Modificări

Salt la: navigare, căutare

Astrologia

42 de octeți adăugați, 4 septembrie 2014 07:46
fără descrierea modificării
[[Image:Zodiac , sec 16.png|thumb|200px|right|Zodiac, sec 16]]
{{Spiritualitate didactică}}
'''Astrologia''' reprezintă un ansamblu de credinţe credințe eronate care pornesc de la ideea că astrele cerului determină caracteristicile omului şi și destinul acestuia atât la naştere naștere cât şi și în timpul vieţiivieții. Comunitatea ştiinţifică științifică a respins în repetate rânduri concluziile celor ce se ocupă cu astfel de practici.[[Sfânta Scriptură]] interzice categoric acest [[păcat]] (ea era pedepsită cu moartea în legea ebraică), care este expresia [[închinarea la dumnezei străini|idolatriei]] (încălcând astfel prima poruncă a [[Decalog]]ului: ,,Să nu ai alţi alți dumnezei în afară de Mine"), şiși, de multe ori, a [[iubirea de arginţiarginți|iubirii de arginţiarginți]]. În lipsa [[pocăinţăpocăință|pocăinţeipocăinței]] practicanţii practicanții acestei ocupaţii ocupații nu vor vedea [[împărăţia împărăția lui Dumnezeu]]. Cei cu înclinaţii înclinații spre astfel de practici sunt chemaţi chemați să citească [[Sfânta Scriptură]], să meargă regulat la biserică, să se [[mărturisire|spovedească]] şi și să se [[euharistie|împărtăşeascăîmpărtășească]] şi și să ceară sfatul [[preot|preoţilorpreoților]] bisericii.
==Sfânta Scriptură==
Astrologia încalcă prima poruncă a Decalogului care arată cine este adevăratul [[Dumnezeu]] şi și interzice închinarea la dumnezei străini:"Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Care te-a scos din pământul Egiptului şi și din casa robiei/,,Să n-ai alţi alți dumnezei în afară de Mine!"<ref>Exod</ref>Închinarea la astre este interzisă, stă scris în [[Cartea Deuteronomului]]: "Privind la cer şi și văzând soarele, luna, stelele şi și toată oştirea oștirea cerului, să nu te laşi lași amăgit ca să te închini lor, nici să le slujeştislujești" <ref>Deut. 4, 19</ref>Casele devin necurate prin practicarea astrologiei, arată proorocul [[Ieremia]]: Şi Și casele Ierusalimului şi și casele regilor lui Iuda vor fi necurate, ca Tofetul, pentru că pe acoperişul acoperișul tuturor caselor s-aduce tămâie întregii oştiri cereşti şi oștiri cerești și se săvârşesc săvârșesc turnări în cinstea dumnezeilor străini".<ref>Ier19.13</ref> Acesta anunţă anunță cuvântul Domnului: ,,Voi sfărâma poporul acesta şi și cetatea aceasta, aşa așa cum am sfărâmat vasul olarului, care nu mai poate fi făcut la loc"<ref>Ier19.11</ref> şi prevesteşte și prevestește venirea nenorocirilor peste cetăţile cetățile care ,,şiși-au învârtoşat învârtoșat inima şi și nu ascultă cuvintele" lui Dumnezeu.<ref>Ier19.15</ref>
==Regii şi și astrologia==În vremea lui [[Osea]] oamenii s-au dedat la idolatrie, vrăjitorie, ghicire, ei ,,s-au închinat la toată oştirea oștirea cerului".<ref>4 Regi 17.16</ref>[[Manase]], împărat criminal, idolatru, vrăjitor (care mai târziu s-a pocăit de păcatele sale şi și a dat slavă lui Dumnezeu) ,,s-a închinat la toată oştirea oștirea cerească, slujind acesteia."<ref>4Regi21.3, 2Cron33.3</ref> El ,,a zidit altare întregii oştiri oștiri a cerurilor, în cele două curţi curți ale Casei Domnului."<ref>2Cron33.5</ref> Spre deosebire de aceştia aceștia [[Iov]] s-a păstrat neatins de acest păcat.<ref>Iov31.26-27</ref> [[Iosia]], împărat credincios a poruncit ,,să scoată din templul Domnului toate lucrurile făcute pentru Baal, pentru Astarte şi și pentru toată oştirea oștirea cerului şi și să le ardă afară din Ierusalim, în valea Chedronului, iar cenuşa cenușa lor să o ducă la Betel./A izgonit după aceea pe preoţii preoții idolilor pe care-i puseseră regii Iudei, ca să facă tămâieri pe înălţimiînălțimi, în cetăţile cetățile Iudei şi și în împrejurimile Ierusalimului, şi și care tămâiau pe Baal, soarele, luna, stelele şi și toată oştirea oștirea cerului."<ref>4Regi23.4-5</ref>
==Pedepse==
