Modificări

Salt la: navigare, căutare

Acatistul Adormirii Maicii Domnului

1.110 octeți adăugați, 15 august 2018 06:35
m
Corectare diacritice.
[[Adormirea Maicii Domnului]] - [[15 august]]
În numele Tatălui şi și al Fiului şi și al Sfântului Duh, Amin. Slavă Ţie Ție Dumnezeul nostru, Slavă ŢieȚie! Împărate Ceresc, ... . Sfinte Dumnezeule, ... . (de trei ori). Slavă ... Şi Și acum ... . Amin! Preasfântă Treime, ... . Doamne miluieştemiluiește, (de trei ori), Slavă ... Şi Și acum ... . Amin! Tatăl nostru, ... . Amin. Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştriSfinților Părinților noștri, Doam¬ne Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieştemiluiește-ne pe noi. Amin! Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca Unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, milu¬ieşte-ne pe noi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv, şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru, şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm.Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc. Doamne miluieşte (de 12 ori). Slavă ... Şi acum ... Amin.
'''Condacul 1:'''Celei alese dintre toate neamurileMiluiește-ne pe noi, Maicii lui DumnezeuDoamne, Împărăteseimiluiește-ne pe noi, celei ce te sui că nepricepându-ne de la pământ la cer, cântare cu cucernicie, pentru preacinstita ta Adormirenici un răspuns, această rugăciune aducem ţie Născătoare de Dumnezeu. Iar tuȚie, ca ceea ce ai biruinţă peste moarteUnui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi, de toate întâmplările aducătoare de moarte miluiește-ne păzeşte pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.Doamne, ca sămiluiește-ţi cântăm ţie: Bucură-tene pe noi, ceea ce eşti plină de har, care întru Adormirea taTine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv, și ne laşi izbăvește pe noi!de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și Numele Tău chemăm.Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
'''Icosul 1:'''Îngerul întâi stătător, din cer a fost trimisUșa milostivirii deschide-o nouă, să spună Născătoarei binecuvântată Născătoare de DumnezeuFecioară, mutarea ei la cer, fără de grijă şi mai înainte ca vestească venirea la ea a Fiului lui Dumnezeu. Şi luminat strălucind înaintea ei stând, a zis aşa:Bucură-te, preaveselă Maică a Împăratului;Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, împărăteasa cerului şi a pământului;Bucură-te, preamăritănu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, că vine cu slavă la tine Fiul lui Dumnezeu ci te ia la cer;Bucură-te, ceea ce eşti preamărită, ne mântuim prin vestirea ducerii tale către Fiul tău şi Dumnezeu;Bucură-te, cea aleasă de Dumnezeu Tine din toate neamurile;Bucură-tenevoi, sfântă încăpere a Cuvântului lui Dumnezeu;Bucură-te, plinirea vestirii profeţilor;Bucură-te, preacinstită cunună a apostolilor;Bucură-te, podoaba şi stăpânirea ocârmuitorilor;Bucură-te, înfrumuseţarea arhiereilor şi podoaba preoţilor;Bucură-te, povăţuitoarea monahiilor, celor înţelepţite de Dumnezeu, către Împărăţia cea de sus;Bucură-te, ceea ce deschizi uşile raiului că Tu ești mântuirea neamului creştinesc, celor care pururea te fericesc pe tine;creștinesc. Bucură-te, ceea ce eşti plină Doamne miluiește (de har, care întru Adormirea ta, nu ne laşi pe noi!12 ori). Slavă ... Și acum ... Amin.
'''Condacul al 2-lea1:'''<br />Marii ierarhiCelei alese dintre toate neamurile, DionisieMaicii lui Dumnezeu, tainicul cerescÎmpărătesei, Irotei cel minunat şi Timoteicelei ce te sui de la pământ la cer, cel încuviinţat cântare cu dumnezeiasca arhieriecucernicie, văzând ceata apostolilorpentru preacinstita ta Adormire, adusă cu voia ta aducem ție Născătoare de Dumnezeu. Iar tu, ca ceea ce ai biruință peste moarte, de toate întâmplările aducătoare de faţă moarte ne păzește pe nori noi, ca să-ți cântăm ție: <br /> Bucură-te, ceea ce ești plină de la marginea lumiihar, la preacinstită care întru Adormirea ta, preanevinovaţi cântau lui Dumnezeu: Aliluianu ne lași pe noi!
