Acatistul Cuvioasei Maicii Noastre Parascheva

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Acatistul Cuvioasei Maicii Noastre Parascheva

Sfânta Cuvioasă Parascheva - 14 octombrie

Condacul 1 Preacuvioasei noastre maici, mult-milostivei Parascheva, prinos de umilinţă îi aducem noi nevrednicii păcătoşi pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi, de la izvorul cel pururea curgător de bunătăţi al Mântuitorului nostru, şi să-i cântăm: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!

Icosul 1 Îngerii din cer cu laude primind duhul tău cel feciorelnic din pământeştile lăcaşuri, de bucurie te-au încununat pentru vredniciile tale; că femeiesc trup purtând şi fire slăbănoagă, ai ştiut a birui toate puterile vrăjmaşilor prin bună înţelepciune; pentru aceasta îţi cântăm: Bucură-te, înţeleaptă fecioară; Bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc; Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul; Bucură-te, mângâierea semenilor; Bucură-te, alinarea de suferinţă; Bucură-te nădejdea noastră cea tare; Bucură-te, întărirea credincioşilor; Bucură-te, liman lin şi neînviforat; Bucură-te, pilda bunei cucernicii; Bucură-te, luminarea celor nepricepuţi; Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!

Condacul al 2-lea Aşa împaratul tuturor răsplăteşte biruinţele. Aşa mâna proniei cea nevăzută întăreşte neamul omenesc, îmbrăţişând cu credinţă cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri; până când vom petrece în păcate? Doamne, întăreşte inimile noastre ca să-Ţi cântăm în fapte bune cântarea îngerească: Aliluia!

Icosul al 2-lea Preacinstită fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori ai luat pe sfinţi şi pe îngeri în ajutor la pământeştile ispite; fii acum şi pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra înăuntrul casei Mirelui cu candelă luminoasă, precum ne-a povăţuit Mântuitorul Hristos, şi primeşte cântarea aceasta: Bucură-te, mărgăritar nepreţuit al vistieriei noastre; Bucură-te, floare neveştejită a Bisericii lui Hristos; Bucură-te, temelie neclintită a creştinătăţii; Bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare şi rugătoare către Maica lui Dumnezeu; Bucură-te, ascultătoare a preoţilor cucernici; Bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor; Bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniţilor; Bucură-te, milostivă povăţuitoare a văduvelor; Bucură-te, învingătoarea duşmanilor; Bucură-te, izbăvirea tuturor celor ce te cheamă spre ajutor; Bucură-te, mare folositoare a sufletelor; Bucură-te, vindecătoarea de răni a trupurilor; Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!

Condacul al 3-lea Spre tine pururea nădăjduind, de multe boli şi primejdii s-a izbăvit ţara aceasta, alinând şi prefăcând mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună şi milostivă îndurare, prin ale tale rugăciuni; dar şi acum, îngrozindu-ne marile nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi, să ne ajuţi ca să scăpăm din primejdii şi să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea Epivata, văzând lauda pământului ei, răsărind dintru ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat, preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie; iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaştele tale, cum vom putea îndestul a propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm aceasta: Bucură-te, luminătoarea Moldovei; Bucură-te sprijinitoarea Epivatei; Bucură-te, învăţătoarea părinţilor tăi; Bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământeşti; Bucură-te, adunătoarea cereştilor daruri; Bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe; Bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei; Bucură-te, îndreptătoarea mândriei; Bucură-te, cinstitoarea fecioriei; Bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor; Bucură-te, osânditoarea duşmanilor; Bucură-te, miluitoarea săracilor; Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!

Condacul al 4-lea Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primeşte şi ale noastre datornice rugăciuni de la noi nevrednicii, pe care prin mijlocitoarea noastră sfântă ţi le aducem spre iertarea păcatelor şi ne dă nouă pace şi mare milă de la Fiul tău, Căruia îi cântăm neîncetat: Aliluia!

