Sinodul mitropolitan

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Sinodul mitropolitan este o structură sinodală regională în cadrul unei Biserici Ortodoxe locale.

În Biserica Ortodoxă Română

În Biserica Ortodoxă Română, organizarea și atribuțiile sinodului mitropolitan sunt precizate de Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, articolele 111-113, după cum urmează:

Art. 111 - (1) Mitropolitul, împreună cu arhiepiscopii, episcopii, precum și episcopii-vicari și arhiereii-vicari de la eparhiile sufragane alcătuiesc Sinodul mitropolitan.

(2) Sinodul mitropolitan coordonează activitățile comune ale eparhiilor din mitropolie, în limitele înscrise în Sfintele canoane, precum și în normele statutare și regulamentare în vigoare.

(3) Sinodul mitropolitan veghează ca pe cuprinsul mitropoliei să fie apărate și promovate credința ortodoxă, unitatea liturgică și disciplina canonică a clerului și monahilor, precum și întrajutorarea frățească între eparhii.

(4) Sinoadele mitropolitane se pot întruni în ședințe comune pentru a elabora și a aplica planuri de cooperare permanentă la nivel pastoral-misionar, social-filantropic și cultural de interes regional, despre care vor informa Sfântul Sinod în scris.

Art. 112 - (1) Sinodul mitropolitan este prezidat de mitropolit, care îl convoacă ori de câte ori este nevoie. În caz de vacanță, prezidează Patriarhul sau ierarhul desemnat canonic și statutar.

(2) Sinodul mitropolitan ia hotărâri cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți.

(3) Lucrările Sinodului mitropolitan se pregătesc de către personalul clerical de conducere, respectiv consilier eparhial și secretar eparhial desemnați de mitropolit, iar hotărârile acestuia se păstrează distinct în arhiva eparhiei de scaun a mitropolitului, împreună cu procesele-verbale ale ședințelor.

Art. 113 - Pe lângă atribuțiile enumerate mai sus, Sinodul mitropolitan are și următoarele atribuții:

a) propune Sfântului Sinod înființarea de noi eparhii sau modificarea teritorială a celor existente;

b) analizează și avizează solicitările venite de la eparhiile sufragane privind canonizarea de sfinți, proiectele de texte liturgice și icoane pentru cinstirea acestora și înaintează Sfântului Sinod propunerile sale;

c) aprobă tematicile cursurilor pentru obținerea de către personalul clerical a gradelor profesionale: definitiv și gradul II, organizate de instituțiile de învățământ superior din mitropolie, aprobate de Sfântul Sinod;

d) avizează propunerile chiriarhilor eparhiilor sufragane pentru alegerea episcopilor-vicari și arhiereilor-vicari de către Sfântul Sinod;

e) aprobă înființarea, desființarea și transformarea mânăstirilor de călugări în mânăstiri de călugărițe sau a mânăstirilor de călugărițe în mânăstiri de călugări, precum și ridicarea schiturilor la rang de mânăstiri, în condițiile art. 75, alin. (1) din prezentul statut;

f) primește și examinează recursurile clericilor depuși din treapta preoției de către un consistoriu eparhial din cuprinsul mitropoliei;

g) admite sau respinge, în principiu, cererile de recurs, pe baza referatului și propunerilor motivate canonic și juridic ale consilierului administrativ-bisericesc de la centrul mitropolitan;

h) în caz de admitere, în principiu, a recursului, trimite cauza pentru judecare în fond Consistoriului mitropolitan;

i) validează sau invalidează hotărâri ale Adunărilor eparhiale din cuprinsul mitropoliei privind înstrăinarea bunurilor imobile (clădiri sau terenuri) eparhiale;

j) exercită orice alte atribuții date lui prin Sfintele canoane, prin prezentul statut și regulamentele bisericești sau prin hotărâri ale Sfântului Sinod.

Surse

  • Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române (online)