Acatistul Maicii Domnului Pantanassa Vindecătoarea de cancer

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Împărate Ceresc, ... . Sfinte Dumnezeule, ... (de 3 ori) Slavă ... şi acum ... . Amin. Preasfântă Treime ... . Doamne miluieste (de 3 ori). Slavă ... şi acum .... Amin. Tatăl nostru ... . Amin. Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Condacul 1: Noi, credincioşii robii tăi, stând cu mustrare de inimă înaintea icoanei tale celei noi arătate, te cântăm cu laude, o, Împărăteasă a toate. Trimite de sus vindecarea ta peste robii tăi care acum aleargă la tine ca să putem să-ţi cântăm cu bucurie: Bucură-te, o, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre prin darul tău!

Icosul 1: Arhanghelul a venit din cer ca să-i spună Împărătesei a toate: "Bucură-te!". Văzându-Te pe Tine, Doamne, luând trup omenesc, cu dumnezeiasca vestire a strigat către ea lucruri ca acestea: Bucură-te, începătoarea mântuirii noastre; Bucură-te, împlinirea iertărilor noastre de către Creator; Bucură-te, că prin tine Dumnezeu a devenit trup; Bucură-te, că în tine Cel Nevăzut Se arată; Bucură-te, ceea ce ai primit mila păcii; Bucură-te, că în tine s-a ţesut haina de carne a Cuvântului; Bucură-te, Slavă ridicată dincolo de înţelegerea minţii; Bucură-te, mana cerească prin care inimile sunt chemate la viaţă; Bucură-te, stea strălucită de har; Bucură-te, izvor care izvorăşti apa cea vie; Bucură-te, Maică a lui Dumnezeu, binecuvântată între femei; Bucură-te, Fecioară neîntinată care ai născut pe Mântuitorul lumii; Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre prin harul tău!

Condacul al 2-lea: Cuvântul cel Nenăscut încape într-un prunc, prin tine, Fecioară, aducând tămăduire tuturor celor care cinstesc Naşterea din tine, cea nefurată de nuntă, cântând: Aliluia!

Icosul al 2-lea: Căutând să cunoască ceea ce este necunoscut, a strigat Fecioara către îngerul cel vestitor: "Arată-mi cum eu, Fecioară fără pată, pot fi maică a Celui Preaînalt?" Iar Gavriil cu frică i-a răspuns strigând unele ca acestea: Bucură-te, cea aleasă de Sfântul Cel Preaînalt; Bucură-te, cea repede auzitoare a celor ce se roagă ţie; Bucură-te, comoară de pace a lui Hristos; Bucură-te, nădejdea şi puterea poporului tău; Bucură-te, minunata nimicitoare a blestemului cancerului; Bucură-te, vindecatoarea neputinţelor; Bucură-te, apărătoarea lumii; Bucură-te, izbăvitoare de griji; Bucură-te, alinătoarea plânsului şi a lacrimilor; Bucură-te, care deschizi porţile mântuirii tuturor; Bucură-te, sceptru şi putere a celor ce locuiesc în Sfântul Munte; Bucură-te, toiagul călugărilor şi al laicilor; Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre prin harul tău!

Condacul al 3-ea: Puterea celui Preaînalt te-a umbrit, Fecioară şi Cel Neatins S-a făcut trup, arătându-te pe tine poiana dulce a celor ce voiesc să culeagă mântuirea atunci când cânta: Aliluia!

Icosul al 3-lea: Icoana ta, "Imparateasa a Toate" a fost slăvită, o, Maică a lui Dumnezeu, atunci când vindecările au prins a curge din chipul tău. Tu dai vindecare celor care cântă înaintea ei cu credinţă, înmulţind cântările astfel: Bucură-te, Maică a Luminii Nestinse; Bucură-te, biruinţa celor care rabdă până la sfârşit; Bucură-te, Doctor adevărat al celor ce bolesc şi sunt în necaz; Bucură-te, zid apărător al văduvelor şi orfanilor; Bucură-te, deschizătoare a uşilor Raiului; Bucură-te, apărătoare a celor ce trudesc şi duc sarcini grele; Bucură-te, mijlocitoare pentru mântuirea credincioşilor; Bucură-te, ceea ce te rogi pentru neamul creştinesc; Bucură-te, scară cerească prin care ne ridicăm de pe pământ la cer; Bucură-te, apa vie care speli păcatele noastre de moarte; Bucură-te, mieluşeaua care păzeşti inimile celor neprihăniţi; Bucură-te, val apărător care adăposteşti copiii Bisericii; Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre prin harul tău!

