Acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Rugăciunile începătoare

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin.

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășuiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slava Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinților Părinților noștri și ale tuturor Sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim în tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Simbolul credinței

Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. Și întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut Om. Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, a pătimit și S-a îngropat. Și a înviat a treia zi după Scripturi și S-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a cărui Împărăție nu va avea sfârșit. Ți întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin prooroci. Întru una Sfântă Sobornicească și apostolească Biserică. Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin!

Stihiri

Iisuse preadulce, mângâierea sufletului meu, Iisuse, curățirea minții mele, Stăpâne mult milostive, Iisuse, mântuiește-mă; Iisuse Mântuitorul meu, Iisuse al meu atotputernice, nu mă lăsa pe mine, Mântuitorule, ci mă miluiește și mă izbăvește de toată muncirea; de partea celor mântuiți Iisuse al meu mă învrednicește și fă-mă părtaș cetei aleșilor Tăi, Iisuse iubitorule de oameni.

Iisuse preadulce, slava Apostolilor; Iisuse al meu, lauda mucenicilor; Stăpâne atotputernice, Iisuse, mântuiește-mă pe mine cel ce alerg la Tine; Iisuse Mântuitorul meu, Iisuse al meu preaînfrumusețate, Mântuitorule, Iisuse, miluiește-mă, pentru rugăciunile celei ce Te-a născut și ale tuturor sfinților Tăi, Iisuse, și ale tuturor proorocilor, Mântuitorul meu, Iisuse, și mă învrednicește desfătării raiului, Iisuse, iubitorule de oameni.

Iisuse preadulce, lauda monahilor; Iisuse îndelung răbdătorule, desfătarea și podoaba pustnicilor; Iisuse, mântuiește-mă, Iisuse, Mântuitorul meu; Iisuse al meu preabunule, scoate-mă din mâna balaurului, Mântuitorule Iisuse și mă slobozește acum, Mântuitorule Iisuse, din lanțurile acestuia și din groapa cea prea adâncă mă scoate, Mântuitorul meu Iisuse, și mă numără împreună cu oile cele de-a dreapta, Iisuse.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut pe Iisus cel preadulce, pe Iisus cel atotîndurator și iubitor de oameni, pe Iisus cel singur bun și îndurător, pe Acela roagă-L, Stăpâna lumii întru totul nevinovată, să mă miluiască pe mine păcătosul și de partea cea de-a stânga să mă scape și stării celei de-a dreapta să mă învrednicească, când va ședea să judece lumea, precum este scris.

Mântuitorul meu, Iisuse, Cel ce ai mântuit pe desfrânatul; Mântuitorul meu, Iisuse, care ai primit pe desfrânata, miluiește-mă și pe mine acum, Iisuse mult milostive, mântuiește-mă și îndură-Te de mine, o, Iisuse, dătătorule de bine, precum Te-ai îndurat de Manase, Milostive Iisuse al meu, ca Cel ce ești însuți iubitor de oameni.

Stih: Ascultă, Dumnezeule, rugăciunea mea și nu trece cu vederea ruga mea.

Nici o poruncă a Ta pe pământ n-am făcut. Cum mă voi arăta Ţie, Celui ce şezi pe tron, să dau răspuns şi să fiu judecat pentru toate câte am făcut cu ştiinţă şi cu neştiinţă, Hristoase al meu Iisuse ? Drept aceea strig Ţie ! pentru rugăciunile slujitorilor Tăi, Iisuse, mântuieşte-mă pe mine păcătosul.

Stih : Eu către Dumnezeu am strigat și Domnul m-a auzit pe mine.

Cine nu mă va plânge pe mine, care am călcat porunca Ta, Iisuse, cu neînfrânarea? Și în locul raiului în iad m-am sălășluit, Iisuse! Cu vederea celor dulci la gustare, moarte mi-am agonisit și de slava Ta, Mântuitorul meu Iisuse și de viață m-am arătat străin. Ci mă primește pe mine care mă pocăiesc, ca un milostiv și de oameni iubitor, Iisuse al meu, pentru mare mila Ta.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preacurată Fecioară, care singură ai născut pe Iisus, izbăvește-mă de păcatele cele sufletești și te rog să mă miluiești pe mine cel mort; că tu ești nădejdea celor fără de nădejde și ajutătoarea lumii; că poți a-mi ajuta, Fecioară, ca o Maică a Domnului; nu trece rugăciunea mea, nici nu mă lăsa, întru tot curată Stăpână, ci ca o iubitoare de oameni, miluiește-mă.

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru.

Psalmul 142

1. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta.

2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta.

3. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric, ca morții cei din veacuri.

