Soteriologie: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(retragere etichetă)
 
(Nu s-au afișat 9 versiuni intermediare efectuate de alți 7 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
+
{{Teologie}}
 
+
'''Mântuirea''' este scopul [[Creștinism]]ului și obiectivul [[ecleziologie|Bisericii]]. Teologia mântuirii este numită '''''soteriologie''''' (din grecescul ''sotêria'', „mântuire/salvare”", și ''logos'', „cuvânt”). Creștinismul ortodox afirmă cu fermitate că [[Dumnezeu]] s-a făcut om pentru ca omul să poată să se facă Dumnezeu. Acest concept al [[îndumnezeire|Îndumnezeirii]], respinge faptul că mântuirea este un rezultat pozitiv la o dilemă juridică, ci este de fapt un proces de vindecare. Ortodoxia consideră înclinarea omului spre [[păcat]] ca un simptom al unei boli care necesită tratament, nu doar o încălcare a legii care necesită o pedeapsă. Una din trăsăturile distincte ale gândirii creștine ortodoxe este aceea că vede mesajul [[Evanghelie]]i nu ca pe un cod de lege ci ca o relație, o legătură. Vorbește despre taina [[Sfânta Treime|Sfintei Treimi]] în termenii unei legături de iubire care există între ei. Să intrăm în această iubire este lucrarea care duce la mântuire.
'''Mântuirea''' is the goal of [[Christianity]], and the purpose of the [[Ecclesiology|Church]]. The theology of salvation is called '''''soteriology'''''. Orthodox Christianity strongly believes that [[God]] became man, so that man may become like God. This concept of [[theosis]], rejects that salvation is a positive result to a legalistic dilemma, but a healing process. Orthodoxy views our inclination  to [[sin]] as a symptom of a malady that needs treatment, not just a transgression that requires retribution. One of the distinctive characteristics of Orthodox Christian thinking is that it sees the [[Gospel]] message not as law, but as relationship. It speaks of the mystery of the [[Holy Trinity]] in terms of the relationship of love that exists among them. To join in  that love is the work that will lead to salvation.  
 
  
 
==Istoria mântuirii==
 
==Istoria mântuirii==
  
===Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul şi asemănarea Sa===
+
===Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea Sa===
Man, according to the scriptures, is created in the "likeness" and "image" of God (Gen 1:26-27).  
+
După scripturi, omul este făcut după "asemănarea" și "chipul" lui Dumnezeu (Gen 1:26-27).
  
To be like God, through the gift of God, is the essence of man's being and life. In the scriptures it says that God breathed into man, the "breath (or spirit) of life" (Gen 2:7). This teaching has given rise to the understanding in the Orthodox Church that man cannot be truly human, truly himself, without the Spirit of God.  
+
Să fii ca Dumnezeu, prin darul lui Dumnezeu este esența ființei și vieții omului. În scripturi se spune că Dumnezeu a suflat către om, "respirația (sau duhul) de viață" (Gen 2:7). Această învățătură a dus la concepția Bisericii Ortodoxe că omul nu poate fi om cu adevărat, el însuși cu adevărat fără Duhul lui Dumnezeu.
  
The image of God signifies man's free will, his reason, his sense of moral responsibility, everything, which marks man out from the animal creation and makes him a person. But the image means more than that. It means that we are God's 'offspring' (Acts 27:28), his kin; it means that between us and him there is a point of contact, an essential similarity. The gulf between creature and Creator is not impassable, for because we are in God's image we can know God and have communion with him.
+
Chipul lui Dumnezeu semnifică voința liberă a omului, rațiunea sa, simțul său de responsabilitate morală, tot ceea ce deosebește omul de animal și îl face o persoană. Dar chipul înseamnă mai mult decât atât. Înseamnă că noi suntem 'descendenții' lui Dumnezeu (Fapte 27:28), rudele lui; înseamnă că între noi și el este un punct de legătură, o similitudine esențială. Prăpastia dintre făptura și Creator nu este de netrecut, pentru aceea că fiind după chipul lui Dumnezeu Îl putem cunoaște pe Dumnezeu și să fim în comuniune cu El.
  
