Modificări

Salt la: navigare, căutare

Acatistul Sfântului Ioan Iacob de la Neamț

Nicio modificare în dimensiune, 22 septembrie 2014 09:29
Diacritice noi
[[Ioan Iacob Hozevitul|Ioan Iacob de la NeamţNeamț]] sau Hozevitul, Sfânt [[Preacuvios]] Părinte, [[prăznuire]] la [[5 august]]
În numele Tatălui şi și al Fiului şi și al Sfântului Duh, Amin. Slavă Ţie Ție Dumnezeul nostru, Slavă ŢieȚie! Împărate Ceresc, ... . Sfinte Dumnezeule, ... . (de trei ori). Slavă ... Şi Și acum ... . Amin! Preasfântă Treime, ... . Doamne miluieştemiluiește, (de trei ori), Slavă ... Şi Și acum ... . Amin! Tatăl nostru, ... . Amin. Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştriSfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieştemiluiește-ne pe noi. Amin! MiluieşteMiluiește-ne pe noi, Doamne, miluieştemiluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem ŢieȚie, ca Unui Stăpân, noi păcătoşii păcătoșii robii Tăi, miluieştemiluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui şi și Fiului şi și Sfântului Duh.Doamne, miluieştemiluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi și acum ca un milostiv, şi și ne izbăveşte izbăvește pe noi de vrăjmaşii noştrivrăjmașii noștri, că Tu eşti ești Dumnezeul nostru, şi și noi suntem poporul Tău, toţi toți lucrul mâinilor Tale şi și Numele Tău chemăm.Şi Și acum şi și pururea şi și în vecii vecilor. Amin. Uşa Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu eşti ești mântuirea neamului creştinesccreștinesc. Doamne miluieşte miluiește (de 12 ori). Slavă ... Şi Și acum ... Amin.
'''Troparul:'''
Pe tine, Părinte, te cinstim, căci lăsând lumea şi și patria ta, ai luat Crucea, urmând lui Hristos, şi și în Valea Iordanului, în peşteră peșteră pustnicească, la Hozeva nevoindu-te, te-ai mutat la Cel dorit. Pentru aceasta împreună cu îngerii se bucură, Preacuvioase Părinte Ioane, duhul tău.
'''Condacul 1:'''
AdunaţiAdunați-vă toţi toți iubitorii de Hristos, din Biserica Lui cea dreptmăritoare, la pomenirea Cuviosului Ioan Românul, care în Sfânta Mănăstire a Neamţului Neamțului a fost călugărit şi și în Sfânta Mănăstire Hozeva, din Ţara Țara Sfântă, de Dumnezeu a fost proslăvit. Cu credinţă şi credință și cu evlavie să-l cinstim şi aşa și așa să-i cântăm: Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viaţa viața ta marilor cuvioşi cuvioși ai urmat!
'''Icosul 1:'''
Îngerească viaţă viață din copilărie dorind, de la fericita sa bunică credinţa credința a învăţat şi învățat și la toată fapta bună s-a deprins, pentru care şi și noi, smeriţiismeriții, cu laude îl cinstim aşaașa:Bucură-te, mlădiţă mlădiță crescută din buciumul Hristos;
Bucură-te, că la vremea cuvenită, multora ai fost de folos;
Bucură-te, că la şcoala școala din Crăiniceni ai fost dat spre învăţăturăînvățătură;Bucură-te, că şi și acolo ai avut o purtare bună;Bucură-te, că de jocurile copilăreşti şi tinereşti copilărești și tinerești pururea ai fugit;
Bucură-te, că din copilărie obiceiurile cele bune ai iubit;
Bucură-te, că în sărbători şi și duminici Sfintele Scripturi le citeai;
Bucură-te, că prin aceasta pe bunica ta o bucurai;
Bucură-te, că prin aceste citiri foarte pe ea o foloseai;
Bucură-te, că fericita ta bunică de mic dreapta credinţă credință te-a învăţatînvățat;Bucură-te, că ea auzindu-te citind prin sfintele cărţicărți, foarte se bucura;Bucură-te, că şi și pe alţi creştini alți creștini cu citirea Sfintelor Scripturi i-ai luminat;Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viaţa viața ta marilor cuvioşi cuvioși ai urmat!
