Troparele Născătoarei de Dumnezeu

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Troparele Născătoarei de Dumnezeu (gr. theotokion, sl. bogorodicien) sunt imne închinate Maicii Domnului care urmează unui grup de tropare, după stihul „Și acum...”. Troparele Maicii Domnului s-au dezvoltat mult în imnografia ortodoxă după Sinodul III Ecumenic, care împreună cu condamnarea nestorianismului a proclamat-o pe Maica Domnului ca Theotokos.

În limbile greacă și slavonă, unele din troparele Maicii Domnului se numesc „theotokion (bogorodicien) dogmatic”, pentru că ele sunt mai dezvoltate și conțin, în plus de lauda Maicii Domnului, și învățături dogmatice despre Mântuitorul Iisus Hristos. Altele se numesc stavrotheotokion (sl. krestobogorodicien), pentru că o evocă pe Maica Domnului la picioarele Crucii; acest soi de theotokion se cântă miercurea și vinerea, zile închinate Sfintei Crucii și Maicii Domnului.

Troparele și condacele Născătoarei de Dumnezeu sunt cântări alese închinate Maicii Domnului, indicate în Ceaslov și la sfârșitul mineielor, care se cântă pe tot parcursul anului la slujba Vecerniei, iar la Utrenie după cântarea Dumnezeu este Domnul și la sfârșitul acesteia. Excepție fac marile praznice, când troparul sărbătorii se cântă de trei ori.

Aceste tropare o arată pe Maica Domnului în centrul proorociilor din Vechiul Testament: ea este "chivot sfânt", "toiag odrăslind", "poartă mai desfătată decât cerurile" prin care a intrat Hristos, "ușa Domnului cea neumblată", "tron de heruvimi", lâna pe care se pogoară ploaia din cer, "rugul cel nears", "vistieria învierii noastre". Totodată, cântările atestă credința Bisericii că Preacurata Fecioară este cu adevărat Născătoare de Dumnezeu (Theotokos), lăudând nașterea minunată a Mântuitorului într-un chip pe care mintea omenească nu-l poate înțelege și cerând mijlocirea Maicii Domnului către Dumnezeu pentru toți oamenii.

Glasul I

Duminică seara

Și luni dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Minunea minunilor văzând-o întru tine, ceea ce ești plină de har, făptura se bucură; că ai zămislit fără sămânță și ai născut, în chip de negrăit, pe Cel pe Care căpeteniile cetelor îngerești a-L vedea nu pot. Pe Acela roagă-L pentru sufletele noastre.

La sfârșitul Utreniei:

Preacurată de Dumnezeu Născătoare, ceea ce ești binecuvântată în ceruri și pe pământ mărită, bucură-te, Mireasă nenuntită!

Luni seara

Și marți dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Ceea ce ai zămislit fără de ardere focul Dumnezeirii și ai născut fără de sămânță pe Domnul, Izvorul vieții, ceea ce ești plină de Har, Născătoare de Dumnezeu, mântuiește pe cei ce te măresc pe tine.

La sfârșitul Utreniei:

Pe Cel ce este în Cer fără de maică, pe pământ L-ai născut fără de tată, mai presus de înțeles și de auz; pe Acela roagă-L, Născătoare de Dumnezeu, pentru sufletele noastre.

Marți seara

Și miercuri dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

A ta folosință agonisind, Preacurată, și cu rugăciunile tale din nevoi izbăvindu-ne, pretutindenea fiind păziți cu Crucea Fiului tău, după datorie toți cu cucernicie pe tine te mărim.

La sfârșitul Utreniei:

Preacurată de Dumnezeu Născătoare…

Miercuri seara

Și joi dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Ceea ce ai zămislit fără de ardere…

La sfârșitul Utreniei:

Pe Cel ce este în Cer fără de maică…

Joi seara

Și vineri dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

A ta folosință agonisind…

La sfârșitul Utreniei:

Preacurată de Dumnezeu Născătoare…

Vineri seara

Și sâmbătă dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Gavriil zicând ție, Fecioară: Bucură-te!, împreună cu glasul S-a întrupat stăpânul tuturor întru tine, chivotul sfânt, precum a zis dreptul David. Arătatu-te-ai mai desfătată decât cerurile, ceea ce ai purtat pe Făcătorul tău. Slavă Celui ce S-a sălășluit în tine; slavă Celui ce a ieșit din tine; slavă Celui ce ne-a mântuit pe noi, prin nașterea ta [1].