Icosul al 4-lea Celei după vrednicie şi cu credinţă următoare a cuvântului lui Dumnezeu, care pentru bună cucernicie a primit darul vindecărilor şi plata cerească, prin glasul mântuitorului zicând: slugă bună şi credincioasă, intră întru bucuria Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta: Bucură-te, sămânţa nerătăcită; Bucură-te, trup neobosit; Bucură-te, hrană duhovnicească; Bucură-te, aur lămurit; Bucură-te, foc arzător plevilor; Bucură-te, pământ de îndestulare; Bucură-te, rodul pocăinţei; Bucură-te, alinarea relelor cugetări; Bucură-te, risipitoare de furtuni; Bucură-te, aducătoare de mană; Bucură-te, turnul biruinţei; Bucură-te, uşa mântuirii; Bucură-te pavăza credinţei; Bucură-te, lăcaşul statorniciei; Bucură-te chipul bunătăţilor; Bucură-te, apărătoarea cinstitei cruci; Bucură-te, închinătoarea ei vrednică; Bucură-te, că printr-însa te-ai făcut lui Hristos următoare; Bucură-te, a biruinţei frumoasă stâlpare; Bucură-te,învingătoare a stăpânirii iadului; Bucură-te, moştenitoarea cereştii măriri; Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!

Condacul al 5-lea Obosiți de truda gândurilor lumești ne-am deșteptat acum noi, ticăloşii, lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădej­dile după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând nici un lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, şi strigăm: miluiește-ne, ca dimpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire: Aliluia!

Icosul al 5-lea Cine nu te va ferici pe tine, Cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoinţele tale zburdălnicia trupului şi a dobândi mântuirea sufletească cu cinstea cea neluată de mâini omenești a cereștii măriri? Sau cine nu te va ferici că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare, şi l-ai rușinat? Pentru aceasta, primeşte următoarea cântare: Bucură-te, turnul biruinţei; Bucură-te, ușa mântuirii; Bucură-te, pavăza credinței; Bucură-te,lăcașul statorniciei; Bucură-te, chipul bunătăților; Bucură-te, apărarea cinstitei cruci; Bucură-te, închinătoarea ei vrednică; Bucură-te, că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare; Bucură-te, că printr-însa te-ai făcut lui Hristos următoare; Bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare; Bucură-te, învingătoare a stăpânirii iadului; Bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri; Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!

Condacul al 6-lea Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lauda mărirea faptelor tale, noi nevrednicii? Căci nici faptele, nici credinţa nu ne apropie de preacinstitele tale lucrări; dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ţie a ne ajuta şi a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea: Aliluia!

Icosul al 6-lea Ne-au cuprins acum durerile ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu aşteptăm, toţi ne-au părăsit deodată, până şi plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi, vai de ticăloşia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu şi al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta, ne rugăm ţie a ne ajuta, vindecându-ne, ca să cântăm ţie: Bucură-te, leacul durerii; Bucură-te, mâna vindecării; Bucură-te, casa ocrotirii; Bucură-te, raza mângâierii; Bucură-te, cortul îndestulării; Bucură-te, roua fierbinţelii; Bucură-te, mântuirea de boli, Bucură-te, scăparea celor înspăimântaţi; Bucură-te, izgonirea de pagube; Bucură-te, privighetoare neadormită; Bucură-te, stea luminoasă; Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!

Condacul al 7-lea Doamne, cercetează şi vindecă pe robii tăi cei cuprinşi de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu au reazem, nici mângâiere. Iar zilele grele sunt, şi pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm şi să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne şi cântând Aliluia!

Icosul al 7-lea Nelegiurile noastre, mulţimea strâmbătăţilor pe care le-am pricinuit aproapelui nostru, astăzi ne osândesc şi nu ştim ce vom răspunde mergând la judecată, unde toţi ne prigonesc, toţi se ridică asupra noastră să ne împileze; tu însă, o, preabună maică, care asculţi mărturisirea noastră, mijloceşte către Domnul să prefacă starea osândirii noastre în bunătăţi, scoţând din inimile vrăjmaşilor noştri toată urăciunea şi te vom preamări cu laude ca acestea: Bucure-te, mijlocitoarea celor greşiţi; Bucură-te, folositoarea celor asupriţi; Bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi; Bucură-te, doveditoarea celor clevetiţi; Bucură-te, contenire a patimilor; Bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor; Bucură-te, neizbândire a mijlocitorilor celor vicleni; Bucură-te, domolire a celor puternici; Bucură-te, înlesnire a slăbănogilor; Bucură-te, stârpitoare a răutăţilor; Bucură-te, izvorâtoare a milostivirii; Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!

