Modificări

Salt la: navigare, căutare

Acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos

22 de octeți șterși, 5 ianuarie
m
Corectare diacritice.
== Rugăciunile începătoare ==
În numele Tatălui şi și al Fiului şi și al Sfântului Duh, Amin.
Slavă ŢieȚie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie Ție!
Slavă ŢieȚie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie Ție!
Slavă ŢieȚie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie Ție!
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi ești și toate le împlineştiîmplinești, Vistierul bunătăţilor şi bunătăților și dătătorule de viaţăviață, vino şi și Te sălăşuieşte sălășuiește întru noi, şi și ne curăţeste curățește pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşteși mântuiește, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieştemiluiește-ne pe noi !
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieştemiluiește-ne pe noi !
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieştemiluiește-ne pe noi !
Slavă Tatălui şi și Fiului şi și Sfântului Duh şi și acum şi și pururea şi și în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieştemiluiește-ne pe noi. Doamne, curăţeşte curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi și vindecă neputinţele neputințele noastre, pentru numele Tău.Doamne miluieştemiluiește, Doamne miluieştemiluiește, Doamne miluieştemiluiește.Slava Tatălui şi și Fiului şi și Sfântului Duh şi și acum şi și pururea şi și în vecii vecilor. Amin.Tatăl nostru, Care eşti ești în ceruri, sfinţeascăsfințească-Se numele Tău, vie împărăţia împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer şi și pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţăființă, dă ne-o nouă astăzi, şi și ne iartă nouă greşalele greșalele noastre, precum şi și noi iertăm greşiţilor noştrigreșiților noștri. Şi Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte izbăvește de cel rău.Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi Sfinților Părinților noștri și ale tuturor SfinţilorSfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieştemiluiește-ne pe noi.
Amin.
MiluieşteMiluiește-ne pe noi, Doamne, miluieştemiluiește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem ŢieȚie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii păcătoșii robii Tăi, miluieştemiluiește-ne pe noi.Slavă Tatălui şi și Fiului şi și Sfântului Duh.Doamne, miluieştemiluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi și acum ca un milostiv şi și ne izbăveşte izbăvește pe noi de vrăjmaşii noştrivrăjmașii noștri, ca Tu eşti ești Dumnezeul nostru şi și noi suntem poporul Tău, toţi toți lucrul mâinilor Tale şi și numele Tău chemăm.Şi Și acum şi și pururea şi și în vecii vecilor. Amin.Uşa Ușa milostivirii deschide-o nouă binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim în tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu eşti ești mântuirea neamului creştinesccreștinesc.
==[[Crezul|Simbolul credinței]]==
Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl AtotţiitorulAtotțiitorul, Făcătorul cerului şi și al pământului, văzutelor tuturor şi și nevăzutelor.Şi Și întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o fiinţă ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii şi și pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi și S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi și din Maria Fecioara şi și S-a făcut Om. Şi Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, a pătimit şi și S-a îngropat. Şi Și a înviat a treia zi după Scripturi şi și S-a suit la ceruri şi şade și șade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii şi morţiiși morții, a cărui Împărăţie Împărăție nu va avea sfârşitsfârșit.Şi Ți întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl şi și cu Fiul este închinat şi și slăvit, Care a grăit prin prooroci.Întru una Sfântă Sobornicească şi și apostolească Biserică. Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor. Aştept Aștept învierea morţilor şi viaţa morților și viața veacului ce va să fie. Amin !
==Stihiri==
Iisuse preadulce, mângâierea sufletului meu, Iisuse, curăţirea minţii curățirea minții mele, Stăpâne mult milostive, Iisuse, mântuieştemântuiește-mă; Iisuse Mântuitorul meu, Iisuse al meu atotputernice, nu mă lăsa pe mine, Mântuitorule, ci mă miluieşte şi miluiește și izbăveşte izbăvește de toată muncirea; de partea celor mântuiţi mântuiți Iisuse al meu mă învredniceşte şi învrednicește și fă-mă părtaş părtaș cetei aleşilor aleșilor Tăi, Iisuse iubitorule de oameni.
Iisuse preadulce, slava Apostolilor; Iisuse al meu, lauda mucenicilor; Stăpâne atotputernice, Iisuse, mântuieştemântuiește-mă pe mine cel ce alerg la Tine; Iisuse Mântuitorul meu, Iisuse al meu preaînfrumuseţatepreaînfrumusețate, Mântuitorule, Iisuse, miluieştemiluiește-mă, pentru rugăciunile celei ce Te-a născut şi și ale tuturor sfinţilor sfinților Tăi, Iisuse, şi și ale tuturor proorocilor, Mântuitorul meu, Iisuse, şi și învredniceşte învrednicește desfătării raiului, Iisuse, iubitorule de oameni.
Iisuse preadulce, lauda monahilor; Iisuse îndelung răbdătorule, desfătarea şi și podoaba pustnicilor; Iisuse, mântuieştemântuiește-mă, Iisuse, Mântuitorul meu; Iisuse al meu preabunule, scoate-mă din mâna balaurului, Mântuitorule Iisuse şi și slobozeşte slobozește acum, Mântuitorule Iisuse, din lanţurile lanțurile acestuia şi și din groapa cea prea adâncă mă scoate, Mântuitorul meu Iisuse, şi și mă numără împreună cu oile cele de-a dreapta, Iisuse.
Slavă Tatălui şi și Fiului şi și Sfântului DuhŞi Și acum şi și pururea şi și în vecii vecilor. Amin.
Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut pe Iisus cel preadulce, pe Iisus cel atotîndurator şi și iubitor de oameni, pe Iisus cel singur bun şi și îndurător, pe Acela roagă-L, Stăpâna lumii întru totul nevinovată, să mă miluiască pe mine păcătosul şi și de partea cea de-a stânga să mă scape şi și stării celei de-a dreapta să mă învrednicească, când va şedea ședea să judece lumea, precum este scris.
Mântuitorul meu, Iisuse, Cel ce ai mântuit pe desfrânatul; Mântuitorul meu, Iisuse, care ai primit pe desfrânata, miluieştemiluiește-mă şi și pe mine acum, Iisuse mult milostive, mântuieştemântuiește-mă şi și îndură-Te de mine, o, Iisuse, dătătorule de bine, precum Te-ai îndurat de Manase, Milostive Iisuse al meu, ca Cel ce eşti însuţi ești însuți iubitor de oameni.
Stih : Ascultă, Dumnezeule, rugăciunea mea şi și nu trece cu vederea ruga mea.
Nici o poruncă a Ta pe pământ n-am făcut. Cum mă voi arăta Ţie, Celui ce şezi pe tron, să dau răspuns şi să fiu judecat pentru toate câte am făcut cu ştiinţă şi cu neştiinţă, Hristoase al meu Iisuse ? Drept aceea strig Ţie ! pentru rugăciunile slujitorilor Tăi, Iisuse, mântuieşte-mă pe mine păcătosul.
