Modificări

Salt la: navigare, căutare

Tihon din Zadonsk

Nicio modificare în dimensiune, 14 august 2016 04:07
m
diacritice noi (cu virgulă)
Cel întru [[sfinți]] părintele nostru '''Tihon din Zadonsk''' (1724-1783) este un [[episcop]] și [[teolog]] important în [[Biserica Ortodoxă Rusă]], unde este supranumit ''Hrisostomul Rusiei''. [[Praznic|Prăznuirea]] sa în [[Biserica Ortodoxă]] se face la [[13 august]], iar aflarea [[moaște]]lor sale este prăznuită la [[14 mai]].
==ViaţaViața==Sfântul Tihon din Zadonsk s-a născut în anul 1724 în Rusia, din părinţi creştinipărinți creștini. A primit la naştere naștere numele de Timotei. Din cauza morţii morții tatălui său, diaconul Savelie Chirilov, familia pierde susţinerea susținerea materială. Acesta va fi motivul pentru care Domnica, mama sa, va fi la un pas de a-l da pe Tihon spre creştere creștere unui vizitiu.
A absolvit seminarul în anul 1754, într-o vreme în care teologia scolastică era la modă. Va fi profesor de retorică în seminar, din anul 1754 până în 1758, anul când intră în [[monahism]], primind numele de Tihon. Devine [[arhimandrit]] şi și [[egumen]] al Mânăstirii Jelticov, [[episcop-vicar]] al Novgorodului pentru un an de zile şi și din 1763 episcop de Voronej şi și Eletk pentru vreme de patru ani şi și jumătate.
În această calitate, luptă împotriva [[eretic]]ilor, păgânismului, dezvoltă învăţământul învățământul din zona în care păstorea şi și se îngrijeşte îngrijește să aibă în eparhia sa preoţi competenţipreoți competenți.
Decide să se retragă în singurătate în anul 1769, la Mânăstirea Bogoroditk din Zadonsk. Aici, se adânceşte adâncește în [[rugăciune]] şi viaţă și viață ascetică, încât de multe ori a fost văzut cu chipul strălucind, în extaz duhovnicesc.
Sfântul Tihon de Zadonsk a trecut la cele veşnice veșnice pe [[13 august]] 1783. A fost înmormântat într-o criptă de sub altarul Mânăstirii Bogoroditk. A fost trecut în rândul sfinţilor sfinților de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, pe 25 mai 1861.
==Scrieri==
'''Cuvânt al Sf. Tihon din Zadonsk'''
''Veniţi Veniți la mine toţi toți cei osteniţi şi împovăraţi şi osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi! Luaţi Luați jugul Meu asupra voastră şi și învăţaţi învățați de la Mine că sunt blând şi și smerit cu inima, şi veţi și veți afla odihnă sufletelor voastre''.([http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=11#28 Matei 11, 28])
Astfel ne cheamă la sine Hristos, făgăduind preadulce odihnă sufletelor noastre. Ca şi și cum ne-ar spune: "O, păcătoşi păcătoși sărmani şi osteniţi și osteniți de deşertăciunile deșertăciunile lumii, destul v-aţi ați obosit împovărându-vă cu gânduri, planuri, năzuințe şi și griji şi și întristări lumeştilumești. Nicăieri nu veţi veți găsi adevărata odihnă şi și fericire aflarea de Mine. Ori încotro v-aţi ați întoarce, nicăieri nu veţi veți afla adevărat folos. În afara Mea, pretudindeni vă întâmpină nevoia şi și răul. BogăţiaBogăția, cinstea, slava şi și desfătarea lumii acesteia pe care le căutaţicăutați, mai mult vă apasă decât vă uşureazăușurează, mai mult vă ostenesc decât vă odihnesc.
Căutaţi Căutați binele? Tot binele este la Mine şi și de la Mine vine. Căutaţi Căutați fericirea? Nu este nicăieri în afara Mea. Căutaţi frumuseţeCăutați frumusețe? Ce este mai frumos decât Mine şi și în afară de Mine? Căutaţi nobleţeCăutați noblețe? Cine este mai nobil decât Fiul lui Dumnezeu? Căutaţi Căutați lucruri înalte? Cine este mai înalt decât Împăratul Cerurilor? Căutaţi Căutați slavă? Cine este mai slăvit decât Mine? Căutaţi bogăţieCăutați bogăție? La Mine şi și în mâna Mea este toată bogăţia bogăția cea nestricăcioasă. Căutaţi înţelepciuneCăutați înțelepciune? Eu sunt Înţelepciunea Înțelepciunea lui Dumnezeu. Căutaţi Căutați prietenie? Cine este mai plăcut şi și mai iubitor decât Mine care mi-am pus sufletul pentru toţitoți? Căutaţi Căutați ajutor şi și ocrotire? Cine vă va ajuta şi și vă va ocroti, dacă nu Eu? Căutaţi Căutați doctor? Cine vă va vindeca dacă nu Eu, doctorul sufletelor şi și al trupurilor? Căutaţi Căutați desfătare, veselie şi și bucurie? Cine vă va desfăta şi și vă va veseli dacă nu Eu? Căutaţi Căutați tihnă şi și pace? Eu sunt pacea şi și odihna sufletului şi și nicăieri nu le veţi veți găsi decât numai la Mine. Doriţi Doriți lumină? Eu sunt Lumina lumii şi și oricine îmi urmează Mie nu va umbla întru întuneric. Vreţi Vreți veniţi veniți la Dumnezeu, nu vreţi vreți să vă amăgiţi şi amăgiți și să vă rătăciţirătăciți, nu vreţi vreți muriţi şi muriți și trăiţi trăiți în veci. Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţași Viața. Nu îndrăzniţi îndrăzniți să vă apropiaţi apropiați de mine? De cine poate fi mai lesne să vă apropiaţiapropiați? Pe toţi toți îi chem şi și îi primesc: veniţi veniți la Mine. Vă temeţi temeți cereţicereți? Cine a cerut de la Mine cu credinţă şi credință și Eu nu i-am dat? Păcatele vă opresc să veniţi veniți la Mine? Eu pentru păcătoşi păcătoși mi-am pus sufletul. Mulţimea Mulțimea păcatelor vă tulbură? Milostivirea Mea covârşeşte covârșește toate păcatele întregii lumi. Veniţi Veniți la Mine toţi toți cei osteniţi şi împovăraţi şi osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi!"
==Surse==
13.006 modificări

Meniu de navigare