Acatistul Maicii Domnului la icoana „Sporirea Minții”

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Maica Domnului „Sporirea Minții” - icoană făcătoare de minuni a cărei prăznuire se face la data de 28 august.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Slavă Ție Dumnezeul nostru, Slavă Ție! Împărate Ceresc, ... . Sfinte Dumnezeule, ... . (de trei ori). Slavă ... Și acum ... . Amin! Preasfântă Treime, ... . Doamne miluiește, (de trei ori), Slavă ... Și acum ... . Amin! Tatăl nostru, ... . Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin! Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca Unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi, milu¬iește-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv, și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și Numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Doamne miluiește (de 12 ori). Slavă ... Și acum ... Amin.

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinților Părinților noștri și ale tuturor Sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

Condacul 1: Celei alese dintre toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu, Împărătesei cerului și a pământului, celei ce întregii lumi vindecarea duhovnicească îi dăruiește, cântare de mulțumire îi aducem pentru comoara dumnezeiască ce ne-a dăruit-o, făcătoarea de minuni a ei icoană, numită "Sporirea minții", cu care îngrădiți fiind, cu luminoasă bucurie slăvim și cu dragoste glăsuim: Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte și înțelepciune credincioșilor tăi le dăruiești!

Icosul 1: Îngerul vestitor în cetatea Nazaret a fost trimis către Preacurata Pruncă Maria, ca să-i grăiască: Bucură-te! Iar Preacurata, auzind a arhanghelului bună vestire, în smerenia inimii ei, așa i-a răspuns: Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Atunci Dumnezeu-Cuvântul în pântecele ei S-a întrupat. Iar noi, păcătoșii, pe Maica lui Hristos Dumnezeul nostru cu evlavie cinstind-o, așa cum îngerul ne-a învățat, cu smerenie să-i cântăm Celei pline de har: Bucură-te, ceea ce ești binecuvântată între femei; Bucură-te, ceea ce de la Domnul har ai aflat; Bucură-te, ea adumbrită de puterea Celui Preaînalt; Bucură-te, ceea ce de Duhul Sfânt ai fost sfințită; Bucură-te, roabă credincioasă a Domnului; Bucură-te, Pruncă de Dumnezeu aleasă; Bucură-te, ceea ce pe Mântuitorul lumii ai născut; Bucură-te, Maica Luminii, ceea ce pe toți îi luminezi; Bucură-te, ceea ce întreci mintea celor înțelepți; Bucură-te, ceea ce rosturile credincioșilor le deslușești; Bucură-te, Împărăteasa cerului și a pământului; Bucură-te, că pe tine te fericesc toate neamurile; Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte și înțelepciune credincioșilor tăi le dăruiești!

Condacul al 2-lea: Văzând, Preaneprihănita, dorirea poporului celui nou, pe binevestitorul evanghelicelor taine, Apostolul Luca, l-ai blagoslovit, preacurat chipul tău să-l zugrăvească și, privind la acesta, cu putere ai grăit: Cu acest chip zugrăvit vor fi harul meu și puterea. De aceea, în fața sfintelor tale icoane, cu care întreaga lume creștină ai împodobit, cu evlavie ne închinăm și, mulțumindu-I lui Dumnezeu pentru tine Îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 2-lea: Ceea ce cereasca înțelepciune o deslușești, Fecioară Preacurată, tuturor credincioșilor ai binevoit a le descoperi că în lume lucrează voia lui Dumnezeu, bună, bineplăcută și desăvarșită, care depășește orice minte. Caută spre noi, Născătoare de Dumnezeu atotlăudată și cu lumina adevărului luminează-ne, mângâie-ne ca o Maică, pe calea cea dreaptă ne călăuzește, ca astfel să-ți strigăm, cei ce ne rugăm ție: Bucură-te, ceea ce pe Hristos, puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu o ai născut; Bucură-te, ceea ce pe Dumnezeu cu omul L-ai unit; Bucură-te, ceea ce sufletele noastre cu lumina minții le luminezi; Bucură-te, vas negrăit al slavei lui Dumnezeu; Bucură-te, începătoare a cinstirii sfintelor icoane; Bucură-te, dătătoarea comorilor duhovnicești; Bucură-te, ceea ce sfintelor tale icoane har le dăruiești; Bucură-te, căci privind la icoanele tale, ție ne închinăm; Bucură-te, ceea ce prin sfintele tale icoane întregii lumi vindecări dăruiești; Bucură-te, ceea ce mințile și inimile noastre la cer le ridici; Bucură-te, ceea ce întreaga zidire cu raza harului tău ai luminat; Bucură-te, ceea ce împreună cu Fiul tău Dumnezeu de-a pururi împărățești; Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte și înțelepciune credincioșilor tăi le dăruiești!