'''Condacul al 2-lea:'''
Sfaturile fericitei tale bunici, care de la vârsta de şase șase luni te-a crescut şi și dreapta credinţă credință te-a învăţatînvățat, foarte cu evlavie le-ai primit şi și după ce ai crescut, aducându-ţi ți aminte cu mare evlavie de sfaturile ei, în sfintele tale rugăciuni o pomeneai şi și cu mulţumire mulțumire lui Dumnezeu cântai: Aliluia!
'''Icosul al 2-lea:'''
Când aveai zece ani, fericita ta bunică s-a mutat către Dumnezeu şi și tu ai rămas în grija unchiului tău şiși, fiindcă ai terminat cu premiu clasele primare, unchiul tău, Alecu Iacob, te-a dat la gimnaziu şi și apoi la liceu. Iar noi, pentru luminata ta minte, te lăudăm:Bucură-te, că în şcolile școlile ce ai urmat, unul dintre cei mai buni ai fost;
Bucură-te, că prin purtarea ta cea bună, multora ai fost de folos;
Bucură-te, că în toată vremea vieţii vieții tale, blând şi și credincios ai fost;Bucură-te, că prin calităţile calitățile tale multora ai fost de folos;Bucură-te, că în duminici şi și sărbători nelipsit de la biserică erai;Bucură-te, că de distracţii şi distracții și obiceiuri lumeşti lumești foarte te fereai;Bucură-te, că prietenie cu cei evlavioşi evlavioși aveai;
Bucură-te, că în inima ta focul dragostei de Hristos pururea îl aveai;
Bucură-te, că în timpul liber cu citirea sfintelor cărţi cărți zăboveai;Bucură-te, că frumuseţile frumusețile naturii foarte le iubeai;
Bucură-te, că de cântecul păsărilor din livezi te mângâiai;
Bucură-te, că văzând frumuseţile frumusețile naturii, pe Dumnezeu lăudai;Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viaţa viața ta marilor cuvioşi cuvioși ai urmat!
'''Condacul al 3-lea:'''
După terminarea liceului de la CernăuţiCernăuți, bun povăţuitor povățuitor pe arhimandritul Eugen Laiu ai câştigatcâștigat, care stareţului starețului Sfintei Mănăstiri Neamţu Neamțu te-a recomandat, unde cu mare evlavie ai venit şi și lui Dumnezeu din inimă ai mulţumitmulțumit, cântând: Aliluia!
'''Icosul al 3-lea:'''
Episcopul Nicodim Munteanu, stareţul starețul Sfintei Mănăstiri NeamţuNeamțu, cu toată bunăvoinţa bunăvoința te-a primit şi și la ascultarea îngrijirii de bolnavi te-a rânduit. Iar tu cu mare dragoste ascultarea ai primit-o, pentru care şi și noi nevrednicii, te lăudăm:Bucură-te, că ascultarea ta la bolniţa bolnița multora a fost de folos;
Bucură-te, că bolnavilor le slujeai cu dragostea lui Hristos;
Bucură-te, că acolo la bolniţă bolniță peste un părinte duhovnicesc ai dat;Bucură-te, că multe lucruri bune de la el ai învăţatînvățat;
Bucură-te, că acest părinte duhovnicesc Iov Burlacu se numea;
Bucură-te, că acest părinte duhovnicesc ţie ție de folos ţiți-a fost;
Bucură-te, că după câteva luni rasoforia ai primit;
Bucură-te, că după aceasta la biblioteca sfintei mănăstiri ai fost rânduit;
Bucură-te, că acolo multe cărţi cărți sfinte ai citit;
Bucură-te, că din acea vreme cu arhimandritul Claudiu Derebreanu te-ai întâlnit;
Bucură-te, că şi și la bibliotecă fiind, de îngrijirea bolnavilor n-ai uitat;Bucură-te, că şi și la pravila bisericii totdeauna te-ai aflat;Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viaţa viața ta marilor cuvioşi cuvioși ai urmat!
