Petru I al Alexandriei: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(interwiki en)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
+
{{Îmbunătăţire}}
  
Sfântul Sfinţit [[Mucenic]] '''Petru al Alexandriei''' was the head of the [[Catechetical School of Alexandria]] and was [[Archbishop]] of the [[Church of Alexandria]] during the rise of the the [[Arianism|Arian]] [[heresy]] during the early years of the fourth century. He was [[martyr]]ed during the persecutions of [[Diocletian]]. Hieromartyr Peter is commemorated of [[24 noiembrie|24]] sau, în alte tradiţii, pe [[25 noiembrie]].
+
Sfântul Sfinţit [[Mucenic]] '''Petru al Alexandriei''' a fost liderul [[Şcoala Catehetică din Alexandria|Şcolii Catehetice din Alexandria]] şi a fost [[arhiepiscop]] al [[Biserica Ortodoxă a Alexandriei|Bisericii din Alexandria]] în timpul înfloririi [[erezie]]i [[arianism|ariene]] la începutul secolului al IV-lea. A primit moarte [[mucenic]]ească în timpul persecuţiilor împăratului [[Diocleţian]]. Sfinţitul Mucenic Petru este pomenit în [[24 noiembrie]] sau, în alte tradiţii, pe [[25 noiembrie|25]].
  
==Life==
+
==Viaţa==
St Peter’s birth and early life is largely known. He is believed to have grown up under the tutelage of Archbishop Theonas, Peter’s predecessor as Archbishop of Alexandria. Peter led the Catechetical School of Alexandria which at the time was the center of theology of the Church. Peter was chosen as the Archbishop of Alexandria in the year 300 upon the death of his mentor, Theonas, who had recommended Peter to the church leaders as his successor.  
+
Naşterea şi prima parte a vieţii Sfântului Petru se cunosc în mare. Se crede că a crescut sub tutela arhiepiscopului Teona, predecesorul lui Petru în scaunul arhieresc al Alexandriei. Petru a condus Şcoala Catehetică din Alexandria care era la vremea aceea centrul teologiei Bisericii. Petru a fost ales arhiepiscop de Alexandria în anul 300, după moartea mentorului său, Teona, care l-a recomandat pe Petru liderilor Bisericii ca succesorul său.
  
Three years later, in 303, the persecutions of Roman Emperor Diocletian began. With the rise of the persecutions, Peter established rules in Alexandria for the re-admittance, after appropriate penance, to the church of those who lapsed from the faith. His rules brought opposition from those extremists, led by [[Meletius of Lycopolis|Meletius]], Bishop of Lycopolis, who thought them too lenient. In 306, Peter was forced to leave Alexandria due to renewal of the persecutions by the Romans. During the time he was in hiding, Meletius usurped Peter position as [[bishop]] of Alexandria and began to consecrate his followers as bishops, even to [[see]]s of standing bishops who were in prison for defending their Faith. Among Meletius’ [[ordination]]s was that of Arius, the future [[heretic]], who denied the divinity of Christ. Upon his return to Alexandria, Peter anathematized and excommunicated Arius after he refused to correct his position and submit to the truth.
+
Trei ani mai târziu, în 303, au început persecuţiile împăratului roman Diocleţian. Odată cu extinderea persecuţiilor, Petru a stabilit în Aleandria, reguli pentru readmiterea, după o pocăinţă adecvată, înapoi în Biserică a celor care căzuseră din credinţă. Regulile sale i-au adus opoziţia extremiştilor, conduşi de [[Meletie de Lycopolis|Meletie]], episcop de Lycopolis, care l-a considerat pe Petru prea îngăduitor. În anul 306, Petru a fost obligat să părăsească Alexandria din cauza reluării persecuţiilor romane. În perioada în care a stat ascuns, Meletie a uzurpat poziţia lui Petru ca [[episcop]] de Alexandria şi a început să-şi hirotonească adepţii ca episcopi, chiar şi în [[scaun]]ele unde episcopii titulari erau în închisoare pentru apărarea credinţei. Printre cei [[hirotonire|hirotoniţi]] de Meletie se afla şi Arie, viitorul [[eretic]], care nega divinitatea lui Hristos. După reîntoarcerea sa la Alexandria, Petru l-a anatemizat şi excomunicat pe Arie după ce acesta a refuzat să-şi corecteze poziţia şi să revină la adevăr.
  