Stih : Eu către Dumnezeu am strigat şi și Domnul m-a auzit pe mine.
Cine nu mă va plânge pe mine, care am călcat porunca Ta, Iisuse, cu neînfrânarea ? Şi Și în locul raiului în iad m-am sălăşluitsălășluit, Iisuse ! Cu vederea celor dulci la gustare, moarte mi-am agonisit şi și de slava Ta, Mântuitorul meu Iisuse şi și de viaţă viață m-am arătat străin. Ci mă primeşte primește pe mine care mă pocăiesc, ca un milostiv şi și de oameni iubitor, Iisuse al meu, pentru mare mila Ta.
Slavă Tatălui şi și Fiului şi și Sfântului DuhŞi Și acum şi și pururea şi și în vecii vecilor. Amin.
Preacurată Fecioară, care singură ai născut pe Iisus, izbăveşteizbăvește-mă de păcatele cele sufleteşti şi sufletești și te rog să mă miluieşti miluiești pe mine cel mort; că tu eşti ești nădejdea celor fără de nădejde şi și ajutătoarea lumii; că poţi poți a-mi ajuta, Fecioară, ca o Maică a Domnului; nu trece rugăciunea mea, nici nu mă lăsa, întru tot curată Stăpână, ci ca o iubitoare de oameni, miluieştemiluiește-mă.
Doamne miluieştemiluiește, Doamne miluieştemiluiește, Doamne miluieştemiluieșteDoamne miluieştemiluiește, Doamne miluieştemiluiește, Doamne miluieştemiluieșteDoamne miluieştemiluiește, Doamne miluieştemiluiește, Doamne miluieştemiluieșteDoamne miluieştemiluiește, Doamne miluieştemiluiește, Doamne miluieştemiluiește
Slavă Tatălui şi și Fiului şi și Sfântului DuhŞi Și acum şi și pururea şi și în vecii vecilor. Amin.
Veniţi Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu,Veniţi sţ Veniți să ne închinăm şi și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu,Veniţi Veniți să ne închinăm şi și să cădem la Însuşi Însuși Hristos, Împăratul şi și Dumnezeul nostru.
==Psalmul 142==
1. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia credincioșia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta.
2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta.
3. Vrăjmaşul prigoneşte Vrăjmașul prigonește sufletul meu şi viaţa și viața mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric, ca morţii morții cei din veacuri.
4. S-a mâhnit în mine duhul meu, în mine inima mea s-a tulburat.
5. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit.
6. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ înseţosatînsetoșat.
7. Degrabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi ți întoarce faţa fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt.
8. Fă să aud dimineaţa dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu.
9. Scoate-mă de la vrăjmaşii vrăjmașii mei, Doamne ! La Tine am scăpat,
10. ÎnvaţăÎnvață-mă să fac voia Ta, că Tu eşti ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povăţui povățui la pământul dreptăţiidreptății.
11. Pentru numele TauTău, Doamne, dăruieştedăruiește-mi viaţăviață. Întru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu.
12. Şi Și întru mila Ta vei sfârşi sfârși pe vrăjmaşii vrăjmașii mei şi și vei pierde pe toţi toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.
Şi iarăşi Și iarăși:
Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta, şi și să nu intri la judecată cu robul Tău.
Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta, şi și să nu intri la judecată cu robul Tău.
Duhul Tău cel bun mă va povăţui povățui la pământul dreptăţiidreptății.
Slavă Tatălui şi și Fiului şi și Sfântului Duh.
Şi Și acum şi și pururea şi și în vecii vecilor. Amin.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă ŢieȚie, Dumnezeul nostru.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă ŢieȚie, Dumnezeul nostru.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă ŢieȚie, Dumnezeul nostru.
==Tropar==
Când Te-ai pogorât la moarte, Cel ce eşti viaţa ești viața fără de moarte, atunci iadul ai omorât cu strălucirea Dumnezeirii; iar când ai înviat pe cei morţi morți din cele de dedesubt, toate puterile cereşti cerești au strigat ! Dătătorule de viaţăviață, Hristoase Dumnezeul nostru, slavă ŢieȚie.
Slavă Tatălui şi și Fiului şi și Sfântului Duh.
Când Te-ai pogorât la moarte, Cel ce eşti viaţa ești viața fără de moarte, atunci iadul ai omorât cu strălucirea Dumnezeirii; iar când ai înviat pe cei morţi morți din cele de dedesubt, toate puterile cereşti cerești au strigat ! Dătătorule de viaţăviață, Hristoase Dumnezeul nostru, slavă ŢieȚie.
Şi Și acum şi și pururea şi și în vecii vecilor. Amin.
Toate tainele tale sunt mai presus de cuget; toate sunt preamărite, Născătoare de Dumnezeu; cu curăţia curăția fiind pecetluită şi și cu fecioria păzită, cu adevărat Maică te-ai cunoscut, născând pe Dumnezeu Cel adevărat, pe Care roagă-L să mântuiască sufletele noastre.
Doamne miluieştemiluiește, Doamne miluieştemiluiește, Doamne miluieştemiluiește.
Slavă Tatălui şi și Fiului şi și Sfântului Duh
Şi Și acum şi și pururea şi și în vecii vecilor. Amin.
==Psalmul 50==
1. MiluieşteMiluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta,
2. Şi Și după mulţimea mulțimea îndurărilor Tale, şterge șterge fărădelegea mea.
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea, şi și de păcatul meu mă curăţeştecurățește.
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi și păcatul meu înaintea mea este pururea.
5. Ţie Ție Unuia am greşitgreșit, şi și rău înaintea Ta am făcut, aşa așa încât drept eşti ești Tu întru cuvintele Tale şi și biruitor când vei judeca Tu.
6. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi și în păcate m-a născut maica mea.
7. Că iată adevărul ai iubit, cele nearătate şi și cele ascunse ale înţelepciunii înțelepciunii Tale Mi-ai arătat mie.
8. Stropi-mă-vei cu isop şi și mă voi curăţicurăți, spăla-mă-vei şi și mai vârtos decât zăpada mă voi albi.
9. Auzului meu vei da bucurie şi și veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.
10. Întoarce faţa fața Ta de la păcatele mele, şi și toate fărădelegile mele ştergeșterge-le.
11. Inimă curată zideşte zidește întru mine, Dumnezeule, şi și Duh drept înnoieşte înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele.
12. Nu mă lepada lepăda de la faţa fața Ta, şi și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine.
13. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale, şi și cu Duh stăpânitor mă întăreşteîntărește.
14. ÎnvăţaÎnvăța-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi și cei necredincioşi necredincioși la Tine se vor întoarce.