'''Icosul al 2-lea1:'''<br />Toată făptura cea înţelegătoareÎngerul întâi stătător, împreună cu căpeteniile cetelor cereştidin cer a fost trimis, au venit cu Împăratul lorsă spună Născătoarei de Dumnezeu, Caremutarea ei la cer, în mâinile cele începătoare fără de viaţă, grijă și mai înainte să vestească venirea la ea a luat sufletul Mamei SaleFiului lui Dumnezeu. Iar Petru, cel cu credinţă fierbinteȘi luminat strălucind înaintea ei stând, cu multe lacrimi a zis către ea aşaașa:<br /> Bucură-te, Maica Făcătorului lumii care te-ai suit la cele fără de grijăpreaveselă Maică a Împăratului;<br /> Bucură-te, ceea ce te-ai mutat la lărgimile cele mari ale Maica lui Dumnezeu, împărăteasa ceruluiși a pământului;<br /> Bucură-te, preamărită, că prin suirea ta, ai sfinţit cele patru stihiivine cu slavă la tine Fiul lui Dumnezeu să te ia la cer;<br />Bucură-te, ceea ce ești preamărită, prin mergerea ta, ai veselit cele cereştivestirea ducerii tale către Fiul tău și Dumnezeu;<br />Bucură-te, ceea ce ai fost primită în frumosul Ierusalim cea aleasă de susDumnezeu din toate neamurile;<br />Bucură-te, ceea ce cu bucurie ai intrat în locaşurile cele nefăcute de mâini omeneştisfântă încăpere a Cuvântului lui Dumnezeu;<br />Bucură-te, împărăteasa heruvimilor şi a serafimilorplinirea vestirii profeților;<br />Bucură-te stăpâna îngerilor şi , preacinstită cunună a arhanghelilorapostolilor;<br />Bucură-te, mângâierea şi izbăvirea credincioşilorpodoaba și stăpânirea ocârmuitorilor;<br />Bucură-te, ajutorul şi sprijinirea moştenirii taleînfrumusețarea arhiereilor și podoaba preoților;<br />Bucură-te solitoarea către , povățuitoarea monahiilor, celor înțelepțite de Dumnezeu, pentru tot neamul creştinesccătre Împărăția cea de sus;<br />Bucură-te, întru tot bună şi dătătoarea tuturor bunătăţilorceea ce deschizi ușile raiului neamului creștinesc, celor care pururea te fericesc pe tine;<br />Bucură-te, ceea ce eşti ești plină de har, care întru Adormirea ta , nu ne laşi lași pe noi!<br />
'''Condacul al 32-lea:'''<br />Puterea celui Marii ierarhi, Dionisie, tainicul ceresc, Irotei cel minunat și Timotei, cel încuviințat cu dumnezeiasca arhierie, văzând ceata apostolilor, adusă cu voia ta de sus a răpit din India față pe Tomanori de la marginea lumii, care prin oarecare voire a lui Dumnezeu nu s-a întâmplat la preacinstită Adormirea Maicii ta, preanevinovați cântau lui Dumnezeu să fie de faţă şi a fost dus la mormântul cel primitor de viaţă. Deci pentru Toma, fiind desfăcut mormântul plecându-se să o vadă acolo, a cunoscut că este înălţată la cer şi crezând vedeniei sale celei din călătorie prin văzduh, a cântat: Aliluia!
'''Icosul al 32-lea:'''<br />A inteles astfel uceniculToată făptura cea înțelegătoare, că din iconomia lui Dumnezeu i-a fost rânduit să nu se întâmple să fie la înmormântarea Maicii Domnului împreună cu ceilalţicăpeteniile cetelor cerești, au venit cu Împăratul lor, Care, în mâinile cele începătoare de viață, a luat sufletul Mamei Sale. Pentru aceeaIar Petru, bucurându-se pentru Adormirea ei cea fără de moartecel cu credință fierbinte, cu multe lacrimi a zis aşacătre ea așa: <br />Bucură-te, Maica Făcătorului lumii care te-ai fost luată de suit la pământ cele fără de Fiul tăugrijă;<br />Bucură-te, ceea ce te-ai suit mutat la lărgimile cele înalte, spre a te îndulci de slava lui Hristosmari ale cerului;<br />Bucură-te, că te-prin suirea ta, ai suit la sfințit cele de sus, înconjurată de toate căpeteniile îngereşti şi i-ai aruncat lui Toma omoforul tău în văzduh, ca o adeverire, spre mârturiepatru stihii;<br />Bucură-te, că prin mergerea ta, ai fost purtată de heruvimi, la veselit cele mai presus de ceruricerești;<br />Bucură-te, ceea ce ai fost înălţată cu cântare primită în frumosul Ierusalim de mare cuviinţă prin porţile cereşti, de mai marii puterilor îngereştisus;<br />Bucură-te, că eşti înconjurată şi fericită ceea ce cu bucurie ai intrat în locașurile cele nefăcute de toţi locuitorii cerurilormâini omenești;<br />Bucură-te, cer pământesc, care eşti înălţată la locuinţa Celui de Susîmpărăteasa heruvimilor și a serafimilor;<br />Bucură-te, tronul Domnului, care eşti înălţată de la pământ la Împărăţia cereascăstăpâna îngerilor și a arhanghelilor;<br />Bucură-te, solitoarea noastră şi tare sprijinire la Fiul tăumângâierea și izbăvirea credincioșilor;<br />Bucură-te, chezăşia noastră către Dumnezeu, spre mântuireajutorul și sprijinirea moștenirii tale;<br />Bucură-te, împărăteasa creştinilor şi ajutătoare solitoarea către Dumnezeu, pentru dobândirea Împărăţiei cereştitot neamul creștinesc;<br />Bucură-te, Maica Vieţii, şi, după Dumnezeu, nădejdea vieţii noastre celei veşniceîntru tot bună și dătătoarea tuturor bunătăților;<br />Bucură-te, ceea ce eşti ești plină de har, care întru Adormirea ta nu ne laşi lași pe noi!
'''Condacul al 43-lea:'''<br />Vifor Puterea celui de gânduri netrebnice şi necredincioase, având în sine evreul Atonie, şi văzând sus a răpit din India pe purtătorii de Dumnezeu apostoliToma, ducând la mormânt cu mare cinste trupul cel preacurat al Maicii care prin oarecare voire a lui Dumnezeu, nu s-a pornit ca întâmplat la preacinstită Adormirea Maicii lui Dumnezeu -l răstoarnefie de față și a fost dus la mormântul cel primitor de viață. Dar fără de vesteDeci pentru Toma, odată cu orbirea, i sfiind desfăcut mormântul plecându-au tăiat şi mâinile, ce au rămas lipite de pat. Acela apoise să o vadă acolo, a cunoscut că este înălțată la cer și crezând vedeniei sale celei din călătorie prin credinţăvăzduh, Mama a lui Dumnezeu te-a mărturisit pe tine cântând lui Dumnezeucântat: Aliluia!
