Prooroc: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Linia 1: Linia 1:
 
{{Traducere EN}}
 
{{Traducere EN}}
 +
 
'''Proorocii''' sau '''profeţii''' sunt personaje din [[Biblia|Biblie]] (dar nu exclusiv) care, sub însuflarea Sfântului Duh au prezis evenimente care au avut loc, au loc şi vor avea loc în viitor. Venirea pe lume a lui [[Iisus Hristos]] a fost prezisă de către proorocii din [[Vechiul Testament]]. În general, se consideră ca primul dintre profeţi a fost Avraam, iar ultimul a fost [[Ioan Botezătorul]].
 
'''Proorocii''' sau '''profeţii''' sunt personaje din [[Biblia|Biblie]] (dar nu exclusiv) care, sub însuflarea Sfântului Duh au prezis evenimente care au avut loc, au loc şi vor avea loc în viitor. Venirea pe lume a lui [[Iisus Hristos]] a fost prezisă de către proorocii din [[Vechiul Testament]]. În general, se consideră ca primul dintre profeţi a fost Avraam, iar ultimul a fost [[Ioan Botezătorul]].
  
==[[Old Testament]] Prophecy==
+
==Profeţiile din [[Vechiul Testament]]==
The word ''prophet'' itself derives from the Greeks, who used the word προφήτης to refer to an interpreter or spokesperson of a deity, who "utters forth." In Hebrew, however, the word traditionally translated as prophet ''nevi'', which likely means "proclaimer." The meaning of ''nevi'' is perhaps described in [[Deuteronomy]] 18:18, where God said, "I will put my words in his mouth and he will speak to them all that I command him." Thus, the ''navi'' was thought to be the "mouth" of God. The root nun-bet-alef (''navi'') is based on the two-letter root ''nun-bet'' which denotes hollowness or openness, perhaps in reference to God.
+
Cuvântul ''profet'' provine din limba greacă, din cuvântul προφήτης şi se referă la interpret sau purtător de cuvânt al unei zeităţi care "vorbeşte înainte". În ebraică, totuşi, profet este tradus de obicei prin ''nevi'', care mai degrabă înseamnă "dezvăluitor". Vocaţia unui ''nevi'' este descrisă în [[Deuteronom]] 18:18, unde Domnul spune: "voi pune cuvintele mele în gura sa şi va spune tuturor ceea ce îi cer." Astfel, ''nevi'' este considerat ca fiind "gura" Domnului. Rădăcina nun-bet-alef (''navi'') se bazează pe rădăcina din două litere ''nun-bet'' care sugerează adâncime sau deschidere, probabil în relaţia cu Dumnezeu.
  
Some examples of prophets in the Old Testament include [[Abraham]], [[Righteous Sarah|Sarah]], [[Moses]], [[Isaiah]], [[David]], [[Solomon]], and [[Job the Long-suffering|Job]]. Also, sixteen books in the Old Testament are called by the names of [[prophet]]s, although not necessarily written by their hands. They are traditionally divided into the "major" and "minor" prophets:
+
Câţiva din profeţii Vechiului Testament sunt: [[Avraam]], [[Dreapata Sara|Sara]], [[Moise]], [[Isaia]], [[David]], [[Solomon]], şi [[Iov cel Îndelung Răbdător|Iov]]. De asemenea, şaisprezece cărţi din Vechiul Testament sunt denumite după numele [[profet|profeţilor]], cu toate că acestea nu sunt în mod obligatoriu scrise de ei. În mod tradiţional se împart în două categorii: "mari" şi "mici".
  
===Major prophets===  
+
===Profeţii mari===
* [[Book of Isaiah|Isaiah]]  
+
* [[Cartea lui Isaia|Isaia]]  
* [[Book of Jeremiah|Jeremiah]] includes book of [[Baruch]] and the [[Letter of Jeremiah]]
+
* [[Cartea lui Ieremia|Ieremia]] inclusiv cartea lui [[Baruh]] şi [[Scrisoarea lui Ieremia]]
* [[Book of Ezekiel|Ezekiel]]  
+
* [[Cartea lui Iezechiel|Iezechiel]]  
* [[Book of Daniel|Daniel]]  
+
* [[Cartea lui Daniel|Daniel]]  
  
