Ipostas

De la OrthodoxWiki
Versiunea din 10 ianuarie 2012 09:17, autor: Sedyago (Discuție | contribuții) (Pagină nouă: În filosofia greacă antică''' ipostasul''' se identifica cu persoana.În filosofia greacă termenul ipostasnu avea nici o relaţie cu termenul prosoponcare înseamnă persoan...)
(dif) ← Versiunea anterioară | Versiunea curentă (dif) | Versiunea următoare → (dif)
Salt la: navigare, căutare
 În filosofia greacă antică ipostasul se identifica cu persoana.În filosofia greacă termenul ipostasnu avea nici o relaţie cu termenul prosoponcare înseamnă persoană. Aceasta cu atât mai mult cu cât pentru grecii antici prosopon nu exprima „substanţa” saunatura omului. 

Elinismul nu a fost capabil să dea o definiţie noţiunii depersoană. Aceasta va veni o dată cu creştinismul.

  Ipostasul -în creştinism- este strâns legat de termenul de„substanţă/ousia”. 

În teologia trinitară patristică din sec.II,termenii de ousia şi ipostas sunt sinonime. Acești termeniau mai degrabă o valoare de semne convenţionale decât de concepte care să poatăarăta identitatea, dar şi diferenţa lor absolută. Sinonimia celor 2 termeni era necesarăpentru a păstra comunului sensul de ousia concretă şi a elimina dinparticular orice limitare proprie individului, pentru ca ipostasul să se întindă la ansamblul naturii comune şi nu săîmpartă această natură. De aceea, Părinţii Sinodului I de laNiceea dădeau o accepţiune echivalentă termenilor ipostas şi substanţă. Sfântul Atanasie cel Mare le foloseşteîntr-un sens identic, afirmând într-o epistolă scrisă după 35 ani de la SinodulI Ecumenic, că ipostasul este„substanţă” şi nu înseamnă alt lucru decât fiinţa însăşi.Cercetările recente au arătat că spre sfârşitul vieţii, Sfântul Atanasie aînclinat să admită deosebirea dintre aceşti termeni, acordând ipostasuluisensul de persoană. În Epistola către Papa Damasus, Fericitul Ieronim arăta faptul cănu cunoaşte alt sens al termenului ipostasdecât cel de ousia. Introducerea unei distincţii între cele 2 sinonime a fost odescoperire prin care trebuia să se exprime faptul că persoana nu poate firedusă la natură şi, în acelaşi timp, să se exprime realitatea că ele nu pot fiopuse ca realităţi diferite, aşa cum arăta Sf. Grigorie de Nazianz înCuvântarea a V-a (Teologică) : „Fiul nueste Tatăl pentru că nu este decât un singur Tată, dar El este ceea ce esteTatăl; Sf. Duh pentru că purcede din Dumnezeu, nu este Fiul, pentru că nu estedecât un Fiu unic, dar El este ceea ce este Fiul”. Astfel ipostasulprimeşte toate atribuţiile şi negaţiile care pot fi formulate cu privire la„supraesenţă”, dar nu este reductibil la natură. În acest sens, Vladimir Losski spune că: „ Dacă am voi să facem unconcept despre ipostasul divin, ar trebui spus că singura definiţie comună arfi imposibilitatea oricărei definiţii comune a celor trei ipostasuri. După cumtrei nu este aici un număr de calcul, ci arată o depăşire infinită a diadei deopoziţie în triada de diferenţă pură, tot aşa ipostasul, ca cel ce nu poate firedus la natură,… este un semn introdus în domeniul particularului, marcândcaracterul personal al lui Dumnezeu din revelaţia creştină”. (După chipul şi asemănarea lui Dumnezeu) Definiţia ipostasului -din DialecticaSfântului Ioan Damaschin- servea doar ca preambul teologiei trinitare: cuvântulipostas are 2 sensuri:

      1. „existenţa” - De aceea unii părinţi auvorbit despre ousia/natură sau ipostas ca sinonime.
      2. „ceea ce există prin sine însuşi”- Prinaceasta se arată individul prin sine însuşi numeric diferit de oricare altul. 

Noţiunea de ipostas nudescrie un individ din specia „divinităţii”,nici nu desemnează o substanţă individuală a naturii umane.

 Teodoret de Cyr a atribuit Părinţilor Bisericii distincţia dintre cele 2sinonime, şi anume fiinţă şi ipostas. El nu a înţeles însă că înforma ei conceptuală, deosebirea nu este altceva decât o aproximaţie a uneirealităţi care nu poate fi conceptualizată. Teodoret a încercat să opunădistincţiei adusă de Părinţi, identităţii din filosofia profană a celor 2 termeni: 

Dupa filosofia profana nu există odiferenţă între ipostas şi fiinţă. După învăţătura Părinţilor însă existăîntre fiinţă şi ipostas aceeaşi diferenţă ca între comun şi particular, adică întregen sau specie şi individ. Analizând punctul de vedere al lui Teodoret, Vladimir Losski aratăcă acesta nu are dreptate când susţine opoziţia arătată, noţională, deoareceadevărul teologic al deosebirii dintre fiinţăşi ipostas stabilit de Părinţi nutrebuie căutat în litera expresiei conceptuale care exprimă această distincţie,ci între aceasta şi identitatea celor 2 concepte [care ar fi fost propriefilosofiei profane], adică trebuie situat dincolo de aceste concepte. De câteori a existat încercarea de a se stabili o deosebire între cei 2 termeni,atribuindu-le un conţinut diferit, s-a ajuns să se opună genul sau speciaindividului, generalul particularului. În timp, cei 2 termeni însă au devenit deosebiţi, dar nu diferiţi în conţinutul lor. Părinţii de dinaintea Sinodului I precizează faptul că ipostas are acelaşi înţeles ca ousia. La Sfântul Atanasie cel Mare şi la Părinţii de dinainteasinodului, expresia homousios (dinfiinţa Tatălui) se referea la ipostasşi se vorbea despre esenţa personală a Tatălui, a Fiului şi a Sf. Duh, înmăsura în care fiecare ipostas esteconsiderat separat, fără să se confunde cu celălalt sau cu altul, de care estenedespartit.

Toate încercările de a separa naturaşi ipostasul pentru a atribuifiecărei noţiuni o poziţie logică, independentă şi nu corelativă, aveau săconducă la o raţionalizare a dogmei.