La sfârșitul Utreniei:

Pe Cel ce este în Cer fără de maică…

Glasul al II-lea

Duminică seara

Și luni dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Ceea ce ești izvorul milei, învrednicește-ne pe noi milostivirii, Născătoare de Dumnezeu; caută spre poporul cel păcătos; arată precum de-a pururea puterea ta; că, întru tine nădăjduind, strigăm ție: Bucură-te, ca și oarecând Gavriil, mai-marele voievod al celor fără de trupuri.

La sfârșitul Utreniei:

Maică Sfântă a Luminii celei negrăite, cinstindu-te pe tine cu îngerești cântări, cu bună-credință te mărim.

Luni seara

Și marți dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Firii celei dumnezeiești ne-am făcut părtași prin tine, de Dumnezeu Născătoare, pururea Fecioară; că pe Dumnezeu întrupat L-ai născut nouă. Pentru aceasta, după datorie, pe tine toți cu bună-credință te mărim.

La sfârșitul Utreniei:

Pe tine te mărim, Născătoare de Dumnezeu, strigând: Bucură-te, norul Luminii celei neapuse, care ai purtat în brațe pe Însuși Domnul slavei.

Marți seara

Și miercuri dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Preamărită ești tu, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, pe tine te lăudăm; că prin Crucea Fiului tău iadul s-a prădat, moartea s-a omorât și noi cei morți ne-am sculat și vieții ne-am învrednicit; raiul am luat, desfătarea cea de demult. Pentru aceasta mulțumind, slăvim ca pe un puternic pe Hristos, Dumnezeul nostru, Cel unul Mult-milostiv.

La sfârșitul Utreniei:

Născătoare de Dumnezeu, pe tine te mărim, strigând: Bucură-te, toiagul din care Dumnezeu, odrăslind fără de sămânță, a pierdut prin lemn moartea.

Miercuri seara

Și joi dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Firii celei dumnezeiești ne-am făcut părtași…

La sfârșitul Utreniei:

Pe tine te mărim, Născătoare de Dumnezeu…

Joi seara

Și vineri dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Preamărită ești tu, Născătoare de Dumnezeu…

La sfârșitul Utreniei:

Pe tine te mărim, Născătoare de Dumnezeu…

Vineri seara

Și sâmbătă dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Toate tainele tale sunt mai presus de cuget, toate sunt preamărite, Născătoare de Dumnezeu. Curăția fiindu-ți pecetluită și fecioria păzită, cu adevărat Maică te-ai cunoscut, născând pe Dumnezeul cel adevărat; pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

La sfârșitul Utreniei:

Maică Sfântă a Luminii celei negrăite, cinstindu-te pe tine cu îngerești cântări, cu dreaptă credință te mărim.


Iar dacă se va întâmpla Aliluia, la fiecare glas, se zic aceste tropare:

Apostolilor, mucenicilor și proorocilor, ierarhilor, cuvioșilor și drepților, care bine ați săvârșit lupta și credința ați păzit, îndrăzneală având către Mântuitorul, pe Acela, ca pe un bun, rugați-L pentru noi să mântuiască sufletele noastre.
Slavă…, al morților:
Pomenește, Doamne, ca un bun pe robii Tăi și câte în viață au greșit, iartă-le; că nu este nimeni fără de păcat, afară de Tine, Cel ce poți a da odihnă și celor răposați.
Și acum…
Maică Sfântă a Luminii celei negrăite…

Glasul al III-lea

Duminică seara

Și luni dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

De frumusețea fecioriei tale și de prealuminată curăția ta Gavriil mirându-se, a strigat ție, Născătoare de Dumnezeu: Ce laudă vrednică voi aduce ție? Sau cum te voi numi pe tine? Nu mă pricep și mă minunez! Pentru aceasta, precum mi s-a poruncit, strig ție: Bucură-te, ceea ce ești plină de har.

La sfârșitul Utreniei:

Fiecare, unde se mântuiește, acolo după dreptate și aleargă; și care altă scăpare de felul acesta poate fi, Născătoare de Dumnezeu, în afară de tine, ceea ce acoperi sufletele noastre?

Luni seara

Și marți dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Ceea ce ești scăparea și puterea noastră, de Dumnezeu Născătoare, ajutătoarea cea tare a lumii, acoperă-ne cu rugăciunile tale pe noi, robii tăi, de toată nevoia, una binecuvântată.

