Prooroc: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
 
(Nu s-au afișat 20 de versiuni intermediare efectuate de alți 7 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
+
{{VechiulTestament}}'''Proorocii''' sau '''profeții''' sunt personaje din [[Sfânta Scriptură|Biblie]] (dar nu exclusiv) care, sub însuflarea Sfântului Duh au prezis evenimente care au avut loc, au loc și vor avea loc în viitor. Venirea pe lume a lui [[Iisus Hristos]] a fost prezisă de către proorocii din [[Vechiul Testament]]. În general, se consideră primul dintre profeți a fost [[Avraam]], iar ultimul a fost [[Ioan Botezătorul]].
'''Proorocii''' sau '''profeţii''' sunt personaje din [[Biblia|Biblie]] (dar nu exclusiv) care, sub însuflarea Sfântului Duh au prezis evenimente care au avut loc, au loc şi vor avea loc în viitor. Venirea pe lume a lui [[Iisus Hristos]] a fost prezisă de către proorocii din [[Vechiul Testament]]. În general, se consideră ca primul dintre profeţi a fost Avraam, iar ultimul a fost [[Ioan Botezătorul]].
 
  
==[[Old Testament]] Prophecy==
+
==Profețiile din Vechiul Testament==
The word ''prophet'' itself derives from the Greeks, who used the word προφήτης to refer to an interpreter or spokesperson of a deity, who "utters forth." In Hebrew, however, the word traditionally translated as prophet ''nevi'', which likely means "proclaimer." The meaning of ''nevi'' is perhaps described in [[Deuteronomy]] 18:18, where God said, "I will put my words in his mouth and he will speak to them all that I command him." Thus, the ''navi'' was thought to be the "mouth" of God. The root nun-bet-alef (''navi'') is based on the two-letter root ''nun-bet'' which denotes hollowness or openness, perhaps in reference to God.
+
Cuvântul ''profet'' provine din limba greacă, din cuvântul προφήτης și se referă la interpret sau purtător de cuvânt al unei zeități care „vorbește înainte”. În ebraică, totuși, profet este tradus de obicei prin ''nevi'', care mai degrabă înseamnă „dezvăluitor”. Vocația unui ''nevi'' este descrisă în [[Cartea Deuteronomului|Deuteronom]] 18:18, unde Domnul spune: „Voi pune cuvintele mele în gura sa și va spune tuturor ceea ce îi cer.” Astfel, ''nevi'' este considerat ca fiind „gura” Domnului. Rădăcina nun-bet-alef (''navi'') se bazează pe rădăcina din două litere ''nun-bet'' care sugerează adâncime sau deschidere, probabil în relația cu Dumnezeu.
  
Some examples of prophets in the Old Testament include [[Abraham]], [[Righteous Sarah|Sarah]], [[Moses]], [[Isaiah]], [[David]], [[Solomon]], and [[Job the Long-suffering|Job]]. Also, sixteen books in the Old Testament are called by the names of [[prophet]]s, although not necessarily written by their hands. They are traditionally divided into the "major" and "minor" prophets:
+
Câțiva din profeții [[Vechiul Testament|Vechiului Testament]] sunt: [[Avraam]], [[Dreapta Sara|Sara]], [[Moise]], [[Isaia]], [[David]], [[Solomon]], [[Ilie Tesviteanul|Ilie]] și [[Iov]]. De asemenea, șaisprezece cărți din Vechiul Testament sunt denumite după numele profeților, cu toate că acestea nu sunt în mod obligatoriu scrise de ei. În mod tradițional ei se împart în două categorii: „mari” și „mici”.
  
