Modificări

Salt la: navigare, căutare

Vecernie

130 de octeți adăugați, 10 aprilie 2010 16:35
Înţelesul teologic al Vecerniei: traducere
==Înţelesul teologic al Vecerniei==
{{Traducere EN}}
The Vespers service (the first service of the liturgical day) is meant to remind us of the Old Testament period, the creation of the world, the first human beings fall into sin, of their expulsion from Paradise, their repentance and prayer for salvation, the hope of mankind in accordance with the promise of God for a Saviour and ending with the fulfillment of that promise.
The service begins with the opening of the Royal Doors and the silent censing of the Slujba Vecerniei (prima slujbă a zilei liturgice) este menită să nea amintească vremea Vechiului Testament, crearea lumii, căderea în păcat a primilor oameni, alungarea lor din Rai, pocăinţa lor şi rugăciunea lor pentru mântuire, nădejdea oamenilor în venirea unui Mântuitor, potrivit făgăduinţei lui Dumnezeu şi împlinirea acelei făgăduinţe. Slujba începe cu deschiderea Uşilor Împărăteşti şi cu cădirea în tăcere a Sfintei Mese şi a Sfântului Altar, astfel că mireasma de tămâie pătrunde în toate colţurile Sfântului Altar Table and the entire sanctuary so that clouds of incense fill the depths of the sanctuary. The silent censing represents the beginning of the creation of the worldCădirea în tăcere simbolizează începutul facerii lumii. Without form and voidDuhul lui Dumnezeu „se poartă” pe deasupra lumii materiale originare, and the Spirit of God hovered over the original material earth, breathing upon it a life-creating power„pământul netocmit şi gol” despre care vorbeşte [[Cartea Facerii]] şi suflă asupra lui putere de viaţă făcătoare, but the creating word of God had not yet begun to resounddar cuvântul creator al lui Dumnezeu nu se făcuse încă auzit.
The 103rd Psalm describes the creation of the world and glorifies the wisdom of GodPsalmul 103 descrie crearea lumii şi slăveşte înţelepciunea lui Dumnezeu. As it is chantedÎn vreme ce acesta este cântat, the priest goes forth from the sanctuary and completes the censing of the entire church and the faithful therein[[preot]]ul iese din Altar şi cădeşte mai departe întreaga Biserică şi pe toţi credincioşii adunaţi. This sacred action not only remembers the creation of the worldPrin acest gest sfinţit nu se face doar amintirea facerii lumii, but of the blessed life in Paradise of the first human beingsci şi a vieţii binecuvântate a primilor oameni în grădina Raiului, when the Lord God Himself walked among themcând Însuşi Domnul Dumnezeu mergea prin mijlocul lor. The open Royal Gates signify that at that time the gates of Paradise were open for all people Uşile Împărăteşti deschise arată faptul că porţile Raiului erau atunci deschise tuturor.
To symbolize how man was deceived by the devil and transgressed against the will of God and fell into sinApoi Uşile Împărăteşti se închid, the Royal Doors are closedsimbolizând înşelarea omului de către [[diavol]] şi căderea lui în păcat prin încălcarea voii lui Dumnezeu. Because of their fallDin pricina căderii lor, mankind was deprived of blessed life in Paradiseomenirea a fost lipsită de viaţa binecuvântată din Rai. They were driven out of Paradise and the gates were closed to themPrimii oameni au fost alungaţi, iar porţile Raiului li s-au închis. Diaconul iese din Sf. The deacon comes out from the sanctuary and stands before the closed Royal GatesAltar şi stă înaintea Uşilor Împărăteşti închise, as precum [[Adam şi Eva|Adam did before the sealed entrance into Paradise]] înaintea porţii pecetluite a Raiului, and intones the Great Litany asking for peace from aboveşi cântă [[Ectenia Mare]], and to send down upon us "from on high" the peace of Heaven and that He save our soulscerând ca „pacea de sus” să ne fie trimisă şi ca Domnul să mântuiască sufletele noastre. În timpul ecteniei, diaconul cădeşte încă o dată biserica. Toată această perioada a sfintei slujbe, de la deschiderea Uşilor Împărăteşti la rugăciunile cuprinse în Ectenia Mare şi la cântarea psalmilor reprezintă starea căzută a omenirii, în care aceasta a ajuns datorită căderii în păcat a protopărinţilor noştri. Odată cu păcatul au intrat în viaţa noastră lipsurile, durerea şi suferinţa. Simţim remuşcări amintindu-ne de faptul că am plecat urechea la sfatul nelegiuit al diavolului. Îi cerem iertare lui Dumnezeu pentru păcatele noastre şi eliberarea de toate necazurile; ne punem toată nădejdea în milostivirea lui Dumnezeu. Această a doua cădire simbolizează jertfele aduse lui Dumnezeu în vremea Vechiului Testament şi rugăciunile oamenilor aduse înaintea lui Dumnezeu.