15. IzbăveşteIzbăvește-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
16. Doamne, buzele mele vei deschide şi și gura mea va vesti lauda Ta.
17. Ca de-ai fi voit jertfă, ŢiȚi-fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
18. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit; inima înfrântă şi și smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
19. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi și să se zidească zidurile Ierusalimului.
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţiidreptății, prinosul şi și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul tău viţeiviței.
==Canon de umilinţă umilință către Domnul nostru Iisus Hristos==
===Cântarea întâia===
În adânc a aşternut așternut de demult toată oastea lui Faraon, puterea cea prea-înarmată; iar Cuvântul întrupându-Se a pierdut păcatul cel prea rău; Domnul cel preaslăvit, căci cu slava S-a preaslăvit.
Iisuse preadulce, Fiul lui Dumnezeu, miluieştemiluiește-mă.
Iisuse preadulce Hristoase, Iisuse îndelung răbdătorule, vindecă rănile sufletului meu, Iisuse, şi îndulceşteși îndulcește, Te rog, inima mea, mult milostive, ca fiind mântuit să Te slăvesc pe Tine, Iisuse, Mântuitorul meu.
Iisuse preadulce Hristoase; Iisuse, deschide-mi uşile pocăinţeiușile pocăinței, iubitorule de oameni, Iisuse, şi și primeşte primește pe mine cel ce cad la Tine şi și fierbinte Te rog, Iisuse, Mântuitorul meu, Cel ce eşti ești iertarea păcatelor.
Slavă Tatălui şi și Fiului şi și Sfântului Duh.
Iisuse preadulce Hristoase, Iisuse, scoate-mă din mâna lui veliar Veliar cel înşelătorînșelător, Iisuse, şi și mă fă stătător de-a dreapta slavei Tale; Iisuse Mântuitorul meu, izbăveşteizbăvește-mă de partea cea de-a stânga.
Şi Și acum şi și pururea şi și în vecii vecilor. Amin.
Stăpână, care ai născut pe Iisus Dumnezeu, roagă-L pentru noi netrebnicii robii tăi, Preacurată, ca să ne izbăvim de munci cu rugăciunile tale, noi cei întinaţiîntinați, ceea ce eşti ești fără de întinăciune, primind în tine slava cea de-a pururea.
===Cântarea a treia===
Pe piatra credinţei credinței întărindu-mă, Tu ai deschis gura mea asupra vrăjmaşilor vrăjmașilor mei; că s-a veselit duhul meu a cânta Ţie Ție: nu este Sfânt ca Dumnezeul nostru şi și nu este drept afară de Tine, Doamne.
Auzi, Iubitorule de oameni, Iisuse al meu, pe robul Tău, care strigă cu umilinţă şi umilință și izbăveşte izbăvește de osândă şi și de munci, Iisuse al meu, Cel ce esti ești singurul îndelung-răbdător, Iisuse preadulce, mult milostive.
Ridică-mă, Iisuse, pe mine, robul Tău, cel ce cad cu lacrimi, Iisuse al meu şi și mântuieştemântuiește, Iisuse al meu, pe mine cel ce mă întorc şi și izbăveşte izbăvește Stăpâne, de gheena, Iisuse preadulce, mult milostive.
Slavă Tatălui şi și Fiului şi și Sfântului Duh.
Vremea, Iisuse al meu, pe care mi-ai dat-o, în patimi am cheltuit-o, Iisuse al meu; drept aceea, nu mă lepada lepăda pe mine, Iisuse al meu, ci mă cheamă, Te rog, Stăpâne, Iisuse preadulce, şi și mântuieştemântuiește.
Şi Și acum şi și pururea şi și în vecii vecilor. Amin.
Fecioară, care ai născut pe Iisus al meu, roagă-L să mă izbăvească de gheena, căci tu singură eşti ești rugătoare pentru cei scârbiţiscârbiți, ceea ce eşti ești de Dumnezeu dăruită şi și învredniceşte vieţii învrednicește vieții celei veşniceveșnice, ceea ce eşti ești cu totul fără prihană.
===Catavasie===
PăzeştePăzește-ne de nevoi pe noi robii Tăi, milostive, că noi cu deadinsul către Tine scăpăm, ca la Izbăvitorul Cel milostiv, Stăpânul a toate, Domnul Iisus.
===Svetlina===
Cele cereşti şi cerești și cele pământeşti pământești cu cuvântul Tău le-ai adus întru fiinţaființă, ca un Atotputernic; iar cetele îngerilor cu cutremur stând înaintea Ta, neîncetat laudă Iţi Iți aduc ŢieȚie, Stăpâne, Celui ce pe toate marginile le-ai strălucit cu lumina Ta, prin care şi și noi strigăm ŢieȚie! mântuieşteMântuiește-ne pe noi cu milostivirea Ta.
Slavă Tatălui şi și Fiului şi și Sfântului Duh.
Iisuse preadulce, lumina lumii, luminează ochii sufletului meu, Fiul lui Dumnezeu, cu lumina Ta cea dumnezeiască strălucitoare, ca să Te laud pe Tine, lumina cea neînserată.
Şi Și acum şi și pururea şi și în vecii vecilor. Amin.
A ta folosinţă folosință agonisind, Preacurată, şi și cu rugăciunile tale de nevoi izbăvindu-ne, cu crucea Fiului tău, pretutindenea fiind păziţipăziți, după datorie pe tine toţi toți cu bună credinţăcredință, te Te slăvim.
===Cântarea a patra===
Ai venit din Fecioară, nu sol, nici înger, ci Tu însuţiînsuți, Doamne, Te-ai întrupat şi și m-ai mântuit pe mine omul; pentru aceasta strig către Tine : Slavă puterii tale, Doamne !
Vindecă, Iisuse al meu, rănile sufletului meu, Iisuse al meu şi și mă scoate Te rog din mâna lui veliar Veliar celui stricător de suflete, Iisuse al meu Milostive şi și mântuieştemântuiește.
Am greşitgreșit, Iisuse al meu preadulce, Îndurăte Îndură-te Iisuse al meu, mântuieştemântuiește-mă pe mine cel ce scap sub acoperământul tău, Iisuse îndelung-răbdătorule şi împărăţiei și împărăției Tale mă învredniceşteînvrednicește.
Slavă Tatălui şi și Fiului şi și Sfântului Duh.
N-a greşitgreșit, Iisuse al meu, nimeni precum am greşit greșit eu ticălosul; ci cad rugându-mă : Iisuse al meu, mântuieştemântuiește-mă şiși-mi dăruieşte moştenirea vieţiidăruiește moștenirea vieții, Iisuse al meu.
Şi Și acum şi și pururea şi și în vecii vecilor. Amin.
Cu totul lăudatalăudată, ceea ce ai născut pe Iisus Domnul, pe Acela roagă-L să izbăvească de munci pe toţi toți cei ce te laudă pe tine şi și te numesc după adevăr, Născătoare de Dumnezeu.