La sfârșitul Utreniei:

Fiecare, unde se mântuiește…

Marți seara

Și miercuri dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Toiag de putere câștigând Crucea Fiului tău, Născătoare de Dumnezeu, cu dânsa surpăm întărâtările vrăjmașilor noștri, cei ce cu dragoste neîncetat pe tine te mărim.

La sfârșitul Utreniei:

Ceea ce ești scăparea și puterea noastră…

Miercuri seara

Și joi dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Proorocii mai înainte au propovăduit, Apostolii au învățat, mucenicii au mărturisit și noi am crezut că tu ești cu adevărat de Dumnezeu Născătoare; pentru aceasta și mărim nașterea ta cea de negrăit.

La sfârșitul Utreniei:

Fiecare, unde se mântuiește…

Joi seara

Și vineri dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Toiag de putere câștigând Crucea Fiului tău…

La sfârșitul Utreniei:

Ceea ce ești scăparea și puterea noastră…

Vineri seara

Și sâmbătă dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Prin tine, ceea ce ai mijlocit mântuirea neamului nostru, te lăudăm, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară. Căci, cu trupul cel luat din tine, Fiul tău și Dumnezeul nostru, prin Cruce primind patimă, ne-a mântuit pe noi din stricăciune, ca un iubitor de oameni.

La sfârșitul Utreniei:

Proorocii mai înainte au propovăduit…

Glasul al IV-lea

Duminică seara

Și luni dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Celei ce a fost hrănită în Templu, în Sfânta Sfintelor, celei îmbrăcate cu credința și cu înțelepciunea și cu neîntinata feciorie, arhanghelul Gavriil i-a adus din cer închinare și strigarea: Bucură-te! Bucură-te, cea binecuvântată. Bucură-te, preamărită, Domnul este cu tine.

La sfârșitul Utreniei:

Pe tine, cea mai înaltă decât făptura, a te lăuda după vrednicie nepricepându-ne, de Dumnezeu Născătoare, te rugăm, în dar miluiește-ne pe noi.

Luni seara

Și marți dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Către Născătoarea de Dumnezeu acum să alergăm cu osârdie noi păcătoșii și smeriții și să cădem cu pocăință, strigând din adâncul sufletului: Stăpână, ajută-ne, milostivindu-te spre noi; sârguiește, că pierim de mulțimea păcatelor; nu întoarce pe robii tăi deșerți, că pe tine singură nădejde te-am câștigat.

La sfârșitul Utreniei:

Pe tine te mărim, Născătoare de Dumnezeu, strigând: Tu ești rugul în care, fără de ardere, Moise a văzut focul Dumnezeirii ca o flacără.

Marți seara

Și miercuri dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Fecioară cu totul fără de prihană, Maica lui Hristos, sabie a străbătut prin sfânt sufletul tău când ai văzut răstignit de voie pe Fiul și Dumnezeul tău; pe Care, binecuvântată, nu înceta rugându-L să ne dăruiască nouă iertare de greșeli.

La sfârșitul Utreniei:

Născătoare de Dumnezeu, pe tine te mărim, strigând: Tu ești muntele din care în chip negrăit S-a tăiat Piatra de Care porțile iadului s-au sfărâmat.

Miercuri seara

Și joi dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Pe Cuvântul Tatălui, Hristos Dumnezeul nostru, întrupat din tine, L-am cunoscut, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ceea ce ești singură binecuvântată; pentru aceasta, neîncetat lăudându-te, pe tine te mărim.

La sfârșitul Utreniei:

Pe tine, cea mai înaltă decât făptura…

Joi seara

Și vineri dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Fecioară cu totul fără de prihană…

La sfârșitul Utreniei:

Pe tine te mărim, Născătoare de Dumnezeu…

Vineri seara

Și sâmbătă dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută, prin tine, Născătoare de Dumnezeu, celor de pe pământ s-a arătat, Dumnezeu întrupându-Se întru unire neamestecată și crucea de bunăvoie pentru noi primind; prin care, înviind pe cel dintâi zidit, a mântuit din moarte sufletele noastre.

La sfârșitul Utreniei:

Pe tine te mărim, Născătoare de Dumnezeu…

Glasul al V-lea

Duminică seara

Și luni dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Cu îngerii cele cerești, cu oamenii cele pământești strigăm cu glas de bucurie, Născătoare de Dumnezeu, către tine: Bucură-te, poarta cea mai desfătată decât cerurile. Bucură-te, singura mântuire a pământenilor. Bucură-te, curată, ceea ce ești plină de har, care ai născut pe Dumnezeu cel întrupat.

