Modificări

Salt la: navigare, căutare

Eclesiologie

Nicio modificare în dimensiune, 23 iulie 2008 05:42
m
fără descrierea modificării
==Biserica==
Biserica este '''Trupul lui Hristos''', comuniune divino-umană (''teantropică'' - gr. Θεαντροπια) între [[Iisus Hristos]] și şi poporul Său. Unicul Cap al Bisericii este Hristos. Biserica este un obiect al credințeicredinţei, în sensul că ortodocșii ortodocşii ''cred în'' Biserică. Credința tradițională Credinţa tradiţională a Bisericii este mărturisită în [[Crezul|Crezul niceo-constantinopolitan]]: "[cred] întru una, sfântă, sobornicească (catolică - gr. καθολικη) și şi apostolească Biserică". Sensul acestei afirmații afirmaţii este că Biserica este:*''una'' : una singură, nedespărțită nedespărţită în mai multe Biserici*''sfântă'' : sfințită și sfinţită şi pusă deoparte pentru lucrarea lui Dumnezeu*''sobornicească / catolică'' : desăvârșită și desăvârşită şi caracterizată prin deplinătate și şi universalitate (καθολικη înseamnă în greceşte în acelaşi timp deplinătate şi universalitate)*''apostolească'' : Biserica are drept caracteristică fundamentală mărturisirea și şi propovăduirea [[Evanghelie]]i și şi [[botez]]area tuturor neamurilor ([http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=28 Matei 28,18-20]).
Întrucât Biserica este Trupul lui Hristos, ea este și şi templul și şi locul asupra căruia odihnește odihneşte [[Duhul Sfânt]]. Ea este '''o permanentă Cincizecime'''.
Biserica este '''Mireasa lui Hristos''', Mireasa [[eshatologie|eshatologică]] a Fiului lui Dumnezeu, unită cu El întru credință și credinţă şi dragoste, cea pentru care S-a jertfit pe [[Cruce]]. Relația Relaţia dintre Hristos și şi Biserica Sa este asemuită cu relația relaţia dintre soț și soția soţ şi soţia sa, iar imaginea nunții pământești nunţii pământeşti este o închipuire, o umbră a nunții nunţii Mielului lui Dumnezeu cu Biserica.
Pentru ortodocșiortodocşi, Biserica este '''trup mistic''', nu o organizație organizaţie omenească oarecare. În Biserică se află comunitatea, unde omul își regăsește îşi regăseşte adevărata natură și şi unde poate crește veșnic creşte veşnic în comuniunea cu Dumnezeu, prin Hristos, întru [[Duhul Sfânt]]. Unitatea Bisericii nu este întreruptă în timp sau spațiu și spaţiu şi nu este limitată doar la cei care trăiesc astăzi pe pământ. Unitatea Bisericii este comuniunea [[Sfânta Treime|Sfintei Treimi]] cu toți toţi cei care trăiesc întru Dumnezeu: Sfinții Sfinţii [[Îngeri]], drepții adormiți și toți drepţii adormiţi şi toţi cei ce trăiesc pe pământ după poruncile lui Hristos și şi cu puterea Duhului Sfânt.
Comunitatea Bisericii este locul [[soteriologie|mântuirii]] oamenilor; este cu adevărat [[Arca]] în care omenirea se poate salva de [[potop]]ul decăderii și şi al [[păcat]]ului. În Biserică, creștinii creştinii lucrează în mod [[Sfintele Taine|sacramental]] la propria mântuire, "cu frică și şi cutremur" ([http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=28&cap=2 Filipeni 2, 12]), închinându-se Sfintei Treimi în Duh și şi adevăr. Biserica este '''stâlpul și şi temelia adevărului''' ([http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=78&cap=3 I Timotei 3, 15]) și şi pe ea se pot bizui creștinii creştinii în lupta lor de a afla ei înșiși înşişi unicul Adevăr. Biserica este veșnicăveşnică, și porțile şi porţile [[Iad]]ului nu o vor birui ([http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=16 Matei 16, 18]).
===Unitate în diversitate===
Biserica în întregul ei este o '''icoană a lui Dumnezeu în Treime''', taină a unității unităţii în diversitate. În [[Sfânta Treime]], cei trei sunt un singur Dumnezeu, dar fiecare Persoană este distinctă; în Biserică, mulțimea mulţimea persoanelor umane se face una, dar fiecare își îşi păstrează identitatea personală nestânjenită. Perihoreza (împreună-locuirea) Persoanelor Sfintei Treimi este modelul ideal al Bisericii care nu poate ființa fiinţa decât comunitar (nu există Biserică formată dintr-o singură persoană). În Biserică nu există conflict între libertate și şi autoritate; în Biserică este unitate, dar nu totalitarism.
==Membrii Bisericii==
