 18 m-a izbăvit de potrivnicul meu cel puternic, de vrăjmaşii mei care erau mai tari decât mine.19Ei mă prinseseră în ziua strâmtorării mele, dar Domnul a fost sprijinitorul meu,20El m-a scos la loc larg. El m-a mîntuit, pentru că mă iubeşte.(2Sam22.20) Solomon iubea pe Domnul, şi se ţinea de obiceiurile tatălui său David, stă scris în Cartea a III-a a Regilor(3Regi3.3) (Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David, robul Domnului. El a spus Domnului cuvintele cântării acesteia, când l-a scăpat Domnul din mâna tuturor vrăjmaşilor săi şi din mâna lui Saul. El a zis: ,,Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea!"(Ps18.1). Psalmistul spune:,, Iubiţi dar pe Domnul, toţi cei iubiţi de El. Căci Domnul păzeşte pe cei credincioşi, şi pedepseşte aspru pe cei mândri."(Ps31.23) iar în altă parte spune:,,Păzeşte-mi sufletul, căci sunt unul din cei iubiţi de Tine! Scapă, Dumnezeule, pe robul Tău, care se încrede în Tine!"(Ps86.2).,,Urâţi răul, cei ce iubiţi pe Domnul! El păzeşte sufletele credincioşilor Lui, şi-i izbăveşte din mâna celor răi.", scrie acelaşi psalmist(Ps97.10). În altă parte psalmistul spune:,, Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele"(Ps116.1). ,,Domnul păzeşte pe toţi cei ce -L iubesc, şi nimiceşte pe toţi cei răi.", ne încredinţează unul din psalmişti(Ps145.120). ,,Cine iubeşte pe tată, ori pe mamă, mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine; şi cine iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine.", spune Iisus(Mt10.37). Iată întâmplarea evocată de evanghelistul Luca cu fariseul şi femeia păcătoasă: 6Un Fariseu a rugat pe Iisus să mănînce la el. Iisus a intrat în casa Fariseului, şi a şezut la masă.

37Şi iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că El era la masă în casa Fariseului: a adus un vas de alabastru cu mir mirositor,

38şi stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus şi plîngea. Apoi a început să-I stropească picioarele cu lacrimile ei, şi să le şteargă cu părul capului ei; le săruta mult, şi le ungea cu mir.

39Când a văzut lucrul acesta, Fariseul, care-L poftise, şi-a zis: ,,Omul acesta, dacă ar fi un prooroc, ar şti cine şi ce fel de femeie este cea care se atinge de el: că este o păcătoasă.``

40Iisus a luat cuvîntul, şi i -a zis: ,,Simone, am să-ţi spun ceva.`` -,,Spune, Învăţătorule``, I -a răspuns el.

41,,Un cămătar avea doi datornici: unul îi era dator cu cinci sute de lei, iar celălalt cu cinzeci.

42Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-Mi dar, care din ei îl va iubi mai mult?``

43Simon I-a răspuns: ,,Socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult.`` Iisus i -a zis: ,,Drept ai judecat.``

44Apoi S-a întors spre femeie, şi a zis lui Simon: ,,Vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta, şi nu Mi-ai dat apă pentru spălat picioarele; dar ea Mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei, şi Mi le -a şters cu părul capului ei.

45Tu nu Mi-ai dat sărutare; dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-Mi sărute picioarele.

46Capul nu Mi l-ai uns cu untdelemn; dar ea Mi-a uns picioarele cu mir.

47De aceea îţi spun: Păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate; căci a iubit mult. Dar cui i se iartă puţin, iubeşte puţin.``

48Apoi a zis femeii: ,,Iertate îţi sînt păcatele!``

49Cei ce şedeau cu El la masă, au început să zică între ei: ,,Cine este acesta de iartă chiar şi păcatele?``

50Dar Iisus a zis femeii: ,,Credinţa ta te -a mântuit; du-te în pace.`(Lc7.42)

Când este reabilitat, Petru este întrebat de trei ori dacă-l iubeşte pe Iisus:

15După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: ,,Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti tu mai mult decît aceştia?`` ,,Da, Doamne``, I-a răspuns Petru, ,,ştii că Te iubesc.`` Iisus i -a zis: ,,Paşte mieluşeii Mei.``

16I -a zis a doua oară: ,,Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?`` ,,Da Doamne``, I -a răspuns Petru, ,,ştii că Te iubesc.`` Iisus i -a zis: ,,Paşte oiţele Mele``.

