Deschide meniul principal

OrthodoxWiki β

Modificări

Nicolae al Japoniei

36 de octeți șterși, 3 februarie 2017 08:55
m
Actualizare link-uri. Corectare diacritice.
{{Ortodoxiaînjaponia}}Părintele nostru dintre [[sfinţisfinți]] '''Nicolae al Japoniei''', [[Întocmai cu Apostolii|Întocmai cu Apostolii]] ([[1 august]], 1836 – [[3 februarie]], 1912), a răspândit ortodoxia în Japonia. El a fost trimis ca [[misionar]] în Japonia de către [[Biserica Ortodoxă Rusă]]. El a predicat fără odihnă printre japonezi şi și a înfiinţat înființat acolo [[Biserica Ortodoxă a Japoniei]]. [[prăznuirePraznic|Prăznuirea]] sa se ţine în ține la [[3 februarie]].
==Începuturi==
[[Image:nj3.jpg|thumb|left|Sfântul Nicolae, [[Întocmai cu Apostolii|întocmai cu apostolii]] şi și [[luminătorTitlurile sfinților|luminătorul]]ul Japoniei]] Nicolae s-a născut în oraşul orașul Berezovsky, districtul Volsk, din provincia Smolensk şi și a fost botezat Ivan Kasatkin. Acolo, tatăl său slujea ca [[diacon]]. La vârsta de cinci ani mama sa a murit. Familia diaconului era numeroasă şi și foarte săracă. În ciuda acestei situaţiisituații, tânărul Ivan a fost trimis la Şcoala Școala [[teologie|Teologică]] din Belsk iar mai târziu la [[Seminar]]ul Teologic din Smolensk.
În 1857, Ivan, unul dintre cei mai buni studenţistudenți, a fost trimis să studieze la Academia Teologică din St. Petersburg, unde a demonstrat un talent remarcabil. Când Ivan se apropia de terminarea studiilor, misiunea sa viitoare să predice [[Introducere în Creştinismul Creștinismul Ortodox|credinţa credința ortodoxă]] în Japonia i-a fost revelată de către Providenţa Providența Divină.
Consulul rus în Japonia a trimis o solicitare către [[Sfântul Sinod]] (ulterior transmisă Academiei) cerând un preot "care „care să fie util atât ca ghid spiritual cât şi și ca profesor şi și a cărui viaţă viață particulară să dea un bun exemplu despre clerul nostru nu numai japonezilor ci şi și străinilor." El a scris o petiţie petiție [[Episcop]]ului Nectarius, [[rector]]ul, cerându-i să-l declare absolvent şi și să-l repartizeze la Consulatul Rus din Japonia.
În [[24 iunie]] 1860, Episcopul Nectarius l-a tuns în monahism pe Ivan Kasatkin cu numele de Nicolae în biserica academică a celor [[Cei Doisprezece ApostoliApostol#Cei_12_Apostoli|Doisprezece Apostoli]]. În La [[29 iunie]], sărbătoarea Sfinţilor Sfinților Apostoli [[Apostolul Petru|Petru]] şi și [[Apostolul Pavel|Pavel]], [[călugăr]]ul Nicolae a fost [[hirotonireHirotonie|hirotonit]] [[Diacon|ierodiacon]], iar în la [[30 iunie]], când au fost sărbătorită [[Sobor|sinaxa]] celor Doisprezece Apostoli, el a devenit [[ieromonah]].
Sunt remarcabile cuvintele rostite de episcop la binecuvântarea noii misiuni a tânărului monah: "Va „Va trebui să-ţi trăieşti ți trăiești [[ascetismAsceza|viaţa viața monahală]] în afara [[mănăstire|mănăstirii]]. Va trebui să-ţi părăseşti ți părăsești patria şi și să-L slujeşti slujești pe Dumnezeu într-o ţară țară neprietenoasă şi și necredincioasă. Odată cu crucea ascetismului trebuie să-ţi ți iei şi și traista de călugăr, alături de valorile monastice va trebui să te înhami şi și la o misiune apostolică."