Condacul al 3-lea: Adumbriți fiind de puterea harului, niște creștini evlavioși în cetatea Nazaretului au ajuns și acolo casa Născătoarei de Dumnezeu au aflat, unde Preacurata s-a născut și binevestirea arhanghelului a primit, și au mutat Sfânta Casă în pământul Italiei, în orasul Loreto. Până în zilele noastre, în catul de sus al Sfintei case icoana Născătoarei de Dumnezeu, din lemn făurită, se păstrează, pe care cereștile puteri îngerești nevăzut o înconjoară și cu cucernicie o cinstesc, cu bucurie cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea: Milostivire de maică având spre tot neamul creștinesc, toate colțurile lumii le chemi la mântuire, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, de aceea în casa ta felurite neamuri din multe țări sosesc și în fața icoanei tale își mărturisesc păcatele. De aceea, de la răsărit și până la apus icoana ta se slăvește și credincioșii izbăviți de boli, de dureri și de necazuri mulțumire îți aduc, strigând către tine: Bucură-te, casă pe care Înțelepciunea lui Dumnezeu Sieși și-a zidit; Bucură-te, cetate dumnezeiască, ce din mica cetate a Nazaretului ai venit; Bucură-te, ceea ce prin nașterea ta casa lui Dumnezeu ai luminat; Bucură-te, Pruncă, mai înaltă decât Sfânta Sfintelor; Bucură-te, ceea ce cu dumnezeiescul Prunc De-dinainte-de-veci în Nazaret ai sosit; Bucură-te, ceea ce tainei mântuirii neamului omenesc ai slujit; Bucură-te, scară, pe care de la pământ la cer ne suim; Bucură-te, minunat acoperământ al întregii lumi; Bucură-te, căci cu credința preacuratului tău chip zugrăvit ne închinăm; Bucură-te, căci de la el daruri pline de har pentru mântuirea sufletelor noastre luăm; Bucură-te, ceea ce semne minunate prin icoanele tale săvârșești; Bucură-te, puternică apărătoare a neamului creștinesc; Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte și înțelepciune credincioșilor tăi le dăruiești!

Condacul al 4-lea: Un oarecare zugrav de urgia unei boli cumplite fiind stăpânit și la tulburarea minții ajungând, de la doctorii pământești nici un folos nu a aflat. Atunci Preacurata Născătoare bolnavului i s-a arătat și să-i zugrăvească icoana, care sfințește casa ei din orașul Loreto i-a poruncit. Acestea împlinind, zugravul s-a vindecat și, din acea zi, icoana pictată "Sporirea minții" o numit-o, cântând în fața ei cântare de laudă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea: Creștinii din țara Rusiei auzind că, spre bucuria și mângâierea lor, Preacurata Născătoare să le dea icoana sa numită "Sporirea minții" a binevoit, cu multe chipuri ale ei bisericile și casele și-au împodobit, de la care mulțime de semne negrăite și minuni din belșug se săvârșeau pentru toți cei ce cu credință se apropiau și îi cântau Preabinecuvântatei Născătoare așa: Bucură-te, ceea ce cinstita icoană a chipului tău spre mângâiere și sfințire ne-ai dăruit; Bucură-te, ceea ce durerile sufletești și trupești cu icoana ta grabnic le tămăduiești; Bucură-te, ceea ce pământul Rusiei cu acoperământul milostivirii tale l-ai adumbrit; Bucură-te, ceea ce pe iubitorii și cinstitorii icoanei tale de toate necazurile îi izbăvești; Bucură-te, ceea ce în chip nevăzut, împreună cu sfintele tale icoane, în casele noastre pătrunzi; Bucură-te, ceea ce binecuvântare și bucurie astfel ne dăruiești; Bucură-te, ceea ce pe cei părăsiți de doctori în preaputernicile tale brațe îi primești; Bucură-te, vindecătoare a celor ce mințile, din pricina bolii, și-au rătăcit; Bucură-te, nădejdea celor fără de nădejde; Bucură-te, luminarea cugetelor noastre; Bucură-te, oglindă curată a cunoștinței adevărului; Bucură-te, căci de la răsărit până la apus numele tău se fericește; Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte și înțelepciune credincioșilor tăi le dăruiești!

