Deschide meniul principal

OrthodoxWiki β

Modificări

Mănăstirea Peșterilor din Kiev (Ucraina)

663 de octeți adăugați, 21 februarie 2008 05:59
fără descrierea modificării
{{Traducere EN}}
The '''Lavra Peşterilor din Kiev Pechersk Lavra''' (In Ukrainianîn ucraineeană: Києво-Печерська лавра; in Russianîn rusă: Киево-Печерская Лавра) is a major Orthodox este o [[monasterymănăstire]] located in ortodoxă importantă situată în Kiev, UkraineUcraina, also referred to as the cunoscută şi sub numele de '''Monastery of the Kiev CavesMănăstirea peşterilor Kievului'''. Founded during the times of Kievan Rus' Fondată în vremea Rusiei Kievene (1051 A.D.), the monastery has remained mănăstirea a rămas un centru major center of Orthodox Christianity in the Slavic worldde creştinism ortodox în lumea slavă. The monastery also serves as the residence of Metropolitan În plus, mănăstirea este sediul scaunului Mitropolitului [[Vladimir (Sabodan) of din Kiev]], head of the autonomous întâistătătorul [[Church of UkraineBiserica Ortodoxă a Ucrainei|Bisericii din Ucraina]] (UOC-MP).
<!-- [[Image:Kpl.JPG|right|thumb|Kiev Pechersk Lavra]] --->
==HistoryIstoric==The Venerable Venerabilul [[Anthony of the CavesAntonie al Peşterilor Kievului|AnthonyAntonie]] is credited with founding the monastery when he settled in one of the caves that is now part of the Far Caves este considerat fondatorul mănăstirii pentru că s-a stabilit într-una din peşterile care acum este componentă a Peşterilor de Departe (also called the Caves of Theodosiuscunoscute şi ca Peşterile lui Teodosie). This occurred most probably in the year Acestea s-au întâmplat, cel mai probabil, în anul 1051 which is the traditional date for the foundation of the Kiev-Pechersk Monastery, care este considerată data fondării mănăstirii. As the community grew to twelve Când comunitatea a ajuns la doisprezece [[monkcălugăr]]i, au fost excavate noi chilii. Printre cei care, în primii ani, i s new cells were excavated. Among those who joined Anthony in the early years were -au alăturat lui Antonie se găseau şi [[Theodosius of the Kiev CavesTeodosie al Peşterilor Kievului|TheodosiusTeodosie]] and the Venerable Barlaamşi Venerabilul Valaam. In În 1057, AnthonyAntonie, who desired care dorea o viaţă de schimnic, l-a life of seclusion, named Barlaam as the first numit pe Valaam [[hegumenegumen]] ([[abbotstareţ]]) and withdrew from the community to new cave in şi s-a retras din comunitate într-o peşteră dintr-un deal care acum este parte a hill that today is part of the Near Caves Peşterilor de Aproape (also called the Caves of Anthonynumite şi Peşterile lui Antonie).
During the early times when Theodosius was abbot În vremurile de început, când Teodosie era stareţ (1062-1074), a wooden structure was built over the Far Caves and the brethrenfost construită o clădire din lemn peste Peşterile de Departe iar fraţii, whose number was reaching one hundredal căror număr se apropia de o sută, moved out of the cavess-au mutat afară din peşteri. As the monastery grew the need for rules that would govern the life of the community was recognizedPe măsură ce mănăstirea creştea, a apărut necesitatea unui cod de conduită. Theodosius decided to use the statute of the Teodosie a hotărât să folosească statutul [[Mănăstirea Studion|Mănăstirii Studion Monastery]] in Constantinople as the din Constantinopol ca model for the Caves monastery's rules and sent one of his monks to Constantinople to obtain pentru regulile mănăstirii Peşterilor şi a copytrimis un călugăr la Constantipol ca să aducă o copie. MeanwhileÎn acest timp, Metr. Mitropolitul George arrived in a ajuns la Kiev accompanied by împreună cu un călugăr din Mănăstirea Studion care i-a monk from the Studion Monastery who provided dat o copie a copy of the monastic statute to the monasterystatutului monahal al acesteia. The Statute of the Statutul Mănăstirii Pechersk Monastery was then drafted on the basis of these two versions from the Studiona fost apoi schiţat după aceste două copii.