===Major prophets===  
+
===Profeții mari===
* [[Book of Isaiah|Isaiah]]  
+
* '''[[Proorocul Isaia]]''', de la care ne-a rămas [[Cartea lui Isaia]]  
* [[Book of Jeremiah|Jeremiah]] includes book of [[Baruch]] and the [[Letter of Jeremiah]]
+
* '''[[Proorocul Ieremia]]''', de la care ne-a rămas [[Cartea profetului Ieremia|Cartea lui Ieremia]], cartea lui [[Baruh]] și [[Scrisoarea lui Ieremia]]
* [[Book of Ezekiel|Ezekiel]]  
+
* '''[[Proorocul Iezechiel]]''', de la care ne-a rămas [[Cartea lui Iezechiel]]  
* [[Book of Daniel|Daniel]]  
+
* '''[[Proorocul Daniel]]''', de la care ne-a rămas [[Cartea profetului Daniel|Cartea lui Daniel]]
  
===Minor prophets===
+
===Profeții mici===
The books of the 12 so-called ''minor prophets'':
+
Cărțile celor numiți cei 12 „profeți mici”:
* [[Book of Hosea|Hosea]]  
+
* [[Cartea lui Osea]], scrisă de [[Osea|proorocul Osea]]
* [[Book of Joel|Joel]]
+
* [[Cartea lui Ioil]], scrisă de [[proorocul Ioil]]
* [[Book of Amos|Amos]]  
+
* [[Cartea lui Amos]], scrisă de [[proorocul Amos]]
* [[Book of Obadiah|Obadiah]]  
+
* [[Cartea lui Avdie]], scrisă de [[proorocul Avdie]]
* [[Book of Jonah|Jonah]]  
+
* [[Cartea lui Iona]], scrisă de [[proorocul Iona]]
* [[Book of Micah|Micah]]  
+
* [[Cartea lui Miheia]], scrisă de [[Miheia|proorocul Miheia]]
* [[Book of Nahum|Nahum]]  
+
* [[Cartea lui Naum]], scrisă de [[proorocul Naum]]
* [[Book of Habakkuk|Habakkuk]]  
+
* [[Cartea lui Avacum]], scrisă de [[Avacum|proorocul Avacum]]
* [[Book of Zephaniah|Zephaniah]]  
+
* [[Cartea lui Sofonie]], scrisă de [[proorocul Sofonie]]
* [[Book of Haggai|Haggai]]
+
* [[Cartea lui Agheu]], scrisă de [[proorocul Agheu]]
* [[Book of Zechariah|Zechariah]]  
+
* [[Cartea lui Zaharia]], scrisă de [[proorocul Zaharia]]
* [[Book of Malachi|Malachi]]
+
* [[Cartea lui Maleahi]], scrisă de [[proorocul Maleahi]]
  
==The End of Prophecy==
+
==Sfârșitul profețiilor==
  
Orthodoxy teaches that John the Baptist (also known as John the Forerunner) was the last of the prophets, thus tightly linking the period of prophecy in the Old Testament with [[Jesus Christ|Jesus]], who delivered the fullness or fulfillment of the law.
+
Ortodoxia mărturisește că Ioan Botezătorul (cunoscut și ca Ioan Înaintemergătorul) a fost ultimul profet, acest lucru alăturând perioada profețiilor din Vechiul Testament cu [[Iisus Hristos]], care a propovăduit realizarea împlinirii legii.
  
Some Protestant (and thus heretical) sects hold that prophecy continues to this day, including Pentecostals and Quakers. In doing so, they often manage to diminish the role of [[Holy Tradition]] by overemphasizing such new "revelations." [[Mormonism|Mormons]] also think that the current president of their "church" is a prophet. An early Christian heresy centering around continuing prophecy was [[Montanism]], whose most notable adherent was [[Tertullian]].
+
Unele secte protestante (și deci eretice) susțin că profețiile continuă până în zilele noastre, inclusiv Penticostalii și Quakerii. Făcând aceasta, deseori ei diminuează rolul [[Sfânta Tradiție|Sfintei Tradiții]] prin supraaccentuarea noilor „revelații”. [[Mormonism|Mormonii]] cred că președintele „bisericii” lor este un profet. O erezie creștină timpurie centrată în jurul ideii continuării profețiilor este [[Montanism]]ul, al cărei reprezentant de seamă a fost [[Tertulian]].
  
This, however, is not to say that the spirit of prophecy is dead in the Church; there are many instances of saints and other Orthodox receiving prophetic dreams or visions. The term "prophet" itself, though, is generally reserved for Old Testament figures.
+
Aceasta, totuși, nu înseamnă că profețiile au încetat în biserică; sunt mulți sfinți sau alți ortodocși care au visuri profetice sau viziuni. Cu toate acestea termenul însuși de „profet”, este rezervat pentru persoanele Vechiului Testament.
  