Condacul al 5-lea: Asemeni unei stele călăuzite de Dumnezeu s-a arătat icoana ta, Maică a Domnului: Țara Rusia și orașele ei le sfințește, pe cei aflați în întunericul neștiinței cu lumina cunoștinței dumnezeiești îi luminează, mintea noastră cea întunecată de păcate o limpezești, pe cei rătăciți pe calea poruncilor Fiului tău și Dumnezeu îi îndrumă, Căruia spre mulțumire Îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 5-lea: Văzând comoară dumnezeiască, icoana minunată a Maicii Domnului, către aceasta cu sârguință să alergăm, pentru că în neputințe vindecare, în mâhniri mângâiere, în necazuri izbăvire să primim și cu bucurie să-i cântăm Apărătoarei noastre: Bucură-te, ceea ce cu ivirea icoanei tale pe credincioși i-ai luminat; Bucură-te, căci prin tine Soarele Dreptății, Dumnezeul nostru în întuneric a strălucit; Bucură-te, Maică a Luminii Minții, care cu harul întreaga lume ai luminat-o; Bucură-te, ceea ce cu zorile harului ne înțelepțești; Bucură-te, ceea ce cu lumina ta întunericul neștinței noastre îl risipești; Bucură-te, Fecioară, căci prin tine lumina cunoștinței dumnezeiești tuturor le-a strălucit; Bucură-te, candelă nestinsă, ceea ce flacăra credinței o aprinzi; Bucură-te, ceea ce calea virtuților o deslușești; Bucură-te, izvorul sfințeniei; Bucură-te, puternica noastră Apărătoare de necazuri și de urgii; Bucură-te, făclie neostoită a iubirii dumnezeiești; Bucură-te, ceea ce prin strălucirea minunilor tale primăvara mântuirii o binevestești; Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte și înțelepciune credincioșilor tăi le dăruiești!

Condacul al 6-lea: Întreaga lume propovăduiește milostivirea ta, o, Maică a Domnului nostru, căci în toate orașele și satele de pe pământul Rusiei icoana ta, cea numită "Sporirea minții" cu raze de minuni strălucește, luminând sufletele noastre cu lumina harului dumnezeiesc și îndemnându-ne să-I cântăm lui Dumnezeu, Celui ce te-a proslăvit: Aliluia!

Icosul al 6-lea: Strălucit-a în cinstita ta icoană, Preacurată, lumina mântuirii celor rătăciți în bezna păcatelor și a patimilor și toți cei ce cu credință și evlavie se roagă în fața ei grabnic ajutor primesc. Întunecimea minților noastre cu lumina ta risipește-o, Atotlăudată, și dă-le să vadă lumina cea adevărată tuturor celor ce cu dragoste îți cântă așa: Bucură-te, stea neapusă, ceea ce Soarele dreptății în lume l-ai adus; Bucură-te, Maica Luminii celei adevărate, care luminează sufletele credincioșilor; Bucură-te, povățuitoarea învățăturii celei pline de har; Bucură-Te, ceea ce cu luminosul tău acoperământ mintea noastră tulbură o luminezi; Bucură-te, zare neînserată, ce risipești pâcla păcatelor noastre; Bucură-te, ceea ce ne izbăvești de întuneric și de veșnicele cazne; Bucură-te, ceea ce de cursele vrăjmașilor ne slobozești; Bucură-te, ceea ce nebunia lumii acesteia o biruiești; Bucură-te, doborârea învățăturilor stricătoare de suflet; Bucură-te, dăruitoarea învățăturilor folositoare; Bucură-te, ceea ce mângâiere cu icoana ta ne dăruiești; Bucură-te, ceea ce cu lumina bucuriei sufletele ni le întărești; Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte și înțelepciune credincioșilor tăi le dăruiești!