The monastery was supported generously by the princes and boyars of Mănăstirea a fost cu generozitate sprijinită de prinţii şi boierii din Kiev, who donated not only money but land and buildings as wellcare au donat nu doar bani ci şi pământ şi clădiri. AlsoÎn plus, many of the educated men of the area became monks at the monastery as it became the largest religious and mulţi oameni educaţi din zona înconjurătoare au devenit călugări la această mănăstire, făcând-o să devină cel mai mare centru religios şi cultural center of Kievan Rus'din Rusia Kieveană. Of these monks twenty became Dintre aceşti [[călugăr]]i, doisperezece au devenit [[bishopepiscop]]s during the twelfth and thirteenth centuriesi de-a lungul secolelor XII şi XIII.
In the mid 1070s the center of the monastery began to move to the area of the present Upper La mijlocul anilor 1070, centrul mănăstirii a început să se mute în zona cunoscută în prezent ca Lavra with the building of the Dormition de Sus unde se găseşte şi [[CathedralCatedrală|Catedrala]]Adormirii Maicii Domnului. In time the Near and Far Caves became places of seclusion for the monks and burial places for the monastery brethrenCu timpul, In Peşterile de Departe şi de Aproape au devenit locuri de izolare şi de înmormântare pentru fraţii din mănăstire. În 1073, Anthony became the first burial in the Near Caves, followed in Antonie a fost primul înmormântat în Peşterile de Aproape urmat în 1074 with the burial of Theodosius in the Far Cavesde Teodosie înmormântat în Peşterile de Departe.
During the ensuing years the monastery was raided several timesÎn anii următori, mănăstirea a fost atacată de câteva ori. Significant raids included one in Raidurile importante au fost în 1096 by the Cumans, in al cumanilor, în 1169 by al lui Andrei Bogoliubsky of din Vladimir-Suzdal, and in şi în 1203 by Prince al Prinţului Riuik Rostislavich. In În 1240, the invading hordes of the Tatarshoardele invadatoare ale tătarilor, led by conduşi de Baty-Khan, came through au tăbărât la Kiev, destroying the city and the monasterydistrugând oraşul şi mănăstirea. During the times of Tatar occupation the monks moved into the cavesÎn timpul ocupaţiei tătarilor, to remain there for a long timecălugării s-au mutat în peşteri şi au rămas acolo pentru mai mult timp. After each După fiecare raid the churches and buildings would be replaced and the system of underground caves and catacombs would be expandedbisericile şi clădirile erau reconstruite iar sistemul de peşteri şi catacombe lărgit. In În 1470 the monastery was rebuilt again by Prince , mănăstirea a fost reconstruită de către Prinţul Semen Olelkovich, but was once again destroyed by Tatars in ca să fie iarăşi distrusă de tătari în 1482.
From these times until the end of the sixteenth century little documentation remains as historical source material as records were destroyed during each Din această perioadă şi până la sfârşitul secolului al XVI-lea s-au păstrat puţine documente şi înregistrări istorice deoarece acestea erau distruse cu fiecare raidsuferit. Beginning in the sixteenth centuryÎncepând cu secolul XVI, reports by travelers provide descriptions of the caves and the monastic life then practiced at the monasteryne sunt furnizate descrieri ale peşterilor şi vieţii monahale practicate atunci în mănăstire de către călători prin acele locuri. These reports noted the length of the underground cavesAceste istorisiri menţionau lungimea peşterilor, whose entries resemble entrances to minesale căror intrări semănau cu intrările în mină şi, and which also noted that liturgy was celebrated in the two underground churches every Saturdayde asemenea, amintesc de săvârşirea Sfintei Liturghii în fiecare sâmbătă în cele două biserici subterane. By the late sixteenth century the monastery had once again recoveredSpre sfârşitul secolului al XVI-lea, mănăstirea şi-a revenit încă o dată. At this time it was granted În acest moment a primit statutul de [[stavropegial]] status by the Patriarch of Constantinopledela Patriarhia Constantinopolului. This freed the monastery from the control of the metropolitan of Acest lucru a scos mănăstirea de sub controlul mitropolitului de Kiev. The monastery was also granted the status of În plus, mănăstirea a primit statutul de [[lavralavră]].