17A treia oară i -a zis Isus: ,,Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?`` Petru s-a întristat că-i zisese a treia oară: ,,Mă iubeşti?`` Şi I -a răspuns: ,,Doamne, Tu toate le ştii; ştii că Te iubesc.`` Iisus i -a zis: ,,Paşte oile Mele!(Ioan21.15,16,17)

Dar, după cum este scris: ,,Lucruri, pe care ochiul nu le -a văzut, urechea nu le -a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile, pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce -L iubesc.``, scrie apostolul Pavel(1Cor2.9)Apostolul Iacov arată şi răsplata celor care-l iubesc pe Dumnezeu: ,,Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii, pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce -L iubesc.(Iac1.12) Dar dacă iubeşte cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu.(1Cor8.3)

Apostolul Petru arată specificul iubirii creştineşti faţă de Dumnezeu:

5 Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi.

6 În ea voi vă bucuraţi mult, măcar ca acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme, prin felurite încercări,

7 pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere şi care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Iisus Hristos,

8 pe care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El, fără să-L vedeţi, şi vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită,

9 pentru că veţi dobândi, ca sfârşit al credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre.(1Pet1.8)

Iubirea aproapelui

În Levitic stă scris:,,Să nu te răzbuni, şi să nu ţii necaz pe copiii poporului tău. Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Eu sunt Domnul.(Lev19.18). ,,Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.` este a doua poruncă din Lege, asemănătoare primeia, care îndeamnă la iubirea lui Dumnezeu, arată Iisus (Mat22.37-40). ,,Pe când eu îi iubesc, ei îmi sunt protivnici; dar eu alerg la rugăciune.", scrie psalmistul(Ps109.4) ,Nu mustra pe cel batjocoritor, ca să nu te urască; mustră pe cel înţelept, şi el te va iubi!", învaţă Solomon(Prov9.8) ,,Buzele neprihănite sunt plăcute împăraţilor, şi ei iubesc pe cel ce vorbeşte cu neprihănire.", arată acelaşi Solomon(Prov16.13) ,,Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.", spune Iisus(Ioan13.34, 15.12). Apostolul Pavel scrie galatenilor:,, Căci toată Legea se cuprinde într-o singură poruncă: ,,Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.``(Gal5.14) Dacă împliniţi Legea împărătească, potrivit Scripturii: ,,Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi``, bine faceţi, scrie apostolul Iacov(Iac2.8). ,,Ei îmi întorc rău pentru bine, şi ură pentru dragostea mea", scrie psalmistul(Ps109.5)

Iubirea bărbat-femeie

,,Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale Sara; a luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui, şi el a iubit -o.", este scris în Cartea Facerii (Fac24.67). ,,Iacov iubea pe Rahela, şi a zis: ,,Îţi voi sluji şapte ani pentru Rahela, fata ta cea mai mică.`", se relatează tot în Cartea Facerii (Fac29.18). ,,David a mângâiat pe nevastă-sa Batşeba, şi a intrat la ea şi s-a culcat cu ea. Ea a născut un fiu, pe care l-a numit Solomon, şi care a fost iubit de Domnul.", se relatează în Cartea a II-a a Regilor (2Regi12.24) Împăratul Artaxerxe ,,a iubit pe Estera mai mult decât pe toate celelalte femei, şi ea a căpătat trecere şi iubire înaintea lui mai mult decât toate celelalte fete. I-a pus cununa împărătească pe cap, şi a făcut-o împărăteasă în locul Vastii. (Estera 2.17) Solomon scrie în Proverbele sale:,,Izvorul tău să fie binecuvântat, şi bucură-te de nevasta tinereţii tale./19Cerboaică iubită, căprioară plăcută: fii îmbătat tot timpul de drăgălăşiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei!" (Prov5.18-19). ,,Mai bine un prânz de verdeţuri, şi dragoste, decât un bou îngrăşat, şi ură.", învaţă Solomon (Prov15.17). ,,Un nume bun este mai de dorit decât o bogăţie mare, şi a fi iubit preţuieşte mai mult decît argintul şi aurul", scrie acelaşi Solomon (Prov22.1) ,,Gustă viaţa cu nevasta pe care o iubeşti, în tot timpul vieţii tale deşerte, pe care ţi -a dat-o Dumnezeu sub soare, în această vreme trecătoare; căci aceasta îţi este partea în viaţă, în mijlocul trudei cu care te osteneşti sub soare", scrie Ecclesiastul (Ecl9.9).