'''Condacul al 4-lea:'''
Când te pregăteai de plecare la Mormântul Domnului ai fost luat în armată, şi și acolo la îngrijirea bolnavilor ai fost rânduit, pentru care din toată inima lui Dumnezeu ai mulţumitmulțumit, cântând: Aliluia!
'''Icosul al 4-lea:'''
Când ai fost eliberat din armată, te-ai întors la obştea obștea Sfintei Mănăstiri NeamţuNeamțu, unde ţi ți s-a dat iarăşi iarăși ascultarea la bibliotecă; pentru care şi și noi te cinstim:Bucură-te, fiule al ascultării şi și următorul lui Hristos;Bucură-te, că şi și acolo multora ai fost de folos;
Bucură-te, că la ascultare cu mintea la Hristos priveai;
Bucură-te, că din inimă lui Hristos te rugai;
Bucură-te, că prin ascultare smerenia ai câştigatcâștigat;Bucură-te, că prin ascultare şi și smerenie către desăvârşire desăvârșire ai alergat;Bucură-te, că şi și profesor la şcoala școala monahală ai fost rânduit;Bucură-te, că şi și acolo cu pilda vieţii vieții pe toţi toți i-ai folosit;Bucură-te, că prin faptele tale cele bune mai mult decât prin cuvinte pe elevi i-ai învăţatînvățat;Bucură-te, că blândeţeblândețe, smerenie şi și dragoste faţă față de elevi aveai;Bucură-te, că toată fapta bună cu pilda vieţii vieții pe toţi toți i-ai învăţatînvățat;Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viaţa viața ta marilor cuvioşi cuvioși ai urmat!
'''Condacul al 5-lea:'''
În Miercurea Sfintelor Patimi chipul îngeresc al călugăriei l-ai primit şi și numele marelui Prooroc Ioan Botezătorul ţi ți s-a dat şi și pentru buna rânduială a lui Dumnezeu ai mulţumit şi mulțumit și din inimă ai cântat: Aliluia!
'''Icosul al 5-lea:'''
Fost-ai vizitat la Sfânta Mănăstire Neamţu Neamțu de prietenul tău din Crăiniceni, preotul Gheorghe Lazăr, căruia i-ai spus hotărârea ta de a pleca în Ţara Țara Sfântă pentru toată viaţaviața. Pentru această sfântă hotărâre, noi nevrednicii, te lăudăm:
Bucură-te, că hotărâre sfântă ai luat;
Bucură-te, că de Dumnezeu în Ţara Țara Sfântă ai fost chemat;Bucură-te, că Dumnezeu din copilărie te-a ales şi și te-a chemat;Bucură-te, că lui Dumnezeu din copilărie şi și din tinereţe tinerețe ai urmat;
Bucură-te, că ajungând la sfintele locuri, cu mare evlavie te-ai închinat;
Bucură-te, că la mănăstirea Sfântului Sava te-ai închinoviat;
Bucură-te, că acolo mai multe ascultări ai primit;
Bucură-te, că tu cu mare dragoste şi sârguinţă și sârguință le-ai împlinit;
Bucură-te, că pe bolnavii din sfânta mănăstire cu mare dragoste i-ai îngrjit;
Bucură-te, că paracliser şi și clopotar ai fost rânduit;Bucură-te, că foarte puţin puțin noaptea dormeai;
Bucură-te, că masă o dată pe zi după-amiaza primeai;
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viaţa viața ta marilor cuvioşi cuvioși ai urmat!
