Modificări

Salt la: navigare, căutare

Eclesiologie

2 octeți adăugați, 7 iulie 2014 17:47
m
diacritice noi (cu virgulă)
[[ImageImagine:Hagia_Sophia_BW.jpg|right|thumb|400px|Haghia Sophia - "Sfânta Sofia" (Constantinopol)]]{{Teologie}}{{CreştinismOrtodoxCreștinismOrtodox}}'''Eclesiologia''' (sau '''ecleziologia''') este învăţătura învățătura despre [[Biserică]], sau, în teologia de şcoalășcoală, acea ramură sau disciplină a [[teologie]]i care tratează despre Biserică.
==Biserica==
Biserica este '''Trupul lui Hristos''', comuniune divino-umană (''teantropică'' - gr. Θεαντροπια) între [[Iisus Hristos]] şi și poporul Său. Unicul Cap al Bisericii este Hristos. Biserica este un obiect al credinţeicredinței, în sensul că ortodocşii ortodocșii ''cred în'' Biserică. Credinţa tradiţională Credința tradițională a Bisericii este mărturisită în [[Crezul|Crezul niceo-constantinopolitan]]: "[cred] întru una, sfântă, sobornicească (catolică - gr. καθολικη) şi și apostolească Biserică". Sensul acestei afirmaţii afirmații este că Biserica este:*''una'' : una singură, nedespărţită nedespărțită în mai multe Biserici*''sfântă'' : sfinţită şi sfințită și pusă deoparte pentru lucrarea lui Dumnezeu*''sobornicească / catolică'' : desăvârşită şi desăvârșită și caracterizată prin deplinătate şi și universalitate (καθολικη înseamnă în greceşte grecește în acelaşi același timp deplinătate şi și universalitate)*''apostolească'' : Biserica are drept caracteristică fundamentală mărturisirea şi și propovăduirea [[Evanghelie]]i şi și [[botez]]area tuturor neamurilor ([http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=28 Matei 28,18-20]).
Întrucât Biserica este Trupul lui Hristos, ea este şi și templul şi și locul asupra căruia odihneşte odihnește [[Duhul Sfânt]]. Ea este '''o permanentă Cincizecime'''.
Biserica este '''Mireasa lui Hristos''', Mireasa [[eshatologie|eshatologică]] a Fiului lui Dumnezeu, unită cu El întru credinţă şi credință și dragoste, cea pentru care S-a jertfit pe [[Cruce]]. Relaţia Relația dintre Hristos şi și Biserica Sa este asemuită cu relaţia relația dintre soţ şi soţia soț și soția sa, iar imaginea nunţii pământeşti nunții pământești este o închipuire, o umbră a nunţii nunții Mielului lui Dumnezeu cu Biserica.
Pentru ortodocşiortodocși, Biserica este '''trup tainic''', nu o organizaţie organizație omenească oarecare. În Biserică se află comunitatea, unde omul îşi regăseşte își regăsește adevărata natură şi și unde poate creşte veşnic crește veșnic în comuniunea cu Dumnezeu, prin Hristos, întru [[Duhul Sfânt]]. Unitatea Bisericii nu este întreruptă în timp sau spaţiu şi spațiu și nu este limitată doar la cei care trăiesc astăzi pe pământ. Unitatea Bisericii este comuniunea [[Sfânta Treime|Sfintei Treimi]] cu toţi toți cei care trăiesc întru Dumnezeu: Sfinţii Sfinții [[Îngeri]], drepţii adormiţi şi toţi drepții adormiți și toți cei ce trăiesc pe pământ după poruncile lui Hristos şi și cu puterea Duhului Sfânt.
Comunitatea Bisericii este locul [[soteriologie|mântuirii]] oamenilor; este cu adevărat [[Arca]] în care omenirea se poate salva de [[potop]]ul decăderii şi și al [[păcat]]ului. În Biserică, creştinii creștinii lucrează în mod [[Sfintele Taine|sacramental]] la propria mântuire, "cu frică şi și cutremur" ([http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=28&cap=2 Filipeni 2, 12]), închinându-se Sfintei Treimi în Duh şi și adevăr. Biserica este '''stâlpul şi și temelia adevărului''' ([http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=78&cap=3 I Timotei 3, 15]) şi și pe ea se pot bizui creştinii creștinii în lupta lor de a afla ei înşişi înșiși unicul Adevăr. Biserica este veşnicăveșnică, şi porţile și porțile [[Iad]]ului nu o vor birui ([http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=16 Matei 16, 18]).
===Unitate în diversitate===
Biserica în întregul ei este o '''icoană a lui Dumnezeu în Treime''', taină a unităţii unității în diversitate. În [[Sfânta Treime]], cei trei sunt un singur Dumnezeu, dar fiecare Persoană este distinctă; în Biserică, mulţimea mulțimea persoanelor umane se face una, dar fiecare îşi își păstrează identitatea personală nestânjenită. Perihoreza (împreună-locuirea) Persoanelor Sfintei Treimi este modelul ideal al Bisericii care nu poate fiinţa ființa decât comunitar (nu există Biserică formată dintr-o singură persoană). În Biserică nu există conflict între libertate şi și autoritate; în Biserică este unitate, dar nu totalitarism.
==Membrii Bisericii==