===Cântarea a cincea===
Lumînarea Lumânarea celor ce zăceau în întuneric şi și mântuirea celor desnădăjduiţi deznădăjduiți Tu eştiești, Hristoase, Mântuitorul meu; şi și la Tine mânec, Împăratul păcii, luminează-mă cu strălucirea Ta, că nu ştiu știu alt Dumnezeu afară de Tine.
Iisuse preadulce, Fiul lui Dumnezeu, miluieştemiluiește-mă.
Tu eşti ești lumina minţii minții mele, Iisuse al meu; Tu eşti ești mântuirea sufletului meu celui desnădăjduitdeznădăjduit, Mântuitorule; Tu, Iisuse al meu, de munci şi și de gheenă mă izbăveşte izbăvește pe mine cel ce strig : MântuieşteMântuiește-mă, Iisuse al meu, Hristoase, pe mine ticălosul.
Slavă Tatălui şi și Fiului şi și Sfântului Duh.
Cu totul fiind surpat de patimi, de ocară, Iisuse al meu, trimite-mi mână de ajutor şi și mă scoate pe mine, cel ce strig : MântuieşteMântuiește-mă, Iisuse al meu, Hristoase, pe mine, ticălosul !
Şi Și acum şi și pururea şi și în vecii vecilor. Amin.
Fecioară, de Dumnezeu născătoare, care ai născut pe Iisus, pe Acela roagă-L, Curată, să mântuiască pe toţi ortodocsiitoți ortodocșii, pe călugări şi și pe mireni şi și să izbăvească de gheenă pe toţi toți cei ce strigă : nu ştim știm altă ajutătoare tare afară de tine !
===Cântarea a şaseașasea===
De adâncul păcatelor fiind înconjurat, chem adâncul cel nepătruns al milostivirii Tale; scoate-mă din stricăciune Dumnezeule.
Iisuse preadulce, Fiul lui Dumnezeu, miluieştemiluiește-mă.
Iisuse al meu, Hristoase mult milostive, primeşteprimește-mă pe mine cel ce mă mărturisesc ŢieȚie, o, Iisuse şi și mântuieşte şi mântuiește și mă scoate din stricăciune, Iisuse al meu.
Slavă Tatălui şi și Fiului şi și Sfântului Duh.
Iisuse al meu, pe desfrânata şi și pe desfrânatul şi și pe Manase şi și pe vameşul vameșul am covârşit covârșit cu patimile, o, Iisuse al meu şi și pe tâlharul, Iisuse şi și pe niniviteni.
Şi Și acum şi și pururea şi și în vecii vecilor. Amin.
Fecioară preacurată, ceea ce ai născut pe Iisus, Hristosul meu, tu care singură esti ești neîntinată, curăţeştecurățește-mă acum cu isopul rugăciunilor tale pe mine cel întinat.
===Catavasia===
PăzeştePăzește-ne de nevoi pe noi robii Tăi, Milostive, că noi cu dinadinsul către Tine scăpăm, ca la Izbăvitorul cel preamilostiv, Stăpânul a toate, Domnul Iisus.
Apoi rugăciunea aceasta:
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, Care cercetezi făptura Ta, Căruia sunt arătate patimile mele şi neputinţa și neputința firii noastre omeneşti şi omenești și tăria pizmaşului pizmașului nostru, Tu însuţi însuți mă acoperă de răutatea lui, pentru că puterea lui este tare, iar firea noastră pătimaşă şi pătimașă și tăria neputincioasă. Tu, dar, o Bunule, Cel ce ştii neputinţa știi neputința noastră, Care şi porţi și porți greutatea neputinţei neputinței noastre, păzeştepăzește-mă de tulburarea cugetelor şi și de potopul patimilor şi și fă-mă vrednic acestei slujbe sfinte a Ta, ca nu cumva în poftele mele cele întinate să pierd dulceaţa dulceața ei şi și să mă aflu fără de ruşine şi rușine și fără de frică înaintea Ta. Ci, Doamne, preadulcele meu Iisuse, miluieştemiluiește-mă şi și mântuieştemântuiește.
==Condacele și icoasele acatistului Mântuitorului nostru Iisus Hristos==
===Condacul 1===
Apărătorul cel mai mare şi și Doamne, Biruitorul iadului, ca cei ce ne-am izbăvit de moartea cea veşnicăveșnică, cele de laudă aducem Ţie Ție noi, robii Tăi şi și zidirea Ta. Ci, ca Cel ce ai îndurări nenumărate, izbăveşte izbăvește- ne pe noi din toate nevoile, care-Ţi Ți strigăm ŢieȚie! Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieştemiluiește-mă !
===Icosul 1===
Făcătorul îngerilor şi și Doamne al puterilor, deschide-mi mie, nepriceputului, mintea şi și limba, spre lauda preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul şi și limba celui surd şi și gângav de demult, ca să grăiesc şi și eu acestea:
Iisuse, preaminunate, mirarea îngerilor;
Iisuse, preaputernice, izbăvirea strămoşilorstrămoșilor;
Iisuse, preadulce, slava patriarhilor;
Iisuse, preaslăvite, tăria ocârmuitorilor;
Iisuse, preaminunate, întărirea mucenicilor;
Iisuse, prealine, bucuria călugărilor;
Iisuse, preamilostive, dulceaţa preoţilordulceața preoților;
Iisuse, preaîndurate, înfrânarea pustnicilor;
Iisuse, preadulce, bucuria preacuvioşilorpreacuvioșilor;Iisuse, preacurate, mintea cea întreagă a celor curaţi curați cu fecioria; Iisuse, Cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoşilorpăcătoșilor;Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieştemiluiește-mă !
===Condacul 2===
Văzând, Doamne, pe văduva care plângea foarte şiși, precum atunci, milostivindu-Te, ai înviat pe fiul ei, pe care îl ducea să-l îngroape, aşa așa înviază şi și sufletul meu cel omorât cu păcatele, Iubitorule de oameni, şi și Te milostiveşte milostivește spre mine, care-Ţi Ți cânt ŢieȚie: Aliluia !
===Icosul 2===
Înţelegerea Înțelegerea cea neînţeleasă neînțeleasă căutând Filip să o înţeleagăînțeleagă, grăia : Doamne, arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul : Atata Atâta vreme fiind cu Mine, au n-ai cunoscut că Tatăl este întru Mine şi și Eu întru Tatăl ? De aceea, ŢieȚie, Celui ce eşti ești necuprins, cu frică Iţi Iți grăim:
Iisuse, Dumnezeule cel mai înainte de veci;
Iisuse, Mântuitorule cel preamilostiv;
Iisuse, păzitorul meu cel preabun;
Iisuse, curăţeşte curățește păcatele mele;
Iisuse, ridică fărădelegile mele;
Iisuse, iartă nedreptăţile nedreptățile mele;
Iisuse, nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine;
Iisuse, ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine;
Iisuse, Ziditorul meu, nu mă uita pe mine;
Iisuse, Păstorul meu, nu mă pierde pe mine;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieştemiluiește-mă !