Condacul al 4-lea: Vrând să dea viaţa lumii, Stăpânul tuturor S-a sălăşluit în pântecele tău, fără să ştii de bărbat, arătându-te pe tine maică a credincioşilor, învăţându-i să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea: Slăvite lucruri ne-au înconjurat de la tine, o, Cetate a lui Dumnezeu, prin vindecările pe care le reverşi şi primind izvoare răcoritoare de vindecare, îţi strigăm cu mulţumire unele ca acestea, o, Împărăteasă a toate: Bucură-te, iarbă vindecătoare care uşurezi suferinţa; Bucură-te, răcoreală care potoleşti fierbinţeala bolii; Bucură-te, flacără care arzi blestemul cancerului; Bucură-te, cea care ridici din patul durerii pe cei pe care doctorii nu-i mai pot ridica; Bucură-te, cea care iţi arăţi faţa ta cea preacurată celor aleşi ai tăi; Bucură-te, cea care ne scoţi din cătuşele păcatelor; Bucură-te, căci prin tine ne-a fost dată scoaterea din moarte; Bucură-te, că prin tine mulţime de credincioşi au fost mântuiţi; Bucură-te, înălţime curată, neatinsă de gândul omenesc; Bucură-te, adâncime trăită de lume; Bucură-te, cea care ai fost profeţită de Patriarhii Vechiului Testament; Bucură-te, călăuzitoarea ierarhilor care se roagă Ţie; Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre prin harul tău!

Condacul al 5-lea: Te-ai arătat a fi, o, Fecioară, templul cel preacurat al Mântuitorului. De aceea cădem înaintea ta, Preacurată şi cerem să ne faci şi pe noi fii ai lui Dumnezeu ca să strigăm către tine: Aliluia!

Icosul al 5-lea: Cetele îngerilor văzând în mâinile tale pe Cel Ce a făcut cu mâna pe om şi cunoscându-te a fi Doamnă şi Stăpână, deşi singură te-ai numit "Roaba Domnului", Preacurato, cu grabă slujesc ţie, Una Binecuvântată, cu cântări ca acestea: Bucură-te, cea pe care Dumnezeu te-a pus mai presus decât oştile cereşti; Bucură-te, cea care umpli lumea cu vindecări minunate; Bucură-te, cea care auzi slava şi laudele cerurilor; Bucură-te, cea care primeşti mulţumirile pământului; Bucură-te, cea care arzi sămânţa putrejunii din inimile noastre; Bucură-te, zeloasă biruitoare a vicleniilor diavolului; Bucură-te, ceea ce umpli valea acestei vieţi cu lacrimi de bucurie; Bucură-te, ceea ce prefaci grijile în dulceaţă cerească; Bucură-te, miros de bună mireasmă primit de Dumnezeu; Bucură-te, nemăsurată bucurie a păcătoşilor care se pocăiesc; Bucură-te, armură adevărului împotriva ispitelor; Bucură-te, scut de apărare împotriva duşmăniei şi a distrugerii; Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre cu darul tău!

Condacul al 6-lea: Binevestitorii Cuvâtului lui Dumnezeu, Apostoli ai Mântuitorului, minunat au fost aduşi de faţă, Fecioară când ai fost ridicată de la pământ la cer, ca să-I poată cânta cu o inimă şi cu o gură lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea: Har minunat s-a arătat din icoana ta, Împărăteasă a toate, când tânărul cel întunecat de învăţături satanice a căzut ţeapăn la pământ înaintea ei şi a slobozit din legăturile întunericului, cu frică şi cu bucurie a strigat către tine acestea: Bucură-te, îndreptătoarea vieţii păcătoase; Bucură-te, mângâierea celor chinuiţi; Bucură-te, alungătoarea hoardelor de demoni din Biserică; Bucură-te, risipitoarea norilor întunecaşi ai păcatului; Bucură-te, distrugătoarea capcanelor celor nevăzute; Bucură-te, atotputernică biruitoare a vrăjilor sataniceşti; Bucură-te, far care luminezi calea celor rătăciţi; Bucură-te, nor care aperi pe cei nevinovaţi de rele; Bucură-te, munte care ne hrăneşti pe noi cu mană cerească; Bucură-te, vale a acestei vieţi, care ne saturi cu umilinţa lui Hristos; Bucură-te, piatra scumpă a Împărăţiei Cerurilor; Bucură-te, rază a luminii celei veşnice; Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre cu harul tău!