===Minor prophets===
+
===Profeţii mici===
The books of the 12 so-called ''minor prophets'':
+
Cartea celor numiţi cei 12 ''profeţi mici'':
* [[Book of Hosea|Hosea]]  
+
* [[Cartea lui Osea|Osea]]  
* [[Book of Joel|Joel]]   
+
* [[Cartea lui Ioil|Ioil]]   
* [[Book of Amos|Amos]]  
+
* [[Cartea lui Amos|Amos]]  
* [[Book of Obadiah|Obadiah]]  
+
* [[Cartea lui Avdie|Avdie]]  
* [[Book of Jonah|Jonah]]  
+
* [[Cartea lui Iona|Iona]]  
* [[Book of Micah|Micah]]  
+
* [[Cartea lui Miheia|Miheia]]  
* [[Book of Nahum|Nahum]]  
+
* [[Cartea lui Naum|Naum]]  
* [[Book of Habakkuk|Habakkuk]]  
+
* [[Cartea lui Avacum|Avacum]]  
* [[Book of Zephaniah|Zephaniah]]  
+
* [[Cartea lui Sofonie|Sofonie]]  
* [[Book of Haggai|Haggai]]   
+
* [[Cartea lui Agheu|Agheu]]   
* [[Book of Zechariah|Zechariah]]  
+
* [[Cartea lui Zaharia|Zaharia]]  
* [[Book of Malachi|Malachi]]
+
* [[Cartea lui Maleahi|Maleahi]]
  
==The End of Prophecy==
+
==Sfârşitul profeţiilor==
  
Orthodoxy teaches that John the Baptist (also known as John the Forerunner) was the last of the prophets, thus tightly linking the period of prophecy in the Old Testament with [[Jesus Christ|Jesus]], who delivered the fullness or fulfillment of the law.
+
Ortodoxia mărturiseşte că Ioan Botezătorul (cunoscut şi ca Ioan Înaintemergătorul) a fost ultimul profet, acest lucru alăturând perioada profeţiilor din Vechiul Testament cu [[Iisus Hristos]], care a propovăduit realizarea împlinirii legii.
  
Some Protestant (and thus heretical) sects hold that prophecy continues to this day, including Pentecostals and Quakers. In doing so, they often manage to diminish the role of [[Holy Tradition]] by overemphasizing such new "revelations." [[Mormonism|Mormons]] also think that the current president of their "church" is a prophet. An early Christian heresy centering around continuing prophecy was [[Montanism]], whose most notable adherent was [[Tertullian]].
+
Unele secte protestante (şi deci eretice) susţin că profeţiile continuă până în zilele noastre, inclusiv Penticostalii şi Quacherii. Făcând aceasta, deseori ei diminuează rolul Sfintei Tradiţii prin supraaccentuarea noilor "revelaţii". [[Mormonism|Mormonii]] cred că preşedintele "bisericii" lor este un profet. O erezie creştină timpurie centrată în jurul ideei continuării profeţiilor este [[Montanism]]ul, al cărei reprezentant de seamă a fost [[Tertullian]].
  
This, however, is not to say that the spirit of prophecy is dead in the Church; there are many instances of saints and other Orthodox receiving prophetic dreams or visions. The term "prophet" itself, though, is generally reserved for Old Testament figures.
+
Aceasta, totuşi, nu înseamnă că profeţiile au încetat în biserică; sunt mulţi sfinţi sau alţi ortodocşi care au visuri profetice sau viziuni. Cu toate acestea termenul însuşi de "profet", este rezervat pentru persoanele Vechiului Testament.
  
==Assessment of the prophet's authenticity and false prophets==
+
==Despre autenticitatea profeţilor şi despre falşii profeţi==
  
According to Deuteronomy 18:21-22, one should judge a prophet by checking whether his predictions come true. Likewise, in the [[New Testament]] Christ warned against false prophets and said that one should judge a prophet by his fruits. From ([[Gospel of Matthew|Matthew]] 7):
+
În concordanţă cu Deuteronom 18:21-22, trebuie să judecăm profeţiile prin prisma împlinirii lor. Mai mult, în [[Noul Testament]], Hristos avertizează împotriva falşilor profeţi şi spune că fiecare trebuie să judece profetul după roadele sale. Din ([[Evanghelia după Matei|Matei]] 7):
:''Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves.''
+
:''Feriţi-vă de proorocii mincinoşi, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori.''
:''Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles?''  
+
:''După roadele lor îi veţi cunoaşte. Au doară culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini?''
:''Even so every good tree bringeth forth good fruit; but a corrupt tree bringeth forth evil fruit.''  
+
:''Aşa că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele.''
:''A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit.''  
+
:''Nu poate pom bun să facă roade rele, nici pom rău să facă roade bune.''
:''Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.''  
+
:''Iar orice pom care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc.''
:''Wherefore by their fruits ye shall know them.''{{ref|1}}
+
:''De aceea, după roadele lor îi veţi cunoaşte.'' {{ref|1}}
  
Sts. [[Apostle Peter|Peter]] and [[Apostle Paul|Paul]] also enjoin the faithful to beware of "false prophets" (i.e. heretics) repeatedly in their epistles. See [[2 Peter]] 2 and [[Acts of the Apostles|Acts]] 20:28 in particular.  
+
Sfinţii [[Apostolul Petru|Petru]] şi [[Apostolul Pavel|Pavel]] întăresc avertizarea împotriva "falşilor profeţi" (i.e. eretici) în repetate rânduri în epistolele lor. Vezi [[2 Petru]] şi [[Faptele Apostolilor|Faptele]] 20:28. în special.  
  