Apostolul Pavel scrie:

25Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea,

26ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt,

27ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbîrcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană.

28Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta, se iubeşte pe sine însuşi.

29Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica;

30pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui.

31De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mamă-sa, şi se va lipi de nevastă-sa, şi cei doi vor fi un singur trup``.

32Taina aceasta este mare-(vorbesc despre Hristos şi despre Biserică). -

33Încolo fiecare din voi să-şi iubească nevasta ca pe sine; şi nevasta să se teamă de bărbat.(Efes5.25-33)

În altă parte apostolul Pavel scrie:

18Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri, cum se cuvine în Domnul.

19Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele, şi nu ţineţi necaz pe ele.(Col3.18-19)

Apostolul Tit scrie:

3Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuviincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin; să înveţe pe alţii ce este bine,

4ca să înveţe pe femeile mai tinere să-şi iubească bărbaţi şi copiii;(Tit2.3-4)

Iubirea străinului

Dumnezeu iubeşte pe străin:,,Căci Domnul, Dumnezeul vostru, este Dumnezeul dumnezeilor, Domnul domnilor, Dumnezeul cel mare, puternic şi înfricoşat, care nu caută la faţa oamenilor şi nu primeşte daruri/care face dreptate orfanului şi văduvei, care iubeşte pe străin şi-i dă hrană şi îmbrăcăminte(Deut10.17-18). Dumnezeu porunceşte:,,Să vă purtaţi cu străinul care locuieşte între voi ca şi cu un băştinaş din mijlocul vostru; să -l iubiţi ca pe voi înşivă, căci şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.(Lev19.34) ,,Să iubiţi pe străin, căci şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului."(Deut10.19)

Iubirea vrăjmaşilor

43Aţi auzit că s-a zis: ,,Să iubeşti pe aproapele tău, şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.``

44Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc,

45ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni, şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.

46Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii?

47Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare păgânii nu fac la fel?

48Voi fiţi dar desăvîrşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.(Mt5.44)

Voi însă, iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare, şi veţi fi fiii Celui Prea Înalt; căci El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi.(Mc6.35)

Iubirea de sine

Iubirea de sine este luată ca reper ideal pentru iubirea aproapelui:,,18Să nu te răzbuni, şi să nu ţii necaz pe copiii poporului tău. Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Eu sunt Domnul.(Lev19.18). ,,Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi." este a doua poruncă din Lege, arată Iisus. (Mat22.37-40) ,,Cine capătă înţelepciune, îşi iubeşte sufletul; cine păstrează priceperea, găseşte binele, spune Solomon(Prov19.8)

Iubirea copiilor de către părinţi

Când Ioan Botezătorul l-a botezat pe Iisus ,, din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: ,,Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.``(Mt3.17) ,,Tatăl iubeşte pe Fiul, şi a dat toate lucrurile în mâna Lui.", învaţă apostolul Ioan(Ioan 3.35). Iisus spune: Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia, pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat -o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii.(Ioan17.24).,,Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toţi ceilalţi fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrâneţe; şi i -a făcut o haină pestriţă. Fraţii lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toţi, şi au început să-l urască. Nu puteau să -i spună nicio vorbă prietenească.", se relatează în Cartea Facerii(Fac37.3-4). Fiii lui Iacov istorisesc tatălui lor:,, Noi am răspuns domnului meu: ,,Avem un tată bătrân (n.r. Iacov sau Israel) şi un frate tânăr, copil făcut la bătrâneţea lui; băiatul acesta avea un frate care a murit, şi care era de la aceeaşi mamă; el a rămas singur, şi tatăl lui îl iubeşte.``(n.r. era vorba de Beniamin)(Fac44.20). Solomon învaţă: ,,Cine cruţă nuiaua, urăşte pe fiul său, dar cine-l iubeşte, îl pedepseşte îndată." (Prov13.24). Femeia cananeancă este un model de iubire părintească.Ea stăruie pe lângă Iisus ca să-i tămăduiască fiica sa care era muncită de un diavol. Pentru a o încerca, Mântuitorul îi spune că nu este bine să iei mâncarea copiilor şi s-o arunci la căţei. Ea spune că este adevărat dar şi căţeii mănâncă fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Văzându-i stăruinţa, Iisus îi laudă credinţa sa mare şi îi împlineşte voia, fata sa tămăduindu-se în ceasul acela.(Matei 15.22-28). Tatăl unui copil posedat de un diavol di copilărie şi care-l arunca când în foc, când în apă pentru a-l pierde îi cere lui Iisus să-i vindece copilul şi Iisus îi îndeplineşte voia numai după ce acesta rosteşte cuvintele :,,cred, Doamne, ajută necredinţei mele". El este de asemenea un model de iubire parentală (Mc9.20-29). ,,Cine iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decît pe Mine, nu este vrednic de Mine.", spune Mântuitorul (Mt10.37)