Biserica este alcătuită din [[Prooroc]]ii şi și [[sfânt|sfinţiisfinții]] [[Vechiul Testament|Vechiului]] şi și [[Noul Testament|Noului Testament]], din [[îngeri]] şi și din comunitatea istorică a credincioşilor credincioșilor vii, adormiţi şi adormiți și din generaţiile generațiile viitoare, şi și în ea se află unul şi acelaşi și același [[Har]] al lui Dumnezeu. Este o comunitate atât vizibilă cât şi și invizibilă, divină ca şi și umană. Ea este vizibilă, întrucât cuprinde comunităţi comunități concrete de oameni care se închină lui Dumnezeu; este invizibilă întrucât îi cuprinde şi și pe sfinţi şi sfinți și pe îngeri. Este umană, întrucât membrii ei pământeni sunt păcătoşipăcătoși; este divină, pentru că este Trupul lui Hristos. Dar nu există separare între vizibil şi și invizibil, între ''Biserica militantă'' şi și ''Biserica triumfătoare'' (după terminologia occidentală scolastică), deoarece ambele alcătuiesc, împreună, o singură realitate continuă. Biserica vizibilă, cea de pe pământ, trăieşte trăiește în deplină comuniune şi și unitate cu întregul trup al Bisericii, al cărei Cap este [[Iisus Hristos|Hristos]]. Astfel, deşi deși Ortodoxia foloseşte folosește termenii de "Biserică vizibilă" şi și "invizibilă", insistă foarte mult asupra faptului că nu sunt două Biserici, ci una singură (iar termenii sunt folosiţi folosiți doar în raport cu înţelegerea înțelegerea umană).
Până la urmă, marginile Bisericii sunt cunoscute doar lui Dumnezeu, dar în afara contextului istoric al Bisericii - al Bisericii Ortodoxe - natura relaţiei relației oricărei fiinţe ființe umane cu Biserica (fie că e vorba de un creştincreștin, fie că nu) ne este necunoscută. De-a lungul [[Istoria Bisericii Ortodoxe (cronologie)|istoriei Bisericii]], diferite grupări s-au separat de Biserică; este o realitate tragică, care însă nu face ca Biserica să se rupă în mai multe Biserici, ci mai degrabă unii credincioşi credincioși sunt separaţi separați de Biserică. Soarta finală a acestor creştini creștini din comunităţile comunitățile separate de Biserică se află la mila şi și Harul lui Dumnezeu, după cum la mila lui Dumnezeu se află şi și cei care au fost membri ai Bisericii în viaţa viața aceasta.
==Înainte de Cincizecime==
Dintr-un anumit punct de vedere, este inexact să gândim că Biserica a început la [[Pogorârea Sfântului Duh|Cincizecime]]. [[Sfinţii PărinţiSfinții Părinți]] ne învaţă învață că Biserica a existat dinaintea tuturor celorlalte lucruri:
*Sfântul [[Epifanie de Salamina|Epifanie al Ciprului]] scrie că "Biserica sobornicească (catholică), care există de la începutul veacurilor, se descoperă cel mai limpede în venirea în trup a lui Hristos".
*Sfântul [[Ioan Damaschin]]ul observă că "Astfel, Biserica sobornicească (catholică) a lui Dumnezeu este adunarea Sfinţilor PărinţiSfinților Părinți, [[Patriarh]]i, [[Prooroc]]i, [[Apostoli]], [[Evanghelist|EvangheliştiEvangheliști]] şi și [[Mucenic]]i care au fost dintru început, la care se adaugă toate neamurile care au crezut, într-un glas".*Sfântul [[Grigorie Teologul]] spunea că "Proorocii au întemeiat Biserica, Apostolii i s-au alăturat, iar Evangheliştii Evangheliștii au pus-o în bună rânduială". *Biserica a existat cel puţin puțin de la crearea îngerilor, ori îngerii au fost creaţi creați înaintea lumii materiale, iar ei au fost dintotdeauna membri ai Bisericii. Sfântul [[Clement Romanul|Clement]], [[episcop]] al Romei spune, în a doua sa [[epistolă]] către Corinteni, că Biserica "a fost creată înaintea soarelui şi și a lunii", iar ceva mai încolo zice că "Biserica nu a început să fiinţeze ființeze acum, ci ea a existat dintru început".
Cincizecimea a fost învestirea Apostolilor pentru a-şi și începe [[propovăduire]]a către neamuri şi și începutul preoţiei preoției Noului Israel. Astfel, sărbătoarea Cincizecimii a fost momentul pogorârii Sfântului Duh şi și începutul preoţiei preoției după [[Har]], iar nu începutul Bisericii.
==A se vedea şiși==
*[[Biserică]]
*[[Biserica Ortodoxă]]
*[[Biserica locală]]
*[[:en:Primacy_and_Unity_in_Orthodox_Ecclesiology|Primat şi și unitate în eclesiologia ortodoxă]]
==Sursa==
==Legături externe==
 În limba engleză:* [http://orthodoxytoday.org/articles5/HilarionPrimacy.shtml The Orthodox Understanding of Primacy and Catholicity], by Bishop [[Hilarion (Alfayev) al Vienei|Hilarion al Vienei şi și Austriei]] (comunicare prezentată la întrunirea comisiei teologice a Conferinţei Conferinței episcopilor olandezi de la Bâle, [[24 ianuarie]] 2005).
* [http://www.wcc-coe.org/wcc/who/crete-01-e.html The Limits of the Church], de Pr. [[Georges Florovsky]] (1933)
* [http://oca.org/OCchapter.asp?SID=2&ID=26 Church ], ''The Orthodox Faith'', de Pr. [[Thomas Hopko]]
12.855 de modificări

Meniu de navigare