Acatistul Maicii Domnului - Sporitoarea grânelor

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.
Împărate ceresc ..., Sfinte Dumnezeule... (3 ori), Preasfântă Treime..., Slavă ...Şi acum..., Tatăl nostru..., Amin.

Condacul 1:
Maicii lui Dumnezeu celei alese dintru toate neamurile şi Stăpânei cerului şi a pământului, care ne izbăveşte pe noi din toată nevoia, cântare de mulţumire îi aducem. Ci tu, Preamilostivă Doamnă de Dumnezeu Născătoare primeşte rugăciunea noastră cea fierbinte, apără-ne de foamete şi pagube, dăruieşte pământului nostru rodnicie, Hrănitoare şi Sporitoare a ţarinilor şi grânelor noastre, ca bucurându-ne pururea să strigâm ţie: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă milostivirea ta!

Icosul 1:
Făcătorul îngerilor te-a ales pe tine, Stăpână, spre mântuirea oamenilor şi te-a dăruit pe tine Ajutătoare a poporului creştinesc care ne izbăveşti de foamete şi de toate necazurile, viaţa noastră bine rânduindu-o întru toată pacea şi îndestularea. Drept aceea, cu umilinţă strigăm ţie:

Bucură-te, a oamenilor izbăvire din toată nevoia;
Bucură-te, ajutorul şi ocrotirea moştenirii tale;
Bucură-te, ceea ce mântuieşti de nevoi pe iubitorii de Hristos;
Bucură-te, Hrănitoarea celor flămânzi;
Bucură-te, Acoperitoarea celor orfani;
Bucură-te, îmbrăcămintea celor goi;
Bucură-te, ceea ce ne-ai odrăslit nouă Rodul Vieţii;
Bucură-te, ceea ce ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre;
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă milostivirea ta!

Condacul al 2-lea:
Văzând Fiul tău, o! Maică a lui Dumnezeu, marea ta milostivire către oameni, grăieşte către tine: "Cere, Maica Mea, că nu Mă voi întoarce de la tine, ci voi plini toate cererile tale". Iar noi, preaslăvind această minunată purtare de grijă faţă de neamul omenesc, strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea:
Cerească înţelegere s-a dăruit binecredinciosului stareţ Ambrozie, povăţuindu-l să facă, în mănăstirea de către el zidită, icoană a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi s-o numească "Sporitoarea grânelor": că tu, Preasfântă Fecioară, mântuieşti pe poporul tău de foamete, dăruieşti pământului rodnicie, trimiţi ploaie timpurie şi ploaie târzie asupra ţarinilor şi câmpurilor noastre, ocroteşti pe poporul tău de pagubă şi vătămarea aducătoare de moarte. Drept aceea, strigăm ţie unele ca acestea:

Bucură-te, Fecioară lauda creştinilor;
Bucură-te, că pe tine te fericesc toate neamurile;
Bucură-te, că tu blagosloveşti şi sporeşti grânele noastre;
Bucură-te, că tu ne izbăveşti de foamete;
Bucură-te, ceea ce ne hrăneşti cu pâinea vieţii;
Bucură-te, ceea ce ai hrănit cu lapte pe Hrănitorul lumii;
Bucură-te, Agonisirea rodului fără de moarte;
Bucură-te, ceea ce ai născut pe Săditorul vieţii noastre;
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă milostivirea ta!

Condacul al 3-lea:
Cu putere de sus ne întăreşte, Stăpână Plină de har, în zilele de foamete şi pagubă, ca să nu pierim rău, lipsiţi de pocăinţă, în trândăvie şi deznădejde, ci întăreşte-ne şi ne învaţă să răbdăm şi să bine-plăcem lui Dumnezeu, ca să pricepem în nevoi şi în necazuri voia Lui cea sfântă, bună şi desăvârşită, necurmat lăudând pe Dumnezeu şi strigând Lui: Aliluia!