Following the După [[Union of Unirea de la Brest-Litovsk]] in din 1596, those who supported the union and became Greek Catholics made an effort to gain control of the lavraaceia care au sprijinit unirea şi au devenit greco-catolici au încercat să preia controlul lavrei, but the Orthodox prevailed and retained controldar ortodocşii au câştigat şi au păstrat controlul. The Kievan Cave Monastery PressTiparniţa Mănăstirii Peşterilor Kievului, the first printing press in Kievprimul tipar din Rusia, was established at the monastery in a fost înfiinţată în mănăstire în 1615 by de către [[ArchimandriteArhimandrit]] ul Yelisei Pletenentsky. The monastery was further restored and improved by Archimandrite Ulterior, mănăstirea a fost restaurată şi mărită de către [[Peter MogilaArhimandrit]]ul [[Petru Movilă]], later metropolitandevenit apoi mitropolit, who in care în 1631 opened the a înfiinţat şcoala Mănăstirii Kiev-Pechersk Monastery school with a , cu o programă "westernvestică" curriculum. This school was, in În 1632, combined with the această şcoală a fost combinată cu Şcoala Comunităţii Epifaniei din Kiev Epiphany Brotherhood School into într-un colegiu care mai târziu a college that later became the Kiev Mogila Academydevenit Academia Petru Movilă. In În 1688, the Lavra was subordinated directly under the Moscow patriarchatea fost trecută în subordinea directă a Patriarhiei Moscovei, but still with its dar şi-a păstrat statutul de stavropegial status.
A Un incendiu major fire in a avut loc în 1718 severely damaged the monasterycu un impact devastator asupra mănăstirii. The main church and the printing houseBserica principală şi tipografia au fost distruse, with the library and archives, was destroyedo dată cu biblioteca şi arhivele. Restoration of this damage took ten yearsReparaţiile ulterioare au durat zece ani. In În 1720, Peter I’s government prohibited printing of new books and imposed synodal censorship on all publications from the monasteryguvernarea lui Petru I a interzis publicarea de cărţi noi şi a impus cenzura sinodală pentru orice publicaţie a mănăstirii. This severely limited the monastery’s cultural influenceAcest lucru a redus semnificativ influenţa culturală a mănăstirii.
By this timeÎn această perioadă, the lavra was large and had acquired much wealthera foarte mare şi acumulare numeroase bogăţii. The heart of the monastery remained the two underground labyrinths of tunnelsInima mănăstirii era formată de cele două labirinturi de peşteri, cellschilii, and catacombscatacombe, from which the name of the monastery is derived and in which monks lived and were burieddin care derivă şi numele mănăstirii şi în care au trăit şi au fost înmormântaţi călugării. ButDar, the extent of the lavra grew beyond thats-a extins mult mai mult. It owned three citiesAvea în proprietate trei oraşe, seven townsşapte orăşele, some aproximativ 200 villages and hamlets, and about de sate şi cătune şi aproape 70.000 serfsde şerbi. It also owned eleven brickyardsDe asemenea, stăpânea unsprezece cărămidării, six foundriesşase turnătorii de fier, over peste 150 distilleriesde distilerii, over peste 150 flour mills, and about de mori de făină şi aproape 200 tavernsde cârciumi. This ended in Toate acestea au fost naţionalizate de guvernul rus în 1786 when the Russian government secularized the property and made the lavra dependent upon the stateşi au făcut mănăstirea dependentă de stat.