'''Icosul al 43-lea:'''<br />Auzind tainicii apostoli şi singurii văzători ai Cuvântului pe îngeri cântând înalte cântăriA înțeles astfel ucenicul, că din iconomia lui Dumnezeu i-a fost rânduit să nu se întâmple să fie la înmormântarea trupului celui de Dumnezeu purtătorMaicii Domnului împreună cu ceilalți. Pentru aceea, şi vrând săbucurându-i dea cinstea se pentru Adormirea ei cea plăcută lui Dumnezeufără de moarte, s-au nevoit cu un glas a cânta aşazis așa:<br />Bucură-te, ceea ce ai luat bunăvestire, pentru mergerea ta fost luată de la Împărăţia Cea pământ de SusFiul tău;<br />Bucură-te, ceea ce de că te-ai suit la binevestitorul Gavriil ai primit ramura cea cele înalte, spre a te îndulci de bucurie a raiuluislava lui Hristos;<br />Bucură-te, că te-ai suit la cele de sus, înconjurată de toate căpeteniile îngerești și i-ai luminat mulţimea heruvimilor cea prea cinstităaruncat lui Toma omoforul tău în văzduh, ca o adeverire, spre mărturie;<br />Bucură-te, că ai luminat firea serafimilor cea preamărităfost purtată de heruvimi, la cele mai presus de ceruri;<br />Bucură-te, ceea ce ai fost înălțată cu cântare de patriarhii Avraammare cuviință prin porțile cerești, Isaac şi Iacov de mai înainte închipuitămarii puterilor îngerești;<br />Bucură-te, ceea ce ai fost că ești înconjurată și fericită de profet mai înainte vestitătoți locuitorii cerurilor;<br />Bucură-te, că ai înfrânt semeţia cea rea a evreuluicer pământesc, care ești înălțată la locuința Celui de Sus;<br />Bucură-te, că ai dat lui vindecaretronul Domnului, care ești înălțată de la pământ la Împărăția cerească;<br />Bucură-te, ceea ce ai întors necredinţa lui Atonie solitoarea noastră și tare sprijinire la credinţăFiul tău;<br />Bucură-te, ceea ce ai primit pocăinţa luichezășia noastră către Dumnezeu, spre mântuire;<br />Bucură-te, că înalţi la cer pe cei ce au iubire şi credinţă către tineîmpărăteasa creștinilor și ajutătoare pentru dobândirea Împărăției cerești;<br />Bucură-te, că eşti izbăvitoarea celor ce cu credinţă tare cheamă numele tău în ajutorMaica Vieții, și, după Dumnezeu, nădejdea vieții noastre celei veșnice;<br />Bucură-te, ceea ce eşti ești plină de har, care întru Adormirea ta nu ne laşi lași pe noi!
'''Condacul al 54-lea:'''<br />Sfinţii Vifor de gânduri netrebnice și necredincioase, având în sine evreul Atonie, și văzând pe purtătorii de Dumnezeu apostoli, ducând la mormânt cu mare cinste trupul cel preacurat al Maicii lui Dumnezeu, s-a pornit ca nişte stele conduse să-l răstoarne. Dar fără de Dumnezeu fiind în lume împrăştiaţi pentru predicarea Evanghelieiveste, odată cu orbirea, i s-au tăiat și mîinile, răpiţi ce au fost pe nori rămas lipite de pat. Acela apoi, prin văzduh şi aduşi spre înmormântarea Maicii Domnuluicredință, Mama a lui Dumnezeu te-a mărturisit pe care cu laude şi cu cântare petrecând-o împreună cu îngerii cântautine cântând lui Dumnezeu: Aliluia!
'''Icosul al 54-lea:'''<br />Văzând văzătorii Auzind tainicii apostoli și singurii văzători ai Cuvântului pe îngeri cântând înalte cântări, la înmormântarea trupului celui de Dumnezeu pe Stăpânul lorpurtător, luând în mâini sufletul Maicii Sale şi cunoscând că El este Domnulși vrând să-i dea cinstea cea plăcută lui Dumnezeu, s-au nevoit cu cântări sfinţite un glas a lăuda pe cea binecuvântată şi au cântat aşacânta așa:<br />Bucură-te, împărăteasăceea ce ai luat bunăvestire, care ai purtat pe Cel ce împărăţeşte peste toatepentru mergerea ta la Împărăția Cea de Sus;<br />Bucură-te, ceea ce şi tu însăţi eşti purtată de mâinile Fiului tăula binevestitorul Gavriil ai primit ramura cea de bucurie a raiului;<br />Bucură-te, sceptru împărătesc, din dreapta lui Hristoscă ai luminat mulțimea heruvimilor cea prea cinstită;<br />Bucură-te, stâlparea porumbiţei, că ai luminat firea serafimilor cea din mâna lui Noepreamărită;<br />Bucură-te, toiagul lui Aaronceea ce ai fost de patriarhii Avraam, care a odrăslit neputreziciuneaIsaac și Iacov mai înainte închipuită;<br />Bucură-te, crinul cel neveştejit, care a înflorit nemurireaceea ce ai fost de profet mai înainte vestită;<br />Bucură-te, chivotul însufleţit de Dumnezeu, al dumnezeiescului părinte Davidcă ai înfrânt semeția cea rea a evreului;<br />Bucură-te, psaltire şi alăută preafrumoasă, ce ai ridicat mărirea profeţieidat lui vindecare;<br />Bucură-te, chivot însufleţit, al sfinţeniei Domnuluiceea ce ai întors necredința lui Atonie la credință;<br />Bucură-te, viaţă care ne-ceea ce ai adus pe noi întru bucurie Domnuluiprimit pocăința lui;<br />Bucură-te, cortul cel umbrit de heruvimică înalți la cer pe cei ce au iubire și credință către tine;<br />Bucură-te, Sfânta Sfintelor, cea grăită de serafimică ești izbăvitoarea celor ce cu credință tare cheamă numele tău în ajutor;<br />Bucură-te, ceea ce eşti ești plină de har, care întru Adormirea ta, nu ne laşi lași pe noi!
'''Condacul al 65-lea:'''<br />ApostoliiSfinții apostoli, purtători ai cuvântului lui ca niște stele conduse de Dumnezeu fiind în lumeîmprăștiați pentru predicarea Evangheliei, după ducerea răpiți au fost pe nori prin văzduh și aduși spre înmormântarea Maicii Domnului la cele de sus, fiind aşezaţi la obişnuita masă comună şi luând o parte de pâine şi înălţândpe care cu laude și cu cântare petrecând-o în numele Domnului, deodată au văzut de sus pe împărăteasa, Născătoarea de Dumnezeu, împreună cu îngerii purtători de lumină şi auzind-o, dându-le lor pace de la Fiul ei şi Dumnezeu, au cântatcântau: Aliluia!