Cei care se închinau la astre erau pedepsiţi pedepsiți cu moartea: De se va afla la tine, în vreuna din cetăţile cetățile tale, pe care ţi ți le va da Domnul Dumnezeul tău, bărbat sau femeie, care să fi făcut rău înaintea ochilor Domnului Dumnezeului tău, călcând legământul Lui,Şi Și se va duce şi și se va apuca să slujească altor dumnezei şi și se va închina acelora, sau soarelui, sau lunii, sau la toată oştirea oștirea cerească, ceea ce eu n-am poruncit;Şi ţi Și ți se va vesti şi și vei auzi aceasta, să cercetezi bine şi și de se va adeveri aceasta şi și se va fi făcut urâciunea aceasta în Israel,Să scoţi scoți pe bărbatul acela sau pe femeia aceea care au făcut răul acesta la porţile porțile tale şi și să-i ucizi cu pietre.<ref>Deut. 17.2-5</ref>
==Calculele astrologilor incorecte astronomic==
'''"'''Din punct de vedere astronomic calculele astrologice sunt extrem de discutabile, deoarece data echinocţiului echinocțiului de astăzi nu mai corespunde cu data echinocţiului echinocțiului de acum 2000-2500 de ani (azi soarele nu mai răsare la 0° în constelaţia constelația Berbecului, ci el a migrat până la 7° în constelaţia Peştilor constelația Peștilor - cf. [61;126]).
În faţa fața unui asemenea impas astrologii au adoptat două atitudini: ori şiși-au modificat calculele după un "zodiac migrator", ori - cum au făcut marea majoritate - nu au ţinut ținut seama de faptul că realitatea astronomică este diferită de cea după care calculează ei şi și au preferat să îşi își păstreze sistemul de calcul.
Pentru un observator exterior această neconcordanţă neconcordanță ar trebui să stârnească suspiciune. Dacă aceste calcule ale astrologilor ar fi corecte cel puţin puțin din punct de vedere astronomic, aceasta ar fi un argument - chiar dacă insuficient - în favoarea caracterului ştiinţific științific al îndeletnicirilor lor. Dar faptul că astrologii încearcă să demonstreze valabilitatea propriilor calcule (care le sfidează pe cele ştiinţificeștiințifice) cu ajutorul statisticilor eficienţei eficienței în "ghicire", acest lucru ar trebui să vădească faptul că astrologia nu este deloc o ştiinţăștiință, ci doar o artă magică (totuşitotuși, fiecare astrolog pretinde că sistemul său se potriveşte potrivește perfect realităţii realității cosmice şiși, sub un pretins caracter ştiinţificștiințific, atrage oamenii în cursa ocultismului).'''"'''<ref> Cit. din Danion Vasile, [http://www.sfaturiortodoxe.ro/_horoscop.htm "Despre horoscop, cutremure si ghicirea viitorului]")</ref>
==Studii==
Studiile au eşuat eșuat repetat în a demonstra corelaţii corelații semnificative statistic între predicţiile predicțiile astrologice şi și variabilele operațional-definite. <ref>Shawn Carlson A Double-blind Test of Astrology Nature, 318, 419 1985</ref>Testele de tip efect size(care studiază tăria corelaţiei corelației dintre două variabile) care au ipoteze fundamentate astrologic au demonstrat că media acurateţei predicţiilor acurateței predicțiilor astrologice nu este mai mare decât cea întâmplătoare. De exemplu, când s-a făcut testarea variabilelor cognitive, comportamentale, etc ale unui lot de 2000 de cazuri de gemeni născuţi născuți la câteva minute unul de altul, aceasta nu a arătat o influenţă influență celestă asupra caracteristicilor umane.<ref>Dean and Kelly. "Is Astrology Relevant to Consciousness and Psi?". http://www.imprint.co.uk/pdf/Dean.pdf.</ref>
Psihologii experimentalişti experimentaliști au sugerat câteva efecte diferite care pot contribui la impresia de exactitate astrologică. O tendinţă tendință observată este cunoscută sub numele de înclinaţia înclinația de confirmare, când oamenii cărora le sunt date un set de predicţii predicții multiple sunt tentaţi tentați şi și le amintească mai mult pe cele exacte(hits) decât pe cele inexacte(misses). În consecinţăconsecință, oamenii tind să-şi și amintească setul de predicţii predicții ca fiind mult mai exact decât a fost realmente. Al doilea fenomen psihologic este Efectul Forer, care se referă la tendinţa tendința umană de a acorda rate înalte de exactitate acelor descrieri ale personalităţii personalității lor care le sunt prezentate ca fiind croite special pentru ei, când de fapt ele sunt vagi şi și suficient de generale pentru a se aplica unor mase mari de oameni.<ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Astrology</ref>