4. S-a mâhnit în mine duhul meu, în mine inima mea s-a tulburat.

5. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit.

6. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ însetoșat.

7. Degrabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt.

8. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu.

9. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Doamne! La Tine am scăpat,

10. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății.

11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu.

12. Și întru mila Ta vei sfârși pe vrăjmașii mei și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Și iarăși:

Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta, și să nu intri la judecată cu robul Tău.

Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta, și să nu intri la judecată cu robul Tău.

Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru.

Tropar

Când Te-ai pogorât la moarte, Cel ce ești viața fără de moarte, atunci iadul ai omorât cu strălucirea Dumnezeirii; iar când ai înviat pe cei morți din cele de dedesubt, toate puterile cerești au strigat! Dătătorule de viață, Hristoase Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Când Te-ai pogorât la moarte, Cel ce ești viața fără de moarte, atunci iadul ai omorât cu strălucirea Dumnezeirii; iar când ai înviat pe cei morți din cele de dedesubt, toate puterile cerești au strigat! Dătătorule de viață, Hristoase Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Toate tainele tale sunt mai presus de cuget; toate sunt preamărite, Născătoare de Dumnezeu; cu curăția fiind pecetluită și cu fecioria păzită, cu adevărat Maică te-ai cunoscut, născând pe Dumnezeu Cel adevărat, pe Care roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Psalmul 50

1. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta,

2. Și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea.

3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea, și de păcatul meu mă curățește.

4. Că fărădelegea mea eu o cunosc, și păcatul meu înaintea mea este pururea.

5. Ție Unuia am greșit, și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu.

6. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea.

7. Că iată adevărul ai iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale Mi-ai arătat mie.

8. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi.

9. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.

10. Întoarce fața Ta de la păcatele mele, și toate fărădelegile mele șterge-le.

11. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele.

12. Nu mă lepăda de la fața Ta, și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine.

13. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale, și cu Duh stăpânitor mă întărește.

14. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale, și cei necredincioși la Tine se vor întoarce.

15. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.

16. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta.

17. Ca de-ai fi voit jertfă, Ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.

18. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi.

19. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului.

20. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul tău viței.

Canon de umilință către Domnul nostru Iisus Hristos

Cântarea întâia

În adânc a așternut de demult toată oastea lui Faraon, puterea cea prea-înarmată; iar Cuvântul întrupându-Se a pierdut păcatul cel prea rău; Domnul cel preaslăvit, căci cu slava S-a preaslăvit.

Iisuse preadulce, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă.

Iisuse preadulce Hristoase, Iisuse îndelung răbdătorule, vindecă rănile sufletului meu, Iisuse, și îndulcește, Te rog, inima mea, mult milostive, ca fiind mântuit să Te slăvesc pe Tine, Iisuse, Mântuitorul meu.

Iisuse preadulce Hristoase; Iisuse, deschide-mi ușile pocăinței, iubitorule de oameni, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce cad la Tine și fierbinte Te rog, Iisuse, Mântuitorul meu, Cel ce ești iertarea păcatelor.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Iisuse preadulce Hristoase, Iisuse, scoate-mă din mâna lui Veliar cel înșelător, Iisuse, și mă fă stătător de-a dreapta slavei Tale; Iisuse Mântuitorul meu, izbăvește-mă de partea cea de-a stânga.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Stăpână, care ai născut pe Iisus Dumnezeu, roagă-L pentru noi netrebnicii robii tăi, Preacurată, ca să ne izbăvim de munci cu rugăciunile tale, noi cei întinați, ceea ce ești fără de întinăciune, primind în tine slava cea de-a pururea.

Cântarea a treia

Pe piatra credinței întărindu-mă, Tu ai deschis gura mea asupra vrăjmașilor mei; că s-a veselit duhul meu a cânta Ție: nu este Sfânt ca Dumnezeul nostru și nu este drept afară de Tine, Doamne.

Auzi, Iubitorule de oameni, Iisuse al meu, pe robul Tău, care strigă cu umilință și mă izbăvește de osândă și de munci, Iisuse al meu, Cel ce ești singurul îndelung-răbdător, Iisuse preadulce, mult milostive.

Ridică-mă, Iisuse, pe mine, robul Tău, cel ce cad cu lacrimi, Iisuse al meu și mă mântuiește, Iisuse al meu, pe mine cel ce mă întorc și mă izbăvește Stăpâne, de gheena, Iisuse preadulce, mult milostive.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Vremea, Iisuse al meu, pe care mi-ai dat-o, în patimi am cheltuit-o, Iisuse al meu; drept aceea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse al meu, ci mă cheamă, Te rog, Stăpâne, Iisuse preadulce, și mă mântuiește.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Fecioară, care ai născut pe Iisus al meu, roagă-L să mă izbăvească de gheena, căci tu singură ești rugătoare pentru cei scârbiți, ceea ce ești de Dumnezeu dăruită și mă învrednicește vieții celei veșnice, ceea ce ești cu totul fără prihană.

