Deschide meniul principal

OrthodoxWiki β

Modificări

Sinodul mitropolitan

4.206 octeți adăugați, 21 mai 2012 14:58
Pagină nouă: '''Sinodul mitropolitan''' este o structură sinodală regională în cadrul unei Biserici Ortodoxe locale. ==În Biserica Ortodoxă Română== Î...
'''Sinodul mitropolitan''' este o [[Sinod|structură sinodală]] regională în cadrul unei [[Biserica Ortodoxă|Biserici Ortodoxe]] locale.

==În Biserica Ortodoxă Română==
În [[Biserica Ortodoxă Română]], organizarea și atribuțiile sinodului mitropolitan sunt precizate de ''Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române'', articolele 111-113, după cum urmează:

Art. 111 - (1) [[Mitropolit]]ul, împreună cu [[arhiepiscop]]ii, [[episcop]]ii, precum și [[Episcop vicar|episcopii-vicari]] și [[Arhiereu vicar|arhiereii-vicari]] de la [[Eparhie|eparhiile]] sufragane alcătuiesc Sinodul mitropolitan.

(2) Sinodul mitropolitan coordonează activitățile comune ale eparhiilor din [[mitropolie]], în limitele înscrise în [[Canoane bisericeşti|Sfintele canoane]], precum și în normele statutare și regulamentare în vigoare.

(3) Sinodul mitropolitan veghează ca pe cuprinsul mitropoliei să fie apărate și promovate credința ortodoxă, unitatea [[liturgică]] și disciplina canonică a clerului și monahilor, precum și întrajutorarea frățească între eparhii.

(4) Sinoadele mitropolitane se pot întruni în ședințe comune pentru a elabora și a aplica planuri de cooperare permanentă la nivel pastoral-misionar, social-filantropic și cultural de interes regional, despre care vor informa [[Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române|Sfântul Sinod]] în scris.

Art. 112 - (1) Sinodul mitropolitan este prezidat de mitropolit, care îl convoacă ori de câte ori este nevoie. În caz de vacanță, prezidează [[Patriarh]]ul sau [[ierarh]]ul desemnat canonic și statutar.

(2) Sinodul mitropolitan ia hotărâri cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți.

(3) Lucrările Sinodului mitropolitan se pregătesc de către personalul [[cler]]ical de conducere, respectiv consilier eparhial și secretar eparhial desemnați de mitropolit, iar hotărârile acestuia se păstrează distinct în arhiva eparhiei de [[scaun]] a mitropolitului, împreună cu procesele-verbale ale ședințelor.

Art. 113 - Pe lângă atribuțiile enumerate mai sus, Sinodul mitropolitan are și următoarele atribuții:

a) propune Sfântului Sinod înființarea de noi eparhii sau modificarea teritorială a celor existente;

b) analizează și avizează solicitările venite de la eparhiile sufragane privind canonizarea de [[sfinți]], proiectele de texte liturgice și [[Icoană|icoane]] pentru cinstirea acestora și înaintează Sfântului Sinod propunerile sale;

c) aprobă tematicile cursurilor pentru obținerea de către personalul clerical a gradelor profesionale: definitiv și gradul II, organizate de instituțiile de învățământ superior din mitropolie, aprobate de Sfântul Sinod;

d) avizează propunerile chiriarhilor eparhiilor sufragane pentru alegerea episcopilor-vicari și arhiereilor-vicari de către Sfântul Sinod;

e) aprobă înființarea, desființarea și transformarea [[Mănăstire|mânăstirilor]] de [[călugăr]]i în mânăstiri de călugărițe sau a mânăstirilor de călugărițe în mânăstiri de călugări, precum și ridicarea [[schit]]urilor la rang de mânăstiri, în condițiile art. 75, alin. (1) din prezentul statut;

f) primește și examinează recursurile clericilor depuși din treapta [[Preot|preoției]] de către un [[consistoriu]] eparhial din cuprinsul mitropoliei;

g) admite sau respinge, în principiu, cererile de recurs, pe baza referatului și propunerilor motivate canonic și juridic ale consilierului administrativ-bisericesc de la centrul mitropolitan;

h) în caz de admitere, în principiu, a recursului, trimite cauza pentru judecare în fond Consistoriului mitropolitan;

i) validează sau invalidează hotărâri ale Adunărilor eparhiale din cuprinsul mitropoliei privind înstrăinarea bunurilor imobile (clădiri sau terenuri) eparhiale;

j) exercită orice alte atribuții date lui prin Sfintele canoane, prin prezentul statut și regulamentele bisericești sau prin hotărâri ale Sfântului Sinod.

==Surse==
*''Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române''

[[Categorie:Eclesiologie]]
[[Categorie:Biserica Ortodoxă Română]]
Birocrați, interwiki, renameuser, Administratori
16.303 modificări