Condacul al 7-lea: Vrând ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină, preamilostivul Dumnezeu și Ziditorul nostru i-a dăruit Maicii Sale pentru noi icoana "Sporirea minții", pentru ca toți cei ce cu credință se roagă în fața ei, să primească puterea cuvântului, minte și înțelepciune și în liniștea cugetului lor să-I cânte Domnului ca Împăratului nostru: Aliluia!

Icosul al 7-lea: Noi și preaslăvite minuni credincioșilor le descoperi, Maică a lui Dumnezeu, prin sfânta ta icoană: cu puterea harului lui Hristos pe cei cu mintea tulburată îi luminezi, de nebunie ne ferești, slăbiciunile le întremezi și tuturor ce aleargă la tămăduitoarea ta icoană grabnică vindecare le dăruiești, îndemnându-i să-ți cânte: Bucură-te, ceea ce ne scoți din adâncul neștiinței; Bucură-te, ceea ce mintea multora o luminezi; Bucură-te, ceea ce cuvântul înțelepciunii celor ce îl cer, îl dăruiești; Bucură-te, ceea ce mințile celor fără de minte le întregești; Bucură-te, izgonitoarea cugetelor păcătoase; Bucură-te, îmblânzitoarea inimilor învârtoșate; Bucură-te, ceea ce mintea spre Dumnezeu ne-o înalți; Bucură-te, înțelepțitoarea neînțelepților; Bucură-te, povățuitoarea noastră spre evlavie; Bucură-te, ceea ce rugăciunile binecredincioșilor spre Fiul tău și Dumnezeu le aduci; Bucură-te, ceea ce însăți neîncetat pentru noi toți te rogi la Prestotul Atotțiitorului; Bucură-te, ceea ce veșnica bucurie ne-o hărăzești; Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte și înțelepciune credincioșilor tăi le dăruiești!

Condacul al 8-lea: Nespus este a privi la icoana ta pe lemn zugrăvită, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu Fecioară, care, cu dumnezeiasca ta putere, duhurile întunericului le risipești și celor slabi la minte și cu greutate la învățătură minte le dăruiești. Și noi, cei ce pierim în păcate, cu lacrimi te rugăm, izbăvește-ne de dușmanii văzuți și nevăzuți, de întunericul nechibzuinței pentru ca întodeauna să-I cântăm Domnului și Mântuitorului nostru: Aliluia!

Icosul al 8-lea: Tot pământul Rusiei este plin, ca de niște aștri luminați de Dumnezeu, de ale tale icoane făcătoarele de minuni, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, printre care și icoana "Sporirea minții", care cu har strălucește și inimile noastre înghețate cu semnele milostivirii tale față de noi, păcătoșii, le încălzește. Pentru aceasta în fața sfânt chipului tău genunchii plecându-ne, ție îți cântăm, Preacurată, așa: Bucură-te, ceea ce necazurile noastre în bucurii le prefaci; Bucură-te, ceea ce de săgețile aprinse ale vicleanului ne ocrotești; Bucură-te, învățătoarea pruncilor și păzitoarea lor cea plină de har; Bucură-te, Ocrotitorea și Călăuzitoarea preaînțeleaptă a tinereții; Bucură-te, ceea ce copiilor cu greutăți la învățătură minte le dăruiești; Bucură-te, ceea ce strici cursele vrășmașilor; Bucură-te, ceea ce luminezi cugetele credincioșilor; Bucură-te, ceea ce-i rușinezi pe necredincioși; Bucură-te, vindecătoarea celor stăpâniți de întunecarea minții; Bucură-te, că harul icoanei tale alungă pe demoni; Bucură-te, Maica milostivirii și a bunătăților; Bucură-te, nădejdea mântuirii noastre; Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte și înțelepciune credincioșilor tăi le dăruiești!