==Assessment of the prophet's authenticity and false prophets==
+
==Despre autenticitatea profeților și despre falșii profeți==
  
According to Deuteronomy 18:21-22, one should judge a prophet by checking whether his predictions come true. Likewise, in the [[New Testament]] Christ warned against false prophets and said that one should judge a prophet by his fruits. From ([[Gospel of Matthew|Matthew]] 7):
+
În concordanță cu [[Deuteronom]] 18:21-22, trebuie să judecăm profețiile prin prisma împlinirii lor. Mai mult, în [[Noul Testament]], Hristos avertizează împotriva falșilor profeți și spune că fiecare trebuie să judece profetul după roadele sale. Din ([[Evanghelia după Matei|Matei]] 7):
:''Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves.''
+
:''Feriți-vă de proorocii mincinoși, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori.''
:''Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles?''  
+
:''După roadele lor îi veți cunoaște. Au doară culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini?''
:''Even so every good tree bringeth forth good fruit; but a corrupt tree bringeth forth evil fruit.''  
+
:''Așa că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele.''
:''A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit.''  
+
:''Nu poate pom bun să facă roade rele, nici pom rău să facă roade bune.''
:''Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.''  
+
:''Iar orice pom care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc.''
:''Wherefore by their fruits ye shall know them.''{{ref|1}}
+
:''De aceea, după roadele lor îi veți cunoaște.''
  
Sts. [[Apostle Peter|Peter]] and [[Apostle Paul|Paul]] also enjoin the faithful to beware of "false prophets" (i.e. heretics) repeatedly in their epistles. See [[2 Peter]] 2 and [[Acts of the Apostles|Acts]] 20:28 in particular.  
+
[[Sfinți]]i [[Apostolul Petru|Petru]] și [[Apostolul Pavel|Pavel]] întăresc avertizarea împotriva „falșilor profeți” (deci [[eretic]]i) în repetate rânduri în epistolele lor (a se vedea [[A doua epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru|2 Petru]] și [[Faptele Apostolilor]] 20:28).
  
==Sources and external links==
 
*[[:en:Prophet]]
 
*{{note|1}}[http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%207;&version=9; Matthew 7]King James Version, in public domain. Cited on www.biblegateway.com.
 
  
[[Categorie:Sfinţi biblici]]
+
[[Categorie:Sfinți biblici]]
[[Categorie:Sfinţi]]
+
[[Categorie:Vechiul Testament]]
 +
[[Categorie:Prooroci| ]]
 +
 
 +
[[en:Prophet]]
 +
[[fr:Prophète]]

Versiunea curentă din 19 octombrie 2020 10:02

Acest articol face parte din seria
Vechiul TestamentSeptuaginta
Pentateuhul sau „Legea”
FacereaIeșireaLeviticulNumeriiDeuteronomul
Cărțile istorice
Iosua NaviJudecătoriRut

I RegiII RegiIII RegiIV Regi
I CroniciII CroniciI EzdraNeemiaEstera

Cărțile poetice
Cărți de înțelepciune
IovCartea PsalmilorPildele lui SolomonEcclesiastul
Alte cărți
Cântarea CântărilorPlângerile profetului Ieremia
Cărțile Profeților
Profeții Mari

IsaiaIeremiaIezechielDaniel

Profeții Mici, sau „Cei Doisprezece”

OseaAmosMiheiaIoilAvdieIonaNaum
AvacumSofonieAgheuZahariaMaleahi

Cărțile deuterocanonice și „bune de citit”
TobitIuditaBaruhEpistola lui Ieremia
Cântarea celor trei tineriIII EzdraCartea înțelepciunii lui Solomon
Cartea înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)
Istoria Susanei
Istoria omorârii balaurului și a sfărâmării lui Bel
I MacabeiII MacabeiIII Macabei
Rugăciunea regelui Manase
Persoane din Vechiul Testament
Patriarhi: NoeAvraamIsaacLot
Iacov (Israel)IosifMoiseAaron
Prooroci și Drepți: Ilie TesviteanulEliseiIezechia
IsaiaIeremiaIezechielDaniel
IonaOseaDavidSolomon
AvacumIovMiheiaMaleahi
SamuelZahariaIoilNaumAmos
Regi Iuda (după diviziune): RoboamAbiaAsaIosafat
AtaliaIoramAhaziaIoasAmația
OziaIotamAhazIezechia (Ezechia)Manase
AmonIosiaIoahazEliachim (Ioiachim)
Ioiachin (Iehonia) – Sedechia (Matania)
Regi Israel (după diviziune): Ieroboam INadabBaeșa
ElaZimriOmriAhabIzabela
AhaziaIoramIehuIoahazIoasIeroboam al II-lea
ZahariaȘalumMenahemPecahiaPecahOsea (rege)
Descoperiri arheologice biblice
Editați această casetă