Iubirea părinţilor de către copii

,,Cine iubeşte pe tată, ori pe mamă, mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine;", spune Iisus(Mt10.37)

Iubirea robului faţă de stăpân

În Cartea Ieşirii este scris:

4Dacă stăpânul lui i-a dat o nevastă, şi a avut fii şi fiice cu ea, nevasta şi copiii să fie ai stăpânului lui, iar el să iasă singur.

5Dacă robul va zice: ,Eu iubesc pe stăpînul meu, pe nevastă-mea şi copiii mei, şi nu vreau să ies slobod,`

6atunci stăpânul lui să-l ducă înaintea lui Dumnezeu, să-l apropie de uşă sau de stâlpul uşii, şi stăpânul lui să-i găurească urechea cu o sulă, şi robul să rămână pentru totdeauna în slujba lui.(Exod21. 4-6 )

Iubirea dintre prieteni

,,David sfârşise de vorbit cu Saul. Şi de atunci sufletul lui Ionatan s'a alipit de sufletul lui David, şi Ionatan l -a iubit ca pe sufletul din el.", se relatează în Cartea I a Regilor(1Sam18.1) ,,Ionatan a făcut legămînt cu David, pentru că -l iubea ca pe sufletul lui.", se spune în aceeaşi carte(1Sam18.3) ,,Ionatan a întărit şi mai mult faţă de David dragostea pe care o avea pentru el, căci îl iubea ca pe sufletul lui2, se arată în aceeaşi carte(1Sam20.17) ,,Cum înveseleşte untdelemnul şi tămâia inima, aşa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten.", scrie Solomon(Prov27.9) ,,Hiram, împăratul Tirului, a trimes pe slujitorii săi la Solomon; căci auzise că fusese uns împărat în locul tatălui său, şi el iubise totdeauna pe David.", se relatează în Cartea a III-a a Regilor(3Regi5.1) ,,Prietenul adevărat iubeşte oricând, şi în nenorocire ajunge ca un frate", scrie Solomon(Prov17.17)

Iubirea ca podoabă

,,Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia.”, scrie apostolul Pavel romanilor(Rom12.10). ,,Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine iubeşte pe alţii, a împlinit Legea. De fapt: ,,Să nu preacurveşti, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti``, şi orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta: ,,Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.`, scrie acelaşi apostol Pavel romanilor(Rom13.8-9). ,,Deci, ca unii care, prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţit sufletele prin Duhul, ca să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima", îndeamnă apostolul Petru(1Pet1.22) ,,Cinstiţi pe toţi oamenii, iubiţi pe fraţi, temeţi-vă de Dumnezeu, daţi cinste împăratului!”, scrie acelaşi apostol Petru(1Pet2.17). ,,Dar cine are bogăţiile lumii acesteia, şi vede pe fratele său în nevoie, şi îşi închide inima faţă de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu?”, se întreabă retoric apostolul Ioan(1Ioan3.17). Apostolul Petru învaţă: 5De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; 6cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; 7cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni.(2Pet1.7) ,,Cine iubeşte pe fratele său, rămâne în lumină, şi în el nu este niciun prilej de poticnire.”, scrie apostolul Ioan(1Ioan2.10) ,,Căci vestirea, pe care aţi auzit -o de la început, este aceasta: să ne iubim unii pe alţii”, scrie acelaşi apostol;(1Ioan3.11) ,,Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentru că iubim pe fraţi. Cine nu iubeşte pe fratele său, rămâne în moarte.”, arată apostolul Ioan(1Ioan3.14) ,,Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul.”, îndeamnă apostolul Ioan(1Ioan3.18) ,,Şi porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său Isus Hristos, şi să ne iubim unii pe alţii, cum ne -a poruncit El.”, scrie acelaşi apostol(1Ioan3.23). Iată cum vorbeşte despre iubire apostolul Ioan: 7Prea iubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte, este născut din Dumnezeu, şi cunoaşte pe Dumnezeu.

8Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste.

9Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimes în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El.

10Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.

11Prea iubiţilor, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi noi unii pe alţii.

12Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi, şi dragostea Lui a ajuns desăvîrşită în noi.

13Cunoaştem că rămânem în El şi că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său.

14Şi noi am văzut şi mărturisim că Tatăl a trimes pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii.

15Cine va mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el, şi el în Dumnezeu.

16Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi. Dumnezeu este dragoste; şi cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el.

17Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta: astfel se face că dragostea este desăvârşită în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecăţii.

18În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; şi cine se teme, n-a ajuns desăvârşit în dragoste.

19Noi Îl iubim pentru că El ne -a iubit întâi.

20Dacă zice cineva: ,,Eu iubesc pe Dumnezeu``, şi urăşte pe fratele său, este un mincinos; căci cine nu iubeşte pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-L vede?

21Şi aceasta este porunca, pe care o avem de la El: cine iubeşte pe Dumnezeu, iubeşte şi pe fratele său.(1Ioan4.7-21).

Iisus se adresează fariseilor cu aceste cuvinte: ,,Dar vai de voi, Fariseilor! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din rută şi din toate zarzavaturile, şi daţi uitării dreptatea şi dragostea de Dumnezeu: pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe celelalte să nu le lăsaţi nefăcute!"(Lc11.42) ,,Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare păgînii nu fac la fel?", întreabă retoric Mântuitorul(Mat5.47) ,,Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci.(în apropierea apocalipsei)", spune Iisus(Mat24.12).Iată cum vor fi recunoscuţi ucenicii lui Iisus:,,Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sînteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.``(Ioan13.35),,Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne -a fost dat", scrie apostolul Pavel (Rom5.5)

Iubirea poruncilor şi virtuţilor de către Dumnezeu şi oameni

Dumnezeu iubeşte virtuţile

Psalmistul scrie:,,Căci Domnul este drept, iubeşte dreptatea, şi cei neprihăniţi privesc Faţa Lui."(Ps11.7) ,,El iubeşte dreptatea şi neprihănirea; bunătatea Domnului umple pămîntul.", arată psalmstul(Ps33.5) ,,Căci Domnul iubeşte dreptatea, şi nu părăseşte pe credincioşii Lui. Totdeauna ei sunt sub paza Lui, dar sămînţa celor răi este nimicită.", stă scris în Psalmi(Ps37.28)

Virtuţile şi poruncile Domnului, iubite de cei neprihăniţi

Psalmistul spune:,,Să se bucure şi să se veselească în Tine toţi cei ce Te caută! Cei ce iubesc mântuirea Ta să zică fără încetare: ,,Mărit să fie Domnul!``(Ps40.16) ,,Tu iubeşti neprihănirea, şi urăşti răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te -a uns cu un untdelemn de bucurie, mai pe sus decât pe tovarăşii Tăi de slujbă.", scrie psalmistul(Ps45.7) Iată câteva din gândurile psalmiştilor: ,,Toţi cei ce Te caută, să se veselească şi să se bucure în Tine! Cei ce iubesc mântuirea Ta, să zică neîncetat: ,,Prea mărit să fie Dumnezeu!`(Ps70.4) ,,Să laude oamenii tăria Împăratului, căci iubeşte dreptatea! Tu întăreşti dreptatea, Tu faci dreptate şi judecată în Iacov."(Ps99.4) ,,Mă desfătez în poruncile Tale, căci le iubesc."(Ps119.47) ,,Îmi întind mâinile spre poruncile Tale, pe care le iubesc, şi vreau să mă gândesc adânc la orânduirile Tale."(Ps119.48) ,,Cât de mult iubesc Legea Ta! Toată ziua mă gândesc la ea."(Ps119.97) ,,Urăsc pe oamenii nehotărâţi, dar iubesc Legea Ta."(Ps119.113) ,,Ca spuma iei pe toţi cei răi de pe pământ: de aceea eu iubesc învăţăturile Tale."(Ps119.119) ,,De aceea, eu iubesc poruncile Tale, mai mult decât aurul, da, mai mult decât aurul curat"(Ps119.127) ,,Cuvântul Tău este cu totul încercat, şi robul Tău îl iubeşte."(Ps119.140).,,Vezi cât de mult iubesc eu poruncile Tale: înviorează-mă, Doamne, după bunătatea Ta!"(Ps119.159) ,,Urăsc şi nu pot suferi minciuna, dar iubesc Legea Ta."(Ps119.163),,Sufletul meu ţine învăţăturile Tale, şi le iubesc mult de tot!"(Ps119.167) ,,Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate, să iubeşti mila, şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?``, întreabă retoric proroocul Mica(Mica6.8)