'''Condacul al 6-lea:'''
În Mănăstirea Sfântului Sava în scurtă vreme limba greacă ai învăţat şi învățat și multe din cărţile Sfinţilor Părinţi cărțile Sfinților Părinți ai citit, apoi ca îngrijitor al bolnavilor ai fost rânduit şi și cu mare dragoste i-ai îngrijit şi și lui Dumnezeu din toată inima cântai: Aliluia!
'''Icosul al 6-lea:'''
Fost-ai în primejdie de moarte, Cuvioase Părinte Ioane, fiind atacat în Valea Cedrilor de nişte hoţiniște hoți. Din mila şi și ajutorul lui Dumnezeu te-au scăpat cu viaţăviață, pentru care şi și noi, nevrednicii, mulţumim mulțumim lui Dumnezeu, Care te-a ocrotit, şi și zicem aşaașa:
Bucură-te, că îndurarea lui Dumnezeu din primejdie de moarte te-a salvat;
Bucură-te, că de moarte năpraznică ai scăpat;
Bucură-te, că de multe ori şi și bolnav erai;
Bucură-te, că în toate ajutorul lui Dumnezeu îl cereai;
Bucură-te, că la linişte şi liniște și la pustie te-ai gândit;Bucură-te, că luând blagoslovenie de la duhovnicul tău în pustia Tumran te-ai liniştitliniștit;Bucură-te, că de acolo în peştera peștera Calomona ai plecat;
Bucură-te, că acolo pe ucenicul Ioanichie ai dobândit;
Bucură-te, că acolo un an şi și jumătate ai sihăstrit;Bucură-te, că în această peşteră peșteră Acatistul Maici Domnului în limba greacă l-ai tradus;
Bucură-te, că bolile pe tine aproape te-au distrus;
Bucură-te, că de acolo în vremea războiului ai plecat;
Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viaţa viața ta marilor cuvioşi cuvioși ai urmat!
'''Condacul al 7-lea:'''
Din lagărul englez te-ai dus din nou la Mănăstirea Sfântului Sava, fiind iarăşi iarăși paraclisier şi și îngrijitor de bolnavi, pe care cu mare dragoste şi și milă i-ai îngrijit şi și pentru toate muţumind muțumind lui Dumnezeu, din inimă Îi cântai: Aliluia!
'''Icosul al 7-lea:'''
Cu înalta binecuvântare a patriarhului Ierusalimului, precum şi și a patriarhului Nicodim al Bisericii Ortodoxe Române, ai fost hirotonit preot de Preasfinţiul Preasfințiul Victorin Ursache; pentru care şi și noi nevrednicii cu laude te cinstim:Bucură-te, că numai de ascultare preoţia preoția ai primit;
Bucură-te, că după aceea egumen la schitul românesc de la Iordan ai fost rânduit;
Bucură-te, că şi și acolo multe lipsuri aveai;
Bucură-te, că din mila unui credincios hrană primeai;
Bucură-te, că acolo cinci ani ai stăreţitstărețit;
Bucură-te, că după aceasta în pustia Hozeva cu ucenicul tău Ioanichie te-ai retras;
Bucură-te, că acolo în Peştera Peștera Sfânta Ana ai rămas;Bucură-te, că acolo şapte șapte ani te-ai nevoit;Bucură-te, că acolo program de scris ţiți-ai rânduit;Bucură-te, că acolo multe traduceri în româneşte românește din cărţile Sfinţilor Părinţi cărțile Sfinților Părinți ai făcut;Bucură-te, că şi și în această sfântă peşteră peșteră multe nevoinţe nevoințe ai răbdat;Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viaţa viața ta marilor cuvioşi cuvioși ai urmat!
'''Condacul al 8-lea:'''
Trăind în mare sărăcie, căldura soarelui răbdând şi și umezeala peşterii peșterii suferind, toată noaptea în rugăciuni şi și mătănii o petreceai şi și din inimă, cu lacrimi, lui Dumnezeu cântai: Aliluia!