Biserica este alcătuită din [[Prooroc]]ii și şi [[sfânt|sfințiisfinţii]] [[Vechiul Testament|Vechiului]] și şi [[Noul Testament|Noului Testament]], din [[îngeri]] și şi din comunitatea istorică a credincioșilor credincioşilor vii, adormiți și adormiţi şi din generațiile generaţiile viitoare, și şi în ea se află unul și același şi acelaşi [[Har]] al lui Dumnezeu. Este o comunitate atât vizibilă cât și şi invizibilă, divină ca și şi umană. Ea este vizibilă, întrucât cuprinde comunități comunităţi concrete de oameni care se închină lui Dumnezeu; este invizibilă întrucât îi cuprinde și şi pe sfinți și sfinţi şi pe îngeri. Este umană, întrucât membrii ei pământeni sunt păcătoșipăcătoşi; este divină, pentru că este Trupul lui Hristos. Cam ca în cazul [[Întruparea|Întrupării]].
Dar nu există separare între vizibil și şi invizibil, între ''Biserica militantă'' și şi ''Biserica triumfătoare'' (după terminologia occidentală scolastică), deoarece ambele alcătuiesc, împreună, o singură realitate continuă. Biserica vizibilă, cea de pe pământ, trăiește trăieşte în deplină comuniune și şi unitate cu întregul trup al Bisericii, al cărei Cap este [[Iisus Hristos|Hristos]]. Astfel, deși deşi Ortodoxia folosește foloseşte termenii de "Biserică vizibilă" și şi "invizibilă", insistă foarte mult asupra faptului că nu sunt două Biserici, ci una singură (iar termenii sunt folosiți folosiţi doar în raport cu înțelegerea înţelegerea umană).
Până la urmă, marginile Bisericii sunt cunoscute doar lui Dumnezeu, dar în afara contextului istoric al Bisericii - al Bisericii Ortodoxe - natura relației relaţiei oricărei ființe fiinţe umane cu Biserica (fie că e vorba de un creștincreştin, fie că nu) ne este necunoscută. De-a lungul [[Istoria Bisericii|Istoriei Bisericii]], diferite grupări s-au separat de Biserică; este o realitate tragică, care însă nu face ca Biserica să se rupă în mai multe Biserici, ci mai degrabă unii credincioși credincioşi sunt separați separaţi de Biserică. Soarta finală a acestor creștini creştini din comunitățile comunităţile separate de Biserică se află la mila și şi Harul lui Dumnezeu, după cum la mila lui Dumnezeu se află și şi cei care au fost membri ai Bisericii în viața viaţa aceasta.
==Înainte de Cincizecime==
Dintr-un anumit punct de vedere, este inexact să gândim că Biserica a început la [[Pogorârea Sfântului Duh|Cincizecime]]. [[Sfinţii Părinţi]] ne învață învaţă că Biserica a existat dinaintea tuturor celorlalte lucruri:
*Sfântul [[Epifanie de Salamina|Epifanie al Ciprului]] scrie că "Biserica sobornicească (catholică), care există de la începutul veacurilor, se descoperă cel mai limpede în venirea în trup a lui Hristos".
*Sfântul [[Ioan Damaschin]]ul observă că "Astfel, Biserica sobornicească (catholică) a lui Dumnezeu este adunarea Sfinților PărințiSfinţilor Părinţi, [[Patriarh]]i, [[Prooroc]]i, [[Apostoli]], [[Evanghelist|EvangheliștiEvanghelişti]] și şi [[Mucenic]]i care au fost dintru început, la care se adaugă toate neamurile care au crezut, într-un glas".*Sfântul [[Grigorie Teologul]] spunea că "Proorocii au întemeiat Biserica, Apostolii i s-au alăturat, iar Evangheliștii Evangheliştii au pus-o în bună rânduială". *Biserica a existat cel puțin puţin de la crearea îngerilor, ori îngerii au fost creați creaţi înaintea lumii materiale, iar ei au fost dintotdeauna membri ai Bisericii. Sfântul [[Clement Romanul|Clement]], [[episcop]] al Romei spune, în a doua sa [[epistolă]] către Corinteni, că Biserica "a fost creată înaintea soarelui și şi a lunii", iar ceva mai încolo zice că "Biserica nu a început să ființeze fiinţeze acum, ci ea a existat dintru început".
Cincizecimea a fost învestirea Apostolilor pentru a-și şi începe [[propovăduire]]a către neamuri și şi începutul preoției preoţiei Noului Israel. Astfel, sărbătoarea Cincizecimii a fost momentul pogorârii Sfântului Duh și şi începutul preoției preoţiei după [[Har]], iar nu începutul Bisericii.
==A se vedea şi==
În limba engleză
* [http://orthodoxytoday.org/articles5/HilarionPrimacy.shtml The Orthodox Understanding of Primacy and Catholicity], by Bishop [[Hilarion (Alfayev) al Vienei|Hilarion al Vienei și şi Austriei]] (comunicare prezentată la întrunirea comisiei teologice a Conferinței Conferinţei episcopilor olandezi de la Bâle, [[24 ianuarie]] 2005).
* [http://www.wcc-coe.org/wcc/who/crete-01-e.html The Limits of the Church], de Pr. [[Georges Florovsky]] (1933)
* [http://oca.org/OCchapter.asp?SID=2&ID=26 Church ], ''The Orthodox Faith'', de Pr. [[Thomas Hopko]]
4.112 modificări

Meniu de navigare