Troparele și condacele de obște ale Sfinților

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Troparele și condacele de obște ale Sfinților sunt cântări ale Bisericii pentru sărbătorile Sfinților. Ele se numesc de obște pentru că se cântă, după caz, la sărbătoarea oricărui Sfânt sau Sfinte pentru care nu sunt tropare sau condace special alcătuite redate în cărțile de cult, după cum urmează:

La un prooroc

Tropar, glasul al 2-lea:

Prăznuind pomenirea proorocului Tău (N), Doamne, printr-însul Te rugăm, mântuiește sufletele noastre.

Condac, glasul al 4-lea :

Luminându-se cu Duhul curat, inima ta vas de proorocie prea luminat s-a făcut, pentru că mai înainte ai grăit cele ce erau departe, ca și cum ar fi fost acum. Pentru aceasta te rog pe tine, fericite (N), mărite, pe Hristos Dumnezeu roagă-L neîncetat pentru noi toți.

La un Apostol

Tropar, glasul al 3-lea:

Apostole Sfinte (N), roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dăruiască iertare de greșeli sufletelor noastre.

Condac, glasul al 4-lea :

Ca pe o stea luminoasă, Biserica totdeauna te-a agonisit pe tine, Apostole (N), cu minunile tale cele de multă dăruire luminându-se. Pentru aceea strigăm lui Hristos : Mântuiește pe cei ce cu credință cinstesc pomenirea Apostolului Tău, ca un milostiv.

La mai mulți Apostoli

Tropar, glasul al 3-lea:

Sfinților Apostoli, rugați pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre.

Condac, glasul al 4-lea :

Vițe v-ați arătat viei lui Hristos, înțelepților, dătătoare de struguri întru fapte bune, care izvorăsc nouă vinul mântuirii, pe care primindu-l, ne umplem de veselie și prăznuim cinstită pomenirea voastră, întru care rugați-vă ca să se dăruiască nouă mare milă și iertare greșelilor.

La un Arhiereu

Tropar, glasul al 4-lea:

Îndreptător credinței și chip blândeților, învățător înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe (N), roagă pe Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condac, glasul al 8-lea:

Dumnezeiescule tunet, trâmbița cea duhovnicească, săditorul credinței și risipitorule al eresurilor, mare slujitor al Treimii, sfințitule, cu Îngerii înainte stând, pururea te roagă lui Dumnezeu pentru noi toți.

La mai mulți Arhierei

Tropar, glasul al 4-lea:

Dumnezeul Părinților noștri, care faci pururea cu noi după blândețile Tale, nu depărta mila Ta de la noi, ci, pentru rugăciunile lor, în pace ocârmuiește viața noastră.

Condac, glasul al 8-lea:

Ca pe niște învățători de fapte bune, podoaba arhiereilor, Biserica cântând vă mărește pe voi. Cu rugăciunile voastre, dăruiți celor ce vă cearcă pe voi cu dragoste îndreptare de fapte bune și mântuire de sminteli, ca cei nebiruiți.

La un Cuvios

Tropar, glasul al 8-lea:

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare ; și te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, (N), Părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.


Alt tropar, glasul 1:

Locuitor pustiului și înger în trup și de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru (N). și cu postul, cu privegherea, cu rugăciunea, cerești daruri luând, vindeci pe cei bolnavi și sufletele celor ce aleargă la tine cu credință. Slavă Celui ce ți-a dat ție putere, slavă Celui ce te-a încununat pe tine, slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.


Condac, glasul al 2-lea:

Cu curăție sufletească dumnezeiască întrarmându-te și cu neîncetata rugăciune, și ca o suliță tare în mâini ținând-o, ai junghiat taberele drăcești, (N), Părintele nostru, neîncetat roagă-te pentru noi toți.

La mai mulți Cuvioși

Tropar, glasul al 4-lea:

Dumnezeul părinților noștri, Care faci pururea cu noi după blândețile Tale, nu depărta mila Ta de la noi; ci pentru rugăciunile lor, în pace îndreptează viața noastră.

Condac, glasul al 2-lea:

Mulțimea valurilor neudat trecând, repejunile vrăjmașilor celor fără de trup cu lacrimile voastre le-ați înecat. Cei ce sunteți de Dumnezeu înțelepțiți și preacuvioși și ați luat dar de minuni, neîncetat rugați-vă pentru noi toți.

La un Mucenic

Tropar, glasul al 4-lea:

Mucenicul Tău, Doamne, (N), întru nevoința sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condac, glasul al 5-lea:

Stea luminoasă, neînșelătoare te-ai arătat lumii, cu razele tale vestind pe soarele Hristos, răbdătorule de patimi (N), și înșelăciunea păgânească ai învăluit-o, iar nouă ne dăruiești lumină, rugându-te neîncetat pentru noi toți.

