Protopop

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Cler
Antiochian local synod.jpg
Ordinele mari
EpiscopPreotDiacon
Ordinele mici
SubdiaconCiteț
CantorAcolit
Ordine dispărute
HorepiscopExorcist
Paznicul ușiiDiaconiță
Titluri episcopale
PatriarhCatolicos
ArhiepiscopMitropolit
VicarTitular
Titluri preoțești
ProtopopParoh
ProtosinghelSachelar
IconomIconom stavrofor
Titluri diaconale
Arhidiacon
ProtodiaconIerodiacon
Titluri monahale
Arhimandrit
StarețEgumenEconom
Adiacente
HirotonieAxios
Veșminte
Formule de adresare
Distincții bisericești
ExarhVicar
Editați această casetă

Protopopul sau Protoiereul este preotul conducător al protopopiatului și al cancelariei administrative a protopopiatului, în numele Chiriarhului (Statut BOR 2008, Art.70, alineat 1).

Statut BOR relativ la Protopop

Art.70

(1) Protopopul (Protoiereul) este preotul conducător al protopopiatului și al cancelariei administrative a protopopiatului, în numele Chiriarhului.

(2) Protopopul se numește sau se reconfirmă de Chiriarh pe o perioadă de patru ani, într-o ședință de lucru a Permanenței Consiliului Eparhial, ținându-se seama de următoarele criterii: media generală de licență în teologie minimum 8,50; cel puțin cinci ani vechime în preoție; fără impedimente juridic-canonice și având o activitate deosebită liturgică, administrativ-pastorală, misionară, culturală și socială.

(3) Protopopul poate fi revocat de Chiriarh într-o ședință de lucru a Permanenței Consiliului Eparhial pentru activitate necorespunzătoare sau abateri disciplinare.

Art.71

Protopopul are următoarele atribuții exercitate prin mandat, în numele Chiriarhului:

a. Îndrumă, coordonează și supraveghează activitatea bisericească a parohiilor și filiilor din protopopiat;

b. Inspectează, cel puțin o dată pe an, parohiile, filiile și așezămintele sociale din protopopiat, constatând calitatea vieții religioase, morale și sociale a parohienilor; verifică registrele contabile, arhiva și biblioteca, starea bisericii, a clădirilor bisericești, a cimitirelor, precum și a altor bunuri bisericeși;

c. Înscrie în registrul de inspecție al parohiei procesul-verbal amănunțit privind constatările făcute. O copie a acestuia se înaintează Centrului eparhial, cu raport și propuneri iar al treilea exemplar rămâne la protopopiat;

d. Supraveghează și îndrumă activitatea catehetică, misionar-pastorală, culturală și social-filantropică a preoțimii, astfel ca aceasta să se desfășoare în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare bisericești, cu hotărârile Sfântului Sinod și ale organismelor eparhiale;

e. Întocmește și prezintă anual Permanenței Consiliului Eparhial situația privind bunurile mobile și imobile proprietăți ale parohiilor și filiilor din cuprinsul Protopopiatului;

f. Urmărește ca ordinele și dispozițiile autorităților superioare bisericești să fie transmise la timp unităților și personalului bisericesc din Protopopiat și să fie aduse la îndeplinire;

g. Face propuneri Chiriarhului cu privire la suplinirea posturilor vacante de preoți, diaconi și cântăreți bisericești;

h. Aprobă preoților și diaconilor din protopopiat până la 8 zile pe an din concediul legal de odihnă, asigurând suplinirea parohiei cu un alt preot și informând despre aceasta Centrul eparhial;

i. Aprobă concediul de odihnă personalului neclerical de la parohii și protopopiat iar pentru personalul clerical înaintează Centrului eparhial, spre aprobare, planificarea concediului anual de odihnă;

j. Întocmește un raport anual general despre întreaga viață bisericească din protopopiat, pe care îl înaintează Chiriarhului și îl face cunoscut preoților din protopopiat la prima conferință administrativă din fiecare an;

k. Avizează asupra tuturor lucrărilor organismelor parohiale, care urmează a fi supuse aprobării organismelor eparhiale;

l. Susține acuzarea în cauzele aflate pe rolul Consistorului Disciplinar Protopopesc;

m. Coordonează, supraveghează și răspunde de activitatea Cancelariei administrative a protopopiatului, în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare, cu dispozițiile date de conducerea eparhială și cu normele legislației civile în vigoare;

n. Întocmește trimestrial un raport pastoral-misionar și financiar privind activitatea protopopiatului, pe care îl înaintează pentru aprobare către Permanența Consiliului Eparhial;

o. Întocmește bugetul anual al protopopiatului și îl prezintă spre aprobare Permanenței Consiliului Eparhial;

p. Propune Chiriarhului acordarea de ranguri și distincții de vrednicie clericilor și credincioșilor merituoși;

q. Îndeplinește orice alte atribuții date de organismele eparhiale sau de Chiriarh pentru bunul mers al vieții bisericești;

Art.72

Protopopul este, pe teritoriul protopopiatului său, reprezentantul oficial al Centrului eparhial față de autoritățile publice locale și față de terți și îndeplinește sarcinile ce-i sunt atribuite prin prezentul Statut, regulamentele bisericești și alte dispoziții în vigoare. În această calitate lucrează cu încuviințarea Chiriarhului pe care îl informează, în prealabil, asupra problemelor respective.

Surse

A se vedea și