 
===Căderea omului===
 
===Căderea omului===
The story of creation, and specifically of [[Adam and Eve]], tells of the goodness of all things that exist, and the superiority of man over other beings. It shows how the origin of evil does not lie in God but in his most perfect creature whose free act of sin brought wickedness and death to the world, how man lost the "likeness" of God, his response to God's love.
+
Actul creației și, în mod special a lui [[Adam și Eva]], mărturisește despre bunătatea tuturor lucrurilor care există și despre superioritatea omului asupra celorlalte ființe. Arată că originea răului nu se găsește în Dumnezeu, ci în cea mai perfectă creație a sa a cărei acțiune de păcătuire liberă a adus slăbiciunea și moartea în lume, cum și-a pierdut omul „asemănarea” cu Dumnezeu, capacitatea lui de a răspunde la iubirea lui Dumnezeu.
  
The Church teaches that when we do not respond to God's love, we are diminished as human beings. The act of faith that he asks of us is not so very different from the faith and trust we place in those people who surround us. When we do not respond to the love given us by the people who love us, we become shallow and hardened individuals.
+
Biserica învață că atunci când noi nu răspundem iubirii lui Dumnezeu, suntem micșorați ca ființe umane. Actul credinței pe care El îl cere de la noi nu este așa de diferit de credința și dragostea pe care o acordăm oamenilor care ne înconjoară. Atunci când noi nu răspundem iubirii pe care oamenii care ne iubesc ne-o acordă, devenim indivizi superficiali și împietriți.
  
===Profeţii===
+
===Profeții===
Since man still was of God's image, the search for meaning was as critical for human existence as are air and water. Creation itself, as the handiwork of God pointed to him. Yet, before the coming of Christ, the meaning of the world and our place in it remained difficult to understand. People created stories to help themselves explain the great mystery of their own existence, the world around them, and the one who was responsible for bringing them into being. Yet, knowledge of the true God eluded them. The [[Holy Scriptures]] speak of this lack of knowledge as darkness. So God sent messengers to speak for him, holy men and women through whom he worked wonders, [[prophet]]s to announce the coming salvation.   Finally, God sent his own Son, [[Jesus Christ]]. When he came, the very one who had created the world was now clearly made known to the world, giving light to those who had been sitting in darkness.
+
Deoarece omul încă are chipul lui Dumnezeu, căutarea sensului este la fel de critică pentru existența umană cum sunt aerul și apa. Creația însăși, ca lucrare a lui Dumnezeu e orientată spre om. În afară de aceasta, înainte de venirea lui Hristos, sensul lumii și locul nostru în ea rămâneau dificil de înțeles. Oamenii au inventat povestiri ca să se ajute ei înșiși să explice marele mister al propriei lor existențe, lumea din jurul lor și pe Cel care este responsabil pentru aducerea lor la ființă. Totuși, cunoașterea adevăratului Dumnezeu nu era la îndemână. [[Sfânta Scriptură|Sfintele Scripturi]] vorbesc despre această lipsă de cunoaștere numind-o întuneric. De aceea Dumnezeu a trimis mesageri să vorbească în numele lui, bărbați și femei, oameni sfinți prin care El a făcut minuni, [[profet|profeți]] care să anunțe venirea mântuirii. La plinirea vremii, Dumnezeu L-a trimis pe propriul Său Fiu, [[Iisus Hristos]]. Când Acesta a venit, Cel care cu adevărat a făcut lumea S-a făcut cunoscut lumii limpede, dăruind lumină acelora care stăteau în întuneric.
  
 
===Întruparea===
 
===Întruparea===
But because man fell, the [[Incarnation]] is not only an act of love but an act of salvation. Jesus Christ, by uniting man and God in his own person, reopened for man the path to union with God. In his own person Christ showed what the true 'likeness of God' is, and through his redeeming and victorious sacrifice he set that likeness once again within man's reach. Christ, the Second Adam, came to earth and reversed the effects of the first Adam's disobedience.  
+
Dar din cauza căderii omului, [[Întruparea]] nu este numai un act de iubire ci și un act de mântuire. Iisus Hristos, prin unirea omului cu Dumnezeu în propria Sa Persoană, a redeschis pentru om calea unirii cu Dumnezeu. În propria Sa Persoană, Hristos a arătat ce înseamnă să fi cu adevărat 'asemenea lui Dumnezeu', iar prin sacrificiul său răscumpărător și victorios el a pus iarăși la îndemâna omului această asemănare. Hristos, al Doilea Adam, a venit pe pământ și a reparat efectele nesupunerii primului Adam.
  