La sfârșitul Utreniei:

Cel ce ai răsărit lumii din Fecioară, Hristoase Dumnezeule și fii ai luminii printr-însa ne-ai arătat, miluiește-ne pe noi.

Luni seara

Și marți dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Acoperământul tău cel grabnic și ajutorul și mila arată-le spre robii tăi; și valurile deșartelor gânduri le liniștește, curată, de Dumnezeu Născătoare, și sufletul meu cel căzut ridică-l; că știu, Fecioară, că poți toate câte le voiești.

La sfârșitul Utreniei:

Maică a lui Dumnezeu, Preasfântă, cetatea creștinilor, mântuiește ca totdeauna pe poporul tău care se roagă către tine cu osârdie. Stai împotriva gândurilor celor rușinoase și mândre, ca să strigăm către tine: Bucură-te, pururea Fecioară.

Marți seara

Și miercuri dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Cu Crucea Fiului tău, ceea ce ești de Dumnezeu dăruită, înșelăciunea idolilor toată s-a surpat și tăria deonilor s-a călcat; pentru aceasta, credincioșii după datorie pururea te lăudăm și te binecuvântăm și, Născătoare de Dumnezeu întru adevăr mărturisindu-te, te mărim.

La sfârșitul Utreniei:

Cel ce ai răsărit lumii din Fecioară…

Miercuri seara

Și joi dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Taina cea minunată a Fecioarei lumii s-a arătat mântuire; că dintr-însa Te-ai născut fără sămânță și cu trup fără de stricăciune Te-ai arătat, bucuria tuturor, Doamne, slavă ție.

La sfârșitul Utreniei:

Maică a lui Dumnezeu, Preasfântă…

Joi seara

Și vineri dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Cu Crucea Fiului tău…

La sfârșitul Utreniei:

Cel ce ai răsărit lumii din Fecioară…

Vineri seara

Și sâmbătă dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Bucură-te, ușa Domnului cea neumblată; bucură-te, scutul și acoperământul celor ce aleargă la tine; bucură-te, limanul cel neînviforat. Ceea ce, neispitită de nuntă, ai născut cu trup pe Făcătorul tău și Dumnezeu, nu lipsi a te ruga pentru cei ce laudă și se închină nașterii tale.

La sfârșitul Utreniei:

Cel ce ai răsărit lumii din Fecioară…

Glasul al VI-lea

Duminică seara

Și luni dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Începătură a mântuirii s-a făcut vestirea lui Gavriil către Fecioara, că a auzit: Bucură-te! și n-a fugit de închinare, nici s-a îndoit ca Sara în cort, ci așa a zis: Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău.

La sfârșitul Utreniei:

Arhanghelicesc cuvânt ai primit și tron de heruvimi te-ai arătat și în brațele tale ai purtat, de Dumnezeu Născătoare, pe Nădejdea sufletelor noastre.

Luni seara

Și marți dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Nădejdea lumii cea bună, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, a ta singură și tare solire cerem: Îndură-te spre poporul cel fără de ajutor, roagă-L pe înduratul Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre de toată amenințarea, ceea ce ești una binecuvântată.

La sfârșitul Utreniei:

Nimeni din cei ce aleargă la tine nu iese rusinat, curata Fecioară, de Dumnezeu Născătoare; ci cere milă și ia dar spre folosul cererii.

Marți seara

Și miercuri dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

De Dumnezeu Născătoare Fecioară, roagă-L pe Fiul tău, Cel ce S-a pironit de bunăvoie pe Cruce și lumea din înșelăciune a izbăvit, pe Hristos Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele noastre.

La sfârșitul Utreniei:

Pe cel ce S-a născut mai înainte de veci din Tată fără de maică, pe Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, în anii cei de apoi L-ai născut întrupat, din curate sângiurile tale, fără bărbat, de Dumnezeu Născătoare; pe Acela roagă-L să ne dăruiască nouă iertare de păcate, mai înainte de sfârșit.

Miercuri seara

Și joi dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Sfântă Stăpână, Curată, Maica Dumnezeului nostru, care ai născut în chip negrăit pe Făcătorul tuturor, roagă-te întotdeauna bunătății Lui împreună cu Sfinții Apostoli, să ne izbăvească de patimi și să ne dea nouă iertare de păcate.

La sfârșitul Utreniei:

De mari haruri, curată Fecioară, Maica lui Dumnezeu, te-ai învrednicit; că ai născut cu trup pe Unul din Treime, pe Hristos, Dătătorul de viață, spre mântuirea sufletelor noastre.