Condacul al 8-lea Acesta grăind, ne liniştim, ne veselim şi ne bucurăm; saltă sufletele noastre că nu-şi vor râde de noi vrăjmaşii noştri. Nu ne va părăsi Dumnezeul nostru până în sfârşit, pentru rugăciunile tale, preacuvioasă, ci trimiţând mila Lui asupra poporului, precum este obişnuit, şi noi, nevrednicii, ne vom împărtăşi cu el de ale Sale bunătăţi, cu care dimpreună vom cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea La toţi vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta, după datoria obştii care ţi-aduce spre mulţumire: mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credinţă, mărire faptei celei cu statornicie urmată după pilda Iubitorului de oameni; pentru aceasta grăim către tine: Bucură-te, mireasă duhovnicească; Bucură-te, cununa adevărului; Bucură-te, toiagul biruinţei; Bucură-te, povăţuitoare a obştii; Bucură-te, cinstitoare a cuvioaselor; Bucură-te, păzitoare a sihaştrilor; Bucură-te, pomenitoare a veacurilor; Bucură-te, propovăduitoare a dreptei credinţe; Bucură-te, surpătoarea eresurilor; Bucură-te, dobândire a slavei dumnezeieşti; bucură-te, următoare a cuvântului ceresc; Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!

Condacul al 9-lea Pe sfânta folositoare celor ce sunt întru nevoi, toţi cu bucurie să o lăudăm, pe cinstita Parascheva, că această viaţă nestricăcioasă a luat în veci; pentru aceasta mărire a aflat şi darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 9-lea Rău-cugetătorii prin tine mustraţi fiind, se înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu, cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi, asupra ta cuvioasă, că astăzi străluceşte aducând credincioşilor daruri de vindecări; pentru aceasta ei s-au ruşinat pocăindu-se şi noi ne-am veselit, cântându-ţi ţie: Bucură-te, izbăvitoarea noastră; Bucură-te, povăţuitoare; Bucură-te, îndreptătoare; Bucură-te, izgonitoare de rele; Bucură-te, aducătoare de bun miros; Bucură-te, otrăvitoarea jivinelor; Bucură-te, stârpitoarea insectelor; Bucură-te, ferirea de năluciri; Bucură-te, risipitoarea de grindină; Bucură-te, aducătoarea de ploi mănoase; Bucură-te, veselitoarea plugurilor; Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!

Condacul al 10-lea Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale, preacuvioasă, că de n-ai fi stat tu, rugându-te pentru ţara aceasta pe care o păzeşti cu preacuratele tale moaşte, cine ne-ar izbăvi din atâtea primejdii, sau cine ne-ar fi uşurat de bolile care au venit asupra noastră, pentru păcatele noastre cele multe? Deci dimpreună cu tine cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea Zidirile casei părinţilor tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai făcut, făgăduindu-te a îmbrăţişa viaţa monahicească; pentru aceasta şi depărtându-te de toată dezmierdarea şi plăcerile lumeşti, haina cea scumpă a cerşetorului, venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ţi părinţii ce te certau cu mustrări de la asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele preaînalte, de la toţi auzi: Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei; Bucură-te, crin răsădit în grădina de sus; Bucură-te, patul nevinovăţiei; Bucură-te, scaunul domnilor; Bucură-te, sceptrul celor ce conduc; Bucură-te, ocrotitoare neobosită; Bucură-te, apărătoare neînfruntată; Bucură-te, prigonitoare a celor ce ne ispitesc; Bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc; Bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc; Bucură-te, luminatoare a celor ce ne mângâie; Bucură-te, împreună-lucrătoare cu cei ce ne hrănesc; Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!