'''Icosul al 8-lea:'''
Odată pe zi hrană primeai, cu pesmeţi şi pesmeți și cu smochine te hrăneai, în sărbătorile mari Sfânta Liturghie în Peştera Peștera Sfintei Ana o săvârşeai şi săvârșeai și acolo cu Preacuratele Taine te împărtăşeaiîmpărtășeai. Pentru care şi și noi, nevrednicii, cinstind viaţa viața ta cea pustnicească, te lăudăm, zicând:
Bucură-te, că o dată pe zi hrană primeai;
Bucură-te, că acolo în peşteră peșteră petrecând, cu gândul la cele cereşti cerești pururea erai;Bucură-te, că în peştera peștera ta foarte rar pe cineva primeai;Bucură-te, că faţă față de dreapta credinţă credință mare râvnă aveai;Bucură-te, că pe cei ce veneau la tine, pururea frica de Dumnezeu îi învăţaiînvățai;Bucură-te, că celor ce veneau la tine din scrierile Sfinţilor Părinţi Sfinților Părinți le citeai;Bucură-te, că de mila şi și dragostea Mântuitorului către oameni totdeauna vorbeai;Bucură-te, că de înfricoşatele înfricoșatele Patimi ale Domnului le aminteai;Bucură-te, că de ceasul morţii morții aminte le aduceai;
Bucură-te, că la citirea Psaltirii zăboveai;
Bucură-te, că citirea dumnezeieştilor dumnezeieștilor Scripturi ca pe o hrană duhovnicească o aveai;Bucură-te, că în toate faptele bune sfinţilor Părinţi sfinților Părinți te asemănai;Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viaţa viața ta marilor cuvioşi cuvioși ai urmat!
'''Condacul al 9-lea:'''
Voind Preaînduratul şi și Preamilostivului Dumnezeu să te cheme la Sine, o boală grea ţiți-a trimis, iar tu, cunoscând că ţiți-a venit ceasul plecării din această lume, cu Sfintele şi și Preacuratele Taine te-ai împărtăşit şi împărtășit și din adâncul inimii tale ai chemat mila lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!
'''Icosul al 9-lea:'''
Auzind de adormirea ta stareţul starețul Sfintei Mănăstiri Hozeva, Preacuviosul Amfilohie, a venit cu câţiva câțiva călugări şi și cele spre înmormântarea ta au rânduit, cântând aşaașa:Bucură-te, ostaşul ostașul lui Hristos cel adevărat;Bucură-te, că lupta cea bună o ai săvârşitsăvârșit;Bucură-te, că şi și călătoria ta spre cer acum s-a terminat;Bucură-te, că de la Dumnezeu cununa biruinţei biruinței ai luat;
Bucură-te, sluga lui Hristos care bine te-ai nevoit;
Bucură-te, că nevoinţele nevoințele tale acum au luat sfârşitsfârșit;Bucură-te, că stareţul starețul Amfilohie slujba înmormântării a început;
Bucură-te, că o mare minune s-a făcut;
Bucură-te, că păsărele în cârduri au venit;
Bucură-te, că ele cu glasuri jalnice lângă sicriul tău ciripeau;
Bucură-te, că păsărelele după tine plângeau;
Bucură-te, că în viaţa viața ta pe ele le-ai ajutat;Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viaţa viața ta marilor cuvioşi cuvioși ai urmat!
'''Condacul al 10-lea:'''
Trimis-a preabunul Dumnezeu la înmormântarea ta mare mulţime mulțime de păsărele care zburau peste capetele celor ce erau acolo şi și băteau din aripi deasupra sicriului tău. Aceasta văzându-le cei adunaţi adunați acolo, au cunoscut minunea şi și lui Dumnezeu cântau: Aliluia!