At the same time the government changed the organization of the monastery by abolishing the monastery's custom of electing the council of eldersÎn aceeaşi perioadă, the monastery’s governing bodyguvernul a schimbat organizarea mănăstirii abolind tradiţia alegerii sinodului bătrânilor, corpul care conducea mănăstirea. Thereafter the council was appointed by the Metropolitan of Din acest moment, mitropolitul de Kievalegea sinodul. The metropolitan also became the archimandrite of the monastery with his residence within the monastery’s groundsÎn plus, mitropolitul devenea şi arhimandritul mănăstirii cu reşedinţa în interiorul mănăstirii. A trend toward Începând cu secolul al XVIII-lea, a început [[Russificationrusificare]] of the monastery began in the late eighteenth century and continued in timea mănăstirii.
In the early twentieth centuryLa începutul secolul XX, before the Bolsheviks' assumption of powerînainte ca bolşevicii să preia puterea, Dormition Lavra Adormirii din Kiev-Pechersk Lavra was the residence of over one thousand monksa fost sediul a peste o mie de călugări. It was one of the most famous centers of religious life in the Orthodox worldEra una dintre cele mai faimoase centre de viaţă religioasă din lumea ortodoxă, visited each year by hundreds of thousands of pilgrimsvizitată în fiecare an de sute de mii de credincioşi. The monastery was renowned for the relics of many saintly monks who had been glorified in Mănăstirea era renumită pentru moaştele multor sfinţi călugări care au fost sanctificaţi de Petru Movilă în 1643 under Metr. Peter Mogila. This changed after the Soviets assumed control of the government in late Toate acestea s-au schimbat după revoluţia bolşevică de la sfârşitul anului 1917.
Changes by the Soviet authorities began in Primele schimbări aduse de autorităţile sovietice au avut loc în 1921. InitiallyIniţial, the authorities confiscated the autorităţile au confiscat [[relicsmoaşte]] and historical and artistic objects that belonged to the monasteryle şi obiectele artistice şi istorice care aparţineau mănăstirii. Buildings were converted to commercial and other usesClădirile au primit destinaţii comerciale sau laice. Many of the monastery's monuments were combined into a museumMulte monumente aparţinând mănăstirii au format un muzeu, the Lavra Museum of Religious Cults and Way of LifeMuzeul Lavrei de Viaţă ţi Slujbă Religioasă, that also contained collections from other museums in Kievcare includea şi colecţii din alte muzee ale Kievului. After closing down the monastery completely in După închiderea completă a mănăstirii din 1926, the Soviet government first turned the grounds into guvernul sovietic a museum preservetransformat-o într-un muzeu depozit, the All-Ukrainian Museum Quartercomponentă al Muzeului Tuturor Ucraineenilor, that consisted of a number of museums which emphasized care era constituit din mai multe muzee care puneau accentul pe propaganda anti-religious propagandareligioasă şi care cuprindeau arhive, and included archives, libraries, and workshops before closing the Quarter in biblioteci şi ateliere. Acestă asociaţie de muzee a fost închisă în 1934 and transferring the collections to new museums in şi colecţiile au fost transferate noilor muzee din Kiev. All the bells were removed by the Soviet authorities during the period Toate clopotele au fost îndepărtate de oficialităţile sovietice în 1931 to -1932.
During World War II În timpul Celui de-al Doilea Război Mondial (the Great Marele Război Patriotic War) the Soviet army mined the Holy Dormition Cathedral before the advancing Nazi forcesarmata soviaetică a minat Catedrala Sfintei Adormiri înaintea trupelor naziste. The explosives were, then, detonated after the Nazi forces had occupied Kiev on Explozivii au fost apoi detonaţi după ce naziştii au ocupat Kievul în [[November 3noiembrie]]1941, 1941 severely damaging the cathedraldeteriorând grav catedrala. After the war the lavra grounds were restored and renamed the Kievan Cave Historical-După război, clădirile Lavrei au fost restaurate şi numite Măştenirea Cultural Preserve, which housed Istorică a number of museums and institutionsPeşterilor Kievului. care adăposteau câteva muzee şi instituţii. AlsoDe asemenea, o mănăstire cu aproape o sută de călugări a functioning monastery of about one hundred monks was allowed to operate until fost admisă până în 1961.
