Utilizator:Alexandru-Ioan

De la OrthodoxWiki
(Redirecționat de la Utilizator:Alexandru ioan)
Salt la: navigare, căutare

Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul

Sfântul prooroc Ioan Botezătorul şi înainte-mergatorul Domnului nostru Iisus Hristos


(7 Ianuarie)


Alcătuire a sfințitului Patriarh Isidor al Constantinopolului


Rugăciunile începătoare


În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.


Slavă Ție... (de trei ori) Împărate ceresc... Sfinte Dumnezeule... (de trei ori) Slavă Tatălui... Și acum... Amin. Preasfânta Treime... Doamne miluiește... (de trei ori). Slavă Tatălui... Și acum... Amin. Tatăl nostru...


Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinților Părinților noștri și ale tuturor Sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.


Condacele și Icoasele


Condacul 1


Prin tine izbăvindu-ne de tot necazul, după datorita mulțumire, pe tine apărătorul și fierbinte sprijinitorul nostru te rugăm, cel ce ai îndrăznire către Domnul, din toate nevoile ne slobozește pe noi ca să-ți cântăm: Bucură-te, sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!


Icosul 1


Înger înaintestătător, al cetelor drepților, tu ești Ioane proorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea ta, și cu fierbinte dragoste te măresc și strigă către tine așa:


Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii

Bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura

Bucură-te, cădere de pierire demonilor

Bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți

Bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești

Bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor

Bucură-te, că tu ești povățuitorul mântuirii

Bucură-te, că luminezi inimile credincioșilor

Bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor

Bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor

Bucură-te, cel prin care se luminează făptura

Bucură-te, cel prin care se gonește necazul

Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!


Condacul 2


Văzând toți prealuminată vedenia ta, proorocule, și noi zicem că preamăritul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, căci atingându-te cu mâna de creștetul Stăpânului, ai grăit așa: Aliluia!


Icosul 2


Înțelegere, din buze întinate, cum este cu putință a lăuda numele tău dumnezeiescule Ioane proorocule și cel mai întâi tuturor cetelor drepților? Ci rugăciune cu cântare aducem ție așa:


Bucură-te, luminătorul vedeniei celei neobișnuite

Bucură-te, plinirea a multă lumină

Bucură-te, laudă dumnezeiască a sfinților lui Hristos

Bucură-te, cer cinstit al drepților lui Dumnezeu

Bucură-te, cunoștință fără de număr ce o dăruiești cântăreților tăi

Bucură-te, sănătate preaminunată împărțită credincioșilor

Bucură-te, minune mult mărită de îngeri

Bucură-te, cel ce ești rană demonilor de mult plâns

Bucură-te, lumină mai strălucită decât soarele

Bucură-te, zarea focului celui dumnezeiesc

Bucură-te, luminarea și dulceața credincioșilor

Bucură-te, povața și lumina orbilor

Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!


Condacul 3


Putere din cer, Ioane proorocule, dăruiește nouă celor ce lăudăm înfricoșătoarea și uimitoarea ta minune cea purtătoare de lumină și ca aurul strălucitoare și preamărită, că luminezi inimile credincioșilor și celor ce cu credință cântă lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul 3


Toată lumea te are pe tine mare apărător și bun ajutor întru nevoi; pentru aceea ca pe un apărător al credincioșilor și grabnic izbăvitor te cinstim pe tine și întru pomenirea ta daruri ca acestea aducem ție:


Bucură-te, făcătorule de multe minuni

Bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă

Bucură-te, fierbinte risipitor de vrăjmași

Bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite

Bucură-te, că te rogi pentru noi către Domnul

Bucură-te, că tu pe tiranul îl gonești de la noi

Bucură-te, că luminezi inimile credincioșilor

Bucură-te, că îndepărtezi gândurile cele pline de răutate

Bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor

Bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos

Bucură-te, cel prin care se luminează lumea

Bucură-te, cel prin care s-a gonit vicleșugul

Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!


Condacul 4


Din toate necazurile slobozești pe toți, care cu dragoste și bucurie săvârșesc pomenirea ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioane proorocule și botezătorule; căci, ca o făclie purtătoare de strălucire, luminezi pe cei ce laudă pe Dumnezeu cu cântarea: Aliluia!


Icosul 4


Soare purtător de lumină, sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește și curățește pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, că se înfricoșează toți, strigând ție așa:


Bucură-te, sfeșnicul luminii celei neapuse

Bucură-te, scaun de nematerialnic foc

Bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți

Bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi

Bucură-te, stâlpul de bucurie cel în chip de foc al dreptății

Bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor

Bucură-te, cârmaci prealuminat celor ce înoată în marea acestei vieți

Bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi

Bucură-te, stea mai luminată decât soarele

Bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur

Bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților

Bucură-te, ajutătorul celor lipsiți

Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!