'''Icosul al 10-lea:'''
Voind Preasfântul Dumnezeu să descopere Sfintele tale moaştemoaște, un arhimandrit grec din America, fost ucenic al tău, a auzit în vis glasul tău, care de trei ori i-a zis: "Dacă vrei să mă vezi, vino până la Peştera Peștera Sfintei Ana, din pustia Iordanului". Acela, neştiind neștiind că te-ai mutat la Domnul, a venit să se închine la Mormântul Domnului, iar de acolo la peştera peștera Sfintei Ana, unde a rugat pe stareţul starețul Amfilohie să-i arate mormântul tău. Luând deci blagoslovenie, au deschis mormântul şiși, văzând toţi toți buna mireasmă care ieşea ieșea din trupul tău, închinându-se, cu mare bucurie au cântat:
Bucură-te, Cuvioase Părinte Ioane, că Dumnezeu pe tine te-a proslăvit;
Bucură-te, că noi tocmai din America la tine am venit;
Bucură-te, că Dumnezeu spre folosul nostru şi și al multora te-a proslăvit;Bucură-te, că de această minune îndată mulţi mulți au auzit;
Bucură-te, că douăzeci de ani după moartea ta Dumnezeu întru nestricăciune te-a păzit;
Bucură-te, că bună mireasmă din sfintele tale moaşte moaște foarte s-a răspândit;
Bucură-te, că nici hainele tale cu nimic nu s-au schimbat;
Bucură-te, că acest lucru pe toţi toți i-a spăimântat;Bucură-te, că mulţi mulți cu lacrimi în ochi către tine se rugau;Bucură-te, că alţii alții cu mare glas pe Dumnezeu lăudau;Bucură-te, că toţi toți de această minune s-au mirat;Bucură-te, că şi și călugării de la Mănăstirea Hozeva s-au spăimântat;Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viaţa viața ta marilor cuvioşi cuvioși ai urmat!
'''Condacul al 11-lea:'''
Adus-a părintele stareţ stareț Amfilohie împreună cu călugării de la Mănăstirea Hozeva sfintele tale moaşte moaște de la Peştera Peștera Sfintei Ana la mănăstirea lor. Pentru această preaslăvită minune au dat slavă Bunului Dumnezeu, cântând: Aliluia!
'''Icosul al 11-lea:'''
AşezatAșezat-au sicriul cu sfintele tale moaşte moaște lângă sicriul Sfântului Gheorghe Hozevitul, ctitorul acestei mănăstiri. Deschizând apoi sicriul şi și văzându-te neatins de stricăciune, au simţit simțit o bună mireasmă şi și cu toţii toții au slăvit pe Dumnezeu, zicând:
Bucură-te, Cuvioase Părinte Ioane, slava monahilor din Mănăstirea Hozeva;
Bucură-te, că sfintele tale moaşte moaște arată desăvârşireadesăvârșirea;Bucură-te, că Dumnezeu, cu darul Său, sfintele tale moaşte moaște le-a împodobit;
Bucură-te, că prin tine, Dumnezeu o minune a secolului nostru a arătat;
Bucură-te, că Dumnezeu pe tine cu nestricăciune te-a încununat;
Bucură-te, mlădiţă mlădiță sfântă din neamul românesc;
Bucură-te, podoaba cinului călugăresc;
Bucură-te, că prin tine cinstirea sfinţilor iarăşi sfinților iarăși se dovedeştedovedește;Bucură-te, că prin tine minunea lui Dumnezeu întru sfinţi sfinți se adevereşteadeverește;Bucură-te, că întru sfinţisfinți, Dumnezeu prin tine minune S-a arătat;Bucură-te, sluga lui Dumnezeu, cu slavă şi și cu cinste încununat;Bucură-te, cu darul şi și cu puterea lui Dumnezeu întru tine s-au arătat;Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viaţa viața ta marilor cuvioşi cuvioși ai urmat!