As the atheistic times began to wane in the 1980s, the Soviet government transferred in Prin anii 1980 ateismul a început să slăbească iar guvernul sovietic a transferat în 1988 the area of the Lower Lavra, with the Far Caves, to the possession of the Ukrainian Exarchate of the Church of Russia in commemoration of the one thousandth anniversary of the zona Lavrei Inferioare împreună cu Peşterile de Departe în posesia Exarhatului Ucraineean al Bisericii Rusiei cu ocazia comemorării a o mie de ani de la [[Baptism of Rus'Botezul ruşilor]]. With the return of the Lavra to the Church the monastic and spiritual life was slowly restoredOdată cu înapoierea Lavrei la Biserică, viaţa monastică şi spirituală a renăscut încet încet. During 1998 to 2000 the city of Kiev rebuilt the Holy Dormition Cathedral and returned it to the Church. As new monks have joined elderly monks who have returned to the LavraCălugări tineri s-au adăugat călugărilor bătrâni care s-au reîntors în Lavră, ciclul slujbelor a fost reluat, iar întâia îndatorire a călugărilor, the cycle of services has been re-establishedrugăciunea neîncetată, building on the primary duty of the monk of never ceasing prayera reînceput.
==Churches of the LavraBisericile Lavrei==The Dormition of the Most-Holy Theotokos Cathedral is the Lavra's Catedrala Adormirea Prea Sfintei Născătoare de este locul principal place of worshipde rugăciune al mănăstirii. Other churches are as followsAlte biserici sunt următoarele:::Church of the Nativity of Christ Biserica Naşterii Mântuitorului (an underground church in the Far Caveso biserică subterană din Peşterile de Departe)::Church of the Nativity of the TheotokosBiserica Naşterii Maicii Domnului::Church of the Presentation of the Most-Holy Theotokos Biserica Întrării în Biserică a Maicii Domnului (an underground church in the Near Caveso biserică subterană din Peşterile de Aproape)::Church of the Annunciation Biserica Buneivestiri (an underground church in the Far Caveso biserică subterană din Peşterile de Departe)::Church of the TrinityBiserica Sfintei Treimi::Church of the Elevation of the Cross built Biserica Înălţării Sfintei Cruci, construită între 1700 - 1704::Church by Conception of St AnnaBiserica Yămislirii Sfintei Ana::Church of All SaintsBiserica Tuturor Sfinţilor::Church of the Venerable Fathers Anthony and TheodosiusBiserica Venerabililor Părinţi Antonie şi Teodosie::Church of the Synaxis of All Saints of Biserica Soborului Sfinţilor din Pechersk::Church of the Synaxis of the SaintsBiserica Soborului Tuturor Sfinţilor
==AdministrationAdministraţie==His Beatitude Prea Fericitul Vladimir, Metropolitan of Kiev and All Ukraine, is the Archimandrite and Abbot of the Lavra since Mitropolit al Kievului şi Întregii Ucraine este arhimandrit şi stareţ al Lavrei din 1992 when he became the Primate of the Ukrainian Orthodox Churchcând a devenit Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ucrainene. Eminenţa Sa Pavel, Arhiepiscop de Vişgorod şi Vicar al Mitropoliei Kievului His Eminence Pavel, Archbishop of Vyshgorod and Vicar of Kiev Metropolia, has been the Superior of the Lavra since a devenit superiorul Lavrei din 1994.
The De asemenea, Lavra is also the site of the este sediul [[Academia şi Seminarul Teologic din Kiev Theological Academy and Seminary]] which revived its activities in care şi-a reînceput activitatea în 1989.
==Legături externe==
*[http://www.lavra.kiev.ua/en/index.php Official Site of Dormition -ul oficial al Lavrei Adormirii Kiev-Pechersk Lavra]*[http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?AddButton=pages\K\Y\KyivanCaveMonastery.htm Encyclopedia of UkraineEnciclopedia Ucrainei]
*[[Wikipedia:Kiev Pechersk Lavra]]
[[Categorie:Mănăstiri]]
[[Categorie:Russian MonasteriesMănăstiri din Rusia]] [[Categorie:Ukrainian MonasteriesMănăstiri din Ucraina]]
[[en:Monastery of the Kiev Caves]]
4.112 modificări