==Rostul stelei magilor==
'''"'''Marea majoritate a astrologilor susţin susțin că Biblia este plină de referinţe referințe astrologice, cea care li se pare cea mai evidentă fiind despre steaua care i-a călăuzit pe cei trei Magi spre locul Naşterii Nașterii Mântuitorului. Rostul acestei stele nu era însă de a arăta valoarea astrologiei ci, după cum arată Tradiţia creştinăTradiția creștină, era tocmai de a-i aduce pe păgâni - care se ocupau cu practicile magice - să se închine Fiului lui Dumnezeu. Steaua Magilor marchează sfârşitul sfârșitul închinării păgâne şi și chemarea tuturor neamurilor la [[credinţacredința|credinţăcredință]] în Dumnezeul cel în Treime lăudat. Cum spune atât de frumos Condacul [[Crăciun]]ului: "Naşterea Nașterea Ta, Hristoase, răsărit-a lumii lumina cunoştinţeicunoștinței. Că printr-însa ceia ce slujeau stelelor de la stea s-au învăţat învățat să se închine ŢieȚie, Soarelui dreptăţiidreptății... ."'''"'''<ref> Cit. din Danion Vasile, [http://www.sfaturiortodoxe.ro/_horoscop.htm "Despre horoscop, cutremure si ghicirea viitorului"])</ref>
==Sfânta TradiţieTradiție==
'''"'''[[Sfânta TradiţieTradiție]] abundă de texte care combat astrologia și toate practicile legate de ghicit.
În scrierea sa ''Despre idoli'', [[Tertulian]] nota: "Între diferitele îndeletniciri ale oamenilor nu se poate să nu observăm unele arte sau profesii care înlesnesc [[închinarea la dumnezei străini|închinarea la idoli]]. De astrologi nici nu se face să mai vorbim, întrucât însă unul din ei a cutezat să se justifice de faptul că continuă să practice această profesie, am de gând să spun câteva cuvinte în legătură cu aceasta. Nu voi spune că a aşeza așeza nume de dumnezei falşi falși în cer, a le atribui un fel de atotputernicie şi și a-i abate pe oameni de la înălţarea înălțarea rugăciunilor către Dumnezeu, insuflându-le credinţa credința că destinul lor este invariabil predeterminat de astre - nu voi spune că toate acestea ar fi totuna cu venerarea unor dumnezei falşifalși. Eu afirm însă că astrologia, în acest caz, se asemuieşte asemuiește îngerilor căzuţi căzuți care s-au îndepărtat de la Dumnezeu pentru a înşela înșela neamul omenesc... Dacă magia este pasibilă de pedeapsă, iar astrologia reprezintă o varietate a ei, atunci împreună cu genul este condamnabilă şi și specia. Astfel, din timpul apariţiei apariției [[Evanghelie]]i, tot soiul de sofişti sofiști (în sensul de "înţelepţi închipuiţiînțelepți închipuiți" - n.n.), astrologi, vrăjitori, magi şi și ghicitori trebuie să fie obligatoriu pedepsiţipedepsiți" [50;54].
În ''Dogmatica'' Sfântului [[Ioan Damaschin]] găsim următoarele precizări: "elinii spun că prin răsăritul, apusul şi și prin conjuncţia conjuncția acestor stele, a soarelui şi și a lunii, se conduc destinele noastre. Cu aceasta se ocupă astrologia. Dar noi susţinem susținem că ele sunt semne de ploaie, de secetă, de frig, de căldură, de umezeală, de uscăciune, de vânturi şi și de altele asemenea, dar nici într-un caz semne ale faptelor noastre, căci noi am fost făcuţi făcuți liberi de Creator şi și suntem stăpânii faptelor noastre. Dacă facem toate din cauza mişcării mișcării stelelor, facem cu necesitate ceea ce facem: iar ceea ce se face cu necesitate nu este nici [[virtute]], nici [[păcat|viciu]]. Iar dacă nu am dobândit nici virtute, nici viciu, atunci nu suntem vrednici nici de laude, nici de pedepse. Dumnezeu va fi nedrept dacă dă unora bunătăţibunătăți, iar altora necazuri. Apoi Dumnezeu nu ar cârmui şi și nici nu ar purta de grijă de făpturile Sale, dacă toate s-ar conduce şi și s-ar produce din necesitate. De prisos ar fi raţiunea rațiunea noastră, căci nu am fi stăpânii nici unei fapte şi și în deşert deșert am delibera. Dar negreşit raţiunea negreșit rațiunea ni s-a dat în scopul deliberării; pentru aceea tot ce este raţional rațional este şi și liber" [18;58].
