Modificări

Salt la: navigare, căutare

Acatistul Maicii Domnului Pantanassa Vindecătoarea de cancer

306 octeți adăugați, 7 iunie 2009 20:42
fără descrierea modificării
Rugăciunile începătoare:
 
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin.
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.
'''Condacul 1:'''
Noi, credincioşii robii tăi, stând cu mustrare de inimă înaintea icoanei tale celei noi arătate, te cântăm cu laude, o, Împărăteasă a toate. Trimite de sus vindecarea ta peste robii tăi care acum aleargă la tine ca să putem să-ţi cântăm cu bucurie: Bucură-te, o, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre prin darul tău!
'''Icosul 1:'''
Arhanghelul a venit din cer ca să-i spună Împărătesei a toate: "Bucură-te!". Văzându-Te pe Tine, Doamne, luând trup omenesc, cu dumnezeiasca vestire a strigat către ea lucruri ca acestea:
Bucură-te, începătoarea mântuirii noastre;
Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre prin harul tău!
'''Condacul al 2-lea:'''
Cuvântul cel Nenăscut încape într-un prunc, prin tine, Fecioară, aducând tămăduire tuturor celor care cinstesc Naşterea din tine, cea nefurată de nuntă, cântând: Aliluia!
'''Icosul al 2-lea:'''
Căutând să cunoască ceea ce este necunoscut, a strigat Fecioara către îngerul cel vestitor: "Arată-mi cum eu, Fecioară fără pată, pot fi maică a Celui Preaînalt?" Iar Gavriil cu frică i-a răspuns strigând unele ca acestea:
Bucură-te, cea aleasă de Sfântul Cel Preaînalt;
Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre prin harul tău!
'''Condacul al 3-ea:'''
Puterea celui Preaînalt te-a umbrit, Fecioară şi Cel Neatins S-a făcut trup, arătându-te pe tine poiana dulce a celor ce voiesc să culeagă mântuirea atunci când cânta: Aliluia!
'''Icosul al 3-lea:'''
Icoana ta, "Imparateasa a Toate" a fost slăvită, o, Maică a lui Dumnezeu, atunci când vindecările au prins a curge din chipul tău. Tu dai vindecare celor care cântă înaintea ei cu credinţă, înmulţind cântările astfel:
Bucură-te, Maică a Luminii Nestinse;
Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre prin harul tău!
'''Condacul al 4-lea:'''
Vrând să dea viaţa lumii, Stăpânul tuturor S-a sălăşluit în pântecele tău, fără să ştii de bărbat, arătându-te pe tine maică a credincioşilor, învăţându-i să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!
'''Icosul al 4-lea:'''
Slăvite lucruri ne-au înconjurat de la tine, o, Cetate a lui Dumnezeu, prin vindecările pe care le reverşi şi primind izvoare răcoritoare de vindecare, îţi strigăm cu mulţumire unele ca acestea, o, Împărăteasă a toate:
Bucură-te, iarbă vindecătoare care uşurezi suferinţa;
Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre prin harul tău!
'''Condacul al 5-lea:'''
Te-ai arătat a fi, o, Fecioară, templul cel preacurat al Mântuitorului. De aceea cădem înaintea ta, Preacurată şi cerem să ne faci şi pe noi fii ai lui Dumnezeu ca să strigăm către tine: Aliluia!
'''Icosul al 5-lea:'''
Cetele îngerilor văzând în mâinile tale pe Cel Ce a făcut cu mâna pe om şi cunoscându-te a fi Doamnă şi Stăpână, deşi singură te-ai numit "Roaba Domnului", Preacurato, cu grabă slujesc ţie, Una Binecuvântată, cu cântări ca acestea:
Bucură-te, cea pe care Dumnezeu te-a pus mai presus decât oştile cereşti;
Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre cu darul tău!
'''Condacul al 6-lea:'''
Binevestitorii Cuvâtului lui Dumnezeu, Apostoli ai Mântuitorului, minunat au fost aduşi de faţă, Fecioară când ai fost ridicată de la pământ la cer, ca să-I poată cânta cu o inimă şi cu o gură lui Dumnezeu: Aliluia!
'''Icosul al 6-lea:'''