Icosul al 3-lea:
Având dragoste mare către oameni, ce sunt răscumpăraţi cu Cinstitul Sânge al Fiului şi Dumnezeului tău, ai primit de la Dânsul, Preacurată Maică a lui Dumnezeu, stăpânire a face rânduială în neamul omenesc şi a-l ocroti: că tu celor necăjiti eşti Grabnică Ajutătoare, cetăţilor şi satelor, ogoarelor şi ţarinilor şi lumii întregi Acoperitoare. Ţie, Milostivei şi de Dumnezeu iubitoarei noastre Maici, Ce rânduieşti şi îndrepţi către mântuire viaţa noastră pământească, îţi grăim cu smerită cugetare:

Bucură-te, Bună Maică a Fiului Celui Bun;
Bucură-te, ceea ce te rogi neîncetat pentru mântuirea şi miluirea noastra, a păcătoşilor;
Bucură-te, pentru întreaga lume creştinească Mijlocitoare către Dumnezeu;
Bucură-te, a bunătăţilor de tot felul Preabună Dătătoare;
Bucură-te, a celor robiţi şi închişi în temniţe Hrănitoare;
Bucură-te, Sănătatea trupului meu şi Mântuirea sufletului meu;
Bucură-te, că rai al desfătării înfloreşti;
Bucură-te, că liman sufletelor găteşti;
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine ! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă milostivirea ta!

Condacul al 4-lea:
Când va veni asupra noastra fără veste vifor de, vânturi potrivnice, cu tunete şi fulgere, iar grindina şi apa multă se vor abate asupra pământului, atunci Preamilostivă Doamnă, grăbeşte de ajută nouă, celor lipsiţi de ajutor, apără-ne şi izbăveşte-ne de potopirea ploii, de care ne-am făcut vrednici pentru păcatele noastre şi să fie câmpurile şi ţarinile nevătămate de acestea şi să nu ne potopească viforul cel de apă: fiindcă pe tine păcătoşii te avem Ocrotitoare neruşinată nădejdea noastră la tine o punem şi preaslăvind puterea rugăciunilor tale Celui născut din tine Mântuitorului lumii, strigăm: Aliluia!

Icosul 4-lea:
Auzind şi văzând împreună-pătimirea Ta, Stăpână, faţă de oamenii necăjiti şi care pier, noi, păcătoşii, la Tine alergăm şi ne rugăm: o ! Preasfântă Fecioară, auzi-ne pe noi păcătoşii şi în ziua când soarele va usca pământul şi de uscăciune va fi secetă şi roadele pământului vor prinde a se veşteji, atunci, Stăpână, trimite a harului tău rouă asupra celor care se roagă cerând milă, veseleşte faţa pământului pentru săracii tăi, pentru prunci, pentru dobitoace şi pentru toţi cei ce aşteaptă să li se dea lor hrană la bună vreme şi din sfântă icoana ta "Sporitoarea grânelor" arată mila ta celor ce strigă ţie unele ca acestea:

Bucură-te, Neadormită Rugătoare către Hristos Dumnezeu, care îl pleci spre milă către noi;
Bucură-te, ceea ce abaţi de la capetele noastre pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcate;
Bucură-te, ceea ce de toate nenorocirile ne păzeşti cu acoperământul tău de Maică;
Bucură-te, ceea ce câmpurile şi ţarinile noastre le mântuieşti de arşiţa soarelui şi de secetă;
Bucură-te, Preamilostivă Ascultătoare a glasurilor rugăciunilor noastre celor dintru necazuri şi restrişti;
Bucură-te, ceea ce mântuieşti de foc casele noastre;
Bucură-te, Stăpânitoare, grabnica noastră Ajutătoare în zilele de grele încercări;
Bucură-te, din toate nevoile grabnică izbăvire;
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă milostivirea ta!

Condacul al 5-lea:
Ca o stea de la Dumnezeu purcezătoare străluceşte neînserat icoana ta, o! Maică a lui Dumnezeu, celor care cer pâinea cea spre fiinţă, că păzeşti cu acoperământul milostivirii tale câmpurile şi ţarinile noastre şi bine le rânduieşti ca să aducă roadă, mişcând pe credincioşi să strige lui Hristos Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea:
Văzându-te pe Tine Fiul tău stând lângă cruce dimpreună cu ucenicul cel iubit, a grăit ţie: "Femeie, iată fiul tău" şi ucenicului: "Iată Maica ta!", înfiind ţie pe toţi cei care cred într-însul; iar noi, copii ai tăi fiind, spre acoperământul tău nădăjduind, ţie, ca Maicii noastre, cutezăm a grăi:

Bucură-te, Înduplecarea Dreptului Judecător;
Bucură-te, Iertarea păcatelor noastre;
Bucură-te, Nădejdea noastră neîndoielnică;
Bucură-te, încredinţarea noastră cea neruşinată;
Bucură-te, Risipirea necazurilor noastre;
Bucură-te, Alinarea întristărilor noastre;
Bucură-te, ceea ce potoleşti văpaia pătimilor;
Bucură-te, Veselia tuturor neamurilor;
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă milostivirea ta!