Condacul 5


Proorocule, vrând să mântuiască Domnul pe pământeni din înșelăciune, ai ieșit din pustie ca un Înaintemergător al Domnului și ai înmulțit pe pământ darul din destul, sfinte, și toate le-ai luminat cu dumnezeiască cunoștință. Pentru aceea cântăm lui Dumnezeu așa: Aliluia!


Icosul 5


Văzut-au fiii oamenilor, proorocule, cinstită mâna ta, când s-a atins să boteze pe Domnul și s-au înfricoșat, și cântare dumnezeiască cu bună alcătuire s-au nevoit a cânta ție așa:


Bucură-te, slujitorul cel prealuminat al lui Hristos

Bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor

Bucură-te, doctore luminat al bolnavilor

Bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor

Bucură-te, frumusețea cea prealuminată a Bisericii lui Hristos

Bucură-te, loc preacinstit cu bun miros al lui Dumnezeu

Bucură-te, minunea minunilor cu multă mărire

Bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire

Bucură-te, vas duhovnicesc prealuminat

Bucură-te, comoara darului cea preacinstită

Bucură-te, luminătorule al măriților mucenici

Bucură-te, podoaba cea cinstită a preoților

Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!


Condacul 6


Capul tău cel dumnezeiesc tăindu-ți-se sfinte Ioane proorocule, Irodiada purtându-l se minuna, că n-a cunoscut de ce se mustra, și acum ca un înger petreci și cu oamenii vorbești, iar ucenicii văzând tăierea ta, tânguindu-se, au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul 6


Proorocule, când ai zis "nu sunt vrednic a dezlega curelele de la picioarele Celui ce vine după mine" s-au înfricoșat toți auzind acestea, până când au văzut pe Acela botezat, și cântând au grăit către tine unele ca acestea:


Bucură-te, mărgăritar de mult preț

Bucură-te, gura cântărilor celor cinstite

Bucură-te, lauda cea dulce a proorocilor

Bucură-te, arma cea nebiruită a credincioșilor

Bucură-te, graiul cel frumos al pustnicilor

Bucură-te, mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți

Bucură-te, turnul cel nebiruit al credincioșilor

Bucură-te, făclia cea prealuminată a Bisericii

Bucură-te, hrănitorul săracilor și al străinilor

Bucură-te, vindecătorul orbilor și al șchiopilor

Bucură-te, piatră scumpă de mult preț

Bucură-te, făclie mult-luminoasă

Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!


Condacul 7


Mare acoperitor și folositor, ca pe un turn de tărie te-a aflat pe tine sfinte Ioane lumea, cel ce ești mai cinstit decât toți pământenii și decât toți drepții și preacuvioșii și arhiereii, că se spăimântează toți cunoscându-ți viața cea nematerialnică și de aceea cântă lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul 7


Arătat-a făptură nouă Stăpânul tuturor, prin tine, Ioane, căci fiind atins creștetul Stăpânului de mâna ta care tremura, ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce grăiesc către tine unele ca acestea:


Bucură-te, dătătorul bucuriei celei dumnezeiești

Bucură-te, pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești

Bucură-te, luminarea și lauda sfinților

Bucură-te, desfătarea și bucuria dreptcredincioșilor

Bucură-te, trandafir cu frumoase vopsele ale mirosului celui de taină

Bucură-te, crin răsădit în grădina raiului

Bucură-te, vedenie înfricoșătoare

Bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele

Bucură-te, păzitorul cel nebiruit al pământenilor

Bucură-te, scara cea cu bună-suire a credincioșilor

Bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos

Bucură-te, prin care se închină cele de sus

Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!


Condacul 8


Vedenie străină dacă a văzut Zaharia pentru tine, fiul lui, Ioane proorocule, s-a spăimântat când a văzut pe Gavriil, de a cărui frică a rămas mut până când te-ai născut, și îndată a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul 8


Cu totul ești tu celor din nevoi strajă tare, și ocârmuitorilor slavă și stăpânie, că prin tine, Ioane, credincioșii biruiesc toate semințiile vrăjmașilor și lăudându-te, te măresc cu tocmită cântare așa:


Bucură-te, izbăvirea și curățirea păcatelor

Bucură-te, vas cinstit al Domnului

Bucură-te, cântare înfrumusețată a Stăpânului

Bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană

Bucură-te, loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții

Bucură-te, că ai înflorit rodul curăției

Bucură-te, că izvorăști râul înțelepciunii

Bucură-te, săditorul livezii celor fără de materie

Bucură-te, lucrătorul odraslei celei nestricăcioase

Bucură-te, prin care ne-am luminat toți

Bucură-te, cel prin care s-au mântuit credincioșii

Bucură-te, că izvorăști luminarea dreptei credințe

Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!