==Primii ani în Japonia==
În iunie 1860, ieromonahul Nicolae şiși-a stabilit ca viitor sediu oraşul orașul Hakodate, luând cu el în lunga călătorie [[icoană|icoana]] [[TheotokosMaica Domnului|Maicii Domnului]] din Smolensk. În drumul său spre Japonia, el s-a întâlnit cu renumitul episcop al [[Biserica Ortodoxă Rusă|Bisericii Rusiei]], Sfântul [[Innocent Inochentie de Alaska|InnocentInochentie]] (Popov-Veniaminov), [[Arhiepiscop]] de Kamchatka, Kurile Insulele Aleutiane (mai târziu Mitropolit de Moscova), supranumit apostol al Americii şi și Siberiei. În Nikolaevsk-on-Amur, el a învăţat învățat din experienţele experiențele călugărilor misionari tot ceea ce era necesar pentru buna desfăşurare desfășurare a activităţii activității sale apostolice "chiar „chiar până la capătul pământului"pământului”.
În La [[2 iulie]] 1861 Nicolae a ajuns la Hakodate. La prima vedere părea aproape imposibil să predice [[Evanghelie|Evanghelia]] în Japonia. după După spusele Părintelui Nicolae, "japonezii „japonezii acelor vremuri îi considerau pe străini nişte niște bestii şi și considerau creştinismul creștinismul ca fiind o biserică viciată, de care puteau aparţine aparține doar vrăjitorii şi și criminalii dovediţi"dovediți”. I-au trebuit lui însuţi însuși opt ani pentru ca să se familiarizeze cu ţarațara, cu oamenii şi și cu limba, şi cu obiceiurile şi și cu tradiţiile tradițiile celor cărora trebuia să le predice.
Nicolae a învăţat învățat limba şi și cultura japoneză cu mare râvnă. În special după întâlnirea cu Arhiepiscopul Innocent (Veniaminov) Inochentie în septembrie 1861 în Hakodate, motivaţia motivația sa pare că s-a întărit. În Japonia, tânărul Nicolae a încercat să-şi și păstreze abilităţile abilitățile pentru limbi vestice şi și citea cărţi cărți în limbi străine. Innocent Inochentie l-a găsit citind cărţi cărți vestice în cele din urmă şi și l-a certat. După spusele lui InnocentInochentie, toate eforturile lui Nicolae trebuiau să se îndrepte spre învăţarea învățarea limbii, culturii şi și istoriei japoneze astfel încât el să fie capabil să facă o traducere corectă a Scripturii în japoneză. Nicolae a fost puternic impresionat de cuvintele arhiepiscopului Innocent şi Inochentie și le-a urmat supus.
[[Ieromonah]]ul Nicolae frecventa adunări populare cu scopul de a-i asculta pe povestitorii ambulanţi şi ambulanți și pe predicatorii budiştibudiști. În 1868, Părintele Nicolae era deja un maestru al vorbirii în limba japoneză. Cunoştinţele Cunoștințele lui despre istoria Japoniei erau mai profunde decât cele ale multor japonezi. În acelaşi același timp, el a învăţatînvățat, de asemenea, şi și limba engleză care era pe cale să devină o limbă de circulaţie circulație mondială. Pe vremea aceea, congregaţia congregația părintelui Nicolae număra douăzeci de bărbaţi şi bărbați și femei.
Spre sfârşitul sfârșitul anului 1869, ieromonahul Nicolae a mers la St. Petersburg pentru ca să raporteze Sinodului rezultatele muncii sale. S-a luat decizia de "înfiinţare „înființare a unei Misiuni Ecleziastice Ruse speciale care să predice cuvântul lui Dumnezeu printre [[păgânism|păgâni]]." Părintele Nicolae a fost ridicat la rangul de [[arhimandrit]] şi și numit şef șef al acestei misiuni.
