Troparele, condacele și irmoasele Praznicelor Împărătești

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Această pagină cuprinde troparele, condacele și irmoasele care se cântă la cele douăsprezece Praznice Împărătești de peste an [1].

La Învierea Domnului

Tropar, glas 5:

Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. (de trei ori)

Condac, glasul al 8-lea:

De Te-ai și pogorât în mormânt, Cel ce ești fără de moarte, dar puterea iadului ai zdrobit și ai înviat ca un biruitor, Hristoase Dumnezeule, zicând femeilor mironosițe: Bucurați-vă! și apostolilor Tăi pace dăruindu-le, Cel ce dai celor căzuți înviere.

Irmos:

Îngerul a strigat către cea plină de dar: Curată Fecioară, bucură-te; și iarăși zic, bucură-te, că Fiul tău a înviat a treia zi din mormânt și pe morți i-a înviat; veseliți-vă, popoare.
Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că Slava Domnului peste tine a răsărit; saltă acum și te bucură, Sioane, iar tu, curată Născătoare de Dumnezeu, veselește-te întru învierea Celui născut al Tău.

La Înălțarea Domnului

Tropar, glasul al 4-lea:

Înălțatu-Te-ai întru slavă, Hristoase Dumnezeul nostru, bucurie făcând ucenicilor Tăi, cu făgăduința Sfântului Duh; încredințându-se ei prin binecuvântare că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii.

Condac, glasul al 6-lea:

Plinind rânduiala cea pentru noi și cele de pe pământ împreunându-le cu cele cerești, Te-ai înălțat întru slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, nicidecum despărțindu-Te, ci rămânând nedeșertat și strigând celor ce Te iubesc pe Tine: Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră.

Irmos:

Mărește, suflete al meu, pe Hristos, Dătătorul de viață, Cel ce S-a înălțat de pe pământ la cer.
Pe tine, Maica lui Dumnezeu, cea mai presus de minte și de cuvânt, care ai născut negrăit, sub ani, pe Cel fără de ani, credincioșii cu un gând te mărim.

La Pogorârea Sfântului Duh

Tropar, glasul al 8-lea:

Bine ești cuvântat, Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce preaînțelepți pe pescari i-ai arătat, trimițându-le lor Duhul Sfânt și printr-înșii lumea ai vânat; Iubitorule de oameni, mărire ție.

Condac, glasul al 8-lea:

Când Cel Preaînalt, coborându-se, a amestecat limbile, atunci a despărțit neamurile; iar când a împărțit limbile cele de foc, atunci a chemat pe toți la o unire; și cu toți, ca într-un glas, slăvim pe Duhul cel Preasfânt.

Irmos:

Bucură-te, împărăteasă Maică, mărirea fecioarelor! Că toată gura cea limpede, bine grăitoare vorbind, nu te poate cânta cum se cade și se întunecă toată mintea a cunoaște nașterea Ta. Pentru aceasta cu un gând pe tine te mărim.

La Schimbarea la Față

Tropar, glasul al 7-lea:

Schimbatu-te-ai la față în munte, Hristoase Dumnezeule, arătându-le ucenicilor Tăi slava Ta, pe cât li se putea. Srălucește și nouă, păcătoșilor, lumina Ta cea pururea fiitoare, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Dătătorule de lumină, slavă ție.

Condac, glasul al 7-lea

În munte Te-ai schimbat la față și pe cât au cuprins ucenicii Tăi mărirea Ta, au văzut, Hristoase Dumnezeule, ca atunci când Te vor vedea răstignit, să cunoască patima Ta cea de bunăvoie și lumii să-i propovăduiască, că Tu ești cu adevărat raza Tatălui.

Irmos:

Mărește, suflete al meu, pe Domnul, Cel ce S-a schimbat la față în muntele Taborului.
Nașterea ta nestricată s-a arătat, Dumnezeu din coapsele tale a ieșit, că S-a arătat purtător de trup pe pământ și cu oamenii a petrecut. Pentru aceasta pe tine, Născătare de Dumnezeu, toți te mărim.

La Adormirea Maicii Domnului

Tropar, glasul 1:

Întru naștere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare; mutatu-te-ai la viață, fiind Maica Vieții și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre.

