Protopop

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Cler
Antiochian local synod.jpg
Ordinele mari
Episcop - Preot - Diacon
Ordinele mici
Subdiacon - Citeț
Cantor - Acolit
Ordine dispărute
Horepiscop - Exorcist
Paznicul ușii - Diaconiță
Titluri episcopale
Patriarh - Catolicos
Arhiepiscop - Mitropolit
Vicar - Titular
Titluri preoțești
Protopop - Paroh
Protosinghel - Sachelar
Iconom - Iconom stavrofor
Titluri diaconale
Arhidiacon
Protodiacon - Ierodiacon
Titluri monahale
Arhimandrit
Stareț - Egumen
Adiacente
Hirotonie - Veșminte
Formule de adresare
Distincții bisericești
Exarh - Vicar
Editați această casetă


Protopopul sau Protoiereul este preotul conducător al protopopiatului și al cancelariei administrative a protopopiatului, în numele Chiriarhului (Statut BOR 2008, Art.70, alineat 1).

Statut BOR relativ la Protopop

Art.70

(1) Protopopul (Protoiereul) este preotul conducător al protopopiatului și al cancelariei administrative a protopopiatului, în numele Chiriarhului.

(2) Protopopul se numește sau se reconfirmă de Chiriarh pe o perioadă de patru ani, într-o ședință de lucru a Permanenței Consiliului Eparhial, ținându-se seama de următoarele criterii: media generală de licență în teologie minimum 8,50; cel puțin cinci ani vechime în preoție; fără impedimente juridic-canonice și având o activitate deosebită liturgică, administrativ-pastorală, misionară, culturală și socială.

(3) Protopopul poate fi revocat de Chiriarh într-o ședință de lucru a Permanenței Consiliului Eparhial pentru activitate necorespunzătoare sau abateri disciplinare.

Art.71

Protopopul are următoarele atribuții exercitate prin mandat, în numele Chiriarhului:

a. Îndrumă, coordonează și supraveghează activitatea bisericească a parohiilor și filiilor din protopopiat;

b. Inspectează, cel puțin o dată pe an, parohiile, filiile și așezămintele sociale din protopopiat, constatând calitatea vieții religioase, morale și sociale a parohienilor; verifică registrele contabile, arhiva și biblioteca, starea bisericii, a clădirilor bisericești, a cimitirelor, precum și a altor bunuri bisericeși;

c. Înscrie în registrul de inspecție al parohiei procesul-verbal amănunțit privind constatările făcute. O copie a acestuia se înaintează Centrului eparhial, cu raport și propuneri iar al treilea exemplar rămâne la protopopiat;

d. Supraveghează și îndrumă activitatea catehetică, misionar-pastorală, culturală și social-filantropică a preoțimii, astfel ca aceasta să se desfășoare în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare bisericești, cu hotărârile Sfântului Sinod și ale organismelor eparhiale;

e. Întocmește și prezintă anual Permanenței Consiliului Eparhial situația privind bunurile mobile și imobile proprietăți ale parohiilor și filiilor din cuprinsul Protopopiatului;

f. Urmărește ca ordinele și dispozițiile autorităților superioare bisericești să fie transmise la timp unităților și personalului bisericesc din Protopopiat și să fie aduse la îndeplinire;

g. Face propuneri Chiriarhului cu privire la suplinirea posturilor vacante de preoți, diaconi și cântăreți bisericești;

h. Aprobă preoților și diaconilor din protopopiat până la 8 zile pe an din concediul legal de odihnă, asigurând suplinirea parohiei cu un alt preot și informând despre aceasta Centrul eparhial;

i. Aprobă concediul de odihnă personalului neclerical de la parohii și protopopiat iar pentru personalul clerical înaintează Centrului eparhial, spre aprobare, planificarea concediului anual de odihnă;

j. Întocmește un raport anual general despre întreaga viață bisericească din protopopiat, pe care îl înaintează Chiriarhului și îl face cunoscut preoților din protopopiat la prima conferință administrativă din fiecare an;

k. Avizează asupra tuturor lucrărilor organismelor parohiale, care urmează a fi supuse aprobării organismelor eparhiale;

l. Susține acuzarea în cauzele aflate pe rolul Consistorului Disciplinar Protopopesc;

m. Coordonează, supraveghează și răspunde de activitatea Cancelariei administrative a protopopiatului, în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare, cu dispozițiile date de conducerea eparhială și cu normele legislației civile în vigoare;

n. Întocmește trimestrial un raport pastoral-misionar și financiar privind activitatea protopopiatului, pe care îl înaintează pentru aprobare către Permanența Consiliului Eparhial;

o. Întocmește bugetul anual al protopopiatului și îl prezintă spre aprobare Permanenței Consiliului Eparhial;

p. Propune Chiriarhului acordarea de ranguri și distincții de vrednicie clericilor și credincioșilor merituoși;

q. Îndeplinește orice alte atribuții date de organismele eparhiale sau de Chiriarh pentru bunul mers al vieții bisericești;

Art.72

Protopopul este, pe teritoriul protopopiatului său, reprezentantul oficial al Centrului eparhial față de autoritățile publice locale și față de terți și îndeplinește sarcinile ce-i sunt atribuite prin prezentul Statut, regulamentele bisericești și alte dispoziții în vigoare. În această calitate lucrează cu încuviințarea Chiriarhului pe care îl informează, în prealabil, asupra problemelor respective.

Surse

A se vedea și