===Condacul 3===
Iisuse, Care ai îmbrăcat cu putere de sus pe Apostolii Tăi care şedeau ședeau în Ierusalim, îmbracă-mă şi și pe mine, cel golit de toate faptele cele bune, cu căldura Duhului Tău celui Sfânt, şiși-mi dă mie să cânt Ţie Ție cu dragoste: Aliluia !
===Icosul 3===
Iisuse, Cel ce ai mulţime mulțime de îndurări, Care ai chemat pe vameşivameși, pe păcătoşi şi păcătoși și pe cei necredincioşinecredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine, cel asemenea lor; ci, ca nişte niște mir de mult preţpreț, primeşte primește cântarea aceasta:
Iisuse, puterea cea nebiruită;
Iisuse, mila cea fără de sfârşitsfârșit;Iisuse, frumuseţea frumusețea cea prealuminată;
Iisuse, dragostea cea nebiruită;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu;
Iisuse, miluieştemiluiește-mă pe mine păcătosul;
Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit în fărădelegi;
Iisuse, curăţeştecurățește-mă pe mine, cel născut în păcate;Iisuse, învaţăînvață-mă pe mine, netrebnicul;
Iisuse, luminează-mă pe mine, întunecatul;
Iisuse, curăţeştecurățește-mă pe mine, întinatul;
Iisuse, scoate-mă pe mine, desfrânatul;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieştemiluiește-mă !
===Condacul 4===
Vifor de gânduri îndoielnice având înlăuntru, Petru se afunda; iar văzându-Te pe Tine, Iisuse, fiind cu trup şi și umblând pe apă, Te-a cunoscut pe Tine Dumnezeu adevărat, şiși, primind mâna Ta cea mântuitoare, a zis: Aliluia !
===Icosul 4===
Auzit-a orbul, Doamne, că Tu treci pe cale şi și a strigat : Iisuse, Fiul lui David, miluieştemiluiește-mă; şi și chemându-l i-ai deschis ochii lui. Luminează cu mila Ta şi și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig şi și grăiesc:
Iisuse, ziditorul celor de sus;
Iisuse, răscumpărătorul celor de jos;
Iisuse, pierzătorul celor de dedesubt;
Iisuse, înfrumuseţătorul înfrumusețătorul făpturilor;
Iisuse, mângâierea sufletului meu;
Iisuse, luminătorul minţii minții mele;
Iisuse, veselia inimii mele;
Iisuse, sănătatea trupului meu;
Iisuse, Mântuitorul meu, mântuieştemântuiește-mă;
Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă;
Iisuse, izbăveşteizbăvește-mă de tot chinul;Iisuse, mântuieştemântuiește-mă pe mine, nevrednicul;Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieştemiluiește-mă !
===Condacul 5===
Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izbăvitor din Dumnezeu, Iisuse, aşa așa ne scoate pe noi din lanţurile lanțurile cu care şarpele șarpele ne-a împiedicat, prin patimile cele trupeştitrupești, prin îndemnurile spre desfrânare şi și prin trândăvirea cea rea, pe noi, cei ce-Ţi Ți cântăm ŢieȚie: Aliluia !
===Icosul 5===
Văzând pruncii evreilor în chip omenesc pe Cel ce a zidit pe om cu mâinile şi și cunoscându-L pe El a fi Stăpânul, s-au nevoit cu stâlpari a-I plăcea Lui, strigând : Osana ! Iar noi aducem Ţie Ție cântare, grăind:
Iisuse, Dumnezeul cel adevărat;
Iisuse, Păstorul cel prealuminat;
Iisuse, păzitorul prunciei mele;
Iisuse, îndreptătorul tinereţilor tinereților mele;Iisuse, lauda bătrâneţilor bătrâneților mele;
Iisuse, nădejdea cea de la moartea mea;
Iisuse, viaţa viața mea de după moarte;Iisuse, liniştea liniștea mea la judecata Ta;Iisuse, dorirea mea, nu mă ruşina rușina atuncea;Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieştemiluiește-mă !
===Condacul 6===
Vestirea şi și graiurile propovăduitorilor celor de Dumnezeu purtători plinind-o, Iisuse, pe pământ Te-ai arătat şi și cu oamenii ai vieţuitviețuit, Cel ce eşti ești neajuns, şi și durerile noastre le-ai ridicat, de unde cu rănile Tale noi tămăduindu-ne, ne-am deprins a cânta: Aliluia !
===Icosul 6===
Răsărit-a în lume luminarea adevărului Tău şi și s-a izgonit înşelăciunea înșelăciunea cea diavolească, Mântuitorul nostru, ca idolii nerăbdând tăria Ta au căzut, iar noi, dobândind mântuire, mulţumire Iţi mulțumire Iți aducem, cântând aşaașa:
Iisuse, adevărul cel ce izgoneşti înşelăciuneaizgonești înșelăciunea;
Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile;
Iisuse, Împărate, întăritorul tuturor tăriilor;
Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci întru milă;
Iisuse, pâinea vieţiivieții, satură-mă pe mine cel flămând;Iisuse, izvorul înţelepciuniiînțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat;Iisuse, veştmântul veștmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel întinat;
Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul;
Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele;
Iisuse, Cel ce afli pe cei ce Te caută, află şi și sufletul meu;
Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă;
Iisuse, răscumpărătorul păcătoşilorpăcătoșilor, curăţeşte curățește fărădelegile mele;Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieştemiluiește-mă !
===Condacul 7===
Vrând să descoperi taina cea ascunsă din veac, ca un miel spre junghiere Te-ai adus, Iisuse, şi și ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund, şi și ca un Dumnezeu din morţi morți ai înviat şi și cu slavă la ceruri Te-ai înălţat şi înălțat și ne-ai ridicat pe noi, care-ţi Ți cântăm ŢieȚie: Aliluia !
===Icosul 7===
Arătat-a făptură minunată, arătându-Se nouă, Făcătorul : că din Fecioară, mai presus de fire S-a întrupat şi și din mormânt a înviat, nestricând peceţilepecețile, şi și la Apostoli prin uşile ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne, cu credinţă credință grăim acestea:
Iisuse, Cuvântul cel necuprins;
Iisuse, Cuvântul cel nevăzut;
Iisuse, puterea cea neajunsă;
Iisuse, înţelepciunea înțelepciunea cea mai presus de cuget;
Iisuse, Dumnezeirea cea de necuprins în scris;
Iisuse, domnia cea nenumărată cu anii;
Iisuse, împărăţia împărăția cea nebiruită;Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârşitsfârșit;
Iisuse, tăria cea preaînaltă;
Iisuse, puterea cea veşnicăveșnică;Iisuse, Făcătorul meu, miluieştemiluiește-mă;Iisuse, Mântuitorul meu, mântuieştemântuiește-mă;Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieştemiluiește-mă !