'''Icosul al 65-lea:'''<br />Strălucit-a nouă Văzând văzătorii de voie HristosDumnezeu pe Stăpânul lor, Soarele dreptăţiiluând în mîini sufletul Maicii Sale și cunoscând că El este Domnul, din preacuratele tale coapse şi prin buna înţelepciune a predicii apostolilor lumea s-au nevoit cu cântări sfințite a luminat, iar lăuda pe tine, Maica Lui din neam în neam te-a preamărit. Pentru aceasta şi noi te fericim cântând ţiecea binecuvântată și au cântat așa:<br />Bucură-te, pururea Fecioarăîmpărăteasă, că de care ai purtat pe Cel ce împărățește peste toate neamurile în veci eşti mărită;<br />Bucură-te, prea bună şi prea îndurată, asupra oamenilor mare ajutătoareceea ce și tu însăți ești purtată de mâinile Fiului tău;<br />Bucură-te, că ai împlinit făgăduinţa cetei ucenicilorsceptru împărătesc, din dreapta lui Hristos;<br />Bucură-te, că prin mijlocirea tastâlparea porumbiței, dai pace lumii de la Fiul tău şi Dumnezeucea din mâna lui Noe;<br />Bucură-te, privire preadorită şi dulce toiagul lui Aaron, care a sfinţilorodrăslit neputreziciunea;<br />Bucură-te, bucuria cea întru tot veselitoarecrinul cel neveștejit, care a preacuvioaselor maici şi a sfintelor fecioareînflorit nemurirea;<br />Bucură-te, că treci peste corturile drepţilor din raichivotul însuflețit de Dumnezeu, al dumnezeiescului părinte David;<br />Bucură-te, că îndreptezi pe toţi spre dumnezeiasca slavă cereascăpsaltire și alăută preafrumoasă, ce ai ridicat mărirea profeției;<br />Bucură-te, plinirea doririi tuturor lucrurilor celor bunechivot însuflețit, al sfințeniei Domnului;<br />Bucură-te, începutul mântuirii omeneştiviață care ne-ai adus pe noi întru bucurie Domnului;<br />Bucură-te, împărăteasa celor ce împărăţesc, după Dumnezeu pe pământcortul cel umbrit de heruvimi;<br />Bucură-te, Doamna şi Stăpâna celor ce domnesc după Domnul şi Stăpânul ceruluiSfânta Sfintelor, cea grăită de serafimi;<br />Bucură-te, ceea ce eşti ești plină de har, care întru Adormirea ta , nu ne laşi lași pe noi!
'''Condacul al 76-lea:'''<br />Pe toţiApostolii, cei ce vor să intre cu credinţă purtători ai cuvântului lui Dumnezeu în sfânta ta bisericălume, Născătoare după ducerea Maicii Domnului la cele de Dumnezeusus, pururea îi miluieştifiind așezați la obișnuita masă comună și luând o parte de pâine și înălțând-o în numele Domnului, iar deodată au văzut de sus pe cei ce te mărescîmpărăteasa, Născătoarea de toate asupririle şi supărările îi izbăveşti. Pentru aceeaDumnezeu, şi binecredinciosului nostru poporîmpreună cu îngerii purtători de lumină și auzind-o, care pururea te fericeşte, învingere asupra potrivnicului îi dăruieşte şi toate cele dându-le lor pace de mântuire ne dă nouă, care ne rugăm ţiela Fiul ei și Dumnezeu, cântândau cântat: Aliluia!
'''Icosul al 76-lea:'''<br />ArătatStrălucit-a făptură nouăde voie Hristos, arătânduSoarele dreptății, din preacuratele tale coapse și prin buna înțelepciune a predicii apostolilor lumea s-Se nouă Domnula luminat, Făcătorul tuturor, prin iar pe tine Născătoare de Dumnezeu; iar tu, având purtare de grijă pentru Maica Lui din neam în neam te-a preamărit. Pentru aceasta și noi, rudenia ta, care cu cinste serbăm Adormirea ta, primeşte să cântăm ţie unele ca acesteate fericim cântând ție:<br />Bucură-te, Maica lui Dumnezeupururea Fecioară, cea aleasă dintre pământenică de toate neamurile în veci ești mărită;<br />Bucură-te, ceea ce eşti mai presus de cele pământeşti şi de cele cereştiprea bună și prea îndurată, asupra oamenilor mare ajutătoare;<br />Bucură-te, că te-ai suit mai sus de heruvimi şi de serafimiîmplinit făgăduința cetei ucenicilor;<br />Bucură-te, că ai adunat prin nori ceata apostolilor la înmormântarea mijlocirea ta;Bucură-te, căci cu puterea lui dai pace lumii de la Fiul tău și Dumnezeu, dovedire învederată, după înmormântarea ta, înaintea lui Toma te-ai arătat în văzduh, când venea pe nori;<br />Bucură-te, că prin aceasta ai adeverit mutarea ta cu trupul la cerprivire preadorită și dulce a sfinților;<br />Bucură-te, că ai dat lui Toma omoforul tăubucuria cea întru tot veselitoare, ca o podoabă de încredinţare a mutării talepreacuvioaselor maici și a sfintelor fecioare;<br />Bucură-te, ceea ce eşti împodobită cu frumuseţea tuturor virtuţiilorcă treci peste corturile drepților din rai;<br />Bucură-te, ceea ce ai primit în pântecele tău că îndreptezi pe Fiul lui Dumnezeu toți spre mântuirea oamenilordumnezeiasca slavă cerească;<br />Bucură-te, ceea ce ai înflorit ca un finic cu trupulplinirea doririi tuturor lucrurilor celor bune;<br />Bucură-te, că te-ai înălţat ca un cedru în slava cea cereascăînceputul mântuirii omenești;<br />Bucură-te, pomul vieţiiîmpărăteasa celor ce împărățesc, cel sădit în mijlocul raiului celui de susdupă Dumnezeu pe pământ;<br />Bucură-te, corabia cea înţelegătoare, Doamna și Stăpâna celor ce te-ai înălţat din potopul morţii, la cele de susdomnesc după Domnul și Stăpânul cerului;<br />Bucură-te, ceea ce eşti ești plină de har, care întru Adormirea ta, nu nu laşi ne lași pe noi!