La mai mulți Mucenici

Tropar, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, (N.N.), întru nevoințele lor cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condac, glasul al 4-lea:

Luminători luminați v-ați arătat, dumnezeieștilor Mucenici, făptura toată luminând-o cu strălucirea minunilor, dezlegând neputințele și adâncul întunericului izgonind și lui Hristos Dumnezeu neîncetat vă rugati pentru noi toți.

La un Sfințit Mucenic

Tropar, glasul al 4-lea:

și părtaș obiceiurilor și următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credință răbdând până la sânge, sfințite Mucenice (N), roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condac, glasul al 4-lea:

Între preoți cu bună credință viețuind și calea muceniciei săvârșind, slujbele idolești le-ai stins, ajutător făcându-te turmei tale, de Dumnezeu înțelepțite. Pentru aceasta pe tine cinstindu-te, cu taină strigăm ție: Din nevoi mântuiește-ne pe noi, cu rugăciunile tale, pururea mărite.

La mai mulți Sfințiți Mucenici

Tropar, glasul al 4-lea:

și părtași obiceiurilor și următori scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ați aflat, de Dumnezeu insuflaților, spre suirea privirilor la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credință răbdând până la sânge, sfințiților Mucenici (N.N.), rugați-vă lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condac, glasul al 3-lea:

Ca pe niște sfeșnice înțelegătoare ale soarelui celui neapus, veniți astăzi cu cântări să-i lăudăm, că luminători sunt celor dintru întunericul necunoștinței, pe toti chemându-i către înălțimea bunei credințe, Sfințiții Mucenici. Pentru aceea strigăm către ei: Bucurați-vă, întemeierea tuturor.

La un Cuvios Mucenic

Tropar, glasul al 4-lea:

Pustnicește mai înainte pedepsindu-te în munte, taberele vrăjmașilor cele trupești cu toată arma Crucii le-ai pierdut, întru tot fericite. și iarăși spre chinuire bărbătește te-ai întrarmatm ucigând pe Copronim cu sabia credinței și pentru amândouă te-ai încununat de la Dumnezeu, Cuvioase Mucenice (N), pururea mărite.

Condac, glasul al 4-lea:

Ca pe un izvor al bunei credințe și iscusit pătimitor, și cu bună închipuire locuitor în pustie, întru cântări să cinstim pe cel vrednic de laudă, pe (N), pururea măritul, că acesta pe șarpele l-a călcat.

La mai mulți Cuvioși Mucenici

Tropar, glasul al 4-lea:

Ca niște străini și călători ați fost pe pământ, colibi în pustie făcându-vă, ați sihăstrit, preacuvioșilor, goliciunea trupului cu îmbrăcăminte de fapte bune ați înfrumusețat, patimilor lui Hristos închipuindu-vă. Drept aceea, și junghierile chinuitorilor răbdându-le, rugați-vă lui Hristos Dumnezeu, ca să mântuiască sufletele noastre.

Condac, glasul al 5-lea:

Ca pe niște izvoare ale bunei credințe și iscusiți pătimitori, și cu bună închipuire locuitori în pustie, întru cântări să cinstim pe cei vrednici de laudă, pe (N.N.), pururea măriții, căci pe șarpele au călcat.

La o mare Muceniță

Tropar, glasul al 4-lea:

Mielușeaua Ta, Iisuse, (N), strigă cu mare glas: Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc și pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc și împreună mă răstignesc, și împreună cu Tine mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primește-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc ție. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Condac, glasul al 3-lea:

Biserica ta, cea cu tot cinstită, ca o doctorie aflând-o toți credincioșii, cu veselie strigăm ție, Muceniță fecioară (N): Ceea ce ești cu nume mare, pe Hristos Dumnezeu roagă-L neîncetat pentru noi toți.

La mai multe Mucenițe

Tropar, glasul 1:

Mielușele cuvântătoare, prin chinuire v-ați adus Mielului și Păstorului, săvârșind călătoria cea către Hristos și credința păzind; drept aceea, cu suflete vesele săvârșind astăzi, minunatelor, sfântă pomenirea voastră, pe Hristos Îl slăvim.

Condac, glasul al 4-lea:

Pomenirea pătimitoarelor pentru Hristos prăznuind, și cu credință cerșind ajutor, ca să ne mântuim toți dintru toate necazurile, strigăm: Dumnezeul nostru este cu noi, Cel ce a preamărit pe acestea, precum bine a voit.