===Condacul 8===
Văzând străină întruparea lui Dumnezeu, să ne înstrăinăm din lumea cea deşartă şi deșartă și mintea spre cele dumnezeieşti dumnezeiești să o suim, că pentru aceasta Dumnezeu pe pământ S-a pogorât, ca să ne ridice la ceruri pe noi, cei ce-I cântăm Lui: Aliluia !
===Icosul 8===
Cu totul era între cei de jos, şi și dintre cei de sus nicicum nu S-a despărţit despărțit Cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit, şi și cu moartea Sa moartea noastră a omorât-o, şi și cu Învierea Sa a dăruit viaţă viașă celor ce-I cântă:
Iisuse, bucuria inimii;
Iisuse, tăria trupului;
Iisuse, lumina sufletului;
Iisuse, repejunea minţiiminții;Iisuse, bucuria cunoştinţeicunoștinței;
Iisuse, nădejdea cea aleasă;
Iisuse, pomenirea cea preaveşnicăpreaveșnică;
Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri;
Iisuse, slava mea cea preaînaltă;
Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine;
Iisuse, Păstorul meu, caută-mă pe mine;
Iisuse, Mântuitorul meu, mântuieştemântuiește-mă;Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieştemiluiește-mă !
===Condacul 9===
Toată firea îngerească, Iisuse, fără de încetare slăveşte slăvește preasfânt numele Tău în ceruri, strigând : Sfânt, Sfânt, Sfânt! iar noi păcătoşii păcătoșii pe pământ, cu buzele de tină, cântăm: Aliluia !
===Icosul 9===
Pe ritorii cei mult grăitori îi vedem tăcând ca nişte peşti niște pești fără de glas despre Tine, Iisuse, Mântuitorul meu; că nu se pricep să spună cum Dumnezeu cel neschimbat petreci şi și om deplin. Iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credinţă credință grăim acestea:
Iisuse, Dumnezeul cel preaveşnicpreaveșnic;Iisuse, Împăratul împăraţilorîmpăraților;
Iisuse, Stăpânul stăpânilor;
Iisuse, Judecătorul celor vii şi și a celor morţimorți;
Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde;
Iisuse, mângâierea celor ce plâng;
Iisuse, slava săracilor;
Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele;
Iisuse, curaţeştecurațește-mă după mare mila Ta;Iisuse, izgoneşte izgonește de la mine trândăvirea;
Iisuse, luminează-mi gândul cel tainic al inimii;
Iisuse, dă-mi aducere aminte de moarte;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieştemiluiește-mă !
===Condacul 10===
Vrând să mântuieşti mântuiești lumea, Răsăritule al răsăriturilor, venind către apus, la firea noastră cea întunecată, Te-ai smerit până la moarte; drept aceea s-a preaînălţat preaînălțat numele Tău mai mult decât tot numele şi și de la toate făpturile cereşti şi pământeşti cerești și pământești auzi: Aliluia !
===Icosul 10===
Împărate cel preaveşnicpreaveșnic, Mângăietorule cel adevărat, Hristoase, curăţeştecurățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curăţit curățit pe cei zece leproşileproși, şi și ne tămăduieşte tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu vameşulvameșul, ca să cântăm Ţie Ție cu umilinţă umilință acestea:
Iisuse, vistierul cel nestricat;
Iisuse, bogaţia bogăția cea neîmpuţinatăneîmpuținată;
Iisuse, hrana cea tare;
Iisuse, băutura cea nesecată;
Iisuse, îmbrăcămintea săracilor;
Iisuse, folositorul văduvelor;
Iisuse, apăraătorul apărătorul celor lipsiţilipsiți;Iisuse, ajutătorul celor osteniţiosteniți;
Iisuse, îndreptătorul celor străini;
Iisuse, cârmaciul celor ce înoată pe mare;
Iisuse, liniştea liniștea celor învăluiţiînvăluiți;
Iisuse, Dumnezeule, ridică-mă pe mine, cel căzut;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieştemiluiește-mă !
===Condacul 11===
Cântarea cu totul de umilinţă umilință aduc ŢieȚie, eu, nevrednicul, şi și strig Ţie Ție ca şi și cananeeanca : Iisuse, miluieştemiluiește-mă, că nu am fiică, ci trup, care cumplit este stăpânit de diavolul şi și cu patimi şi și cu urgie este aprins, şiși-mi dă tămăduire mie celui ce-Ţi Ți cânt: Aliluia !
===Icosul 11===
Luminătorul cel primitor de lumină al celor din întunericul necunoştinţeinecunoștinței, Pavel, care mai înainte Te izgonea pe Tine, socotind puterea glasului celui de Dumnezeu înţelepţitor înțelepțitor s-a limpezit pornirea cea rea a sufletului. Aşa şi Așa și mie, luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce grăiesc ŢieȚie:
Iisuse, Împăratul meu cel preatare;
Iisuse, Mântuitorul meu cel preamilostiv;
Iisuse, luminează-mi mintea cea întunecată cu patimile;
Iisuse, tămăduieştetămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele;Iisuse, curăţeştecurățește-mi mintea de gândurile cele deşartedeșarte;Iisuse, păzeştepăzește-mi inima de gândurile cele viclene;Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieştemiluiește-mă !
===Condacul 12===
DăruieşteDăruiește-mi har, Dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse, şi și primeşte primește pe mine, cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de Tine, şi și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care Te prigonea pe Tine, şi și mă auzi pe mine, cel ce-Ţi Ți cânt ŢieȚie: Aliluia !
===Icosul 12===
Slăvind învierea Ta, Te lăudăm toţi şi toți și credem cu Toma că Domn şi și Dumnezeu eştiești, Cel ce şezi șezi de-a dreapta Tatălui şi și va sa vii să judeci viii şi morţiiși morții. Atunci adică mă învredniceşte şederii învrednicește șederii de-a dreapta pe mine, cel ce zic:
Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuieştemântuiește-mă;
Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine înmiresmează-mă;
Iisuse, căldura cea iubită, încălzeşteîncălzește-mă;
Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă;
Iisuse, veştmântul veștmântul cel luminat, înfrumuseţeazăînfrumusețează-mă;
Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă;
Iisuse, piatra cea scumpă, străluceşte strălucește peste mine;Iisuse, soarele dreptăţiidreptății, luminează-mă;Iisuse, lumina cea sfântă, străluceşte strălucește peste mine;Iisuse, de durerile cele sufleteşti şi trupeşti izbăveştesufletești și trupești izbăvește-mă;
Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului;
Iisuse, izbăveşteizbăvește-mă de focul cel nestins şi și de alte chinuri veşniceveșnice;Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieştemiluiește-mă !