Joi seara

Și vineri dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

De Dumnezeu Născătoare Fecioară, roagă-L…

La sfârșitul Utreniei:

Pe cel ce S-a născut mai înainte de veci…

Vineri seara

Și sâmbătă dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Mai înainte a spus Ghedeon zămislirea și a tâlcuit David nașterea ta, Născătoare de Dumnezeu; că S-a pogorât ca ploaia pe lână Cuvântul în pântecele tău și ai odrăslit fără de sămânță, pământule sfinte, lumii mântuire, pe Hristos Dumnezeul nostru, ceea ce ești plină de har.

La sfârșitul Utreniei:

Pe cel ce S-a născut mai înainte de veci…

Glasul al VII-lea

Duminică seara

Și luni dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

De Dumnezeu Născătoare, Fecioară neîntinată, pe Fiul tău roagă-L, cu puterile cele de sus, iertare de greșeli mai înainte de sfârșit să ne dăruiască nouă, celor ce cu credință pe tine te slăvim.

La sfârșitul Utreniei:

Covârșit-ai puterile cerești, pentru că biserică dumnezeiască te-ai arătat, binecuvântată de Dumnezeu Născătoare care ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre.

Luni seara

Și marți dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

ție, Născătoare de Dumnezeu, aducem strigare: Bucură-te!, că decât îngerii mai înaltă te-ai arătat, pe Dumnezeu născând.

La sfârșitul Utreniei:

Împacă, cu rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, viața noastră, a celor ce strigăm către Tine: Milostive Doamne, slavă ție!

Marți seara

Și miercuri dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Pe Hristos Dumnezeu, Cel ce S-a răstignit pentru noi și a stricat puterea morții, roagă-L neîncetat, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, să mântuiască sufletele noastre.

La sfârșitul Utreniei:

Izbăvește-ne, Născătoare de Dumnezeu, de păcatele ce ne cuprind pe noi, că altă nădejde nu avem credincioșii, fără numai pe tine și pe Dumnezeu, Cel ce S-a născut dintru tine.

Miercuri seara

Și joi dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Rodul pântecelui tău, Preacurată, este plinirea proorocilor și a Legii; pentru aceasta pe tine, de Dumnezeu Născătoare, întru cunoștință mărindu-te, cu cucernicie te lăudăm.

La sfârșitul Utreniei:

Rodul pântecelui tău, dumnezeiască Mireasă, oamenilor S-a arătat Mijlocitor de mântuire; pentru aceasta pe tine, de Dumnezeu Născătoare, cu cugetul și cu graiul mărindu-te, credincioșii te lăudăm.

Joi seara

Și vineri dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Pe Hristos Dumnezeu, Cel ce S-a răstignit…

La sfârșitul Utreniei:

Izbăvește-ne, Născătoare de Dumnezeu…

Vineri seara

Și sâmbătă dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Ceea ce ești vistieria învierii noastre, pe cei ce se încred în tine, Prealăudată, scoate-i din groapă și din adâncul greșelilor, că tu ai mântuit pe cei vinovați de păcate, ceea ce ai născut Mântuirea; care mai înainte de naștere ai fost fecioară și în naștere fecioară și după naștere iarăși ai rămas fecioară.

La sfârșitul Utreniei:

Bucură-te, ceea ce ai încăput în pântecele tău pe Cel neîncăput în ceruri. Bucură-te, Fecioară, propovăduirea proorocilor, prin care a strălucit Emmanuel. Bucură-te, maica lui Hristos Dumnezeu.

Glasul al VIII-lea

Duminică seara

Și luni dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Bucură-te, ceea ce prin îngeri ai primit bucuria lumii. Bucură-te, ceea ce ai născut pe Făcătorul tau și Domnul. Bucură-te, ceea ce te-ai învrednicit a fi Maica lui Hristos Dumnezeu.

La sfârșitul Utreniei:

Bucură-te, ușa Împăratului slavei, prin care singur Cel Preaînalt a trecut și pe tine singură pecetluită te-a păzit, spre mântuirea sufletelor noastre.

Luni seara

Și marți dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Întărirea credinței cea neclintită și cinstitul dar al sufletelor noastre, pe Născătoarea de Dumnezeu cu cântări să o mărim, credincioșii. Bucură-te, ceea ce pe Piatra vieții în pântecele tău ai încăput-o. Bucura-te, nădejdea marginilor, sprijinitoarea celor întristați. Bucură-te, Mireasă, pururea fecioară.