Condacul 9


Înfricoșatu-s-a Elisabeta, dacă a văzut pe Maica lui Iisus venind către dânsa la închinare, și pruncul în pântecele ei cu bucurie a grăit: Cel ce luminezi toate, luminează-ne și pe noi care cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul 9


Dacă au intrat în urechile lui Zaharia graiurile Elisabetei, înțelegând dezlegarea celor nevăzute ce vor să fie, toți s-au minunat și au grăit așa:


Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite

Bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi-zidit

Bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie

Bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici

Bucură-te, reazem și tărie dreptmăritorilor ocârmuitori

Bucură-te, tărie și folositor credincioșilor domni

Bucură-te, că luminezi ochii inimilor

Bucură-te, că întuneci gândurile cele rele

Bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros

Bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune

Bucură-te, doctorul sufletelor și al trupurilor

Bucură-te, arătătorul minunilor celor multe

Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!


Condacul 10


Sfinte, izbăvește de toate nevoile pe toți cei ce aleargă către tine, la dumnezeiască pomenirea ta cea purtătoare de lumină și cu raze strălucitoare; că ai îndrăznire către Dumnezeu, și poți să izbăvești din nevoi pe cei ce cu dragoste Îi cântă Lui: Aliluia!


Icosul 10


Zid ești oamenilor, Sfinte Ioane, și turn nebiruit întru războaie, că prin folosirea ta cea nebiruită se biruiesc taberele vrăjmașilor. Iar noi, fiind mântuiți, grăim către tine unele ca acestea:


Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor

Bucură-te, alungătorul cel tare al dușmanilor

Bucură-te, cel ce biruiești tabere în zile de război

Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină

Bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină

Bucură-te, trandafirul cel neveștejit al mirosului celui dumnezeiesc

Bucură-te, că izvorăști râul vindecării

Bucură-te, că din tine curg pâraie minunate

Bucură-te, steaua care luminezi lumea

Bucură-te, lumina care luminezi cele întunecate

Bucură-te, umblarea și tăria șchiopilor

Bucură-te, povața și lumina orbilor

Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!


Condacul 11


Proorocule, sfinte botezătorule, pentru mulțimea minunilor tale celor vrednice de laudă, de ți-am aduce cântări și glasuri care să minuneze tot neamul omenesc, nimic nu săvârșim cu vrednicie, față de darurile tale, pe care le dăruiești nouă celor ce cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul 11


Purtătorule de lumină și dumnezeiescule Ioane proorocule, cu înfricoșătoarele și luminatele tale minuni luminează și strălucește inima noastră a celor ce cu dragoste aducem ție rugăciuni și graiuri ca acestea:


Bucură-te, folositorul săracilor și al văduvelor

Bucură-te, vindecătorule al multor neputincioși și bolnavi

Bucură-te, lauda cea dulce a celor necăjiți

Bucură-te, mângâierea frumoasă a celor osteniți

Bucură-te, întărirea cea preamărita și minunată a credincioșilor

Bucură-te, proorocia și îngrădirea de apărare a Bisericilor

Bucură-te, că celor ce înoată tu le ești povățuitor

Bucură-te, că te-ai arătat doctor celor bolnavi

Bucură-te, locul hranei celei fără de moarte

Bucură-te, pacea vieții celei nestricăcioase

Bucură-te, țarină a pomilor celor înfloriți

Bucură-te, rădăcină din odraslă pururea vie

Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!


Condacul 12


Sfinte botezătorule, dă dar dumnezeiesc din cer cântăreților tăi, că luminezi ca o făclie prealuminată pe cei credincioși și arzi pe cei ce nu cântă cinstitei tale biserici și lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul 12


Se luminează credincioșii de a ta vedere, lăudându-te cu cântări preamărite, căci ca un rai frumos dumnezeiesc și stăpânesc, botezătorule sfinte, înmiresmezi sfințind pe cei ce te laudă pe tine cu fierbințeală și-ți cântă așa:


Bucură-te, mărgăritarul cel frumos și de mult preț

Bucură-te, izvorul cel preafrumos și preabogat

Bucură-te, vasul cel iubitor de mir îngerilor și oamenilor

Bucură-te, numele cel scump al proorocilor și al apostolilor

Bucură-te, sabie înfricoșătoare asupra ereticilor

Bucură-te, pecetea celor două Testamente

Bucură-te, că izbăvești din nevoi pe cei robiți

Bucură-te, că biruiești pe cei potrivnici credincioșilor

Bucură-te, floarea cea preafrumoasă a dreptei credințe

Bucură-te, mirul celor cu bun dar

Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!


Condacul 13 (de trei ori)


Sfinte Ioane proorocule, dulceața lumii, frumusețea cerului cea împătrit luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile, și-i scoate din chinul cel ce va să fie pe cei ce te laudă cu credință, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul 1

...


Condacul 1

...


Surse:


[1] http://www.biserica.org/Publicatii/Acatiste/26/index.html

[2] Slujbă pe Trinitas TV