Condacul al 7-lea: Voind să Te dai pe Tine Însuţi hrană celor credincioşi, Te-ai întrupat din Sfânta Fecioară, ca primind preacuratul Tău Trup şi Sfântul Tău Sânge, să Te cunoaştem pe Tine, Dumnezeul cel Adevărat. De aceea, minunându-ne de această neatinsă înţelepciune, strigăm către tine: Aliluia!

Icosul al 7-lea: Făcătorul a Toate ne-a mai descoperit o taină când împreună cu Apostolii Săi, a mâncat Cina cea de Taină. Iar noi, care ne rugăm Împărătesei a toate, să ne facă părtaşi Sfintelor daruri, îi aducem cântări ca acestea: Bucură-te, dătătoare a pâinii cereşti; Bucură-te, purtătoarea vieţii celei veşnice; Bucură-te, potir din care ne împărtăşim cu Hristos; Bucură-te, ceea ce te uneşti suflet şi trup cu Hristos; Bucură-te, linguriţa de aur plină cu tainele cereşti; Bucură-te, chivot nepreţuit în care se află Sfintele Daruri; Bucură-te, cea care ne arăţi Sfânta Împărtăşanie; Bucură-te, masă binecuvântată care ne dai hrana cea Sfântă; Bucură-te, cea care îi aşezi de-a dreapta ta pe cei care se împărtăşesc cu cinste; Bucură-te, cea care scoţi din iad pe apărătorii Sfintei Liturghii; Bucură-te, călăuzitoarea celor morţi spre fântâna nemuririi; Bucură-te, tare adăpost de pace pentru copiii tăi; Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre cu harul tău!

Condacul al 8-lea: Privind la minunata Naştere a lui Hristos şi lepădând grijile cele lumeşti, să ne înălţăm inimile, căci pentru aceasta S-a întrupat Cel Preaînalt ca să ne tragă la Sine pe cei ce-I cântăm: Aliluia!

Icosul al 8-lea: Fiind dintotdeauna în sânul Tatălui, Cuvântul cel Necuprins S-a făcut trup pe pământ. Dumnezeu Cel Mare a slăvit-o pe Fecioara şi a căutat spre smerenia Maicii Sale, care aude de la noi cuvinte ca acestea: Bucură-te, chivot al necuprinsului Dumnezeu; Bucură-te, cea care arăţi lumii pe Creatorul Cel mai presus de lume; Bucură-te, cutremurătoare a puterii morţii; Bucură-te, vindecătoarea rănii lui Adam; Bucură-te, leac vindecător al rănilor sufleteşti; Bucură-te, untdelemn Sfânt care ungi rănile trupeşti; Bucură-te, uşurătoarea durerilor celor care nasc; Bucură-te, cea care biruieşti iadul; Bucură-te, cea care toceşti boldul morţii; Bucură-te, nădejdea învierii de obşte; Bucură-te, cea care aduci adevărată mântuire ortodocşilor; Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre cu harul tău!

Condacul al 9-lea: Toată firea cea îngerească şi cea omenească s-a uimit de slăvita şi neînţeleasa Ta întrupare, Cuvântule al lui Dumnezeu. Luând aminte cu minunare la această taina a smereniei, cu frică şi cutremur, noi cei mulţumitori strigăm către Tine: Aliluia!

Icosul al 9-lea: Răniţi fiind cu multe boli, am primit vindecări peste măsură de la icoana ta, O, Împărăteasă a toate şi prin credinţă îmbogăţindu-ne cu har, cu glas mare strigăm către tine: Bucură-te, statornică păstrătoare a sănătăţii pruncilor; Bucură-te, aducătoare de sănătate celor bolnavi; Bucură-te, vindecătoarea copiilor bolnavi; Bucură-te, mama tinerilor în suferinţă; Bucură-te, cea care ridici pe cei ce zac pe patul bolii; Bucură-te, întărirea celor stăpâniţi de frica morţii; Bucură-te, cea care iei seamă la plânsul bărbaţilor; Bucură-te, cea care asculţi suspinul nostru; Bucură-te, cea care îneci durerea pământească în bucuria cerească; Bucură-te, răbdare cerească în faţa furtunilor devastatoare; Bucură-te, cea care aduci bucurie celor ce plâng; Bucură-te, ceea ce aduci îmblânzirea relelor pe aripile rugăciunii; Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre cu harul tău!