După reîntoarcerea în Japonia, viitorul [[episcop]] şiși-a lăsat congregaţia congregația pe seama ieromonahului [[Anatoli TikhaiAnatolie Tihai|AnatoliAnatolie]], noul său ajutor şi și a mutat centrul misionar la Tokyo.
În 1871, au început în Japonia persecuţiile persecuțiile împotriva creştinilorcreștinilor, care i-au afectat pe mulţimulți, inclusiv pe [[Paul Sawabe]], primul japonez ortodox, care mai târziu va deveni un preot misionar vestit.
==Întemeierea şi și dezvoltarea misiunii==Înainte de 1873 persecuţiile persecuțiile s-au diminuat puţin şi puțin și a devenit posibilă propovăduirea creştinismuluicreștinismului. În acelaşi același an, arhimandritul Nicolae a început să zidească o biserică şi și o şcoală școală pentru cincizeci de persoane în Tokyo, urmată de o şcoală școală teologică, care a fost transformată în [[Seminarul Ortodox din Tokyo(Tokyo, Japonia)|seminar]] în 1878.
În 1874, Pre Sfinţitul Sfințitul Paul, Episcop de Kamchatka, a sosit în Tokyo pentru a hirotonii candidaţii hirotoni candidații locali propuşi propuși de Arhimandritul Nicolae. În acea vreme, existau patru şcoli școli în Tokyo: o şcoală școală de catehism, un seminar, o şcoală școală de fete şi și o şcoală școală de preoţipreoți; şi și două şcoli școli în Hakodate, una pentru băieţi şi băieți și una pentru fete.
Spre sfârşitul sfârșitul anului 1877, Misiunea a început să publice un magazin, "Mesagerul Bisericii" „Mesagerul Bisericii” cu o apariţie apariție periodică. În 1878, erau 4115 Creştini creștini în Japonia. În cultul public şi educaţia comunităţii și educația comunității locale se folosea limba locală. Tot în limba locală a fost iniţiată inițiată publicarea de cărţi cărți despre spiritualitate şi și etică.
[[Image:nj1.jpg|thumb|right|Episcopul Nicolae]]
În 1880, Sfântul Sinod a decis să crească personalul misiunii şi și să-l ridice pe păstorul ei, Arhimandritul Nicolae la rangul de episcop. În La [[30 Martiemartie]] 1880, Arhimandritul Nicolae a fost hirotonit episcopde episcop de Tokyo în [[catedralăCatedrală|Catedrala]] Sfintei Treimi de la [[Lavră|Lavra]] [[Alexander NevskyAlexandru Nevski]]. Episcopul scria mai târziu: "În „În timpul sfintei taine a [[hirotonireHirotonie|hirotonirii]], sentimentele îl copleşesc copleșesc pe om împotriva voinţei voinței lui, ochii i se umezesc, sufletul este stingherit. Fiinţa Ființa sa interioară se transformă pe măsură ce [[ierarh]]ii îşi își pun mâna dreaptă peste capul lui. Se ridică o persoană total diferită de cea care a îngenunchiat în faţa fața sfântului [[altar]]".
De atunci, Episcopul Nicolae şiși-a continuat munca apostolică cu şi și mai mult zel. El a terminat în 1891 construirea [[Catedrala Sfintei Învieri(Tokyo, Japonia)|Catedralei Sfintei Învieri]], apoi a început traducerea cărţilor cărților liturgice şi și a compus un "Dicţionar „Dicționar Teologic Ortodox" Ortodox” în japoneză. El acorda o mare atenţie atenție numeroaselor comunităţi comunități ortodoxe.
Războiul Ruso-Japonez din 1905, totuşitotuși, s-a dovedit a fi o perioadă de mari încercări pentru Sfântul Nicolae şi și turma sa. El a rezistat acestor încercări cu multă onoare, marea surpriză a japonezilor. El a găsit o cale pentru ajutorarea prizonierilor de război ruşi ruși care se găseau într-o situaţie situație dificilă. Ca recunoaştere recunoaștere pentru meritele sale fără precedent, el a fost ridicat la rangul de arhiepiscop.