 
===Biserica===
 
===Biserica===
Salvation means that the world is not an end in and of itself. It is a reality that points to the larger reality of God's love for us and all that surrounds us. The world, time, history, our very lives are "an [[epiphany]] of God, a means of his revelation, presence and power."  
+
Mântuire înseamnă că lumea nu se încheie prin ea însăși. Este o realitate care trimite spre realitatea cea mare a iubirii lui Dumnezeu pentru noi și pentru toate care ne înconjoară. Lumea, timpul, istoria, viețile noastre sunt "o [[Teofania|Teofanie]] a lui Dumnezeu, un mijloc al revelării, prezenței și puterii sale."
  
God did not abandon his people after Christ's [[ascension]] into heaven. His Church, starting on [[Pentecost]], is still with us today.
+
Dumnezeu nu și-a abandonat poporul după [[Înălțarea Domnului|Înălțarea]] la Cer a lui Hristos, ci începând cu [[Pogorârea Duhului Sfânt]], Biserica Sa încă este cu noi și astăzi.
  
 
===Judecata finală===
 
===Judecata finală===
Christ will judge all people exclusively on the basis of how they have served him by serving each other, the least of the brethren. This will show how each person loved God and each other. The love for God and the love for man, becoming one and the same love. It is accomplished in Christ and is Christ. To love with this love is to love with the love of Christ and to fulfill his "new commandment" to "love one another even as I have loved you." (John 13:34-35, 15:12) In this is the whole of spiritual life. In this, and this alone, man will be finally judged. It is the crown of all virtue and prayer, the ultimate and most perfect fruit of God's Spirit in man.  
+
Hristos îi va judeca pe toți oamenii exclusiv pe baza felului cum ei i-au slujit lui slujindu-și unul altuia, celui mai mic dintre frați. Aceasta va arăta cum l-a iubit fiecare persoană pe Dumnezeu și pe cei din jurul lui. Dragostea de Dumnezeu și pentru om devin una și aceeași dragoste. Este împlinită în Hristos și este Hristos. Ca să iubești cu această iubire înseamnă să iubești cu dragostea lui Hristos și să împlinești "noua sa poruncă" - "iubiți-vă unul pe altul așa cum Eu v-am iubit pe voi." (Ioan 13:34-35, 15:12) În aceasta stă plinătatea vieții spirituale. În aceasta, și numai aceasta, omul va intra la judecata de pe urmă. Este încoronarea tuturor virtuților și rugăciunii, ultimul și cel mai perfect fruct al Duhului lui Dumnezeu în om.
  
The final coming of Christ will be the judgment of all men. his very presence will be the judgment. For those who love the Lord, his presence will be infinite joy, paradise and eternal life. For those who hate the Lord, the same presence will be infinite torture, hell and eternal death.  
+
A doua venire a lui Hristos va fi Judecata tuturor oamenilor. Însăși prezența Sa va fi judecata. Pentru aceia care îl iubesc pe Domnul, prezența sa va fi bucurie nesfârșită, viață veșnică în Împărăția Cerurilor. Pentru aceia care îl urăsc pe Domnul, aceeași prezentă va fi tortură nesfârșită, iad și moarte nesfârșită.
  
==Ca toţi să fie una==
+
==Ca toți să fie una==
'May they all be one,' Christ prayed at the Last Supper; "As Thou, Father, art in me and I in Thee, so also may they be in us" ([[Gospel of John|John]] 17:21). Just as the three persons of the Trinity 'dwell' in one another in an unceasing movement of love, so man, made in the image of the Trinity, is called to 'dwell' in the Trinitarian God.
+
"Fie ca toți să fie unul," s-a rugat Hristos la Cina cea de Taină; "Ca toți să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine și Eu întru Tine, așa și aceștia în Noi să fie una" ([[Apostolul Ioan|Ioan]] 17:21). După cum cele trei persoane ale Treimii 'sălășluiesc' una în cealaltă într-o neîncetată mișcare de iubire, tot așa și omul, făcut după chipul Treimii, este chemat să 'sălășluiască' în Dumnezeul Trinitar.
  
 
==În afara Bisericii nu este mântuire==  
 
==În afara Bisericii nu este mântuire==  
Saint [[Cyprian]] wrote, 'A man cannot have God as his Father if he does not have the Church as his Mother'.   God is salvation, and God's saving power is mediated to man in His Body, the Church. This stated the other way around by [[Georges Florovsky]]: 'Outside the Church there is no salvation, because salvation is the Church'.
+
[[Ciprian al Cartaginei|Sfântul Ciprian]] scrie: 'un om nu îl poate avea pe Dumnezeu ca Tată dacă nu are ca Mamă Biserica'. Dumnezeu este mântuire, iar puterea salvatoare a lui Dumnezeu este mijlocită în om prin Trupul lui Dumnezeu, Biserica. Același lucru este spus diferit de [[George Florovsky]]: 'în afara Bisericii nu există mântuire, pentru că mântuirea este Biserica'.
 