'''Condacul al 87-lea:'''<br />Ca Pe toți, cei ce vor să intre cu credință în sfânta ta biserică, Născătoare de Dumnezeu, pururea îi miluiești, iar pe un soare întru cele cei ce te măresc, de sustoate asupririle și supărările îi izbăvești. Pentru aceea, ştiindu-și binecredinciosului nostru popor, care pururea te pe tinefericește, stăpână aleasă, suită învingere asupra potrivnicului îi dăruiește și toate cele de Fiul tău înăuntrul frumuseţilor celor mai presus de fire şi a bunătăţilor celor nespuse din cerurimântuire ne dă nouă, fiind ţinută cu plăcere în mâinile Lui şi cu bucurie stând la dreapta lui cea începătoare de viaţăcare ne rugăm ție, pururea cântăm Luicântând: Aliluia!
'''Icosul al 87-lea:'''<br />Cu totul fiind ridicată la cele cereştiArătat-a făptură nouă, iar pe cele pământeşti nelăsânduarătându-le Maica lui Se nouă Domnul, Făcătorul tuturor, prin tine Născătoare de Dumnezeu; iar tu, având purtare de mâinile Fiului tău ai fost purtată întru cele nepătrunsegrijă pentru noi, la Ierusalimul cel de susrudenia ta, la cetatea cea frumoasă şi care cu totul luminată ai intratcinste serbăm Adormirea ta, de heruvimi şi de toate puterile cereşti fiind înconjurată şi cântându-ţi-se primește să cântăm ție unele ca acestea:<br />Bucură-te, al cărei sfânt suflet se sălăşluieşte în Sionul cel de sus şi prealuminatMaica lui Dumnezeu, cea aleasă dintre pământeni;<br />Bucură-te, al cărui trup nestricăcios se preamăreşte, împreună cu sufletulceea ce ești mai presus de cele pământești și de cele cerești;<br />Bucură-te, ceea ce că te-ai intrat în cetatea cea împărătească a Atotţiitoruluisuit mai sus de heruvimi și de serafimi;<br />Bucură-te, ceea ce te-ai înălţat în raiul cel frumos, sădit sus în ceruriadunat prin nori ceata apostolilor la înmormântarea ta;<br />Bucură-te, ceea ce căci cu puterea lui Dumnezeu, dovedire învederată, după înmormântarea ta, înaintea lui Toma te-ai mutat arătat în cetatea împodobită cu pietre strălucitoarevăzduh, când venea pe nori;<br />Bucură-te, ceea ce eşti dusă în cetatea cea înconjurată de oştile cele preaînaltecă prin aceasta ai adeverit mutarea ta cu trupul la cer;<br />Bucură-te, că eşti luată mai presus de ceruri de Fiul ai dat lui Toma omoforul tău, cu bună cuviinţă dumnezeiascăca o podoabă de încredințare a mutării tale;<br />Bucură-te, că eşti mai cinstită decât toate minţile cele nematerialnice ale îngerilorceea ce ești împodobită cu frumusețea tuturor virtuțiilor;<br />Bucură-te, ceea ce duci rugăciunea celor credincioşi, la ai primit în pântecele tău pe Fiul tău şi lui Dumnezeuspre mântuirea oamenilor;<br />Bucură-te, ceea ce ai înflorit ca un finic cu trupul;<br />Bucură-te, că te rogi neîncetat pentru noi la scaunul fiului tău şi Dumnezeu-ai înălțat ca un cedru în slava cea cerească;<br />Bucură-te, solitoarea către Dumnezeupomul vieții, pentru mântuirea lumiicel sădit în mijlocul raiului celui de sus;<br />Bucură-te, apărătoarea neamului creştinesccorabia cea înțelegătoare, dăruită ce te-ai înălțat din potopul morții, la cele de Dumnezeusus;<br />Bucură-te, ceea ce eşti ești plină de har, care întru Adormirea ta, nu ne laşi nu lași pe noi!
'''Condacul al 98-lea:'''<br />Toată firea îngerească Ca pe un soare întru cele de sus, știindu-te înalţă pe tine, Născătoare stăpână aleasă, suită de Dumnezeu, iar neamurile omeneşti te măresc, ca pe o maică Fiul tău înăuntrul frumuseților celor mai presus de fire și a lui Dumnezeu şi serbează preacinstită Adormirea tabunătăților celor nespuse din ceruri, împărăteasă. Căci pământenii prin tine se împreună fiind ținută cu plăcere în mâinile Lui și cu cele cereştibucurie stând la dreapta lui cea începătoare de viață, iar noi într-un glas pururea cântăm lui DumnezeuLui: Aliluia!