În 1911, după cincizeci de ani de activitate misionară a Sfântului Nicolae, [[Biserica Ortodoxă a Japoniei]] număra 266 de comunităţicomunități, formate din 33017 ortodocşi ortodocși [[laicLaicat|laici]]i, un arhiepiscop, 35 de preoţipreoți, şase șase diaconi, 14 profesori de muzică şi și 116 catehişticatehiști.
[[Image:nj2.jpg|left|Sfântul Nicolae]]
Prin întreaga sa viaţăviață, Sfântul Nicolae a dat un exemplu de călăuză spirituală deplin devotată misiunii sale. El a fost un om de o inepuizabilă energie, deplin implicat şi și de o remarcabilă eficienţăeficiență. El spunea o dată odată: "Consider „Consider că este nepotrivit pentru un misionar să se pensioneze, în afară de situaţia situația când el este total indisponibil lucrării sale. Nu am îmbrăcat niciodată o 'cămaşă 'cămașă de interior'', nici măcar în vis. Mai bine mor acolo unde mă trimite Providenţa Providența Divină să ar şi și să semăn."
[[Image:StNicholasJapanGrave.jpg|thumb|right|175pxl|Mormântul Sfântului Nicolae de Japonia în Cimitirul Yanaka, Tokyo, Japonia]]
Aceste cuvinte reflectă pe deplin natura sa umană. Viaţa Viața lui personală a fost aceea a unui [[ascetism|ascet]]. El nu a încercat niciodată să facă vreun fel de faptă vitejească specială, în schimb şiși-a predat întregul suflet în mâinile Domnului. Viaţa Viața lui a fost marcată de greutăţi şi greutăți și voluntariat, uitare de sine şi și extenuare şi , de slăbiciunile unui bătrân. Cu toate acestea, viaţa viața sfântului a fost o manifestare limpede a succesului în depăşirea depășirea acestor greutăţi greutăți pentru împlinirea poruncilor lui [[Iisus Hristos|Hristos]], arătate lumii întregi.
În La [[3 februarie]] 1912, Arhiepiscopul Nicolae, luminătorul Japoniei, a adormit în pacea Domnului la vârsta de 75 de ani, fiind succedat de asistentul său, viitorul Mitropolit [[Sergius Serghie (TikhomirovTihomirov) de Japonia|Serghie (Tihomirov)]]. În La [[10 aprilie]] 1970, Biserica Rusiei, păstorită de [[PatriarhuPatriarh]]l ul [[Alexei I (SimanskySimanski) de Moscowal Moscovei|Alexis Alexei I]] al Moscovei şi și al întregii Rusia a hotărât să-l glorifice pe Arhiepiscopul Nicolae numindu-l [[Întocmai cu Apostolii]]. Printre ortodocşiortodocși, în Japonia în special, Sfântul Nicolae este în prezent venerat ca om de mare sfinţenie şi sfințenie și un intermediar în relaţia relația cu [[Sfânta Treime|Dumnezeu]].