Condacul al 6-lea:
Propovăduieşte Biserica lui Hristos minunile tale, de Dumnezeu Născătoare, că de la răsărit până la apus lăudat este numele tău şi nu e ţară sau cetate unde să nu se fi săvârşit de tine vreo lucrare a Puterii lui Dumnezeu spre izbăvirea şi mântuirea, luminarea şi vindecarea poporului celui numit cu numele lui Hristos; şi mai ales obişnuieşti a face minuni prin sfintele tale icoane, revărsând din, ele undele milei şi îndurărilor omenirii necăjite şi care cere ajutor. Drept aceea, slavoslovindu-te pe tine, Fiului tău şi Dumnezeului nostru, strigăm: Aliluia!

Icosul al 6-lea:
Răsărit-ai zori din Adevăratul Soare, Fecioară, Dumnezeiască Pruncă, luminând sufletele tuturor celor munciţi de sufletească foamete, că a zis Domnul: "Nu numai cu pâine va trăi omul ci cu tot graiul care iese din gura lui Dumnezeu. Dar s-au întunecat ochii noştri şi s-au împietrit inimile noastre, cu ochii noştri nu vedem şi cu inimile noastre nu înţelegem judecăţile lui Dumnezeu. Chinuiţi de foametea sufletească, la tine alergăm, Fecioară Preacurată şi cerem să potoleşti cu Cuvântul Vieţii foametea sufletelor noastre, ale celor ce strigăm unele ca acestea:

Bucură-te, ceea ce ne ridici din sărăcia sufletească;
Bucură-te, ceea ce ne hrăneşti cu Cuvântul Vieţii;
Bucură-te, Preasfântă Trapeză, ce porţi Pâinea Vieţii;
Bucură-te, Năstrapă, Primitoare de mană;
Bucură-te, Pământ Bun, care ne-ai odrăslit Spicul Dumnezeiesc;
Bucură-te, Ţărână care răsari roadă multă de îndurări;
Bucură-te, Piatră care adapi pe cei însetaţi de viaţă;
Bucură-te, ceea ce ne dai îndoită milă;
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, roua harului Tău şi arătată fă milostivirea ta!

Condacul al 7-lea:
Celor ce voiesc a secera mântuire ca o ţarină dulce te-ai arătat, Stăpână, din care, mâncând, avem hrană veşnică şi nestricăcioasă. Iar noi, pământeşti fiind, te rugăm, Fecioară Preacurată: arată puterea Ta asupra secerişului ţarinilor şi câmpurilor noastre când va veni vremea lor şi toate grânele să prisosească spre mângâierea noastră, a celor ce cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea:
Minunat te-ai preaslăvit, o! Maică a lui Dumnezeu, apărând poporul cel dreptslăvitor, că cei care se scoală împotriva lui Dumnezeu nu ştiu cât de puternică e rugăciunea Maicii Lui. Iar noi, bine ştiind atotputernica ta ocrotire, ajutorare şi binecuvântare, astfel strigăm cu umilinţa către tine:

Bucură-te, ceea ce încununezi cu roade binecuvântate pe lucrătorii pământului ce sunt curăţi cu mâinile şi inima;
Bucură-te, Ajutorare fără veste a celor ce se necăjesc în nevoi şi în osteneli;
Bucură-te, ceea ce creşti în chip nevăzut pe orfanii lipsiţi de mamă;
Bucură-te, Ajutătoarea tuturor neajutoraţilor;
Bucură-te, Hrănitoarea văduvelor şi orfanilor;
Bucură-te, ceea ce dai putere, hrană şi mângâiere bolnavilor şi slăbănogiţilor;
Bucură-te, Veşmântul de îndrăznire celor goi;
Bucură-te, Iertarea multor greşeli;
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă milostivirea ta!

Condacul al 8-lea:
Precum ai împreună-lucrat oarecând la pogorârea pe pământ a Mântuitorului lumii, aşa şi acum, ca un soare strălucitor, răsari peste ţarina ce se pârguieşte, înaintemergând venirii Domnului cu Secerătorii, Căruia şi noi îi strigăm cu frică: Aliluia!