'''Icosul al 98-lea:'''<br />Cuvintele înaripate ale profeţilorCu totul fiind ridicată la cele cerești, iar pe cele de pământești nelăsându-le Maica lui Dumnezeu insuflate, acum le vedem împlinite de mâinile Fiului tău ai fost purtată întru tinecele nepătrunse, Născătoare la Ierusalimul cel de Dumnezeu. Căci sus, la cetatea cea frumoasă și cu adevărat, totul luminată ai născut nouă pe Dumnezeu cu trup. Pentru aceeaintrat, crezând taina Cuvântului lui Dumnezeu cântăm ţie de heruvimi și de toate puterile cerești fiind înconjurată și cântându-ți-se unele ca acestea:<br />Bucură-te, începutul al cărei sfânt suflet se sălășluiește în Sionul cel deplin al legii şi al profeţilorde sus și prealuminat;<br />Bucură-te steaua lui Iacov, cea prevestită de Varlaamal cărui trup nestricăcios se preamărește, împreună cu sufletul;<br />Bucură-te, patul marelui Împărat, cel vestit de Solomonceea ce ai intrat în cetatea cea împărătească a Atotțiitorului;<br />Bucură-te, lâna cea rourată de Iisusceea ce te-ai înălțat în raiul cel frumos, preaînchipuită de Ghedeonsădit sus în ceruri;<br />Bucură-te, rugul cel nears, mai înainte văzut de primitorul legii, Moiseceea ce te-ai mutat în cetatea împodobită cu pietre strălucitoare;<br />Bucură-te, munte sfânt, privit ceea ce ești dusă în cetatea cea înconjurată de bărbatul doririloroștile cele preaînalte;<br />Bucură-te, scară cereascăcă ești luată mai presus de ceruri de Fiul tău, văzută de Iacovcu bună cuviință dumnezeiască;<br />Bucură-te, uşă pecetluită şi neumblată, că ești mai înainte văzută de Iezechielcinstită decât toate mințile cele nematerialnice ale îngerilor;<br />Bucură-te, soarele locuirii lui Hristosceea ce duci rugăciunea celor credincioşi, cel mai înainte arătat psalmistului Davidla Fiul tău şi Dumnezeu;<br />Bucură-te, taină ceea ce s-a prezis de profeţi în multe chipurite rogi neîncetat pentru noi la scaunul fiului tău și Dumnezeu;<br />Bucură-te, că întru tine s-au închipuit cuvintele prezisesolitoarea către Dumnezeu, ale tuturor profeţiilorpentru mântuirea lumii;<br />Bucură-te, că ai primit toată iconomia Celui apărătoarea neamului creștinesc, dăruită de sus, pentru mântuirea lumiiDumnezeu;<br />Bucură-te, ceea ce eşti ești plină de har, care întru Adormirea ta, nu ne laşi lași pe noi!
'''Condacul al 109-lea:'''<br />Vrând să mântuiască lumea, Domnul tuturor, din neamul pământenilor Toată firea îngerească te-a ales înalță pe tine Maică pentru Sine. Făcându-se om pentru noi, S-a suit la cerNăscătoare de Dumnezeu, de unde Se pogorâse şi cu Sine iar neamurile omenești te-a ridicat şi măresc, ca pe tine, spre o maică a petrece în slava cea veşnică şi a Împărăţieilui Dumnezeu și serbează preacinstită Adormirea ta, împărăteasă. Căci pământenii prin tine se împreună cu Dânsul fără de sfârşit. Pentru aceeacele cerești, ca iar noi într-un glas cântăm lui Dumnezeu, aude de la toţi: Aliluia!
'''Icosul al 109-lea:'''<br />Zid esti credincioşilorCuvintele înaripate ale profeților, Născătoare cele de Dumnezeuinsuflate, Fecioară. Şi apărătoare tuturor celor ce aleargă, la acum le vedem împlinite întru tine, PreacuratăNăscătoare de Dumnezeu. Căci cu adevărat, căci tu te-ai mutat la cerurinăscut nouă pe Dumnezeu cu trup. Pentru aceea, crezând taina Cuvântului lui Dumnezeu cântăm ție unele ca să fii solitoarea cea mai de aproape, pentru toţi care cântă ţieacestea:<br />Bucură-te, cetatea marelui Împărat, aşezată deasupra munţilor cereştiînceputul cel deplin al legii și al profeților;<br />Bucură-testeaua lui Iacov, zid şi acoperământ, ce nu te ascunzi cea prevestită de la a noastră stăruinţăVarlaam;<br />Bucură-te, că ajuţi pe cei credincioşi să biruiască uneltirile duşmanilorpatul marelui Împărat, cel vestit de Solomon;<br />Bucură-te, că ai înfrânt mulţimea agarenilorlâna cea rourată de Iisus, preaînchipuită de Ghedeon;<br />Bucură-te, păzitoarea cea neclintită a ortodocşilorrugul cel nears, mai înainte văzut de primitorul legii, Moise;<br />Bucură-te, împrăştierea ereticilormunte sfânt, privit de bărbatul doririlor;<br />Bucură-te, că ne eşti pace şi bucuriescară cerească, văzută de Iacov;<br />Bucură-te, că ai călcat iadul cel atotpierzătorușă pecetluită și neumblată, mai înainte văzută de Iezechiel;<br />Bucură-te, cununa aleasă a celor ce cu mintea întreagă lupta împotriva pornirilor trupuluisoarele locuirii lui Hristos, cel mai înainte arătat psalmistului David;<br />Bucură-te, preamărirea cea mult preţuită taină ce s-a nevoitorilor muceniciprezis de profeți în multe chipuri;<br />Bucură-te, solitoarea odihnei celei fericite a ostenitorilor cuvioşică întru tine s-au închipuit cuvintele prezise, ale tuturor profețiilor;<br />Bucură-te, dătătoarea bucuriei celei veşnice a monahilor celor ce bine au vieţuitcă ai primit toată iconomia Celui de sus, pentru mântuirea lumii;<br />Bucură-te, ceea ce eşti ești plină de har, care întru Adormirea ta , nu ne laşi lași pe noi!
'''Condacul al 1110-lea:'''<br />Toată cântarea cetelor îngereşti celor însufleţite de Dumnezeu laudă Adormirea ta cea preacinstităVrând să mântuiască lumea, ceea ce eşti cu totul lăudatăDomnul tuturor, stăpână împărăteasă, de Dumnezeu Născătoaredin neamul pământenilor te-a ales pe tine Maică pentru Sine. Iar Făcându-se om pentru noi din inimă aducem ţie, care eşti maica tuturorS-a suit la cer, de unde Se pogorâse și cu Sine te-a ridicat și pe tine, smerita noastră rugăciunespre a petrece în slava cea veșnică și a Împărăției, împreună cu oştile cereştiDânsul fără de sfârșit. Pentru aceea, cântând unuia ca un Dumnezeu, Celui ce după vrednicie, te-a preamărit pe tineaude de la toți: Aliluia!