La o Cuvioasă

Tropar, glasul al 8-lea:

Întru tine, Maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; căci luând Crucea, ai urmat lui Hristos; și luptând, ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii se bucură, (Prea)Cuvioasă (N), duhul tău.

Condac, glasul al 2-lea:

Pentru dragostea Domnului ai urât odihna și pofta, cu postul curățindu-ți sufletul tău, tare ai biruit fiarele; ci, și acum, cu rugăciunile tale, sfarmă taberele celor potrivnici.

La mai multe Cuvioase

Tropar, glasul al 2-lea:

Doririi celei adevărate logodindu-vă, iubitoarelor de Hristos, și de împreunarea logodnicului muritor lepădându-vă, cu nevoințe de fapte bune ați crescut și la înălțimea nestricăciunii ați alergat, femei frumoase la suflet și mult bogate, stâlpii și îndreptarea pustnicilor. Pentru aceasta, rugați-vă neîncetat pentru noi, care cu dragoste prăznuim pomenirea voastră.

Condac, glasul al 2-lea:

Cu postul topindu-vă trupurile voastre, și cu rugăciuni neîncetate rugând pe Făcătorul pentru greșelile voastre, ca să luați iertare desăvârșită, și ați luat dumnezeiasca iertare și Împărăția Cerurilor, rugați pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți.

La o Cuvioasă Muceniță

Tropar, glasul al 4-lea:

Mielușeaua Ta, Iisuse, (N), strigă cu mare glas: Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc și pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc și împreună mă răstignesc, și împreună cu Tine mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primește-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc ție. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Condac, glasul al 4-lea:

Dumnezeiască pomenirea ta, (N), astăzi strălucind, s-a arătat lumii ca un soare, vestind viața ta, că tu cu înfrânarea pornirile trupești potolind, prin pătimire de sânge te-ai logodit lui Hristos. Pentru aceea, pe cei ce te lăudăm pe tine, mântuiește-ne de tot răul, ca să strigăm ție: Bucură-te, Maică preacuvioasă.

La un Preacuvios Mărturisitor

Tropar, glasul al 8-lea:

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învățătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu și al curăției, și luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată, (N), înțelepte, cu învățăturile tale pe toți i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condac, glasul al 2-lea:

Îndulcitu-te-ai, de Dumnezeu înțelepte, cu înfrânarea și poftele trupești le-ai stins. Arătatu-te-ai sporitor credinței și ca lemnul vieții Raiului ai strălucit, (N), Părinte, o, luminate.

La Sfinții Doctori fără de arginți

Tropar, glasul al 8-lea:

Sfinților Doctori cei fără de arginți și de minuni făcătorilor, cercetați neputințele noastre; în dar ați luat, în dar dați-ne nouă.

Condac, glasul al 2-lea:

Dar de tămăduiri luând, tindeți sănătate celor ce sunt întru nevoi, măriți Doctori de minuni făcători. Deci cu cercetarea voastră, îndrăznirile luptătorilor împotrivă le surpați, lumea tămăduind cu minunile.

La Sfinții cei nebuni pentru Hristos

Tropar, glasul 1:

Glasul Apostolului Tău, Pavel, care zice: Noi nebuni pentru Hristos, auzind robul Tău (N), Hristoase Dumnezeule, nebun s-a făcut pe pământ. Pentru aceea săvârșind pomenirea lui, ție ne rugăm, Doamne, mântuiește sufletele noastre.

Condac, glasul al 8-lea:

Frumusețile cele de sus ai dorit și dulcețile trupești cele de jos cu dinadinsul le-ai lăsat. Neagonisind cele deșarte ale lumii și viață îngerească petrecând, te-ai săvârșit, fericite (N), cu care pe Hristos Dumnezeu neîncetat roagă-L pentru noi toți.

La soboarele Sfinților Părinți

Tropar, glasul al 8-lea:

Preamărit ești, Hristoase Dumnezeul nostru, Cel ce luminători pe pământ pe Părinții noștri i-ai întemeiat și printr-înșii la adevărata credință pe noi pe toți ne-ai îndreptat, Mult îndurate, mărire ție.

Condac, glasul al 8-lea:

Propovăduirea Apostolilor și învățăturile Părinților Bisericii, o credință a întărit, care și haina adevărului purtând, era țesută din teologia cea de sus, drept îndreptează și mărește taina cea mare a bunei credințe.

Articole înrudite

Sursa

  • Micul Ceaslov cu sinaxarul de peste an, tipărit pentru Episcopia Râmnicului prin strădania Ierom. Vlad Flavian de la Sfânta Mănăstire Frăsinei, f.l., f.a., pp. 444-453

Legături externe