===Condacul 13===
O, preadulce şi și întru tot îndurate Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primeşte primește acum această puţină puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei şi păzeşte moştenirea și păzește moștenirea Ta de vrăjmaşii vrăjmașii cei vazuţi şi văzuți și cei nevăzuţinevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputinţe şi neputințe și de foamete, de toate scârbele şi și rănile cele aducătoare de moarte, şi și din chinurile cele viitoare scoate-ne pe noi, care cântăm ŢieȚie: Aliluia !
( Acest condac se zice de trei ori )
După aceasta se zice iar şi și Icosul întâi : Făcătorul îngerilor şi și Doamne al Puterilor ... Puterilor…, Şi Și condacul întâi : Apărătorul cel mai mare şi Doamne ...și Doamne…
==Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos==
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai plâns pentru Lazăr şi și lacrimi de întristare şi și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primeşte primește lacrimile mele. Cu patimile Tale, vindecă patimile mele.! Cu rănile Tale, tămăduieşte tămăduiește rănile mele. Cu Sângele TauTău, curăţeşte curățește sângele meu şi și amestecă în trupul meu mireasma trupului Tău, celui de viaţă viață făcător. Fierea, cu care vrăjmaşii vrăjmașii Te-au adăpat, să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul Tău întins pe Cruce, să întindă către Tine mintea mea, cea trasă jos de diavoli. Capul Tău, pe care l-ai aplecat pe Cruce, să înalţe înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele Tale mâini, pironite de cei fărădelege pe Cruce, să mă tragă spre Tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura Ta. Faţa Fața Ta, cea batjocorită cu pălmuiri şi și cu scuipări, să umple de strălucire faţa fața mea cea întinată în fărădelegi. Duhul Tău, pe care l-ai încredinţat încredințat Tatălui când erai pe Cruce, să mă povăţuiască povățuiască spre Tine, prin harul Tău. Nu am inima plină de durere ca să te caut; nu am pocăinţapocăința, nici umilinţaumilința, care întorc pe fii la moştenirea moștenirea lor; nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumeşti şi lumești și nu poate să caute spre Tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite şi și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru Tine. Ci Tu Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăţilorbunătăților, dăruieştedăruiește-mi pocăinţă neştirbită şi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta; căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi aşadarașadar, Bunule, harul Tău. Tatăl, Care Te-a născut din sânurile Sale fără de ani şi și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne; să nu mă părăseştipărăsești. Am ieşit ieșit de la Tine; ieşi ieși în căutarea mea. Du-mă la păşunea pășunea Ta. Numără-mă între oile turmei Tale preaalese. HrăneşteHrănește-mă împreună cu ele din verdeaţa dumnezeieştilor verdeața dumnezeieștilor Tale Taine. Căci inima lor curată este sălaşul sălașul Tău şi și se vede într-însa strălucirea descoperirilor Tale. Straălucirea Strălucirea Ta este mângâierea şi și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri şi și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învredniceşte şi învrednicește și pe mine nevrednicul cu harul şi și cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin.
===Cântarea a şapteașaptea===
Cei trei tineri au călcat porunca potrivnică lui Dumnezeu de a se închina chipului de aur în câmpul Deira şi și fiind aruncaţi aruncați în mijlocul focului, răcorindu-se, au cântat : Bine eşti ești cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri părinților noștri!
Hristoase Iisuse, nimeni n-a greşit greșit pe pământ din veac, o, Iisuse al meu, precum am greşit greșit eu, ticălosul şi și rătăcitul. Pentru aceasta, Iisuse al meu, strig către Tine : milostiveştemilostivește-te spre mine, cel ce cânt : Bine eşti ești cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri părinților noștri!
Hristoase Iisuse, străbate-mă cu frica Ta, strig către Tine, o, Iisuse al meu şi și mă îndreptează acum la limanul cel liniştitliniștit, ca mântuindu-mă, Iisuse al meu îndurate, să-Ţi Ți cânt ŢieȚie, strigând : Bine eşti ești cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri părinților noștri!
Slavă Tatălui şi și Fiului şi și Sfântului Duh.
Hristoase Iisuse, de mii de ori eu ticălosul, o, Iisuse al meu, am făgăduit Ţie Ție a mea pocăinţăpocăință, dar am minţitmințit, pătimaşulpătimașul; pentru aceasta, Iisuse al meu, strig către Tine : luminează sufletul meu care petrece fără de înţelegereînțelegere, Hristoase Dumnezeule al părinţilor noştri părinților noștri!
Şi Și acum şi și pururea şi și în vecii vecilor. Amin.
Ceea ce ai născut pe Hristos Iisus, în chip minunat şi și mai presus de fire, pe Acela roagă-L, ceea ce eşti ești cu totul fără de prihană, să ierte toate păcatele mele cele mai presus de fire, Fecioară, ca, mântuindu-mă să strig : Bine eşti ești cuvântată ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup !
===Cântarea a opta===
Pe Dumnezeu Cel ce S-a pogorât în cuptorul cel cu foc la tinerii cei de demult şi și văpaia în răcoreală a prefăcut-o, lăudaţilăudați-L făpturi ca pe Domnul şiși-L preaînalţaţi preaînalțați întru toţi toți vecii.
Pe Tine, Iisuse al meu, Te rog : precum ai izbăvit pe desfrânata, Iisuse al meu, de multe greşeligreșeli, aşa şi așa și pe mine, Iisuse Hristoase al meu, izbăveşteizbăvește-mă şi curăţeşte și curățește sufletul meu cel întinat, Iisuse al meu.
La dulceţile dulcețile celor necuvântătoare m-am plecat, Iisuse şi și necuvântător m-am făcut, şi și lor, o, Iisuse al meu Mântuitorule, cu adevărat m-am asemănat, eu ticălosul, ca un pătimaşpătimaș; pentru aceasta, Iisuse izbăveşteizbăvește-mă de toată josnicia.
Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi și pe Sfântul Duh, Dumnezeu.
Am căzut, Iisuse, între tâlharii cei stricători de suflet şi și sunt dezbrăcat acum de haina cea ţesută țesută de Dumnezeu, Iisuse al meu şi și zac plin de răni grele; toarnă untdelemn şi și vin, Hristoase al meu.
Şi Și acum şi și pururea şi și în vecii vecilor. Amin.
Ceea ce ai purtat, mai presus de cuvânt, pe Iisus Hristos, Dumnezeul meu, Născătoare de Dumnezeu, Marie, pe Acela roagă-L pururea să mântuiască de nevoi pe robii şi cântăreţii și cântăreții tăi, Fecioară, ceea ce nu ştii știi de bărbat.
===Cântarea a noua===
Pe Dumnezeu, Cuvântul, Care cu înţelepciune înțelepciune mai presus de cuvânt, de la Dumnezeu a venit ca să înnoiască pe Adam cel căzut cumplit în stricăciune din pricina mâncării; pe Cel ce din Sfânta Fecioară în chip negrăit S-a întrupat pentru noi credincioşiicredincioșii, cu un gând în cântări să-L slăvim.