Condacul al 11-lea Suntem plini de păcate, îndurate Doamne şi greu se luptă sufletele noastre gândind la judecată, căci ce vom face noi păcătoşii, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârşit? Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare; nu trece cu vederea rugăciunile noastre şi pocăinţa, care în tot ceasul după păcate ne-a cuprins şi primeşte ca pe o chezăşie a bunei nostre voinţe şi temerii de Tine, rugăciunea aceasta, pe lângă care Ţi-aducem mijlocitoare şi pe maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa dimpreună: Aliluia!

Icosul al 11-lea Mulţi păcătoşi mai înainte de noi şi-au dobândit mântuirea umilindu-se. Cum dar şi noi ne vom depărta de această nădejde? Către tine însă năzuim, preacurată maică, şi nu vom fi ruşinaţi, nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără a i se cunoaşte nevrednicia sa şi pentru care ai cerut prin vedenie să i se mute trupul cel stricat de lângă moaştele tale. Deci ne rugăm, primeşte rugăciunile şi lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre pentru că îţi cântăm: Bucură-te, smerenie înaltă; Bucură-te, fecioară neîntinată; Bucură-te, maică prealăudată; Bucură-te, mântuirea cea smerită; Bucură-te, lauda celor cinstiţi; Bucură-te, mângâierea celor nenorociţi; Bucură-te, povăţuitoarea celor rătăciţi; Bucură-te, buna mea sfătuitoare; Bucură-te, preablândă îndreptătoare; Bucură-te, sufletească veselitoare; Bucură-te, grabnică ajutătoare; Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!

Condacul al 12-lea Nespusă este mângâierea noastră, privindu-te, cu noi petrecând, ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis ţării acesteia; că de ce boli am fost cuprinşi şi nu ne-am vindecat? în care scârbe şi nu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa? Pentru aceasta cu smerenie dobândind dreapta cea preaînăltă la scaunul măririi, îţi cântăm tie: Bucură-te! şi lui Dumnezeu lauda cea cerească: Aliluia!

Icosul al 12-lea Izbăveşte-ne pe noi, maică, de toată boala, de ciumă, de holeră şi de vrăjmaşi; izbăveşte-ne pe noi, maică, de lăcuste, de gândaci şi de răutate; izbăveşte-ne pe noi, maică, de foc, de grindină şi de fulger; izbăveşte-ne pe noi, maică, de chinul cel de veci şi de ceasul osândirii şi ne învredniceşte a dobândi prin rugăciunile tale starea de-a dreapta în ziua judecăţii, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne şi hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ţi cântăm: Bucură-te, alăută duhovnicească; Bucură-te, făclie luminoasă; Bucură-te, rază cerească; Bucură-te, nădejdea oamenilor; Bucură-te, izgonirea demonilor; Bucură-te, tămăduirea rănilor; Bucură-te, feritoarea de răutăţi; Bucură-te, aducătoarea de bunătăţi; Bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei; Bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod; şi a altor miluitori; Bucură-te, sprijinitoarea şi a mea, a smeritului păcătos; Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!

Condacul al 13-leaNe închinăm lui Dumnezeu şi cinstim sfintele tale moaşte, Cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mărire şi cântări toate minunile tale care prin darul lui Dumnezeu şi pentru a noastră mântuire am dobândit; bine primită fă rugăciunea noastră, sfântă, şi grăbeşte totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie isprăvile tale şi slavă lui Dumnezeu: Aliluia!

Acest Condac se zice de trei ori. Apoi se zice iarăşi Icosul întâi: Îngerii din cer cu laude... şi Condacul întâi: Preacuvioasei noastre maici...

RUGĂCIUNE Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis şi s-a făcut toată făptură, nu întoarce faţa Ta de la noi păcătoşii ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu nesocotinţă le săvârşim. Noi suntem păcătoşi, netrebnici şi plini de răutate; iar Tu eşti izvorul vieţii şi al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră a păcătoşilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câştiga milostivirea prin sârguinţa cea de toate zilele, dăruieşte-ne-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv. Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruieşte-ne nouă sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea şi ne întăreşte cu Duhul tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim preasfânt numele Tău în veci. Amin.

A se vedea şi