Condacul al 10-lea: Vrând să mântuiască firea omenească stricată prin păcat, Creatorul tuturor a pogorât peste tine ca roua peste lâna lui Ghedeon şi te-a făcut rug aprins. Dumnezeu fiind, El S-a făcut om pentru care pururea Îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 10-lea: Zid apărător eşti fecioarelor, Preacurată, şi celor care se luptă pentru curăţire. Dumnezeu S-a sălăşluit întru tine curăţind întreaga fire cugetătoare eliberând-o de toată întinăciunea, pentru care îţi cântăm unele ca acestea: Bucură-te, cea care vorbeşti cu cei care caută tăcerea; Bucură-te, coroană a celor care îşi păstrează neatinsă fecioria; Bucură-te, început şi sfârşit al desăvârşirii duhovniceşti; Bucură-te, tezaur al revelaţiei divine; Bucură-te, cunoscătoare a sfatului Sfintei Treimi; Bucură-te, izvor al mântuirii bărbaţilor virtuoşi; Bucură-te, înălţime neatinsă de minţile trufaşe; Bucură-te, adăpost deschis pentru inimile umile; Bucură-te, Preacurată, mai imaculată decât cerurile; Bucură-te, ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi serafimii; Bucură-te, cea plină de veselie căreia arhanghelul ţi-a spus: "Bucură-te!"; Bucură-te, cea mângâiată care ai atins cu mâna pe Hristos cel înviat; Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre cu harul tău!

Condacul al 11-lea: Străduindu-ne cu mintea să aducem o cântare Mântuitorului, noi şi eu nevrednicul, Stăpână şi Doamnă, rămânem robii tăi; căci cine poate fi vrednic să aducă imnuri lui Dumnezeu, al Cărui nume este ca "Mirul Curat"; de aceea Îi cântăm: Aliluia!

Icosul al 11-lea: Ca o mare lumină - Răsăritul Cel de Sus - Fiul tău şi Dumnezeu a strălucit peste noi, cei ce locuim întru întuneric. Ci vino şi la noi, Fecioară. Tu eşti lumânare într-un sfeşnic, un copil purtător de lumină al Bisericii, care ne îndemni să-ţi aducem cântări ca acestea: Bucură-te, zori ai Soarelui cunoaşterii; Bucură-te, lăcaş al firii dumnezeieşti; Bucură-te, lumină din care se ţese haina Sfinţilor; Bucură-te, torţă care înlături întunericul demonilor; Bucură-te, luminarea minţilor nepricepute; Bucură-te, lumină pentru inimile păcătoase; Bucură-te, mâna cea dreaptă care ne scoţi pe noi din marea deşertăciunilor; Bucură-te, Raza de lumină care călăuzeşti spre Împărăţie sufletele celor mântuiţi; Bucură-te, fulger care-i faci să tresară pe cei nepocăiţi; Bucură-te, luminătoarea conştiinţelor nepocăite; Bucură-te, îmblânzirea Judecăţii lui Dumnezeu; Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre cu harul tău!

Condacul al 12-lea: Vrând să ne dea Harul Său, Dătătorul Vechiului Testament ne-a dăruit Testamentul cel Nou. Şi primind astfel Harul - nu prin lucrarea legii, ci prin credinţa cea adevărată şi aflând astfel mântuirea Îi cântăm Lui: Aliluia!