Catavasie

Păzește-ne de nevoi pe noi robii Tăi, milostive, că noi cu deadinsul către Tine scăpăm, ca la Izbăvitorul Cel milostiv, Stăpânul a toate, Domnul Iisus.

Svetlina

Cele cerești și cele pământești cu cuvântul Tău le-ai adus întru ființă, ca un Atotputernic; iar cetele îngerilor cu cutremur stând înaintea Ta, neîncetat laudă Iți aduc Ție, Stăpâne, Celui ce pe toate marginile le-ai strălucit cu lumina Ta, prin care și noi strigăm Ție! Mântuiește-ne pe noi cu milostivirea Ta.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Iisuse preadulce, lumina lumii, luminează ochii sufletului meu, Fiul lui Dumnezeu, cu lumina Ta cea dumnezeiască strălucitoare, ca să Te laud pe Tine, lumina cea neînserată.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A ta folosință agonisind, Preacurată, și cu rugăciunile tale de nevoi izbăvindu-ne, cu crucea Fiului tău, pretutindenea fiind păziți, după datorie pe tine toți cu bună credință, Te slăvim.

Cântarea a patra

Ai venit din Fecioară, nu sol, nici înger, ci Tu însuți, Doamne, Te-ai întrupat și m-ai mântuit pe mine omul; pentru aceasta strig către Tine: Slavă puterii tale, Doamne!

Vindecă, Iisuse al meu, rănile sufletului meu, Iisuse al meu și mă scoate Te rog din mâna lui Veliar celui stricător de suflete, Iisuse al meu Milostive și mă mântuiește.

Am greșit, Iisuse al meu preadulce, Îndură-te Iisuse al meu, mântuiește-mă pe mine cel ce scap sub acoperământul tău, Iisuse îndelung-răbdătorule și împărăției Tale mă învrednicește.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

N-a greșit, Iisuse al meu, nimeni precum am greșit eu ticălosul; ci cad rugându-mă: Iisuse al meu, mântuiește-mă și-mi dăruiește moștenirea vieții, Iisuse al meu.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cu totul lăudată, ceea ce ai născut pe Iisus Domnul, pe Acela roagă-L să izbăvească de munci pe toți cei ce te laudă pe tine și te numesc după adevăr, Născătoare de Dumnezeu.

Cântarea a cincea

Lumânarea celor ce zăceau în întuneric și mântuirea celor deznădăjduiți Tu ești, Hristoase, Mântuitorul meu; și la Tine mânec, Împăratul păcii, luminează-mă cu strălucirea Ta, că nu știu alt Dumnezeu afară de Tine.

Iisuse preadulce, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă.

Tu ești lumina minții mele, Iisuse al meu; Tu ești mântuirea sufletului meu celui deznădăjduit, Mântuitorule; Tu, Iisuse al meu, de munci și de gheenă mă izbăvește pe mine cel ce strig: Mântuiește-mă, Iisuse al meu, Hristoase, pe mine ticălosul.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Cu totul fiind surpat de patimi, de ocară, Iisuse al meu, trimite-mi mână de ajutor și mă scoate pe mine, cel ce strig: Mântuiește-mă, Iisuse al meu, Hristoase, pe mine, ticălosul!

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Fecioară, de Dumnezeu născătoare, care ai născut pe Iisus, pe Acela roagă-L, Curată, să mântuiască pe toți ortodocșii, pe călugări și pe mireni și să izbăvească de gheenă pe toți cei ce strigă: nu știm altă ajutătoare tare afară de tine!

Cântarea a șasea

De adâncul păcatelor fiind înconjurat, chem adâncul cel nepătruns al milostivirii Tale; scoate-mă din stricăciune Dumnezeule.

Iisuse preadulce, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă.

Iisuse al meu, Hristoase mult milostive, primește-mă pe mine cel ce mă mărturisesc Ție, o, Iisuse și mă mântuiește și mă scoate din stricăciune, Iisuse al meu.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Iisuse al meu, pe desfrânata și pe desfrânatul și pe Manase și pe vameșul am covârșit cu patimile, o, Iisuse al meu și pe tâlharul, Iisuse și pe niniviteni.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Fecioară preacurată, ceea ce ai născut pe Iisus, Hristosul meu, tu care singură ești neîntinată, curățește-mă acum cu isopul rugăciunilor tale pe mine cel întinat.