Icosul al 8-lea:
Toată nădejdea noastră la tine o punem, Maică lui Dumnezeu, şi în necazurile noastre la sfânta ta icoană "Sporitoarea grânelor" cu osârdie alergăm şi aşteptând să primim de la tine harică mângâiere şi ajutorare în vremea restriştii şi sărăciei noastre, strigăm ţie:

Bucură-te, Preamare Vistierie a milostivirii;
Bucură-te, Hrană şi Mângâierea celor ce aleargă la tine;
Bucură-te, Pâine ce nu se termină a celor flămânzi;
Bucură-te, Grabnică Auzire a celor săraci;
Bucură-te, a celor ce pătimesc de foamete şi nevoi plăcuta Purtare de grijă;
Bucură-te, ceea ce ne atragi către Lumina Cea Neînserată;
Bucură-te, Cheia Împărăţiei lui Hristos;
Bucură-te, Nădejdea bunătăţilor celor veşnice;
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă milostivirea ta!

Condacul al 9-lea:
Toţi oamenii se minunează de măreţia minunilor tale, Preasfântă Fecioară, revărsate de Tine din sfintele tale icoane, că tuturor le dăruieşti după cererea fiecăruia, bine orânduieşti casele noastre, trimiţi blagoslovenie lucrătorilor pământului şi dai oamenilor toata îndestularea. Drept aceea, strigăm Fiului tău: Aliluia!

Icosul al 9-lea:
Ritorii cei mult grăitori pot cânta minunile tale, o! Maică a lui Dumnezeu Stăpână, că tuturor marginilor pământului le tinzi mână de ajutor şi trimiţi credincioşilor bună rodire a pământului, bună întocmire a văzduhului şi toată îmbelşugarea roadelor şi bunătăţilor pământului. Iar noi, întru smerenia noastră mărturisind marea ta ocrotire arătată asupra noastră, a păcătoşilor şi neîncetatul ajutor dat în nevoile noastre, strigăm:

Bucură-te, cea după cuviinţă lăudată de arhangheli şi îngeri;
Bucură-te, cea mărită de toate puterile cereşti;
Bucură-te, ceea ce eşti mai cinstita decât heruvimii;
Bucură-te, ceea ce eşti mai slăvită fără de asemănare decât serafimii;
Bucură-te, Stăpâna cerului şi a pământului;
Bucură-te, Născătoare Împăratului Celui Mare;
Bucură-te, Roaba Domnului cea credincioasă;
Bucură-te, cea fericită în cer şi pe pământ;
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă milostivirea ta!

Condacul al 10-lea:
Liman mântuitor în necazuri şi nevoi eşti de Dumnezeu Născătoare. Drept aceea, cere de la Fiul Tău şi Dumnezeul nostru milă pentru noi, păcătoşii, care cântăm: Aliluia!

Icosul al 10-lea:
Zid eşti celor ce laudă minunile Tale, de Dumnezeu Născătoare Fecioară şi tuturor celor ce cu credinţă aleargă şi se închină ţie şi icoanei tale numite "Sporitoarea grânelor" grăind:

Bucură-te, Nesecat Izvor al milelor şi îndurărilor;
Bucură-te, Arătarea dragostei lui Dumnezeu;
Bucură-te, Săvârşire de minuni slăvite;
Bucură-te, Odihnă Dulce a celor osteniţi şi împovăraţi;
Bucură-te, ceea ce miluieşti cu daruri bogate pe cei ce cu răbdare pătimesc;
Bucură-te, ceea ce mângâi cu bucurie duhovnicească pe cei ce poartă grijă de bisericile lui Dumnezeu;
Bucură-te, Nădejdea noastră cea neîndoielnică;
Bucură-te, Liman lin şi bun;
Bucură-te, Ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu Tine! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, roua harului Tău şi arătată fă milostivirea Ta!

Condacul al 11-lea:
Nu trece cu vederea cântarea noastră, Prea Sfântă Fecioară şi vistieria iubirii Tale n-o zăvorî de noi; tinde nouă mâna Ta cea darnică, ca proslăvind milele şi minunile Tale să cântăm lui Dumnezeu, Celui Întreit în Unime: Aliluia!

Icosul al 11-lea:
Cu razele cele strălucitoare ale minunilor Tale luminezi toată lumea creştinească şi ocroteşti poporul cel dreptslăvitor, răscumpărat cu sângele Fiului tău. Drept aceea, căzând la sfântă icoana ta, în care te vedem, o Maică a lui Dumnezeu, în văzduh deasupra câmpurilor şi ţarinilor noastre, blagoslovind snopii de grâne adunaţi, rugămu-te, Stăpână Atotmilostivă: miluieşte şi apără cu îndurare neamul omenesc cel osândit să mănânce pâine întru sudoarea feţei, să nască dureri şi întru întristări să crească pe copiii lor. Dăruieşte-ne sănătate şi tărie ca hrăniţi fiind de tine, să aştern din putere în putere şi să ne umplem toţi de bucurie şi mângâiere de la darnica dreaptă a iubirii tale, strigând ţie:

Bucură-te, Hrănitoare a pruncilor;
Bucură-te, ceea ce prin gurile pruncilor săvârşeşti lui Dumnezeu laudă;
Bucură-te, Rouă din cer pogorâtoare asupra celor ce sunt în arşiţa ostenelilor;
Bucură-te, ceea ce dăruieşti buna orânduială celor care o cer;
Bucură-te, ceea ce pregăteşti îmbelşugare celor care se roagă;
Bucură-te, ceea ce de multe ori dăruieşti înainte de a fi rugată;
Bucură-te, Mângâierea celor întristaţi;
Bucură-te, Veselia celor necăjiti;
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă milostivirea ta!

Condacul al 12-lea:
Ajutor grabnic trimite-ne, o! Maică a lui Dumnezeu şi când va ieşi semănătorul să semene, să nu cadă seminţele lângă cale sau între mărăcini sau pe piatră, ci în pământ bun. Fă să răsară aşa fel ca pământul să odrăslească rod însutit şi noi toţi întru bucuria inimii să strigăm lui Dumnezeu cu guri mulţumitoare: Aliluia!

Icosul al 12-lea:
Cântând minunile şi milele Tale, Stăpână de Dumnezeu Născătoare, Te lăudăm pe Tine toţi, că întru adevăr eşti Ajutătoarea, Acoperitoarea, Hrănitoarea şi Iconoama noastră, viaţa noastră spre mântuire bine orânduindu-o. Drept aceea, strigăm ţie:

Bucură-te, ceea ce ne dai bogăţie nestricăcioasă;
Bucură-te, Mâncare nestricăcioasă a celor ce flămânzesc de dreptate;
Bucură-te, Băutură nesecată a celor ce însetoşează de viaţă;
Bucură-te, că rai al desfătării înfloreşti;
Bucură-te, al credincioşilor Liman de mântuire;
Bucură-te, Acoperământul lumii, mai larg decât norii;
Bucură-te, Nădejdea celor fără de nădejde;
Bucură-te, Mântuirea celor deznădăjduiti;
Bucură-te, Ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, roua harului tău şi arătată fă milostivirea ta!

Condacul al 13-lea:
O! Maică Prealaudată, Care ai născut Cuvântul Cel mai Sfânt decât toţi sfinţii! Primind prinosul nostru de acum, izbăveşte pe oamenii care la tine aleargă de toată nevoia, foametea sufletească şi trupească, de bolile cele aducătoare de moarte şi de tot răul şi scapă-i de muncile cele veşnice, ca împreuna cu cetele îngereşti neîncetat să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de 3 ori)

RUGĂCIUNE
O! Preasfântă Fecioară de Dumnezeu Născătoare, Preamilostivă Stăpână, Împărăteasa cerului şi a pământului, Binerânduitoarea a toată casa şi familia creştinească, Blagoslovenia celor ce se ostenesc, Bogăţia necheltuită a celor nevoiaşi, Hrănitoarea tuturor orfanilor şi văduvelor şi a tuturor oamenilor! Hrănitoarea noastră, ceea ce ai născut pe Hrănitorul lumii şi sporitoare a grânelor noastre, tu, Stăpână, trimiţi blagoslovenia ta de Maică cetăţilor şi satelor noastre, câmpurilor şi ţarinilor şi fiecărei case ce are nădejde către tine. Drept aceea cu evlavie şi cu inimă înfrântă te rugăm cu smerenie: fii nouă păcătoşilor şi nevrednicilor robilor tăi, Iconoamă înţeleaptă, bine orânduind viaţa noastră; iar toată obştea, toată casa şi familia păzeşte-o întru cucernicie şi dreaptă slăvire, întru unire de cuget, ascultare şi îndestulare. Pe săraci şi nevoiaşi hrăneşte-i, bătrâneţele sprijină-le, pe copii creşte-i şi pe toţi înţelepţeşte-i să strige fără încetare către Domnul: "Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Păzeşte, Maică Preacurată, pe poporul Tău de toată nevoia, boala, foametea, pierzarea, grindina, focul, de toată întâmplarea cea rea şi toată neorânduiala. Satului nostru, caselor şi familiilor şi oricărui suflet creştinesc şi întregii noastre ţări mijloceşte pace şi împarte milă, ca să Te slăvim pe Tine, Preamilostiva noastră Hrănitoare şi Îndestulătoare, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

A se vedea şi