Beneficiile iubirii căii Domnului

,,Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta, şi nu li se întîmplă nicio nenorocire.2, scrie psalmistul(Ps119.165) Împăratul Solomon scrie:,,Dar cel ce păcătuieşte împotriva mea (a înţelepciunii-n.r) îşi vatămă sufletul său; toţi cei ce mă urăsc pe mine, iubesc moartea."(Prov8.36) ,,Cine iubeşte curăţia inimii, şi are bunăvoinţa pe buze, este prieten cu împăratul.", arată acelaşi Solomon.(Prov22.11). Înţeleptul împărat Solomon scrie: ,,Cine iubeşte înţelepciunea înveseleşte pe tatăl său, dar cine umblă cu curvele risipeşte averea." (Prov29.3). Acelaşi Solomon scrie: (înţelepciunea-n.r),,N-o părăsi, şi ea te va păzi; iubeşte-o, şi te va ocroti!"(Prov4.6) ,,Eu (înţelepciunea-n.r) iubesc pe cei ce mă iubesc, şi cei ce mă caută cu tot dinadinsul mă găsesc.", stă scris în Proverbe(Prov8.17). Înţelepciunea spune că ea va da,, o adevărată moştenire celor ce mă iubesc", umplându-le visteriile.(Prov8.21)

Caracteristicile iubirii

Sfântul Apostol Pavel

Fără iubire toate virtuţile sunt inutile

Apostolul Pavel scrie în Prima epistolă către corinteni:

1Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor.

2Şi chiar dacă aş avea darul proorociei, şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic.

3Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.(1Cor13.1-3)

Dragostea însoţeşte celelalte virtuţi şi este incompatibilă cu păcatele

Apoi apostolul Pavel continuă astfel:

4Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,

5nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,

6nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,

7acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul. (1Cor13.4-7)

Dragostea este veşnică

Şi apostolul Pavel încheie:

8Dragostea nu va pieri niciodată. Proorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit.

9Căci cunoaştem în parte, şi proorocim în parte;

10dar când va veni ce este desăvârşit, acest ,,în parte`` se va sfârşi.

11Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam ca un copil; când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc.

12Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.

13Acum dar rămân aceste trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.(1Cor13.8-13)

Păcatele împotriva dragostei

După Îndreptarul de Spovedanie al părintelui Ilie Cleopa, lista cu păcatele împotriva dragostei.

Bibliografie

  1. Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, ISBN 0 564 01708 6
  2. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea şi purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1997, Bucureşti, ISBN 973-9130-88-7
  3. English Standard Version Bible, 1971
  4. Carte de învăţătură creştină ortodoxă, pag183-184, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1978, Bucureşti
  5. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului şi Clujului- Învăţătură de credinţă ortodoxă, 351-358, tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod, ediţia a 3-a revăzută, prefaţă la ediţia I de Bartolomeu Anania, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2003, ISBN 973-8248-43-4
  6. Mitropolia Moldovei şi Bucovinei- Concordanţă biblică tematică, pag 120-130, ediţie revăzută şi completată de Pr. Vasile Dogaru şi Pr. Neculai Dorneanu după lucrarea Călăuza predicatorului de Dr. Constantin Chiricescu şi Iconom Constantin Nazarie, cuvânt înainte de Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 2000, ISBN 973-9272-58-4