Catavasia

Păzește-ne de nevoi pe noi robii Tăi, Milostive, că noi cu dinadinsul către Tine scăpăm, ca la Izbăvitorul cel preamilostiv, Stăpânul a toate, Domnul Iisus.

Apoi rugăciunea aceasta:

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, Care cercetezi făptura Ta, Căruia sunt arătate patimile mele și neputința firii noastre omenești și tăria pizmașului nostru, Tu însuți mă acoperă de răutatea lui, pentru că puterea lui este tare, iar firea noastră pătimașă și tăria neputincioasă. Tu, dar, o Bunule, Cel ce știi neputința noastră, Care și porți greutatea neputinței noastre, păzește-mă de tulburarea cugetelor și de potopul patimilor și fă-mă vrednic acestei slujbe sfinte a Ta, ca nu cumva în poftele mele cele întinate să pierd dulceața ei și să mă aflu fără de rușine și fără de frică înaintea Ta. Ci, Doamne, preadulcele meu Iisuse, miluiește-mă și mă mântuiește.

Condacele și icoasele acatistului Mântuitorului nostru Iisus Hristos

Condacul 1

Apărătorul cel mai mare și Doamne, Biruitorul iadului, ca cei ce ne-am izbăvit de moartea cea veșnică, cele de laudă aducem Ție noi, robii Tăi și zidirea Ta. Ci, ca Cel ce ai îndurări nenumărate, izbăvește-ne pe noi din toate nevoile, care-Ți strigăm Ție! Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!

Icosul 1

Făcătorul îngerilor și Doamne al puterilor, deschide-mi mie, nepriceputului, mintea și limba, spre lauda preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui surd și gângav de demult, ca să grăiesc și eu acestea:

Iisuse, preaminunate, mirarea îngerilor; Iisuse, preaputernice, izbăvirea strămoșilor; Iisuse, preadulce, slava patriarhilor; Iisuse, preaslăvite, tăria ocârmuitorilor; Iisuse, preaiubite, plinirea proorocilor; Iisuse, preaminunate, întărirea mucenicilor; Iisuse, prealine, bucuria călugărilor; Iisuse, preamilostive, dulceața preoților; Iisuse, preaîndurate, înfrânarea pustnicilor; Iisuse, preadulce, bucuria preacuvioșilor; Iisuse, preacurate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria; Iisuse, Cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoșilor; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!

Condacul 2

Văzând, Doamne, pe văduva care plângea foarte și, precum atunci, milostivindu-Te, ai înviat pe fiul ei, pe care îl ducea să-l îngroape, așa înviază și sufletul meu cel omorât cu păcatele, Iubitorule de oameni, și Te milostivește spre mine, care-Ți cânt Ție: Aliluia!

Icosul 2

Înțelegerea cea neînțeleasă căutând Filip să o înțeleagă, grăia: Doamne, arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul: Atâta vreme fiind cu Mine, au n-ai cunoscut că Tatăl este întru Mine și Eu întru Tatăl? De aceea, Ție, Celui ce ești necuprins, cu frică Iți grăim:

Iisuse, Dumnezeule cel mai înainte de veci; Iisuse, Împăratule cel prea-puternic; Iisuse, Stăpâne cel îndelung-răbdător; Iisuse, Mântuitorule cel preamilostiv; Iisuse, păzitorul meu cel preabun; Iisuse, curățește păcatele mele; Iisuse, ridică fărădelegile mele; Iisuse, iartă nedreptățile mele; Iisuse, nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine; Iisuse, ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine; Iisuse, Ziditorul meu, nu mă uita pe mine; Iisuse, Păstorul meu, nu mă pierde pe mine; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!

Condacul 3

Iisuse, Care ai îmbrăcat cu putere de sus pe Apostolii Tăi care ședeau în Ierusalim, îmbracă-mă și pe mine, cel golit de toate faptele cele bune, cu căldura Duhului Tău celui Sfânt, și-mi dă mie să cânt Ție cu dragoste: Aliluia!

Icosul 3

Iisuse, Cel ce ai mulțime de îndurări, Care ai chemat pe vameși, pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine, cel asemenea lor; ci, ca niște mir de mult preț, primește cântarea aceasta:

Iisuse, puterea cea nebiruită; Iisuse, mila cea fără de sfârșit; Iisuse, frumusețea cea prealuminată; Iisuse, dragostea cea nebiruită; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu; Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul; Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit în fărădelegi; Iisuse, curățește-mă pe mine, cel născut în păcate; Iisuse, învață-mă pe mine, netrebnicul; Iisuse, luminează-mă pe mine, întunecatul; Iisuse, curățește-mă pe mine, întinatul; Iisuse, scoate-mă pe mine, desfrânatul; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!