 
The Church is the unity of those united with the Trinity.  The One Church united as the three persons of  Trinity  are united. If one in the Church makes proper use of this Church, for communion with God, then he will become 'like' God, he will acquire the divine likeness; in the words of [[John of Damascus|John Damascene]], he will be 'assimilated to God through [[virtues|virtue]].' To acquire the likeness is to be deified, it is to become a 'second god,' a 'god by [[grace]].'
 
  
==A se vedea şi==
+
Biserica este unitatea acelora care sunt uniți cu Sfânta Treime. Singura Biserica este unită așa cum Cele Trei Persoane din Sfânta Treime sunt unite. Dacă omul se folosește cum se cuvine de Biserică, adică pentru a fi în comuniune cu Dumnezeu, atunci el va deveni 'asemenea' cu Dumnezeu, el se va îndumnezeii; după spusele lui [[Ioan Damaschin]]ul, el va fi "asimilat în Dumnezeu prin [[virtuți|virtute]]". Pentru a fi asemenea lui Dumnezeu trebuie să fii îndumnezeit, ceea ce înseamnă să devii Dumnezeu după [[har]].[nu după Ființă, sau Esență]
*[[Îndumnezeire]]a
 
*[[Păcat]]ul
 
  
==Surse==
+
==Bibliografie==
 
*[http://www.scoba.us/resources/documents/letter-millenium.pdf A Pastoral Letter on the Occasion of the Third Christian Millennium (PDF)] The Hierarchs of the Standing Conference of the Canonical Orthodox Bishops in the Americas ([[SCOBA]])
 
*[http://www.scoba.us/resources/documents/letter-millenium.pdf A Pastoral Letter on the Occasion of the Third Christian Millennium (PDF)] The Hierarchs of the Standing Conference of the Canonical Orthodox Bishops in the Americas ([[SCOBA]])
 
*[http://www.oca.org/OCorthfaith.asp?SID=2  ''The Orthodox Faith'']  Written by the V. Rev. [[Thomas Hopko]]
 
*[http://www.oca.org/OCorthfaith.asp?SID=2  ''The Orthodox Faith'']  Written by the V. Rev. [[Thomas Hopko]]
*[http://www.fatheralexander.org/booklets/english/history_timothy_ware_2.htm#n2 Excerpts from ''The Orthodox Church'']  by Bishop Kallistos [[Kallistos (Ware) of Diokleia|Ware]] Part II: Faith and Worship
+
*[http://www.fatheralexander.org/booklets/english/history_timothy_ware_2.htm#n2 Excerpts from ''The Orthodox Church'']  by Bishop [[Kallistos (Ware) de Diokleia|Kallistos Ware]], Part II: Faith and Worship
 
 
==Lucrări publicate==
 
  
 +
==Lecturi suplimentaree==
 
* Carlton, Clark. ''The Life: The Orthodox Doctrine of Salvation (Faith Series)''. (ISBN 1928653022)
 
* Carlton, Clark. ''The Life: The Orthodox Doctrine of Salvation (Faith Series)''. (ISBN 1928653022)
 
* [[Kallistos (Ware) de Diokleia|Ware, Kallistos]]. ''How Are We Saved?: The Understanding of Salvation in the Orthodox Tradition''. (ISBN 1880971224)
 
* [[Kallistos (Ware) de Diokleia|Ware, Kallistos]]. ''How Are We Saved?: The Understanding of Salvation in the Orthodox Tradition''. (ISBN 1880971224)
  
[[Category:Spiritualitate]]
+
==A se vedea și==
[[Category:Teologie]]
+
*[[Îndumnezeire]]a
 +
*[[Păcat]]ul
 +
 
 +
[[Categorie:Spiritualitate]]
 +
[[Categorie:Teologie]]
  
 
[[en:Soteriology]]
 
[[en:Soteriology]]
 
[[fr:Sotériologie]]
 
[[fr:Sotériologie]]

Versiunea curentă din 20 aprilie 2019 04:18

Acest articol face parte din seria
TEOLOGIE
Teolog și Teologie
Teolog - Teologie
Teologie dogmatică
Hristologie - Soteriologie
Eclesiologie - Eshatologie
În jurul Sfintelor Scripturi
Studiul Noului Testament
Studiul Vechiului Testament
Arheologia biblică
Alte discipline
Patristică - Hagiografie - Spiritualitate
Liturgică - Imnografie - Iconografie
Iconologie - Drept canonic - Tipic
Apologetică
Editați această casetă