La sfârșitul Utreniei:

Fecioară preacurată, mântuiește-ne pe noi cu rugăciunile tale, mișcând cu milostivirea cea de maică pe Fiul tău și Dumnezeul nostru.

Marți seara

Și miercuri dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Pe Mielul și Păstorul și Mântuitorul lumii văzându-L pe Cruce, ceea ce L-a născut a zis lăcrimând: Lumea se bucură luând izbăvire, iar cele dinlăuntru ale mele ard vazând răstignirea Ta, pe care pentru toți o rabzi, Fiul și Dumnezeul meu.

La sfârșitul Utreniei:

Rodul pântecelui tău, Preacurată, este plinirea proorocilor și a Legii; pentru aceasta pe tine, de Dumnezeu Născătoare, întru cunoștință lăudându-te, cu cucernicie te mărim.

Miercuri seara

Și joi dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Poarta vieții cea înțelegătoare, Preacurată de Dumnezeu Născătoare, pe cei ce aleargă la tine cu credință izbăvește-i din nevoi, ca să mărim preasfântă nașterea ta, spre mântuirea sufletelor noastre.

La sfârșitul Utreniei:

Fecioară preacurată, mântuiește-ne…

Joi seara

Și vineri dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Pe Mielul și Păstorul și Mântuitorul

La sfârșitul Utreniei:

Rodul pântecelui tău, Preacurată…

Vineri seara

Și sâmbătă dimineața, la Dumnezeu este Domnul…

Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară și răstignire ai răbdat, Bunule, Care cu moartea pe moarte ai prădat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei pe care i-ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni, Milostive, primește pe Născătoarea de Dumnezeu, ceea ce Te-a născut pe Tine, care se roagă pentru noi și mântuiește, Mântuitorul nostru, pe poporul cel deznădăjduit.

La sfârșitul Utreniei:

Fecioară preacurată, mântuiește-ne…


Rugăciuni
Rugăciuni cotidiene
Rugăciunea de dimineață | Rugăciunea de seară | Rugăciunea de Luni | Rugăciunea de Marți | Rugăciunea de Miercuri | Rugăciunea de Joi | Rugăciunea de Vineri | Rugăciunea de Sâmbătă | Rugăciunea de Duminică | Troparele de umilință | Tatăl nostru - Rugăciunea domnească | Crezul – Simbolul Credinței | Imnul Sfintei Fecioare (Axionul) | Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare | Canon către Maica Domnului | Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschinul
Rânduiala celor șapte laude
Miezonoptica din toate zilele | Rânduiala Miezonopticii din duminici | Utrenia | Ceasul întâi | Ceasul al treilea | Mijloceasul al treilea | Ceasul al șaselea | Mijloceasul al șaselea | Obednița | Troparele de peste săptămână | Rânduiala mesei | Rânduiala Panaghiei | Ceasul al nouălea | Mijloceasul al nouălea | Vecernia | Pavecernița Mare | Pavecernița Mică
Troparele liturgice
Binecuvântările Învierii | Binecuvântările morților | Troparele și condacele Triodului | Troparele și condacele Penticostarului | Troparele și condacele Mineiului | Troparele Învierii | Troparele Născătoarei de Dumnezeu | Troparele de peste săptămână
Rânduiala Sfintei Împărtășanii
Rugăciunile dinaintea Împărtășirii | Rugăciunile după Sfânta Împărtășire
Rugăciuni la diferite trebuințe
Rugăciune la începerea lucrului | Rugăciunea după sfârșitul lucrului | Rugăciunea copiilor pentru părinți | Rugăciunea părinților pentru copii | Rugăciunea pentru frați și surori | Rugăciunea soților unul pentru altul | Rugăciunea pentru părintele duhovnicesc | Rugăciunea înaintea mesei de dimineață și prânz | Rugăciunea după masa de dimineață și prânz | Rugăciunea înainte de masa de seară | Rugăciunea după masa de seară | Rugăciunea pentru elevi și studenți | Rugăciunea pentru cei bolnavi | Rugăciunea pentru cei răposați


Surse

  • Ceaslov, IBMBOR, București, 2001, pp. 240-256.
  • Léon Clugnet, Dictionnaire grec-français des noms liturgiques en usage dans l'Église grecque, Paris, 1895.
  • Martine Roty, Dictionnaire russe-français des termes en usage dans l'Église russe (troisième édition revue et augmentée), Institut d'Études Slaves, Paris, 1992.

Articole înrudite

Legături externe