In 311, Peter returned to Alexandria during a pause in the persecutions, but was soon arrested and sentenced to death. Upon hearing of his sentence, a large number of people, expressing their outrage, assembled at the gate of the prison where he was held. To avoid a riot, with its resulting bloodshed, Peter suggested to the Roman authorities that they secrete him through the back of the prison so he might be taken away secretly to execution. His executioners took Peter from the prison in the dark of night to the place where St. [[Apostle Mark|Mark]] had been martyred and, there, Peter was beheaded. Tradition notes that on that night a pious virgin heard a voice from the heaven declaring, “[[Apostle Peter|Peter]] was the first among the Apostles; Peter is the last of the Alexandrian martyrs.”  
+
În 311, Petru s-a reîntors la Alexandria, într-o pauză a persecuţiilor, dar a fost arestat curând şi condamnat la moarte. La aflarea sentinţei, o mulţime numeroasă, exprimându-şi revolta, s-a adunat la porţile închisorii unde era ţinut. Pentru a evita o răzmeriţă, cu vărsarea de sânge pe care ar fi provocat-o, Petru le-a sugerat autorităţilor romane să-l ascundă în fundul închisorii astfel încât să poată fi duspe ascuns la locul execuţiei. Călăii l-au laut pe Petru din închisoare în întunericul nopţii şi dus la locul unde primise moarte mucenicească şi Sfântul [[Apostolul Marcu|Marcu]] şi acolo Petru a fost decapitat. Tradiţia menţionează că în acea noapte o fecioarp pioasă a auzit o voce din ceruri spunând: “[[Apostolul Petru|Petru]] a fost primul dintre Apostoli; Petru este ultimul mucenic al Alexandriei.”  
  
During the time of Peter’s life as archbishop he nurtured the Church of Alexandria, seeing it strengthened and grow in spite of the persecutions. After his execution, his people gathered at the place of his death where they collected his body and head and proceeded to the [[cathedral]]. At the cathedral they dressed him in his bishop’s vestments and sat him on his throne at the high place in the [[altar]]. During his life St. Peter always sat on a footstool next the the throne as he would never sit on it. He once explained he did not dare sit on the throne because whenever he approached his throne he saw a heavenly light shining on it and sensed the presence of a divine power.
+
În perioada în care Petru a fost arhiepiscop, el a hrănit Biserica din Alexandria, făcând-o mai puternică şi mai mare în ciuda persecuţiilor. După executarea sa, poporul s-a adunat la locul execuţiei sale unde au luat trupul şi capul şi l-au dus la [[catedrală]]. Acolo l-au îmbrcat în haine de episcop şi l-au aşezat pe tronul său din [[altar]]. În timpul vieţii sale, Sfântul Petru a stat întotdeauna pe un taburet lângă tronul pe care nu a stat niciodată. Odată, el a explicat că nu îndrăzneşte să stea pe tron deoarece oricine se apropie de acesta vede o lumină divină strălucind din el şi simte prezenţa puterii divine.
  
==Writings==
+
==Scrieri==
St. Peter is known as a great theologian and champion of Orthodoxy. The Councils of [[Third Ecumenical Council|Ephesus]] and [[Fourth Ecumenical Council|Chalcedon]] consulted passages in his book, ''On the Divinity'' (of Jesus Christ). The most widely known and esteemed of his works by the Church are his ''Penitential Canons.''
+
Sfântul Petru este cunoscut ca un mare teolog şi campion al Ortodoxiei. Sinoadele de la [[Sinodul III Ecumenic|Efes]] şi de la [[Sinodul IV Ecumenic|Calcedon]] au consultat pasaje din cărţile sale: ''Despre Divinitate'' (a lui Iisus Hristos). Cele mai cunoscute şi preţuite în Biserică sunt ''Canoanele de penitenţă'' ale sale.
  
 
{{start box}}
 
{{start box}}
{{succession|
+
{{succesiune|
before=[[Theonas of Alexandria|Theonas]]|
+
înainte=[[Teona de Alexandria|Teona]]|
title=Bishop of Alexandria|
+
titlu=Episcop de Alexandria|
years=300-311|
+
ani=300-311|
after=[[Achillas of Alexandria| Achillas]]}}
+
după=[[Ahila de Alexandria| Ahila]]}}
 
{{end box}}  
 
{{end box}}  
  
Linia 41: Linia 41:
 
*en: [http://en.wikipedia.org/wiki/Meletius_of_Lycopolis Wikipedia: Meletius of Lycopolis]
 
*en: [http://en.wikipedia.org/wiki/Meletius_of_Lycopolis Wikipedia: Meletius of Lycopolis]
  
[[Categorie: Episcopi]]
+
[[Categorie:Episcopi]]
[[Categorie: Mucenici]]
+
[[Categorie:Mucenici]]
[[Categorie: Patriarhi ai Alexandriei]]
+
[[Categorie:Patriarhi ai Alexandriei]]
  
 
[[en:Peter of Alexandria]]
 
[[en:Peter of Alexandria]]

Versiunea de la data 28 ianuarie 2011 18:19

Acest articol necesită îmbunătățiri.
Puteți da chiar dv. o mână de ajutor corectându-l, aducând informații noi, restructurându-l și/sau aducându-l mai aproape de
standardele de editare OrthodoxWiki.