Condacul al 9-lea: Toate ființele îngerești ție cu evlavie îți slujesc, o, Crăiasă a cerului și a pământului, neamul omenesc laudă îți aduce și sfânta ta icoană o cinstește, pe care spre bucurie și mângâiere ne-ai dăruit-o. Învăță-ne, Preabună, cu vrednicie să te slăvim și Mântuitorului lumii, Celui din tine născut să-I cântăm: Aliluia!

Icosul al 9-lea: Ritorii omenești nu se pricep a cunoște taina slujirii tale neamului creștinesc, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, nici nu pot înțelege puterea minunată de la icoanele tale izvorâtă pentru toată trebuința sufletească și trupească a oamenilor. Iar noi, creștinii drept slăvitori, cu lacrimi de bucurie în ochi în fața sfintei tale icoane stând, te slăvim, Fecioară plină de har, și grăim: Bucură-te, bucuria îngerilor; Bucură-te, cea căreia arhanghelii i se închină; Bucură-te, ceea ce de heruvimi în văzduh ești întâmpinată; Bucură-te, cea căreia laudă îi aduc serafimii; Bucură-te, podoabă strălucitoare a Bisericii cerești și pământești; Bucură-te, ceea ce ești mai înaltă decât toate puterile cerești; Bucură-te, ceea ce ești cinstită de oștirile cerești; Bucură-te, slava tuturor pământenilor; Bucură-te, ceea ce mințile noatre cu icoana ta spre Cel Preaînalt le ridici; Bucură-te, Călăuzitoarea noastră spre Patria cerească; Bucură-te, ceea ce cu lumina sufletului tău tot pământul îl îmbrățișezi; Bucură-te, ceea ce în fața Crucii Fiului Tău pe toți ne-ai înfiat; Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte și înțelepciune credincioșilor tăi le dăruiești!

Condacul al 10-lea: Dorind să mântuiască lumea de nebunie și de amăgirea vrăjmașului, Domnul Cel iubitor de oameni ne-a dăruit minunata ta icoană, Născătoare de Dumnezeu. În fața ei cei tulburați la minte se tămăduiesc, cei chinuiți de demoni se izbăvesc, suferinzii mângâiere și bucurie dobândesc. Pentru aceasta slăvind pe Dumnezeu, Cel ce astfel de milostiviri ne dăruiește, să-I cântăm cântare de mulțumire: Aliluia!

Icosul al 10-lea: Zid nebiruit și Acoperământ fii nouă, Preacurată, împotriva năvălirii vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, ocrotindu-ne de orice boală și năpastă. Pentru aceasta, cu credință căzând la icoana ta "Sporirea minții", pentru haric ajutor și tămăduirea tuturor neputințelor trupești și sufletești, cu bucurie îți cântăm așa: Bucură-te, Păzitoarea noastră de căile pierzării; Bucură-te, îndrumătoarea credincioșilor spre tot lucrul cel adevărat; Bucură-te, izgonitoarea duhului bolii și al leneviei; Bucură-te, dobândirea duhului înțelepciunii și al puterii; Bucură-te, ceea ce pe vrăjmași cu puterea lui Dumnezeu îi rușinezi; Bucură-te, ceea ce destrami sfaturile necinstitorului; Bucură-te, ceea ce sănătate demonizaților le dăruiești; Bucură-te, tămăduitoarea cumplitelor neputințe; Bucură-te, izbăvitoarea noastră de moarte duhovnicească; Bucură-te, ceea ce cu lacrimile tale păcatele noastre le curățești; Bucură-te, ceea ce cu bucurie duhovnicească în chip minunat ne îndestulezi; Bucură-te, ceea ce în veacul viitor veșnic bucurii ne hărăzești; Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte și înțelepciune credincioșilor tăi le dăruiești!

Condacul al 11-lea: Cântare de mulțumire îți aducem în fața preacinstitului tău chip, o, Preacurată, pentru negrăita ta milostivire către noi și ne rugăm, Ceea ce ești plină de har: păzește mințile și inimile noastre de învățăturile stricătoare, de necredință și de superstiții, apără Țara Rusiei de toată neorânduiala iscată în patria noastră de potrivnicii credinței și învrednicește-ne cu inimă curată să-L slăvim pe ziditorul nostru cântând-I cântarea: Aliluia!