'''Icosul al 1110-lea:'''<br />Făclie primitoare Zid ești credincioșilor, Născătoare de lumina cea adevărată Dumnezeu, Fecioară. Și apărătoare tuturor celor ce aleargă, la tine, Preacurată, căci tu te-ai arătat nouă celor de pe pământ. Căci tu luminezi sufletele şi le îndreptezi spre cunoştiinţa mutat la ceruri, ca să fii solitoarea cea mai de Dumnezeuaproape, ale celor ce serbează mutarea ta cea cu totul cinstită. Pentru aceasta cântăm ţie unele ca acesteapentru toți care cântă ție:<br />Bucură-te, făclia cea nestricatăcetatea marelui Împărat, a focului celui nematerialnicașezată deasupra munților cerești;<br />Bucură-te, aurora cea netrecătoarezid și acoperământ, ce nu te ascunzi de la a luminii celei neinseratenoastră stăruință;<br />Bucură-te, lună strălucitoare din Soarele dreptăţiică ajuți pe cei credincioși să biruiască uneltirile dușmanilor;<br />Bucură-te, lumina ce luminezi şi în întunericcă ai înfrânt mulțimea agarenilor;<br />Bucură-te, făclie pusă în sfeşnicul cel preaînaltpăzitoarea cea neclintită a ortodocșilor;<br />Bucură-te, izvorul vieţii, cel răsărit din mormânt la luminăîmprăștierea ereticilor;<br />Bucură-te, maica luminii, care călăuzeşti sufletele celor evlavioşică ne ești pace și bucurie;<br />Bucură-te, Maica Dumnezeului tuturor, care mângâi sufletele celor întristaţică ai călcat iadul cel atotpierzător;<br />Bucură-te, ceea ce dăruieşti sfârşit bun cununa aleasă a celor ce nădăjduiesc spre tinecu mintea întreagă lupta împotriva pornirilor trupului;<br />Bucură-te, ceea ce la judecata Fiului tău găteşti credincioşilor tăi moştenirea celor din dreapta Luipreamărirea cea mult prețuită a nevoitorilor mucenici;<br />Bucură-te, preafericită, că prin tine vom fi şi noi fericiţi, avându-te pe tine ajutătoare şi sprijinitoare în rugăciunisolitoarea odihnei celei fericite a ostenitorilor cuvioși;<br />Bucură-te, preabinecuvântată din neam în neam, că Domnul este cu tine, şi prin tine cu noidătătoarea bucuriei celei veșnice a monahilor celor ce bine au viețuit;<br />Bucură-te, ceea ce eşti ești plină de har, care întru Adormirea ta nu ne laşi lași pe noi!
'''Condacul al 1211-lea:'''<br />Văzând mulţimile îngereşti harul măririiToată cântarea cetelor îngerești celor însuflețite de Dumnezeu laudă Adormirea ta cea preacinstită, în slăvitul Tron cerescceea ce ești cu totul lăudată, dăruit Maicii lui Dumnezeu celei cinstitestăpână împărăteasă, cu şederea de-a dreapta Fiului ei şi DumnezeuNăscătoare. Iar noi din inimă aducem ție, i s-au închinat ei Scaunele şi Puterile, au înconjurat-o începătoriile şi căpeteniilecare ești maica tuturor, i s-au plecat înfricoşaţi heruvimii, serafimii şi domniilesmerita noastră rugăciune, împreună cu arhanghelii şi îngeriioștile cerești, cântând unuia Dumnezeu, care smeriţiCelui ce după vrednicie, o preamăreau cântândte-a preamărit pe tine: Aliluia!
'''Icosul al 1211-lea:'''<br />Cântând întru tot cinstita ta Adormire, lăudăm toţi înălţarea ta la ceruri, împărăteasă, Maică a lui DumnezeuFăclie primitoare de lumina cea adevărată te-ai arătat nouă celor de pe pământ. Iar Căci tuluminezi sufletele și le îndreptezi spre cunoștința de Dumnezeu, sfinţeşte, măreşte şi miluieşte pe toţi cei ale celor ce serbează mutarea ta cea cu dragoste te laudă aşatotul cinstită. Pentru aceasta cântăm ție unele ca acestea:<br />Bucură-te, ceea ce ai curăţit pământulfăclia cea nestricată, cu paşii preacuratelor tale picioarea focului celui nematerialnic;<br />Bucură-te, ceea ce ai sfinţit văzduhul cu suirea ta la ceraurora cea netrecătoare, a luminii celei neinserate;<br />Bucură-te, ceea ce te-ai suit la înălţimea cereascălună strălucitoare din Soarele dreptății;<br />Bucură-te, ceea lumina ce priveşti toată frumuseţea cea negrăităluminezi și în întuneric;<br />Bucură-te, că şezi întru slava Fiului tău şi Dumnezeufăclie pusă în sfeșnicul cel preaînalt;<br />Bucură-te, că te bucuri în veci cu Fiul tău şi Dumnezeuizvorul vieții, cel răsărit din mormânt la lumină;<br />Bucură-te, frumuseţea din dreapta Domnuluimaica luminii, care înfrumuseţezi pe toţi cei ce în ceruri te fericesc pe tinecălăuzești sufletele celor evlavioși;<br />Bucură-te, bucuria Maica Dumnezeului tuturor pământenilor , care nădăjduiesc spre tinemângâi sufletele celor întristați;<br />Bucură-te, ceea ce eşti îmbrăcată în soare, care străluceşti cu harul şi cu mărirea toată lumeadăruiești sfârșit bun celor ce nădăjduiesc spre tine;<br />Bucură-te, ceea ce te-ai făgăduit a păzi şi a mântui pe toţi care te cheamă la judecata Fiului tău gătești credincioșilor tăi moștenirea celor din toată inimadreapta Lui;<br />Bucură-te, Maica lui Dumnezeupreafericită, că prin tine vom fi și noi fericiți, ceea ce eşti mai cinstită şi de Dumnezeu Născătoare numităavându-te pe tine ajutătoare și sprijinitoare în rugăciuni;<br />Bucură-te, care de la răsărit şi până la apuspreabinecuvântată din neam în neam, că Domnul este cu tine, eşti preamărită de toţi credincioşii ortodocşiși prin tine cu noi;<br />Bucură-te, ceea ce eşti ești plină de har, care întru Adormirea ta nu ne laşi lași pe noi!