Sfântul [[Simeon al Tesalonicului]] scria (împotriva celor ce susţineau susțineau că cercetarea astrologică nu este ceva rău): "a vorbi despre noroc, despre ursitori, despre explicarea naşterilornașterilor, după zodii sau stele şi și pentru citirile de stele e lucru nebunesc şi și fără de Dumnezeu... însă bunătăţile şi răutăţile bunătățile și răutățile noastre se mişcă mișcă după a noastră singură voinţăvoință" [53;516]. Nu este greu de observat că Sfântul Simeon se referea foarte precis tocmai la formele de astrologie practicate astăzi, şi și nu la vechea închinare la stele. El contesta pretenţia pretenția astrologilor de a fi în măsură să ghicească viitorul folosindu-se de mersul astrelor. Pentru că oamenii sunt liberi să aleagă binele sau răul, şi și nici o configuraţie configurație planetară nu poate să stânjenească această alegere. '''"'''<ref> Cit. din Danion Vasile, [http://www.sfaturiortodoxe.ro/_horoscop.htm "Despre horoscop, cutremure si ghicirea viitorului")</ref>
==Teologi contemporani==
'''"'''Îngrijorat de răspândirea largă a practicilor de acest gen, marele teolog român [[Ioan Gh. Savin]] scria: "Sunt şi și la noi mulţimulți, foarte mulţi adepţi mulți adepți ai unor astfel de practici: de la femeia din periferia de oraş oraș sau de la sate, care-şi și caută în cafea sau umblă cu datul în cărţicărți, şi și până la simandicoasele fete care cred că au temeiuri ştiinţifice științifice de a-şi și cerceta destinul după prescripţiile ştiinţelor prescripțiile științelor ascunse! Dintre aceştiaaceștia, mulţi mulți se cred şi și se prenumără între fiii Bisericii. Şi Și încă dintre fiii cei buni. Cu aceeaşi pioşenie aceeași pioșenie cu care-şi și aprind candela în faţa fața icoanei Mântuitorului sau cu care îşi își duc sărindarul la cutare biserică cu sfinţi sfinți făcători de minuni, îşi își poartă paşii şi pașii și spre prezicătorul care le va citi din stele şi și din liniile mâinii sau ale scrisului viitorul. Un astfel de creştinism creștinism însă e mai aproape de magie decât de Hristos. Acest amestec între magie şi și religie, între [[Dumnezeu]] şi și [[diavol|Lucifer]], între [[vrăjitoria|Simon Magul]] şi și [[Iisus|Hristos]], între puterea demonică şi și bunătatea divină nu înseamnă decât cea mai completă renegare a creştinismuluicreștinismului. E apostazie directă" [54;45].'''"'''<ref> Cit. din Danion Vasile, [http://www.sfaturiortodoxe.ro/_horoscop.htm "Despre horoscop, cutremure si ghicirea viitorului"])</ref>
==Închinătorii la astre nu vor vedea împărăţia împărăția lui Dumnezeu==
Domnul anunţă anunță astfel [[Judecată|Ziua JudecăţiiJudecății]] prin gura proorocului [[Sofonie]]: ,,voi distruge din locul acesta pe Baal până la ultimele lui rămăşiţerămășițe, numele slujitorilor săi, împreună cu al preoţilorpreoților;/Şi Și pe toţi toți cei ce se închină, pe acoperişuriacoperișuri, oştirii oștirii cerului."<ref>Sofonie 1.4-5</ref>
,,Cei „Cei care împart cerul, care pândesc stelele, care vestesc, după lunile noi, ce are să se întâmple, vor ajunge ca miriştea miriștea pe care o arde focul, şi și nu-şi și vor scăpa viaţa viața din flăcări. Căci nu va fi jăratec la care să se încălzească, nici vatră ca să stea dinaintea ei"ei”, avertizează proorocul [[Isaia]].<ref>Is47.12-15</ref>
[[Apostolul Pavel]] şi și [[apostolul Ioan]] arată că închinătorii la idoli nu vor moşteni împărăţia moșteni împărăția lui Dumnezeu<ref>1Cor6.9 , Gal5.20, Apoc21.8, Apoc22.15</ref>
,,Afară „Afară câinii şi și vrăjitorii şi desfrânaţii şi ucigaşii şi și desfrânații și ucigașii și închinătorii de idoli şi toţi și toți cei ce lucrează şi și iubesc minciuna!"(Apoc22.15)
==Note==
[[Categorie:Spiritualitate]]
[[Categorie:Păcate]]
[[Categorie:În afara Ortodoxiei]]
2.314 modificări

Meniu de navigare