==Sources and external links==
+
==Izvoare şi legături externe==
 
*[[:en:Prophet]]
 
*[[:en:Prophet]]
*{{note|1}}[http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%207;&version=9; Matthew 7]King James Version, in public domain. Cited on www.biblegateway.com.
+
*{{note|1}}[http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%207;&version=9; Matthew 7]King James Version, in public domain. Cited on www.biblegateway.com. necesită actualizare
  
 
[[Categorie:Sfinţi biblici]]
 
[[Categorie:Sfinţi biblici]]
 
[[Categorie:Sfinţi]]
 
[[Categorie:Sfinţi]]

Versiunea de la data 12 februarie 2008 06:58

Acest articol (sau părți din el) este propus spre traducere din limba engleză!

Dacă doriți să vă asumați acestă traducere (parțial sau integral), anunțați acest lucru pe pagina de discuții a articolului.
De asemenea, dacă nu ați făcut-o deja, citiți pagina de ajutor Traduceri din limba engleză.


Proorocii sau profeţii sunt personaje din Biblie (dar nu exclusiv) care, sub însuflarea Sfântului Duh au prezis evenimente care au avut loc, au loc şi vor avea loc în viitor. Venirea pe lume a lui Iisus Hristos a fost prezisă de către proorocii din Vechiul Testament. În general, se consideră ca primul dintre profeţi a fost Avraam, iar ultimul a fost Ioan Botezătorul.

Profeţiile din Vechiul Testament

Cuvântul profet provine din limba greacă, din cuvântul προφήτης şi se referă la interpret sau purtător de cuvânt al unei zeităţi care "vorbeşte înainte". În ebraică, totuşi, profet este tradus de obicei prin nevi, care mai degrabă înseamnă "dezvăluitor". Vocaţia unui nevi este descrisă în Deuteronom 18:18, unde Domnul spune: "voi pune cuvintele mele în gura sa şi va spune tuturor ceea ce îi cer." Astfel, nevi este considerat ca fiind "gura" Domnului. Rădăcina nun-bet-alef (navi) se bazează pe rădăcina din două litere nun-bet care sugerează adâncime sau deschidere, probabil în relaţia cu Dumnezeu.

Câţiva din profeţii Vechiului Testament sunt: Avraam, Sara, Moise, Isaia, David, Solomon, şi Iov. De asemenea, şaisprezece cărţi din Vechiul Testament sunt denumite după numele profeţilor, cu toate că acestea nu sunt în mod obligatoriu scrise de ei. În mod tradiţional se împart în două categorii: "mari" şi "mici".

Profeţii mari

Profeţii mici

Cartea celor numiţi cei 12 profeţi mici:

Sfârşitul profeţiilor

Ortodoxia mărturiseşte că Ioan Botezătorul (cunoscut şi ca Ioan Înaintemergătorul) a fost ultimul profet, acest lucru alăturând perioada profeţiilor din Vechiul Testament cu Iisus Hristos, care a propovăduit realizarea împlinirii legii.

Unele secte protestante (şi deci eretice) susţin că profeţiile continuă până în zilele noastre, inclusiv Penticostalii şi Quacherii. Făcând aceasta, deseori ei diminuează rolul Sfintei Tradiţii prin supraaccentuarea noilor "revelaţii". Mormonii cred că preşedintele "bisericii" lor este un profet. O erezie creştină timpurie centrată în jurul ideei continuării profeţiilor este Montanismul, al cărei reprezentant de seamă a fost Tertullian.

Aceasta, totuşi, nu înseamnă că profeţiile au încetat în biserică; sunt mulţi sfinţi sau alţi ortodocşi care au visuri profetice sau viziuni. Cu toate acestea termenul însuşi de "profet", este rezervat pentru persoanele Vechiului Testament.

Despre autenticitatea profeţilor şi despre falşii profeţi

În concordanţă cu Deuteronom 18:21-22, trebuie să judecăm profeţiile prin prisma împlinirii lor. Mai mult, în Noul Testament, Hristos avertizează împotriva falşilor profeţi şi spune că fiecare trebuie să judece profetul după roadele sale. Din (Matei 7):

Feriţi-vă de proorocii mincinoşi, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori.
După roadele lor îi veţi cunoaşte. Au doară culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini?
Aşa că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele.
Nu poate pom bun să facă roade rele, nici pom rău să facă roade bune.
Iar orice pom care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc.
De aceea, după roadele lor îi veţi cunoaşte. 1


Sfinţii Petru şi Pavel întăresc avertizarea împotriva "falşilor profeţi" (i.e. eretici) în repetate rânduri în epistolele lor. Vezi 2 Petru şi Faptele 20:28. în special.

Izvoare şi legături externe