Icosul al 12-lea: Înălţăm imnuri Naşterii Sfinte aşa cum Israel preamărea cu chimvale tabernacolul legii vechi care era doar umbra ta, Maică şi Fecioară, adevăratul Tabernacol pe care noi, acum, te slăvim cu bărbăţie ca să auzi de la toţi spuneri ca acestea: Bucură-te, cântec cântat de înălţimi; Bucură-te, psalm răsunând jos; Bucură-te, vrednică roabă a Unuia Dumnezeu; Bucură-te, cea plăcută Sfintei Treimi pentru smerenia ta; Bucură-te, cea care porţi în tine pe Cel Care a făcut veacurile; Bucură-te, tron al Celui Care ţine universul în mâinile Sale; Bucură-te, taină neînţeleasă a vârstelor şi a timpurilor; Bucură-te, nădejde tare a popoarelor şi a neamurilor; Bucură-te, adevărată bucurie a preoţilor cucernici; Bucură-te, repede auzitoare a rugăciunilor din biserici şi din chilii; Bucură-te, vas al milei ales de Dumnezeu; Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre cu harul tău!

Condacul al 13-lea: O, Maică, Împărăteasă a toate, care ai purtat pe Cuvântul Cel mai Sfânt decât toţi Sfinţii, primeşte această cântare a noastră, vindecă-ne de bolile de moarte şi scoate-ne din judecata ce va să vie peste noi cei ce-ţi cântăm: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Apoi se zice iarăşi Icosul 1: Arhanghelul a venit din cer ca să-i spună... şi Condacul 1: Noi, credincioşii robii tăi... .

După aceea zicem aceastea:

Tropar (Glas 4)

Stăpână şi Doamnă, prin dătătoarea de bucurie, preacinstită icoana ta "Împărăteasă a Toate", mântuieşte pe cei care cu fierbinţeală cer mila ta; slobozeşte-i din toate durerile pe cei care aleargă la tine, din toate necazurile scapă turma ta care cere de la tine mijlocirea ta.

Rugăciunea întâi către Maica Domului

Atotbună Stăpână, Sfântă Maică a lui Dumnezeu, Pantanassa, Împărăteasă a Toate, nu sunt vrednic ca să intri sub acoperământul Tău. Ci ca ceea ce eşti milostivă Maica Dumnezeului celui milostiv, spune numai un cuvânt şi se va tămădui sufletul meu şi trupul meu slăbit se va întări. Căci tu ai tărie putincioasă şi cuvântul tău este plin de putere, o, Împărăteasă a Toate. Adu-mi biruinţă, roagă-te pentru mine ca să măresc numele tau cel minunat totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Rugăciunea a doua

O, Preacurată Maică a lui Dumnezeu, Împărăteasă a Toate, auzi suspinurile noastre cele pline de durere înaintea icoanei tale celei făcătoare de minuni. Întoarce-ţi privirea spre copiii tăi bolnavi de boli netămăduite, care cad înaintea sfintei tale icoane cu credinţă. Şi precum pasărea îşi acoperă cuibul cu pui cu aripile, aşa acoperă-ne şi tu, Fecioară, cu omoforul tău cel vindecător. În acest loc în care nădejdea se subţiază, mila ta să fie nădejde neîndoielnică. Aici unde grijile amare ne copleşesc, dă-ne răbdare şi odihnă; unde chinul şi deznădejdea se cuibăresc în suflet, fă să răsară lumina necreată a lui Dumnezeu. Mângâie-i pe cei fricoşi, întăreşte-i pe cei slabi, varsă blândeţe şi lumină peste inimile amărâte. Vindecă poporul tău cel bolnav, atotmilostivă stăpână, binecuvintează minţile şi inimile doctorilor, ca să fie instrumentele Atotputernicului doctor - Iisus Hristos, Mântuitorul. Ne rugăm înaintea icoanei tale ca puterea ta să trăiască în noi, Stăpână şi Doamnă. Întinde mâinile tale pline de vindecări, bucuria celor întristaţi, mângâierea celor îndureraţi, ca degrab primind ajutorul tău cel minunat să lăudăm Treimea cea de viaţă Făcătoare şi nedespărţită, Tată, Fiu şi Duh Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Acest Acatist a fost trimis de călugăriţele de la mănăstirea de convertite la Ortodoxie, Sfântul Paisie Velicicovschi din Arizona. A fost tradus cu ajutorul Maicii Domnului, Împărăteasa a Toate, după versiunea engleză pentru ca cei bolnavi să aibă o mângâiere în suferinţa lor. Binefacerile Preasfintei Fecioare şi Împărătese - Pantanassa - să se reverse peste noi toţi, căci ea este rugătoarea noastră înaintea Fiului Său şi Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos. Amin!

A se vedea şi