Condac, glasul al 2-lea:

Pe Născătoarea de Dumnezeu, cea întru rugăciuni și ajutor neadormită, nădejdea cea neschimbată, mormântul și moartea nu o au ținut, căci ca pe Maica Vieții a mutat-o la viață Cel ce S-a sălășluit în pântecele ei cel pururea fecioresc.

Irmos:

Neamurile toate te fericim pe tine, una, de Dumnezeu Născătoare.
Biruiescu-se rânduielile firii întru tine, Fecioară curată, că nașterea feciorește și moartea arvunește viațal ceea ce ești după naștere Fecioară și după moarte vie, mântuiești pururea, Născătoare de Dumnezeu, moștenirea ta.

La Nașterea Maicii Domnului

Tropar, glasul al 4-lea:

Nașterea ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, a vestit bucurie la toată lumea: că din tine a răsărit Soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru și, dezlegând blestemul, a dat binecuvântare; și stricând moartea, ne-a dăruit nouă viață veșnică.

Condac, glasul al 4-lea:

Ioachim și Ana din defăimarea nenașterii de fii, și Adam și Eva din stricăciunea morții s-au izbăvit, Preacurată, prin sfințită nașterea ta. Aceasta o prăznuiește și poporul tău, din vina greșelilor izbăvindu-se, când strigă către tine: Cea stearpă naște pe Născătoarea de Dumnezeu și hrănitoarea vieții noastre.

Irmos:

Mărește, suflete al meu, pe ceea ce s-a născut din cea stearpă, pe Fecioara Maria.
Străin lucru este maicilor fecioria, străină este și fecioarelor nașterea de fii, iar întru tine, Născătoare de Dumnezeu, amândouă s-au rânduit; pentru aceasta toate semințiile pământului neîncetat te mărim.

La Înălțarea Sfintei Cruci

Tropar, glasul 1:

Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta; biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu Crucea Ta păzește pe poporul Tău.

Condac, glasul al 4-lea:

Cel ce Te-ai înălțat pe Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou, numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește-i, Hristoase Dumnezeule; veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruință asupra potrivnicului, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință.

Irmos:

Mărește, suflete al meu, pe preacinstită Crucea Domnului.
Rai de taină ești, Născătoare de Dumnezeu, care ai odrăslit nelucrat pe Hristos, întru Care lemnul Crucii cel de viață purtător pe pământ s-a sădit. Pentru aceasta, înălțat fiind acum, închinându-ne lui, pe tine te mărim.

La Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

Tropar, glasul al 4-lea:

Astăzi, înainte-însemnare a bunăvoinței lui Dumnezeu și propovăduirea mântuirii oamenilor, în Biserica lui Dumnezeu, luminat Fecioara se arată și pe Hristos tuturor mai înainte Îl vestește. Acesteia și noi cu mare glas să-i strigăm: Bucură-te, plinirea rânduielii Ziditorului.

Condac, glasul al 4-lea:

Preacurată biserica Mântuitorului, cămara cea de mult preț și Fecioara, sfințită vistierie a slavei lui Dumnezeu, astăzi se aduce în casa Domnului, împreună aducând darul Duhului lui Dumnezeu; pe care o laudă îngerii lui Dumnezeu: Acesta este cortul cel ceresc.

Irmos:

Îngerii văzând intrarea celei preacurate s-au mirat, cum Fecioara a intrat în Sfânta Sfintelor.
Ca de un sicriu însuflețit al lui Dumnezeu nicicum să nu se atingă mâna necredincioșilor, iară buzele credincioșilor fără tăcere glasul îngerului cântând, cu bucurie să strige: Născătoare de Dumnezeu, bucură-te, cea plină de dar, Domnul este cu tine.

La Nașterea Domnului

Tropar, glasul al 4-lea:

Nașterea Ta, Hristoase Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoștinței; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învățat să se închine ție, Soarelui dreptății și să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus; Doamne, mărire ție.

Condac, glasul al 3-lea:

Fecioara astăzi pe Cel mai presus de ființă naște și pământul peștera Celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slavoslovesc, iar magii cu steaua călătoresc, că pentru noi S-a născut Prunc tânăr, Dumnezeu Cel mai înainte de veci.