Icosul al 11-lea: Ca pe o făclie purtătoare de lumină vedem icoana ta, Maică a Domnului, cu strălucirea minunilor tale pămânul nostru luminându-l, pe calea mântuirii îndrumându-ne și inimile noastre către tine, Preacurată cu dragoste aprinzându-le. Iar noi, cunoscând puterea harului tău, cu cântări de bucurie te proslăvim așa: Bucură-te, ceea ce îl întreci cu înțelepciunea pe Solomon; Bucură-te, ceea ce ascunsele taine dumnezeiești le descoperi credincioșilor; Bucură-te, ceea ce pe neînțelepți preaînțelepți îi arăți; Bucură-te, fulger, ce luminezi sufletele; Bucură-te, ceea ce rușinezi înțelepciunea deșartă a veacului acestuia; Bucură-te, ceea ce în ceasul descumpănirii gândul cel bun în inimă ni-l dăruiești; Bucură-te, descoperirea înțelepciunii și bunătății lui Dumnezeu; Bucură-te, frumusețea lumii de sus; Bucură-te, ceea ce minunata ta icoană ca pe un dar ceresc ne-ai descoperit; Bucură-te, izvorul bucuriei neîncetate; Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte și înțelepciune credincioșilor tăi le dăruiești!

Condacul al 12-lea: O, Preabună, cere pentru noi harul dumnezeiesc de la Fiul tău și Dumnezeu, întinde-ne o mână de ajutor, ca să nu murim nepocăiți; cu iubirea ta încălzește-ne, curățește mințile noatre de gândurile păcătoase, limpezește ochii inimii noastre ca să vadă calea mântuirii și învrednicește-ne ca și în viața aceasta și în Împărăția cerească să-i cântăm Ziditorului și făcătorului nostru: Aliluia!

Icosul al 12-lea: Cântând minunile tale prin icoana ta săvârșite, pe tine te lăudăm, Crăiasă, te slăvim , ceea ce cu adevărat ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită, fără de asemănare decât serafimii. Caută din cer către cei ce stau în fața sfintei tale icoane și harul tău trimite-ne nouă, izbăvește de tot necazul și ispitele vrăjmașilor pe cei ce te cântă pe tine ca pe Apărătoarea și Ocrotitoarea noastră, așa: Bucură-te, ceea ce cu rugăciunile tale întreaga lume o mântuiești; Bucură-te, mângâierea amarnicului veac de acum; Bucură-te, Maica Luminii, ceea ce cu lumina curăției tale pe toți îi luminezi; Bucură-te, ceea ce ne descoperi tainele voii lui Dumnezeu; Bucură-te, ceea ce pământul Rusiei ca moștenire ți l-ai ales; Bucură-te, ceea ce cu icoanele tale făcătoare de minuni pământul Rusiei ai binecuvântat; Bucură-te, ceea ce în chip minunat prin icoana ta în chip nevăzut ne acoperi; Bucură-te, ceea ce bucurie harică verși în inimile iubitorilor de Dumnezeu; Bucură-te, ceea ce ușile milostivirii dumnezeiești cu mijlocirea ta le deschizi; Bucură-te, ceea ce darurile Sfântului Duh ne ajuți a le dobândi; Bucură-te, una curată și binecuvântată între femei; Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte și înțelepciune credincioșilor tăi le dăruiești!

Condacul al 13-lea: Maică Atotlăudată a Luminii Peste-tot-fiitoare și a Părintelui Înțelepciunii, tu ești lumina mâhniților, sporirea minții și bucuria inimilor noastre; auzi-ne pe noi și primește rugăciunea noastră, a păcătoșilor, înțelepțește-ne pe noi, neînțelepții și povățuiește-ne să cântăm și să ne rugăm în fața icoanei Tale, "Sporirea minții" numită. Nu înceta a Te ruga pentru noi, nevrednicii robii Tăi, cei ce Te slăvim și Fiului tău și Dumnezeu Îi cântăm: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori). Apoi se zice iarăși Condacul 1: Celei alese dintre toate neamurile ... și Icosul 1: Îngerul vestitor .... După aceea zicem această rugăciune:

Preacurată Născătoare de Dumnezeu, casă pe care Înțelepciunea lui Dumnezeu Sieși Și-a zidit-o, dătătoarea darurilor duhovnicești, ceea ce de la cele lumești la cele dinainte de lume mintea noastră o înalți și pe toți la cunoștiința înțelepciunii îi ridici! Primește această cântare de rugăciune de la noi, nevrednicii robii Tăi, care cu credință și cu smerenie ne închinăm în fața Preacinstitei Tale icoane! Înduplecă-L pe Fiul Tău și Dumnezeul nostru să le dea mai marilor noștri înțelepciune și putere, judecătorilor dreptate și necăutare la fața omului, păstorilor înțelepciune duhovnicească, râvnă și bună pază a sufletelor noastre, învățătorilor smerită înțelepciune, fiilor ascultare și nouă tuturor Duhul chibzuinței și al evlaviei, duhul smereniei și al blândeții, duhul curăției și al adevărului. Și acum, maică prealăudată, dă-ne bună sporire a minții, pe cei aflați în vrajbă și în dezbinare împacă-i, unește-i și pune între ei o legătură de iubire nedespărțită, pe cei rătăciți din nesocotință întoarce-i spre lumina adevărului lui Hristos, povățuiește-i frica de Dumnezeu, înfrânarea și hărnicia, dă-le cuvântul înțelepciunii și cunoștinței folositoare de suflet celor ce le cer, luminează-ne cu bucuria cea nepieritoare, Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai slăvită decât Serafimii. Iar noi, văzând faptele minunate și preachibzuita înțelepciune a lui Dumnezeu în lume și în viața noastră, să ne înstrăinăm de deșertăciunea pământească și de prisositoarele griji lumești și să ne ridicăm mințile și inimile noastre spre cer, pentru ca, prin ocrotirea și ajutorul Tău, laudă, mulțumire și închinare pentru toate să-i aducem Întreit Slăvitului Dumnezeu și Ziditorul tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Scurt istoric al ICOANEI FĂCĂTOARE DE MINUNI A MAICII DOMNULUI „SPORIREA MINȚII”

(Ziua prăznuirii: 15/28 AUGUST stil nou)

Icoana a fost descoperită în Rusia, în catedrala Schimbării la Față (Spaso-Preobrajensk) din orasul Rîbinsk, gubernia Iaroslavului. Apariția acestei icoane se datorează credinței ortodocșilor în darul Maicii Domnului de a fi mijlocitoare în fața Fiului ei și Dumnezeu pentru a dărui oamenilor binefaceri duhovnicești și trupești, printre care luminarea minții și a inimii cu adevărul dumnezeiesc. Oamenii obișnuiesc să se roage la această icoană pentru luminarea minții la școală, pentru reușită și spor la învățătură și la examene. Părinții care descoperă la copiii lor o slăbiciune a minții în deprinderea stiinței de carte și a învățăturii începătoare a credinței aleargă la această icoană, pentru a se ruga Preasfintei Născătoare și dumnezeiescul său Fiu Iisus Hristos, pentru înțelepțirea, dreapta socotință și sporirea minții copiilor lor.

DESCOPERIREA ICOANEI Maica Domnului și Pruncul Iisus sunt zugrăviți în picioare, având trupurile în întregime înfășurate sub aceeași mantie, pe fundalul unui cer de noapte înstelat. Capetele lor, acoperite cu coroane de aur, ies din partea de sus a unui trunchi de con, reprezentând mantia care-i înfășoară laolaltă. Aceasta este decorată cu diverse ornamente (sub formă de cruce, de floare); pe ea pot fi cusute broderii și aplicate pietre (semi)prețioase și perle. Pruncul Iisus face gestul binecuvântării cu mâna dreaptă. Pe părțile laterale sunt zugrăviți câte doi îngeri stând în picioare sau îngenunchiați pe nori, care țin în mâini câte o lumânare aprinsă. Deasupra capetelor Maicii Domnului și a Pruncului Iisus sunt zugrăviți trei heruvimi, iar sub picioarele lor, adică sub partea de jos a mantiei, un heruvim cu aripile larg deschise.

Pentru tipărire

A se vedea și