Har minunat s-a arătat din icoana ta, Împărăteasă a toate, când tânărul cel întunecat de învăţături satanice a căzut ţeapăn la pământ înaintea ei şi a slobozit din legăturile întunericului, cu frică şi cu bucurie a strigat către tine acestea:
Bucură-te, îndreptătoarea vieţii păcătoase;
Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre cu harul tău!
'''Condacul al 7-lea:'''
Voind să Te dai pe Tine Însuţi hrană celor credincioşi, Te-ai întrupat din Sfânta Fecioară, ca primind preacuratul Tău Trup şi Sfântul Tău Sânge, să Te cunoaştem pe Tine, Dumnezeul cel Adevărat. De aceea, minunându-ne de această neatinsă înţelepciune, strigăm către tine: Aliluia!
'''Icosul al 7-lea:'''
Făcătorul a Toate ne-a mai descoperit o taină când împreună cu Apostolii Săi, a mâncat Cina cea de Taină. Iar noi, care ne rugăm Împărătesei a toate, să ne facă părtaşi Sfintelor daruri, îi aducem cântări ca acestea:
Bucură-te, dătătoare a pâinii cereşti;
Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre cu harul tău!
'''Condacul al 8-lea:'''
Privind la minunata Naştere a lui Hristos şi lepădând grijile cele lumeşti, să ne înălţăm inimile, căci pentru aceasta S-a întrupat Cel Preaînalt ca să ne tragă la Sine pe cei ce-I cântăm: Aliluia!
'''Icosul al 8-lea:'''
Fiind dintotdeauna în sânul Tatălui, Cuvântul cel Necuprins S-a făcut trup pe pământ. Dumnezeu Cel Mare a slăvit-o pe Fecioara şi a căutat spre smerenia Maicii Sale, care aude de la noi cuvinte ca acestea:
Bucură-te, chivot al necuprinsului Dumnezeu;
Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre cu harul tău!
'''Condacul al 9-lea:'''
Toată firea cea îngerească şi cea omenească s-a uimit de slăvita şi neînţeleasa Ta întrupare, Cuvântule al lui Dumnezeu. Luând aminte cu minunare la această taina a smereniei, cu frică şi cutremur, noi cei mulţumitori strigăm către Tine: Aliluia!
'''Icosul al 9-lea:'''
Răniţi fiind cu multe boli, am primit vindecări peste măsură de la icoana ta, O, Împărăteasă a toate şi prin credinţă îmbogăţindu-ne cu har, cu glas mare strigăm către tine:
Bucură-te, statornică păstrătoare a sănătăţii pruncilor;
Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre cu harul tău!
'''Condacul al 10-lea:'''
Vrând să mântuiască firea omenească stricată prin păcat, Creatorul tuturor a pogorât peste tine ca roua peste lâna lui Ghedeon şi te-a făcut rug aprins. Dumnezeu fiind, El S-a făcut om pentru care pururea Îi cântăm: Aliluia!
'''Icosul 10al 10lea:'''
Zid apărător eşti fecioarelor, Preacurată, şi celor care se luptă pentru curăţire. Dumnezeu S-a sălăşluit întru tine curăţind întreaga fire cugetătoare eliberând-o de toată întinăciunea, pentru care îţi cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, cea care vorbeşti cu cei care caută tăcerea;
Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre cu harul tău!
'''Condacul al 11-lea:'''
Străduindu-ne cu mintea să aducem o cântare Mântuitorului, noi şi eu nevrednicul, Stăpână şi Doamnă, rămânem robii tăi; căci cine poate fi vrednic să aducă imnuri lui Dumnezeu, al Cărui nume este ca "Mirul Curat"; de aceea Îi cântăm: Aliluia!
'''Icosul al 11-lea:'''
Ca o mare lumină - Răsăritul Cel de Sus - Fiul tău şi Dumnezeu a strălucit peste noi, cei ce locuim întru întuneric. Ci vino şi la noi, Fecioară. Tu eşti lumânare într-un sfeşnic, un copil purtător de lumină al Bisericii, care ne îndemni să-ţi aducem cântări ca acestea:
Bucură-te, zori ai Soarelui cunoaşterii;
Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre cu harul tău!
'''Condacul al 12-lea:'''
Vrând să ne dea Harul Său, Dătătorul Vechiului Testament ne-a dăruit Testamentul cel Nou. Şi primind astfel Harul - nu prin lucrarea legii, ci prin credinţa cea adevărată şi aflând astfel mântuirea Îi cântăm Lui: Aliluia!