'''Condacul al 1312-lea:'''<br />OVăzând mulțimile îngerești harul măririi, Maică prealăudată a Împăratului cerului şi a pământului, a lui Hristos Dumnezeul nostru, Celui nemuritor, Care vieţuieşte şi după moarte, primeşte de la noi, la cinstită Adormirea ta, această rugăciune de acum şi în viaţa aceasta şislăvitul Tron ceresc, la vremea morţii noastre, scapă-ne de toată nenorocirea şi chinul; şi Împărăţiei celei cereşti ne învredniceşte, împărăteasă, pe noi cei care cântăm dăruit Maicii lui Dumnezeu: Aliluia! (acest Condac se zice de trei ori)După care se zice din nou '''Icosul 1:''' ''Îngerul întâi stătător ...'' şi '''Condacul 1:''' ''Celei alese dintre toate neamurile ...'' şi se rosteşte această rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu::Preasfântă stăpânăcelei cinstite, cu șederea de -a dreapta Fiului ei și Dumnezeu Născătoare, depărtează de la noii s-au închinat ei Scaunele și Puterile, păcătoşii şi nevrednicii robii tăi, trândăvirea, uitarea, nerecunoştiinţa, lenevirea şi toate gândurile cele rele şi vicleneau înconjurat-o începătoriile și căpeteniile, urâte şi defăimătoare. Alungăi s-le de la inimile noastre cele ticăloase şi de la sufletele noastre cele întinate şi de la mintea noastră cea întunecată. Stinge văpaia patimilor noastre şi ne ajută că neputincioşi suntem. Fereşte-ne de aducerile aminteau plecat înfricoșați heruvimii, de deprinderile cele viclene şi de toate faptele cele releserafimii și domniile, din noapte şi din zi şi ne izbăveşte de ele. Că prebinecuvântat şi preamărit este numele tău cel sfântîmpreună cu arhanghelii și îngerii, în cer şi pe pământcare smeriți, în vecii vecilor. Amin.o preamăreau cântând: Aliluia!
'''Icosul al 12-lea:'''<br />Cântând întru tot cinstita ta Adormire, lăudăm toți înălțarea ta la ceruri, împărăteasă, Maică a lui Dumnezeu. Iar tu, sfințește, mărește și miluiește pe toți cei ce cu dragoste te laudă așa:<br />Bucură-te, ceea ce ai curățit pământul, cu pașii preacuratelor tale picioare;<br />Bucură-te, ceea ce ai sfințit văzduhul cu suirea ta la cer;<br />Bucură-te, ceea ce te-ai suit la înălțimea cerească;<br />Bucură-te, ceea ce privești toată frumusețea cea negrăită;<br />Bucură-te, că șezi întru slava Fiului tău și Dumnezeu;<br />Bucură-te, că te bucuri în veci cu Fiul tău și Dumnezeu;<br />Bucură-te, frumusețea din dreapta Domnului, care înfrumusețezi pe toți cei ce în ceruri te fericesc pe tine;<br />Bucură-te, bucuria tuturor pământenilor care nădăjduiesc spre tine;<br />Bucură-te, ceea ce ești îmbrăcată în soare, care strălucești cu harul și cu mărirea toată lumea;<br />Bucură-te, ceea ce te-ai făgăduit a păzi și a mântui pe toți care te cheamă din toată inima;<br />Bucură-te, Maica lui Dumnezeu, ceea ce ești mai cinstită și de Dumnezeu Născătoare numită;<br />Bucură-te, care de la răsărit și până la apus, ești preamărită de toți credincioșii ortodocși;<br />Bucură-te, ceea ce ești plină de har, care întru Adormirea ta nu ne lași pe noi! '''Condacul al 13-lea:'''<br />O, Maică prealăudată a Împăratului cerului și a pământului, a lui Hristos Dumnezeul nostru, Celui nemuritor, Care viețuiește și după moarte, primește de la noi, la cinstită Adormirea ta, această rugăciune de acum și în viața aceasta și, la vremea morții noastre, scapă-ne de toată nenorocirea și chinul; și Împărăției celei cerești ne învrednicește, împărăteasă, pe noi cei care cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (acest Condac se zice de trei ori) După care se zice din nou '''Icosul 1:''' ''Îngerul întâi stătător ...'' și '''Condacul 1:''' ''Celei alese dintre toate neamurile ...'' și se rostește această rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu::Preasfântă stăpână, de Dumnezeu Născătoare, depărtează de la noi, păcătoșii și nevrednicii robii tăi, trândăvirea, uitarea, nerecunoștința, lenevirea și toate gândurile cele rele și viclene, urâte și defăimătoare. Alungă-le de la inimile noastre cele ticăloase și de la sufletele noastre cele întinate și de la mintea noastră cea întunecată. Stinge văpaia patimilor noastre și ne ajută că neputincioși suntem. Ferește-ne de aducerile aminte, de deprinderile cele viclene și de toate faptele cele rele, din noapte și din zi și ne izbăvește de ele. Că preabinecuvântat și preamărit este numele tău cel sfânt, în cer și pe pământ, în vecii vecilor. Amin. ==A se vedea şiși==
*[[Acatist]]
*[[Maica Domnului]]
987 de modificări

Meniu de navigare