'''Condacul al 12-lea:'''
Patriarhul Benedict al Ierusalimului, auzind de minunea cu sfintele tale moaştemoaște, a trimis o comisie formată din trei mitropoliţi mitropoliți la Sfânta Mănăstire Hozeva, pentru a le vedea şi și a rândui unde să le aşezeașeze. Făcându-se toate cu buna cuviinţăcuviință, au dat slavă lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!
'''Icosul al 12-lea:'''
ÎnvăţatÎnvățat-ai, Preacuvioase Părinte Ioane, cât ai fost în viaţăviață, pe toţi toți monahii şi creştinii și creștinii care veneau la tine să păstreze cu mare scumpătate dreapta credinţă credință întru Hristos, chiar cu preţul vieţii şi prețul vieții și multe manuscrise ai lăsat de mare folos sufletesc. Pentru care toţi toți cei dreptcredincioşi dreptcredincioși cu mare evlavie te cinstim, zicând:Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care cu viaţa şi viața și cu învăţătura învățătura pe mulţi mulți i-ai luminat;
Bucură-te, a monahilor pildă de urmat;
Bucură-te, că multe suferinţe şi suferințe și boli ai răbdat;Bucură-te, că după douăzeci de ani de la adormirea ta, sfinţenia vieţii sfințenia vieții tale Dumnezeu a arătat;
Bucură-te, făclie duhovnicească în pământ ascunsă;
Bucură-te, făclie în sfeşnicul sfeșnicul Bisericii de Dumnezeu pusă;Bucură-te, că pe mulţi mulți cu cuvântul şi și cu pilda vieţii vieții ai luminat;Bucură-te, că adevărata credinţă credință pe toţi toți i-ai învăţatînvățat;Bucură-te, că acum în ceata sfinţilor sfinților petrecere ai aflat;
Bucură-te, al Bisericii Ortodoxe fiu adevărat;
Bucură-te, ostaş ostaș duhovnicesc al Marelui Împărat;Bucură-te, Preacuvioase Părinte Ioane, care în viata ta marilor cuvioşi cuvioși ai urmat!
'''Condacul al 13-lea:'''
O, preacuvioase Părinte Ioane, care din neamul românesc ai răsărit şi și în ţara țara sfânta Dumnezeu te-a proslăvit, numele marilor Prooroci Ilie şi și Ioan Botezătorul în viaţa viața le-a purtat şi și lor după putinţă putință le-ai urmat. Roagă-te pururea pentru noi, nevrednicii, ca să aflăm milă în ziua judecăţii judecății de apoi şi și împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)Apoi se zice iarăşi iarăși '''Icosul 1:''' ''Îngerească viaţă viață din copilărie dorind...'' şi și '''Condacul 1:''' ''AdunaţiAdunați-vă toţi toți iubitorii de Hristos...'' .
După aceea zicem această rugăciune:
O, Preacuvioase Părinte Ioane, care cu darul lui Dumnezeu din fragedă copilărie ai mers pe calea cea sfântă a desăvârşirii şi desăvârșirii și pentru care Preabunul şi și Preaînduratul Dumnezeu a binevoit să te proslăveşti proslăvești pe pământ şi și în cer, te rugăm, auzi-ne şi și pe noi, nevrednicii şi păcătoşiiși păcătoșii, care îndrăznim să venim cu toată evlavia şi umilinţa și umilința către tine, ca să te rogi Preabunului Dumnezeu, ca şi și nouă să ne ajute cu mila şi și cu îndurările Sale şiși, prin rugăciunile tale, să mergem pe calea cea sfântă a poruncilor Lui şi și din toată inima să ne silim a lucra cele bune spre folosul sufletelor noastre. Fie ca, prin mila şi și îndurarea lui Dumnezeu şi și prin sfintele tale rugăciuni, să avem şi și noi milă şi și îndurare în ceasul morţii morții noastre şi și în ziua Judecăţii Judecății de apoi. Amin.
[[Categorie:Acatiste]]
2.314 modificări

Meniu de navigare