Pe Manase, Iisuse al meu, pe vameşulvameșul, pe desfrânata, pe desfrânatul, milostive Iisuse şi și pe tâlharul am întrecut, Iisuse al meu, cu fapte de ruşine şi rușine și de ocară, Iisuse. Ci Tu, Iisuse al meu, întâmpinându-mă, mântuieştemântuiește-mă.
Pe toţi toți cei ce au greşit greșit de la Adam, Iisuse al meu, mai înainte de lege şi și în lege, Iisuse, şi și după lege şi și în legea harului, Iisuse al meu, i-am covarsit covârșit cu patimile, eu, ticălosul, ca un pătimaşpătimaș; ci Tu, Iisuse al meu, cu judecăţile judecățile Tale mântuieştemântuiețte-mă.
Slavă Tatălui şi și Fiului şi și Sfântului Duh.
Să nu fiu osebit, Iisuse al meu, de slava Ta cea negrăită; să nu aflu, Iisuse, partea cea de-a stângă, preadulce Iisuse; ci Tu, împărtăşinduîmpărtășindu-mă oilor Tale celor de-a dreapta, Hristoase Iisuse al meu, fă-mi odihna ca un îndurat.
Şi Și acum şi și pururea şi și în vecii vecilor. Amin.
Pe Iisus, Născătoare de Dumnezeu, pe Care L-ai purtat, Marie, Fecioară curată, ceea ce singura nu ştii știi de bărbat, roagă-L ca pe Fiul tău şi și Făcătorul, să izbăvească pe cei ce aleargă la tine, de ispite, de nevoi şi și de focul ce va să fie.
===Svetlina===
Iisuse, dătătorul înţelepciunii şi înțelepciunii și al gândului, îndreptătorul celor săraci, folositorul celor lipsiţilipsiți, doctorul celor bolnavi, tămăduieşte şi tămăduiește și luminează, Iisuse, inima mea cea acoperită cu rănile păcatelor şi și cu stricăciunea patimilor, Iisuse, şi și mântuieştemântuiește.
A Născătoarei de Dumnezeu:
Cu strălucirea Celui ce a răsărit din tine, Fecioară, mintea mea o străluceştestrălucește, inima o luminează, întunericul păcatelor îl izgoneşte şi izgonește și pierde ceaţa ceața lenii mele.
===Stihiri===
Numele Tău cel minunat, Iisuse, Mântuitorul nostru, îngerii Îl laudă în ceruri şi și noi, păcătoşiipăcătoșii, pe pământ, cu buze de tinatină, Îl cântăm, pentru care miluieştemiluiește-ne pe noi.
Numele Tău cel preamare, Mântuitorul şezător șezător de-a dreapta Tatălui, în ceruri se cinsteştecinstește; iar pe pământ negrăită întruparea Ta se slăveşte şi slăvește și pogorârea Ta în iad înfricoşează înfricoșează pe diavoli, de care şi și pe noi ne izbăveşteizbăvește, Hristoase Dumnezeule şi și ne mântuieşte mântuiește pe noi.
Avacum, ca într-o ghicitură mai înainte cunoscând lucrurile Tale cele minunate, cu frica s-a mirat. Şi Și apropiindu-se anii ai fost cunoscut desfrânaţilor şi desfrânaților și tâlharilor, Iisuse, iar eu, ticălosul, petrec în nebăgare de seamă; ci măcar de acum înainte dă-mi mie înţelepciunea şi înțelepciunea și frica Ta, îndurate, şi și mare milă.
Slavă Tatălui şi și Fiului şi și Sfântului DuhŞi Și acum şi și pururea şi și în vecii vecilor. Amin.
Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti ești izbăvitoare tare celor ce nădăjduiesc în tine, îndreptează-ne la liniştea liniștea cea lină a dumnezeieştii dumnezeieștii voiri, cu îndrăznirea ta cea de Maică, pe care o ai către Fiul tauTău, Maică a lui Dumnezeu.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi și prea nevinovată şi și Maica Dumnezeului nostru.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieştemiluiește-ne pe noi !Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieştemiluiește-ne pe noi !Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieştemiluiește-ne pe noi !
Slavă Tatălui şi și Fiului şi și Sfântului Duh şi și acum şi și pururea şi și în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluieştemiluiește-ne pe noi. Doamne, curăţeşte curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi și vindecă neputinţele neputințele noastre, pentru numele Tău.
Doamne miluieştemiluiește, Doamne miluieştemiluiește, Doamne miluieştemiluiește.
Slavă Tatălui şi și Fiului şi și Sfântului Duh şi și acum şi și pururea şi și în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru, Care eşti ești în ceruri, sfinţeascăsfințească-Se numele Tău, vie împărăţia împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer şi și pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţăființă, dă ne-o nouă astăzi, şi și ne iartă nouă greşalele greșalele noastre, precum şi și noi iertăm greşiţilor noştrigreșiților noștri. Şi Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte izbăvește de cel rău.
Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi Sfinților Părinților noștri și ale tuturor SfinţilorSfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieştemiluiește-ne pe noi. Amin.
Când Te-ai pogorât la moarte, Cel ce eşti viaţă ești viață fără de moarte, atunci iadul ai omorât cu strălucirea Dumnezeirii; iar când ai înviat pe cei morţi morți din cele de dedesubt, toate puterile cereşti cerești au strigat ! Dătătorule de viaţăviață, Hristoase Dumnezeul nostru, slavă ŢieȚie.
Slavă Tatălui şi și Fiului şi și Sfântului Duh.
Când Te-ai pogorat pogorât la moarte, Cel ce eşti viaţă ești viață fără de moarte, atunci iadul ai omorat omorât cu strălucirea Dumnezeirii; iar când ai înviat pe cei morţi morți din cele de dedesubt, toate puterile cereşti cerești au strigat ! Dătătorule de viaţăviață, Hristoase Dumnezeul nostru, slavă ŢieȚie.
Şi Și acum şi și pururea şi și în vecii vecilor. Amin.
Toate tainele tale sunt mai presus de cuget; toate sunt preamărite, Născătoare de Dumnezeu; cu curaţia curăția fiind pecetluită şi și cu fecioria păzită, cu adevărat Maică te-ai cunoscut, născând pe Dumnezeu Cel adevărat, pe Care roagă-L să mântuiască sufletele noastre.
Doamne miluieşte miluiește ( de 40 ori )
Ceea ce eşti ești mai cinstită decât Heruvimii şi și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul L-ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.
===Slavă Tatălui şi și Fiului şi și Sfântului DuhŞi Și acum şi și pururea şi și în vecii vecilor. Amin.===
==Ase A se vedea și==
*[[Acatist]]
*[[Acatiste]]
*[[Rugăciunea]]
*[[Rugăciuni]]
[[Categorie:Texte]]
[[Categorie:Acatiste]]
1.033 de modificări

Meniu de navigare