'''Icosul al 12-lea:'''
Înălţăm imnuri Naşterii Sfinte aşa cum Israel preamărea cu chimvale tabernacolul legii vechi care era doar umbra ta, Maică şi Fecioară, adevăratul Tabernacol pe care noi, acum, te slăvim cu bărbăţie ca să auzi de la toţi spuneri ca acestea:
Bucură-te, cântec cântat de înălţimi;
Bucură-te, Împărăteasă a toate, care vindeci neputinţele noastre cu harul tău!
'''Condacul al 13-lea: '''
O, Maică, Împărăteasă a toate, care ai purtat pe Cuvântul Cel mai Sfânt decât toţi Sfinţii, primeşte această cântare a noastră, vindecă-ne de bolile de moarte şi scoate-ne din judecata ce va să vie peste noi cei ce-ţi cântăm: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)
Apoi se zice iarăşi '''Icosul 1''': ''Arhanghelul a venit din cer ca să-i spună ... '' şi '''Condacul 1''': ''Noi, credincioşii robii tăi... '' .
După aceea zicem această rugăciuneaceastea:
'''Tropar ''' (Glas 4)
Stăpână şi Doamnă, prin dătătoarea de bucurie, preacinstită icoana ta "Împărăteasă a Toate", mântuieşte pe cei care cu fierbinţeală cer mila ta; slobozeşte-i din toate durerile pe cei care aleargă la tine, din toate necazurile scapă turma ta care cere de la tine mijlocirea ta.
'''Rugăciunea întâi către Maica Domului'''
Atotbună Stăpână, Sfântă Maică a lui Dumnezeu, Pantanassa, Împărăteasă a Toate, nu sunt vrednic ca să intri sub acoperământul Tău. Ci ca ceea ce eşti milostivă Maica Dumnezeului celui milostiv, spune numai un cuvânt şi se va tămădui sufletul meu şi trupul meu slăbit se va întări. Căci tu ai tărie putincioasă şi cuvântul tău este plin de putere, o, Împărăteasă a Toate. Adu-mi biruinţă, roagă-te pentru mine ca să măresc numele tau cel minunat totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
'''Rugăciunea a doua'''
O, Preacurată Maică a lui Dumnezeu, Împărăteasă a Toate, auzi suspinurile noastre cele pline de durere înaintea icoanei tale celei făcătoare de minuni. Întoarce-ţi privirea spre copiii tăi bolnavi de boli netămăduite, care cad înaintea sfintei tale icoane cu credinţă. Şi precum pasărea îşi acoperă cuibul cu pui cu aripile, aşa acoperă-ne şi tu, Fecioară, cu omoforul tău cel vindecător. În acest loc în care nădejdea se subţiază, mila ta să fie nădejde neîndoielnică. Aici unde grijile amare ne copleşesc, dă-ne răbdare şi odihnă; unde chinul şi deznădejdea se cuibăresc în suflet, fă să răsară lumina necreată a lui Dumnezeu. Mângâie-i pe cei fricoşi, întăreşte-i pe cei slabi, varsă blândeţe şi lumină peste inimile amărâte. Vindecă poporul tău cel bolnav, atotmilostivă stăpână, binecuvintează minţile şi inimile doctorilor, ca să fie instrumentele Atotputernicului doctor - Iisus Hristos, Mântuitorul. Ne rugăm înaintea icoanei tale ca puterea ta să trăiască în noi, Stăpână şi Doamnă. Întinde mâinile tale pline de vindecări, bucuria celor întristaţi, mângâierea celor îndureraţi, ca degrab primind ajutorul tău cel minunat să lăudăm Treimea cea de viaţă Făcătoare şi nedespărţită, Tată, Fiu şi Duh Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
Acest Acatist a fost trimis de călugăriţele de la mănăstirea de convertite la Ortodoxie, Sfântul Paisie Velicicovschi din Arizona. A fost tradus cu ajutorul Maicii Domnului, Împărăteasa a Toate, după versiunea engleză pentru ca cei bolnavi să aibă o mângâiere în suferinţa lor. Binefacerile Preasfintei Fecioare şi Împărătese - Pantanassa - să se reverse peste noi toţi, căci ea este rugătoarea noastră înaintea Fiului Său şi Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos. Amin!
81 de modificări

Meniu de navigare