==Citate==
''„Japonezii ne bat, toate popoarele ne urăsc, se vede că Domnul Dumnezeu îşi își revarsă Mânia Sa asupra noastră. Dar cum să fie altfel? Pentru ce să fim iubiţi şi jeliţiiubiți și jeliți? Nobilimea noastră s-a pervertit sute de ani cu iobăgia şi și a devenit perversă până în măduva oaselor. Poporul simplu a fost apăsat sute de ani de aceeaşi aceeași stare a iobăgiei şi și s-a făcut ignorant şi și grosolan până în ultimul hal; clasa slujbaşilor şi funcţionărimea slujbașilor și funcționărimea a trăit din luarea de mită şi și prădarea banului public, încât astăzi avem pe un capăt şi și pe toate treptele funcţionăreşti funcționărești cea mai neruşinată nerușinată prădare a banului public peste tot unde se poate fura. Clasa de sus – o colecţie colecție de imitatori şi și adoratori ba ai FranţeiFranței, ba ai Angliei, ba ai Germaniei şi și a tot ceea ce este de peste hotare; preoţimeapreoțimea, apăsată de sărăcie abia de menţine menține cateheza, – îi mai arde ei de cultivarea idealurilor creştine şi creștine și de iluminarea altora prin ea însăşiînsăși?… Şi ... Și cu toate acestea noi avem cea mai bună părere despre noi înşineînșine: doar noi suntem creştini adevăraţicreștini adevărați, doar la noi există un învăţământ învățământ adevărat, iar alţii alții stau în întuneric şi și putrezire; iar de puternici suntem într-atât încât ceilalţi ceilalți ar încăpea într-o căciulă de-a noastră… noastră... Dar nu-i aşaașa, căci nu în zadar s-au prăbuşit prăbușit peste Rusia nenorocirile de azi – ea însăşi şi însăși și le-a atras pe cap. Doamne Dumnezeule, fă ca acestea să fie doar toiagul pedepsitor al Iubirii Tale! Nu lăsa, Doamne, ca până la urmă să se neorânduiasă săracă Patria mea. CruţCruț-o şi și apăr-o, Doamne!”''
''„Chinuit e sufletul meu pentru Patria pe care clasa guvernantă o face să fie proastă şi și fără de cinste.”''
''„...un slujitor al lui Hristos se cuvine a fi întotdeauna liniştitliniștit, plin de bucurie şi și de viaţăviață...”''
==Imn==
[[Tropar]] (Glasul 4)
:Sfinte Nicolae, [[LuminătorTitlurile sfinților|Luminătorul]]ul Japoniei,:Tu împarţi împarți slava şi și tronul cu [[Apostol]]ii::Eşti Ești un slujitor înţelept şi înțelept și plin de credinţă credință al lui [[Iisus Hristos|Hristos]],
:Un templu ales al Duhului Sfânt,
:Un vas debordând de dragostea lui Hristos.
:Ierarhe [[Întocmai cu Apostolii]],
:Roagă-te către [[Sfânta Treime|Treimea]]a de viaţă viață făcătoare:Pentru turma ta şi și pentru lumea întreagă.
{{start box}}
{{succesiune|
înainte=—|
titlu=[[Biserica Ortodoxă a Japoniei|Arhiepiscopia de Tokyo]]|
ani=1880-1912|
după=[[Sergius Serghie (TikomirovTihomirov) al Japonieide Japonia|Sergius Serghie (TikomirovTihomirov)]]}}
{{end box}}
==Legături externe==
*[http://ocafs.oca.org/FeastSaintsViewer.asp?FSID=100419 Sfântul Nicolae, Întocmai cu Apostolii şi și Arhiepiscop al Japoniei] ([[OCA]])*[http://www.roca.org/OA/113-114/113e.htm "Iluminarea „Iluminarea Japoniei, Binecuvântatul Nicolae Kasatkin"Kasatkin”] de [[Preoteasa]] Doreen Bartholomew. ''Orthodox America'', Issue 113-114, Vol XII, No. 5-6, Jan-Feb, 1992.
*[http://www.roca.org/OA/17/17e.htm " Iluminarea Japoniei, Binecuvântatul Nicolae Kasatkin "] de [[Matushka]] Naomi Takahashi. ''Orthodox America'', Issue 17, Vol II, No.7, February, 1982.
*[http://www.orthodox.clara.net/mission_lecture.htm "Misiunea Creştină Ortodoxă"] o cuvântare de Părintele Gregory Hallam *[http://www.orthodox-jp.com/maria/English-index.htm Biserica Ortodoxă Cântă în Japonia], de Matushka Maria J. Matsushima şi și dirijorul corului.*[http://www.comeandseeicons.com/n/phm16.htm Icoana Sfântului Nicolae al Japoniei]
[[Categorie:Episcopi]]
1.048 de modificări