Proorocii sau profeții sunt personaje din Biblie (dar nu exclusiv) care, sub însuflarea Sfântului Duh au prezis evenimente care au avut loc, au loc și vor avea loc în viitor. Venirea pe lume a lui Iisus Hristos a fost prezisă de către proorocii din Vechiul Testament. În general, se consideră că primul dintre profeți a fost Avraam, iar ultimul a fost Ioan Botezătorul.

Profețiile din Vechiul Testament

Cuvântul profet provine din limba greacă, din cuvântul προφήτης și se referă la interpret sau purtător de cuvânt al unei zeități care „vorbește înainte”. În ebraică, totuși, profet este tradus de obicei prin nevi, care mai degrabă înseamnă „dezvăluitor”. Vocația unui nevi este descrisă în Deuteronom 18:18, unde Domnul spune: „Voi pune cuvintele mele în gura sa și va spune tuturor ceea ce îi cer.” Astfel, nevi este considerat ca fiind „gura” Domnului. Rădăcina nun-bet-alef (navi) se bazează pe rădăcina din două litere nun-bet care sugerează adâncime sau deschidere, probabil în relația cu Dumnezeu.

Câțiva din profeții Vechiului Testament sunt: Avraam, Sara, Moise, Isaia, David, Solomon, Ilie și Iov. De asemenea, șaisprezece cărți din Vechiul Testament sunt denumite după numele profeților, cu toate că acestea nu sunt în mod obligatoriu scrise de ei. În mod tradițional ei se împart în două categorii: „mari” și „mici”.

Profeții mari

Profeții mici

Cărțile celor numiți cei 12 „profeți mici”:

Sfârșitul profețiilor

Ortodoxia mărturisește că Ioan Botezătorul (cunoscut și ca Ioan Înaintemergătorul) a fost ultimul profet, acest lucru alăturând perioada profețiilor din Vechiul Testament cu Iisus Hristos, care a propovăduit realizarea împlinirii legii.

Unele secte protestante (și deci eretice) susțin că profețiile continuă până în zilele noastre, inclusiv Penticostalii și Quakerii. Făcând aceasta, deseori ei diminuează rolul Sfintei Tradiții prin supraaccentuarea noilor „revelații”. Mormonii cred că președintele „bisericii” lor este un profet. O erezie creștină timpurie centrată în jurul ideii continuării profețiilor este Montanismul, al cărei reprezentant de seamă a fost Tertulian.

Aceasta, totuși, nu înseamnă că profețiile au încetat în biserică; sunt mulți sfinți sau alți ortodocși care au visuri profetice sau viziuni. Cu toate acestea termenul însuși de „profet”, este rezervat pentru persoanele Vechiului Testament.

Despre autenticitatea profeților și despre falșii profeți

În concordanță cu Deuteronom 18:21-22, trebuie să judecăm profețiile prin prisma împlinirii lor. Mai mult, în Noul Testament, Hristos avertizează împotriva falșilor profeți și spune că fiecare trebuie să judece profetul după roadele sale. Din (Matei 7):

Feriți-vă de proorocii mincinoși, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori.
După roadele lor îi veți cunoaște. Au doară culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini?
Așa că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele.
Nu poate pom bun să facă roade rele, nici pom rău să facă roade bune.
Iar orice pom care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc.
De aceea, după roadele lor îi veți cunoaște.

Sfinții Petru și Pavel întăresc avertizarea împotriva „falșilor profeți” (deci eretici) în repetate rânduri în epistolele lor (a se vedea 2 Petru și Faptele Apostolilor 20:28).