Condacul 4

Vifor de gânduri îndoielnice având înlăuntru, Petru se afunda; iar văzându-Te pe Tine, Iisuse, fiind cu trup și umblând pe apă, Te-a cunoscut pe Tine Dumnezeu adevărat, și, primind mâna Ta cea mântuitoare, a zis: Aliluia!

Icosul 4

Auzit-a orbul, Doamne, că Tu treci pe cale și a strigat: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă; și chemându-l i-ai deschis ochii lui. Luminează cu mila Ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc:

Iisuse, ziditorul celor de sus; Iisuse, răscumpărătorul celor de jos; Iisuse, pierzătorul celor de dedesubt; Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor; Iisuse, mângâierea sufletului meu; Iisuse, luminătorul minții mele; Iisuse, veselia inimii mele; Iisuse, sănătatea trupului meu; Iisuse, Mântuitorul meu, mântuiește-mă; Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă; Iisuse, izbăvește-mă de tot chinul; Iisuse, mântuiește-mă pe mine, nevrednicul; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!

Condacul 5

Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izbăvitor din Dumnezeu, Iisuse, așa ne scoate pe noi din lanțurile cu care șarpele ne-a împiedicat, prin patimile cele trupești, prin îndemnurile spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea, pe noi, cei ce-Ți cântăm Ție: Aliluia!

Icosul 5

Văzând pruncii evreilor în chip omenesc pe Cel ce a zidit pe om cu mâinile și cunoscându-L pe El a fi Stăpânul, s-au nevoit cu stâlpari a-I plăcea Lui, strigând: Osana! Iar noi aducem Ție cântare, grăind:

Iisuse, Dumnezeul cel adevărat; Iisuse, Fiul lui David; Iisuse, Împăratul cel preaslăvit; Iisuse, Mielul cel nevinovat; Iisuse, Păstorul cel prealuminat; Iisuse, păzitorul prunciei mele; Iisuse, îndreptătorul tinereților mele; Iisuse, lauda bătrâneților mele; Iisuse, nădejdea cea de la moartea mea; Iisuse, viața mea de după moarte; Iisuse, liniștea mea la judecata Ta; Iisuse, dorirea mea, nu mă rușina atuncea; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!

Condacul 6

Vestirea și graiurile propovăduitorilor celor de Dumnezeu purtători plinind-o, Iisuse, pe pământ Te-ai arătat și cu oamenii ai viețuit, Cel ce ești neajuns, și durerile noastre le-ai ridicat, de unde cu rănile Tale noi tămăduindu-ne, ne-am deprins a cânta: Aliluia!

Icosul 6

Răsărit-a în lume luminarea adevărului Tău și s-a izgonit înșelăciunea cea diavolească, Mântuitorul nostru, ca idolii nerăbdând tăria Ta au căzut, iar noi, dobândind mântuire, mulțumire Iți aducem, cântând așa:

Iisuse, adevărul cel ce izgonești înșelăciunea; Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile; Iisuse, Împărate, întăritorul tuturor tăriilor; Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci întru milă; Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând; Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat; Iisuse, veștmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel întinat; Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul; Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele; Iisuse, Cel ce afli pe cei ce Te caută, află și sufletul meu; Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă; Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fărădelegile mele; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!

Condacul 7

Vrând să descoperi taina cea ascunsă din veac, ca un miel spre junghiere Te-ai adus, Iisuse, și ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund, și ca un Dumnezeu din morți ai înviat și cu slavă la ceruri Te-ai înălțat și ne-ai ridicat pe noi, care-Ți cântăm Ție: Aliluia!

Icosul 7

Arătat-a făptură minunată, arătându-Se nouă, Făcătorul: că din Fecioară, mai presus de fire S-a întrupat și din mormânt a înviat, nestricând pecețile, și la Apostoli prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne, cu credință grăim acestea:

Iisuse, Cuvântul cel necuprins; Iisuse, Cuvântul cel nevăzut; Iisuse, puterea cea neajunsă; Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget; Iisuse, Dumnezeirea cea de necuprins în scris; Iisuse, domnia cea nenumărată cu anii; Iisuse, împărăția cea nebiruită; Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit; Iisuse, tăria cea preaînaltă; Iisuse, puterea cea veșnică; Iisuse, Făcătorul meu, miluiește-mă; Iisuse, Mântuitorul meu, mântuiește-mă; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!

Condacul 8

Văzând străină întruparea lui Dumnezeu, să ne înstrăinăm din lumea cea deșartă și mintea spre cele dumnezeiești să o suim, că pentru aceasta Dumnezeu pe pământ S-a pogorât, ca să ne ridice la ceruri pe noi, cei ce-I cântăm Lui: Aliluia!