Mântuirea este scopul Creștinismului și obiectivul Bisericii. Teologia mântuirii este numită soteriologie (din grecescul sotêria, „mântuire/salvare”", și logos, „cuvânt”). Creștinismul ortodox afirmă cu fermitate că Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să poată să se facă Dumnezeu. Acest concept al Îndumnezeirii, respinge faptul că mântuirea este un rezultat pozitiv la o dilemă juridică, ci este de fapt un proces de vindecare. Ortodoxia consideră înclinarea omului spre păcat ca un simptom al unei boli care necesită tratament, nu doar o încălcare a legii care necesită o pedeapsă. Una din trăsăturile distincte ale gândirii creștine ortodoxe este aceea că vede mesajul Evangheliei nu ca pe un cod de lege ci ca o relație, o legătură. Vorbește despre taina Sfintei Treimi în termenii unei legături de iubire care există între ei. Să intrăm în această iubire este lucrarea care duce la mântuire.

Istoria mântuirii

Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea Sa

După scripturi, omul este făcut după "asemănarea" și "chipul" lui Dumnezeu (Gen 1:26-27).

Să fii ca Dumnezeu, prin darul lui Dumnezeu este esența ființei și vieții omului. În scripturi se spune că Dumnezeu a suflat către om, "respirația (sau duhul) de viață" (Gen 2:7). Această învățătură a dus la concepția Bisericii Ortodoxe că omul nu poate fi om cu adevărat, el însuși cu adevărat fără Duhul lui Dumnezeu.

Chipul lui Dumnezeu semnifică voința liberă a omului, rațiunea sa, simțul său de responsabilitate morală, tot ceea ce deosebește omul de animal și îl face o persoană. Dar chipul înseamnă mai mult decât atât. Înseamnă că noi suntem 'descendenții' lui Dumnezeu (Fapte 27:28), rudele lui; înseamnă că între noi și el este un punct de legătură, o similitudine esențială. Prăpastia dintre făptura și Creator nu este de netrecut, pentru aceea că fiind după chipul lui Dumnezeu Îl putem cunoaște pe Dumnezeu și să fim în comuniune cu El.

Căderea omului

Actul creației și, în mod special a lui Adam și Eva, mărturisește despre bunătatea tuturor lucrurilor care există și despre superioritatea omului asupra celorlalte ființe. Arată că originea răului nu se găsește în Dumnezeu, ci în cea mai perfectă creație a sa a cărei acțiune de păcătuire liberă a adus slăbiciunea și moartea în lume, cum și-a pierdut omul „asemănarea” cu Dumnezeu, capacitatea lui de a răspunde la iubirea lui Dumnezeu.

Biserica învață că atunci când noi nu răspundem iubirii lui Dumnezeu, suntem micșorați ca ființe umane. Actul credinței pe care El îl cere de la noi nu este așa de diferit de credința și dragostea pe care o acordăm oamenilor care ne înconjoară. Atunci când noi nu răspundem iubirii pe care oamenii care ne iubesc ne-o acordă, devenim indivizi superficiali și împietriți.

Profeții

Deoarece omul încă are chipul lui Dumnezeu, căutarea sensului este la fel de critică pentru existența umană cum sunt aerul și apa. Creația însăși, ca lucrare a lui Dumnezeu e orientată spre om. În afară de aceasta, înainte de venirea lui Hristos, sensul lumii și locul nostru în ea rămâneau dificil de înțeles. Oamenii au inventat povestiri ca să se ajute ei înșiși să explice marele mister al propriei lor existențe, lumea din jurul lor și pe Cel care este responsabil pentru aducerea lor la ființă. Totuși, cunoașterea adevăratului Dumnezeu nu era la îndemână. Sfintele Scripturi vorbesc despre această lipsă de cunoaștere numind-o întuneric. De aceea Dumnezeu a trimis mesageri să vorbească în numele lui, bărbați și femei, oameni sfinți prin care El a făcut minuni, profeți care să anunțe venirea mântuirii. La plinirea vremii, Dumnezeu L-a trimis pe propriul Său Fiu, Iisus Hristos. Când Acesta a venit, Cel care cu adevărat a făcut lumea S-a făcut cunoscut lumii limpede, dăruind lumină acelora care stăteau în întuneric.