During the chanting of these verses the deacon censes the church once more. This entire period of the divine service, beginning with the opening of the Royal Gates, through the petitions of the Great Ectenia and the chanting of the psalms, represents the miserable state of mankind to which it was subjected by the fall of our forefathers into sin. With the fall all the deprivations, pains and sufferings we experience came into our lives. We cry out to God, Versetele vetero-testamentare ale Psalmilor de la ''"LordDoamne, have mercystrigat-am către Tine"'' and request peace and salvation for our souls. We feel contrition that we heeded the ungodly counsel of the Devil. God is asked for the forgiveness of our sins and deliverance from troublesalternează cu imne din perioada neo-testamentară, and all hope in his mercy is placed in Godalcătuite în cinstea sfântului sau a praznicului zilei. The censing at this time signifies the sacrifices of the Old Testament and the peopleUltimul verset sau strofă este aşa-numitul ''Theotokion'' sau ''Dogmatikon''s own prayers as well([[tropar dogmatic]]), which are offer to Godnumit astfel pentru că este cântat în cinstea [[Maica Domnului|Născătoarei de Dumnezeu]] şi cuprinde prezentarea dogmei [[Întruparea|Întrupării]] Fiului lui Dumnezeu din Fecioara Maria.
The Old Testament verses of these psalms of În vremea cântării acestui tropar, se face Intrarea Mică. Acum strana cântă un imn închinat Fiului lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, ''"LordLumină lină"''. În acest imn, I have cried"Fiul lui Dumnezeu este numit ''Lumină lină a sfintei slave a Tatălui Ceresc'' are alternated with New testament hymns composed in honor of the saint or feast of the day, căci El nu a venit pe pământ în deplinătatea slavei Sale dumnezeieşti, ci în strălucirea blândă, lină a acesteia. The last verse is called the TheotokionImnul mai spune şi că El nu poate fi mărit şi slăvit cum se cuvine de gurile păcătoşilor, or Dogmatikonci numai „cu glasuri cuvioase”. Intrarea mică aminteşte credincioşilor cum drepţii Vechiului Testament au aşteptat venirea Mântuitorului, since it is sung in honor of the Mother of Godîncrezându-se pe deplin făgăduinţei lui Dumnezeu, and in it is set forth the dogma on the [[incarnation]] of the Son of God from the Virgin Marycare Se descoperea atunci doar prin preînchipuiri şi profeţii, şi cum El a venit în lume pentru mântuirea oamenilor. Cădirea de la Intrarea mică semnifică prezenţa Duhului Sfânt în Biserică. Binecuvântarea cu semnul Crucii arată că prin Crucea Domnului ni s-au deschis iarăşi uşile Raiului.