Icosul 8

Cu totul era între cei de jos, și dintre cei de sus nicicum nu S-a despărțit Cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit, și cu moartea Sa moartea noastră a omorât-o, și cu Învierea Sa a dăruit viașă celor ce-I cântă:

Iisuse, bucuria inimii; Iisuse, tăria trupului; Iisuse, lumina sufletului; Iisuse, repejunea minții; Iisuse, bucuria cunoștinței; Iisuse, nădejdea cea aleasă; Iisuse, pomenirea cea preaveșnică; Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri; Iisuse, slava mea cea preaînaltă; Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine; Iisuse, Păstorul meu, caută-mă pe mine; Iisuse, Mântuitorul meu, mântuiește-mă; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!

Condacul 9

Toată firea îngerească, Iisuse, fără de încetare slăvește preasfânt numele Tău în ceruri, strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt! iar noi păcătoșii pe pământ, cu buzele de tină, cântăm: Aliluia!

Icosul 9

Pe ritorii cei mult grăitori îi vedem tăcând ca niște pești fără de glas despre Tine, Iisuse, Mântuitorul meu; că nu se pricep să spună cum Dumnezeu cel neschimbat petreci și om deplin. Iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință grăim acestea:

Iisuse, Dumnezeul cel preaveșnic; Iisuse, Împăratul împăraților; Iisuse, Stăpânul stăpânilor; Iisuse, Judecătorul celor vii și a celor morți; Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde; Iisuse, mângâierea celor ce plâng; Iisuse, slava săracilor; Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele; Iisuse, curațește-mă după mare mila Ta; Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea; Iisuse, luminează-mi gândul cel tainic al inimii; Iisuse, dă-mi aducere aminte de moarte; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!

Condacul 10

Vrând să mântuiești lumea, Răsăritule al răsăriturilor, venind către apus, la firea noastră cea întunecată, Te-ai smerit până la moarte; drept aceea s-a preaînălțat numele Tău mai mult decât tot numele și de la toate făpturile cerești și pământești auzi: Aliluia!

Icosul 10

Împărate cel preaveșnic, Mângăietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei zece leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu vameșul, ca să cântăm Ție cu umilință acestea:

Iisuse, vistierul cel nestricat; Iisuse, bogăția cea neîmpuținată; Iisuse, hrana cea tare; Iisuse, băutura cea nesecată; Iisuse, îmbrăcămintea săracilor; Iisuse, folositorul văduvelor; Iisuse, apărătorul celor lipsiți; Iisuse, ajutătorul celor osteniți; Iisuse, îndreptătorul celor străini; Iisuse, cârmaciul celor ce înoată pe mare; Iisuse, liniștea celor învăluiți; Iisuse, Dumnezeule, ridică-mă pe mine, cel căzut; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!

Condacul 11

Cântarea cu totul de umilință aduc Ție, eu, nevrednicul, și strig Ție ca și cananeeanca: Iisuse, miluiește-mă, că nu am fiică, ci trup, care cumplit este stăpânit de diavolul și cu patimi și cu urgie este aprins, și-mi dă tămăduire mie celui ce-Ți cânt: Aliluia!

Icosul 11

Luminătorul cel primitor de lumină al celor din întunericul necunoștinței, Pavel, care mai înainte Te izgonea pe Tine, socotind puterea glasului celui de Dumnezeu înțelepțitor s-a limpezit pornirea cea rea a sufletului. Așa și mie, luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce grăiesc Ție:

Iisuse, Împăratul meu cel preatare; Iisuse, Dumnezeul meu cel preaputernic; Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte; Iisuse, Ziditorul meu cel preaslăvit; Iisuse, Îndreptătorul meu cel preabun; Iisuse, Păstorul meu cel preaîndurat; Iisuse, Stăpânul meu cel preamilostiv; Iisuse, Mântuitorul meu cel preamilostiv; Iisuse, luminează-mi mintea cea întunecată cu patimile; Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele; Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte; Iisuse, păzește-mi inima de gândurile cele viclene; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!

Condacul 12

Dăruiește-mi har, Dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine, cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de Tine, și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care Te prigonea pe Tine, și mă auzi pe mine, cel ce-Ți cânt Ție: Aliluia!