Irmos:

Mărește, suflete al meu, pe cea mai cinstită și mai mărită decât oștile cele de sus.
Taină străină văd și preamărită: cer fiind peștera, scaun de heruvimi Fecioara, ieslea sălășluire, întru care S-a culcat Cel neîncăput, Hristos Dumnezeu, pe Care lăudându-L, Îl mărim.

La Botezul Domnului

Tropar, glasul 1:

În Iordan botezându-Te Tu, Doamne, închinarea Treimii S-a arătat: că glasul Părintelui S-a mărturisit ție, Fiu iubit pe Tine numindu-Te și Duhul în chip de porumbel a adeverit întărirea cuvântului. Cel ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule și lumea ai luminat, mărire ție.

Condac, glasul al 4-lea:

Arătatu-Te-ai astăzi lumii și lumina Ta, Doamne, s-a însemnat peste noi, care cu cunoștință Te lăudăm. Venit-ai și Te-ai arătat, Lumina cea neapropiată.

Irmos:

Mărește, suflete al meu, pe Cel ce în Iordan de la Ioan a luat botezul.
Nu se pricepe toată limba a te lăuda după vrednicie, ci se întunecă și mintea mai presus de lume a cânta ție, de Dumnezeu Născătoare. Însă fiind bună, primește credința, că știi dragostea noastră cea dumnezeiască; că tu creștinilor ești folositoare; pe tine te mărim.

La Întâmpinarea Domnului

Tropar, glasul 1:

Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit Soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei din întuneric. Veselește-te și tu, batrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe Izbăvitorul sufletelor noastr, Care ne-a dăruit nouă și învierea.

Condac, glas 1:

Cel ce ai sfințit pântecele Fecioarei cu nașterea Ta și mâinile lui Simeon întâmpinând, le-ai biencuvântat precum se cădea și ne-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeule; împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește-i pe dreptcredincioșii creștini, pe care i-ai iubit, Unule, Iubitorule de oameni.

Irmos:

Născătoare de Dumnezeu, nădejdea tuturor creștinilor, acoperă, apără, păzește pe cei ce nădăjduiesc spre tine.
În lege, în umbră și în Scriptură închipuire vedem noi, credincioșii; toată partea bărbătească, ce deschide pântecele, sfânt lui Dumnezeu este; deci pe Cuvântul Cel mai înainte născut, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel întâi-născut din Maică fără ispită bărbătească, Îl mărim.

La Buna-Vestire

Tropar, glasul al 4-lea:

Astăzi este începătura mântuirii noastre și arătarea tainei celei din veac: Fiul lui Dumnezeu Fiu al Fecioarei Se face și Gavriil darul îl binevestește. Pentru aceasta și noi, împreună cu dânsul, Născătoarei de Dumnezeu să-i strigăm: Bucură-te, cea plină de dar, Domnul este cu tine.

Condac, glasul al 8-lea:

Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi aducem ține, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!

Irmos:

Binevestește, pământule, bucurie mare. Lăudați, ceruri, mărirea lui Dumnezeu.
Ca de un sicriu însuflețit al lui Dumnezeu nicicum să nu se atingă mâna necredincioșilor, iară buzele credincioșilor fără tăcere glasul îngerului cântând, cu bucurie să strige: Născătoare de Dumnezeu, bucură-te, cea plină de dar, Domnul este cu tine.

La Intrarea Domnului în Ierusalim

Tropar, glasul al 4-lea:

Îngropându-ne împreună cu Tine prin Botez, Hristoase Dumnezeul nostru, vieții cei fără de moarte ne-am învrednicit prin învierea Ta și, cântând, strigăm: Osana Celui dintru înălțime, bine ești cuvântat Cel ce vii întru numele Domnului.

Condac, glasul al 6-lea

Pe scaun în cer și pe mânz pe pământ fiind purtat, Hristoase Dumnezeule, laudă de la îngeri ai primit și cântare de la pruncii cei ce strigau ție: Bine ești cuvântat Cel ce vii să chemi pe Adam,

Irmos:

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă.
Tocmiți serbare și, bucurându-ne, veniți să mărim pe Hristos cu ramuri și cu stâlpări și cu cântări, strigând Lui: Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului, Mântuitorul nostru.
Notă:
  1. Cântările sunt reproduse, cu mici adaptări, după o Carte de rugăciuni, ed. Andreiana, Sibiu, 2007, pp. 243-255