During the chanting of the Theotokion the Royal Gates are openedHristos este lăudat ca Lumina ce luminează întunericul omenirii, and the Vespers Entry is made. At this time the choir chants Lumina cea neînserată a hymn to the Son of God, our Lord Jesus Christ: ''"O Gladsome Light"''. In the hymn, the Son of God is called the ''Gentle Light that comes from the Heavenly Father'', because He came to this earth not in the fullness of divine glory but in the gentle radiance of this glory. This hymn also says that only with reverent voices, and not with sinful mouths, can He be worthily exalted and the necessary glorification be accomplished. The entry reminds the faithful how the Old Testament righteous, in harmony with the promise of God that was manifest in prototypes and prophecies, expected the coming of the Saviour, and how He appeared in the world for the salvation of the human race. The censer at the entry signifies that our prayers, by the intercession of our Lord the Saviour, are offered to God like incense. It also signifies the presence of the Holy Spirit in the church. The blessing with the sign of the Cross shows that by means of the Cross of the Lord the doors into Paradise are opened againlumii şi a Împărăţiei lui Dumnezeu.
Christ is praised as the Light which illumines man's darknessSe cântă [[prochimen]]ul, the Light of the world and of the Kingdom of God which shall have no eveningiar cu ocazia praznicelor mai mari sunt introduse acum citiri din Scriptură – fragmente de profeţii sau preînchipuiri ale momentului prăznuit sau învăţături edificatoare legate de sfântul pomenit în ziua respectivă.
At this timeVecernia se sfârşeşte cu citirea sau cântarea rugăciunii Sfântului Simeon de Dumnezeu Purtătorul, the prokeimenon is chanted''"Acum slobozeşte''". Această rugăciune este urmată de citirea Trisaghionului şi a Rugăciunii domneşti, după care se cântă imnul Bunei-Vestiri, and on the more important feasts there are readings selections from the Scriptures in which there is cu care îngerul a prophecy or întâmpinat-o pe Maica Domnului: ''"Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te!...,"'' sau troparul praznicului şi la urmă întreita cântare a rugăciunii Psalmistului: "''Fie numele Domnului binecuvântat de acum şi până-n veac."'' Apoi se cântă Psalmul 33 până la versetul: ''"Iar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele."'' Urmează binecuvântarea preotului:'' "Binecuvântarea Domnului [să fie] peste voi toţi cu al Său har şi cu a prototype which relates to the event being celebrated, or in which edifying teachings are set forthSa iubire de oameni totdeauna, which relate to the saint commemorated that dayacum şi pururea şi în vecii vecilor."''
Vespers ends with the reading of the prayer of StSlujba ne îndeamnă să medităm la cuvântul lui Dumnezeu şi slăveşte iubirea Sa de oameni. Simeon the God-Receiver, ''"Now lettest Thou Thy servant depart in peace''" This prayer is followed by the reading of the Trisagion and the Lord's Prayer, and the singing of the salutation of the Theotokos, ''"O Theotokos and Virgin, Rejoice!...,"'' or the troparion of the feast, and finally the thrice-chanted prayer of the Psalmist: "''Blessed be the name of the Lord from henceforth and for evermore."'' The 33rd Psalm is then chanted until the verse, ''"But they that seek the Lord shall not be deprived of any good thing."'' Then follows the priestly blessing,'' "The blessing of the Lord be upon you, through His grace and love for mankind, always, now and ever, and unto the ages of ages."'' The service leads to the meditation of God's word and the glorification of his love for men. It instructs and allows us to praise God for the particular events or persons whose memory is celebrated and made present to us in the ChurchNe povăţuieşte şi ne îngăduie să aducem laudă lui Dumnezeu pentru evenimentele sau persoanele a căror amintire este evocată şi prăznuită în Biserică. It prepares us for the sleep of the night and the dawn of the new day to comeNe pregăteşte pentru somnul nopţii şi pentru zorii zilei următoare. On the eves of the Divine LiturgyÎn ajunul Sfintei Liturghii, it begins the movement into the most perfect communion with God in the sacramental mysteriesîncepe mişcarea către deplinătatea unirii cu Dumnezeu în Sfintele Taine.
== Izvoare ==
6.119 modificări

Meniu de navigare