Întruparea

Dar din cauza căderii omului, Întruparea nu este numai un act de iubire ci și un act de mântuire. Iisus Hristos, prin unirea omului cu Dumnezeu în propria Sa Persoană, a redeschis pentru om calea unirii cu Dumnezeu. În propria Sa Persoană, Hristos a arătat ce înseamnă să fi cu adevărat 'asemenea lui Dumnezeu', iar prin sacrificiul său răscumpărător și victorios el a pus iarăși la îndemâna omului această asemănare. Hristos, al Doilea Adam, a venit pe pământ și a reparat efectele nesupunerii primului Adam.

Biserica

Mântuire înseamnă că lumea nu se încheie prin ea însăși. Este o realitate care trimite spre realitatea cea mare a iubirii lui Dumnezeu pentru noi și pentru toate care ne înconjoară. Lumea, timpul, istoria, viețile noastre sunt "o Teofanie a lui Dumnezeu, un mijloc al revelării, prezenței și puterii sale."

Dumnezeu nu și-a abandonat poporul după Înălțarea la Cer a lui Hristos, ci începând cu Pogorârea Duhului Sfânt, Biserica Sa încă este cu noi și astăzi.

Judecata finală

Hristos îi va judeca pe toți oamenii exclusiv pe baza felului cum ei i-au slujit lui slujindu-și unul altuia, celui mai mic dintre frați. Aceasta va arăta cum l-a iubit fiecare persoană pe Dumnezeu și pe cei din jurul lui. Dragostea de Dumnezeu și pentru om devin una și aceeași dragoste. Este împlinită în Hristos și este Hristos. Ca să iubești cu această iubire înseamnă să iubești cu dragostea lui Hristos și să împlinești "noua sa poruncă" - "iubiți-vă unul pe altul așa cum Eu v-am iubit pe voi." (Ioan 13:34-35, 15:12) În aceasta stă plinătatea vieții spirituale. În aceasta, și numai aceasta, omul va intra la judecata de pe urmă. Este încoronarea tuturor virtuților și rugăciunii, ultimul și cel mai perfect fruct al Duhului lui Dumnezeu în om.

A doua venire a lui Hristos va fi Judecata tuturor oamenilor. Însăși prezența Sa va fi judecata. Pentru aceia care îl iubesc pe Domnul, prezența sa va fi bucurie nesfârșită, viață veșnică în Împărăția Cerurilor. Pentru aceia care îl urăsc pe Domnul, aceeași prezentă va fi tortură nesfârșită, iad și moarte nesfârșită.

Ca toți să fie una

"Fie ca toți să fie unul," s-a rugat Hristos la Cina cea de Taină; "Ca toți să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine și Eu întru Tine, așa și aceștia în Noi să fie una" (Ioan 17:21). După cum cele trei persoane ale Treimii 'sălășluiesc' una în cealaltă într-o neîncetată mișcare de iubire, tot așa și omul, făcut după chipul Treimii, este chemat să 'sălășluiască' în Dumnezeul Trinitar.

În afara Bisericii nu este mântuire

Sfântul Ciprian scrie: 'un om nu îl poate avea pe Dumnezeu ca Tată dacă nu are ca Mamă Biserica'. Dumnezeu este mântuire, iar puterea salvatoare a lui Dumnezeu este mijlocită în om prin Trupul lui Dumnezeu, Biserica. Același lucru este spus diferit de George Florovsky: 'în afara Bisericii nu există mântuire, pentru că mântuirea este Biserica'.

Biserica este unitatea acelora care sunt uniți cu Sfânta Treime. Singura Biserica este unită așa cum Cele Trei Persoane din Sfânta Treime sunt unite. Dacă omul se folosește cum se cuvine de Biserică, adică pentru a fi în comuniune cu Dumnezeu, atunci el va deveni 'asemenea' cu Dumnezeu, el se va îndumnezeii; după spusele lui Ioan Damaschinul, el va fi "asimilat în Dumnezeu prin virtute". Pentru a fi asemenea lui Dumnezeu trebuie să fii îndumnezeit, ceea ce înseamnă să devii Dumnezeu după har.[nu după Ființă, sau Esență]

Bibliografie

Lecturi suplimentaree

  • Carlton, Clark. The Life: The Orthodox Doctrine of Salvation (Faith Series). (ISBN 1928653022)
  • Ware, Kallistos. How Are We Saved?: The Understanding of Salvation in the Orthodox Tradition. (ISBN 1880971224)

A se vedea și