Icosul 12

Slăvind învierea Ta, Te lăudăm toți și credem cu Toma că Domn și Dumnezeu ești, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și va să vii să judeci viii și morții. Atunci adică mă învrednicește șederii de-a dreapta pe mine, cel ce zic:

Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă; Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine înmiresmează-mă; Iisuse, căldura cea iubită, încălzește-mă; Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă; Iisuse, veștmântul cel luminat, înfrumusețează-mă; Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă; Iisuse, piatra cea scumpă, strălucește peste mine; Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă; Iisuse, lumina cea sfântă, strălucește peste mine; Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești izbăvește-mă; Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului; Iisuse, izbăvește-mă de focul cel nestins și de alte chinuri veșnice; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!

Condacul 13

O, preadulce și întru tot îndurate Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei și păzește moștenirea Ta de vrăjmașii cei văzuți și cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte, și din chinurile cele viitoare scoate-ne pe noi, care cântăm Ție: Aliluia!

(Acest condac se zice de trei ori)

După aceasta se zice iar și Icosul întâi: Făcătorul îngerilor și Doamne al Puterilor…, Și condacul întâi: Apărătorul cel mai mare și Doamne…

Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai plâns pentru Lazăr și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile Tale, vindecă patimile mele! Cu rănile Tale, tămăduiește rănile mele. Cu Sângele Tău, curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului Tău, celui de viață făcător. Fierea, cu care vrăjmașii Te-au adăpat, să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul Tău întins pe Cruce, să întindă către Tine mintea mea, cea trasă jos de diavoli. Capul Tău, pe care l-ai aplecat pe Cruce, să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele Tale mâini, pironite de cei fărădelege pe Cruce, să mă tragă spre Tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura Ta. Fața Ta, cea batjocorită cu pălmuiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fărădelegi. Duhul Tău, pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe Cruce, să mă povățuiască spre Tine, prin harul Tău. Nu am inima plină de durere ca să te caut; nu am pocăința, nici umilința, care întorc pe fii la moștenirea lor; nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre Tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru Tine. Ci Tu Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta; căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl, Care Te-a născut din sânurile Sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne; să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine; ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta. Numără-mă între oile turmei Tale preaalese. Hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale Taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede într-însa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul cu harul și cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin.

Cântarea a șaptea

Cei trei tineri au călcat porunca potrivnică lui Dumnezeu de a se închina chipului de aur în câmpul Deira și fiind aruncați în mijlocul focului, răcorindu-se, au cântat: Bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri!

Hristoase Iisuse, nimeni n-a greșit pe pământ din veac, o, Iisuse al meu, precum am greșit eu, ticălosul și rătăcitul. Pentru aceasta, Iisuse al meu, strig către Tine: milostivește-te spre mine, cel ce cânt: Bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri!

Hristoase Iisuse, străbate-mă cu frica Ta, strig către Tine, o, Iisuse al meu și mă îndreptează acum la limanul cel liniștit, ca mântuindu-mă, Iisuse al meu îndurate, să-Ți cânt Ție, strigând: Bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri!

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Hristoase Iisuse, de mii de ori eu ticălosul, o, Iisuse al meu, am făgăduit Ție a mea pocăință, dar am mințit, pătimașul; pentru aceasta, Iisuse al meu, strig către Tine: luminează sufletul meu care petrece fără de înțelegere, Hristoase Dumnezeule al părinților noștri!

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce ai născut pe Hristos Iisus, în chip minunat și mai presus de fire, pe Acela roagă-L, ceea ce ești cu totul fără de prihană, să ierte toate păcatele mele cele mai presus de fire, Fecioară, ca, mântuindu-mă să strig: Bine ești cuvântată ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup!

Cântarea a opta

Pe Dumnezeu Cel ce S-a pogorât în cuptorul cel cu foc la tinerii cei de demult și văpaia în răcoreală a prefăcut-o, lăudați-L făpturi ca pe Domnul și-L preaînalțați întru toți vecii.

Pe Tine, Iisuse al meu, Te rog: precum ai izbăvit pe desfrânata, Iisuse al meu, de multe greșeli, așa și pe mine, Iisuse Hristoase al meu, izbăvește-mă și curățește sufletul meu cel întinat, Iisuse al meu.

La dulcețile celor necuvântătoare m-am plecat, Iisuse și necuvântător m-am făcut, și lor, o, Iisuse al meu Mântuitorule, cu adevărat m-am asemănat, eu ticălosul, ca un pătimaș; pentru aceasta, Iisuse izbăvește-mă de toată josnicia.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu.

Am căzut, Iisuse, între tâlharii cei stricători de suflet și sunt dezbrăcat acum de haina cea țesută de Dumnezeu, Iisuse al meu și zac plin de răni grele; toarnă untdelemn și vin, Hristoase al meu.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce ai purtat, mai presus de cuvânt, pe Iisus Hristos, Dumnezeul meu, Născătoare de Dumnezeu, Marie, pe Acela roagă-L pururea să mântuiască de nevoi pe robii și cântăreții tăi, Fecioară, ceea ce nu știi de bărbat.

Cântarea a noua

Pe Dumnezeu, Cuvântul, Care cu înțelepciune mai presus de cuvânt, de la Dumnezeu a venit ca să înnoiască pe Adam cel căzut cumplit în stricăciune din pricina mâncării; pe Cel ce din Sfânta Fecioară în chip negrăit S-a întrupat pentru noi credincioșii, cu un gând în cântări să-L slăvim.

Pe Manase, Iisuse al meu, pe vameșul, pe desfrânata, pe desfrânatul, milostive Iisuse și pe tâlharul am întrecut, Iisuse al meu, cu fapte de rușine și de ocară, Iisuse. Ci Tu, Iisuse al meu, întâmpinându-mă, mântuiește-mă.

Pe toți cei ce au greșit de la Adam, Iisuse al meu, mai înainte de lege și în lege, Iisuse, și după lege și în legea harului, Iisuse al meu, i-am covârșit cu patimile, eu, ticălosul, ca un pătimaș; ci Tu, Iisuse al meu, cu judecățile Tale mântuiețte-mă.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Să nu fiu osebit, Iisuse al meu, de slava Ta cea negrăită; să nu aflu, Iisuse, partea cea de-a stângă, preadulce Iisuse; ci Tu, împărtășindu-mă oilor Tale celor de-a dreapta, Hristoase Iisuse al meu, fă-mi odihna ca un îndurat.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pe Iisus, Născătoare de Dumnezeu, pe Care L-ai purtat, Marie, Fecioară curată, ceea ce singura nu știi de bărbat, roagă-L ca pe Fiul tău și Făcătorul, să izbăvească pe cei ce aleargă la tine, de ispite, de nevoi și de focul ce va să fie.

Svetlina

Iisuse, dătătorul înțelepciunii și al gândului, îndreptătorul celor săraci, folositorul celor lipsiți, doctorul celor bolnavi, tămăduiește și luminează, Iisuse, inima mea cea acoperită cu rănile păcatelor și cu stricăciunea patimilor, Iisuse, și mă mântuiește.

A Născătoarei de Dumnezeu:

Cu strălucirea Celui ce a răsărit din tine, Fecioară, mintea mea o strălucește, inima o luminează, întunericul păcatelor îl izgonește și pierde ceața lenii mele.

Stihiri

Numele Tău cel minunat, Iisuse, Mântuitorul nostru, îngerii Îl laudă în ceruri și noi, păcătoșii, pe pământ, cu buze de tină, Îl cântăm, pentru care miluiește-ne pe noi.

Numele Tău cel preamare, Mântuitorul șezător de-a dreapta Tatălui, în ceruri se cinstește; iar pe pământ negrăită întruparea Ta se slăvește și pogorârea Ta în iad înfricoșează pe diavoli, de care și pe noi ne izbăvește, Hristoase Dumnezeule și ne mântuiește pe noi.

Avacum, ca într-o ghicitură mai înainte cunoscând lucrurile Tale cele minunate, cu frica s-a mirat. Și apropiindu-se anii ai fost cunoscut desfrânaților și tâlharilor, Iisuse, iar eu, ticălosul, petrec în nebăgare de seamă; ci măcar de acum înainte dă-mi mie înțelepciunea și frica Ta, îndurate, și mare milă.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești izbăvitoare tare celor ce nădăjduiesc în tine, îndreptează-ne la liniștea cea lină a dumnezeieștii voiri, cu îndrăznirea ta cea de Maică, pe care o ai către Fiul Tău, Maică a lui Dumnezeu.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinților Părinților noștri și ale tuturor Sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

Când Te-ai pogorât la moarte, Cel ce ești viață fără de moarte, atunci iadul ai omorât cu strălucirea Dumnezeirii; iar când ai înviat pe cei morți din cele de dedesubt, toate puterile cerești au strigat! Dătătorule de viață, Hristoase Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Când Te-ai pogorât la moarte, Cel ce ești viață fără de moarte, atunci iadul ai omorât cu strălucirea Dumnezeirii; iar când ai înviat pe cei morți din cele de dedesubt, toate puterile cerești au strigat! Dătătorule de viață, Hristoase Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Toate tainele tale sunt mai presus de cuget; toate sunt preamărite, Născătoare de Dumnezeu; cu curăția fiind pecetluită și cu fecioria păzită, cu adevărat Maică te-ai cunoscut, născând pe Dumnezeu Cel adevărat, pe Care roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

Doamne miluiește (de 40 ori)

Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul L-ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A se vedea și