Sfântul Sfinţit Mucenic Petru al Alexandriei a fost liderul Şcolii Catehetice din Alexandria şi a fost arhiepiscop al Bisericii din Alexandria în timpul înfloririi ereziei ariene la începutul secolului al IV-lea. A primit moarte mucenicească în timpul persecuţiilor împăratului Diocleţian. Sfinţitul Mucenic Petru este pomenit în 24 noiembrie sau, în alte tradiţii, pe 25.

Viaţa

Naşterea şi prima parte a vieţii Sfântului Petru se cunosc în mare. Se crede că a crescut sub tutela arhiepiscopului Teona, predecesorul lui Petru în scaunul arhieresc al Alexandriei. Petru a condus Şcoala Catehetică din Alexandria care era la vremea aceea centrul teologiei Bisericii. Petru a fost ales arhiepiscop de Alexandria în anul 300, după moartea mentorului său, Teona, care l-a recomandat pe Petru liderilor Bisericii ca succesorul său.

Trei ani mai târziu, în 303, au început persecuţiile împăratului roman Diocleţian. Odată cu extinderea persecuţiilor, Petru a stabilit în Aleandria, reguli pentru readmiterea, după o pocăinţă adecvată, înapoi în Biserică a celor care căzuseră din credinţă. Regulile sale i-au adus opoziţia extremiştilor, conduşi de Meletie, episcop de Lycopolis, care l-a considerat pe Petru prea îngăduitor. În anul 306, Petru a fost obligat să părăsească Alexandria din cauza reluării persecuţiilor romane. În perioada în care a stat ascuns, Meletie a uzurpat poziţia lui Petru ca episcop de Alexandria şi a început să-şi hirotonească adepţii ca episcopi, chiar şi în scaunele unde episcopii titulari erau în închisoare pentru apărarea credinţei. Printre cei hirotoniţi de Meletie se afla şi Arie, viitorul eretic, care nega divinitatea lui Hristos. După reîntoarcerea sa la Alexandria, Petru l-a anatemizat şi excomunicat pe Arie după ce acesta a refuzat să-şi corecteze poziţia şi să revină la adevăr.

În 311, Petru s-a reîntors la Alexandria, într-o pauză a persecuţiilor, dar a fost arestat curând şi condamnat la moarte. La aflarea sentinţei, o mulţime numeroasă, exprimându-şi revolta, s-a adunat la porţile închisorii unde era ţinut. Pentru a evita o răzmeriţă, cu vărsarea de sânge pe care ar fi provocat-o, Petru le-a sugerat autorităţilor romane să-l ascundă în fundul închisorii astfel încât să poată fi duspe ascuns la locul execuţiei. Călăii l-au laut pe Petru din închisoare în întunericul nopţii şi dus la locul unde primise moarte mucenicească şi Sfântul Marcu şi acolo Petru a fost decapitat. Tradiţia menţionează că în acea noapte o fecioarp pioasă a auzit o voce din ceruri spunând: “Petru a fost primul dintre Apostoli; Petru este ultimul mucenic al Alexandriei.”

În perioada în care Petru a fost arhiepiscop, el a hrănit Biserica din Alexandria, făcând-o mai puternică şi mai mare în ciuda persecuţiilor. După executarea sa, poporul s-a adunat la locul execuţiei sale unde au luat trupul şi capul şi l-au dus la catedrală. Acolo l-au îmbrcat în haine de episcop şi l-au aşezat pe tronul său din altar. În timpul vieţii sale, Sfântul Petru a stat întotdeauna pe un taburet lângă tronul pe care nu a stat niciodată. Odată, el a explicat că nu îndrăzneşte să stea pe tron deoarece oricine se apropie de acesta vede o lumină divină strălucind din el şi simte prezenţa puterii divine.

Scrieri

Sfântul Petru este cunoscut ca un mare teolog şi campion al Ortodoxiei. Sinoadele de la Efes şi de la Calcedon au consultat pasaje din cărţile sale: Despre Divinitate (a lui Iisus Hristos). Cele mai cunoscute şi preţuite în Biserică sunt Canoanele de penitenţă ale sale.

Casetă de succesiune:
Petru I al Alexandriei
Precedat de:
Teona
Episcop de Alexandria
300-311
Urmat de:
AhilaImnografie

Troparul Sfinţilor Clement Romanul şi Petru al Alexandriei, glasul al 4-lea:

Dumnezeul Părinţilor noştri, care faci pururea cu noi după blândeţile Tale, nu depărta mila Ta de la noi, ci, pentru rugăciunile lor, în pace ocârmuieşte viaţa noastră.

Condacul Sfinţilor Ierarhi, glasul al 4-lea:

Ca cei ce sunteţi turnuri neclintite şi dumnezeieşti ale Bisericii, stâlpi de Dumnezeu însufleţiţi şi puternici ai dreptei credinţe, Clement şi Petru, prealăudaţilor, ocrotiţi pe toţi cu mijlocirile voastre!

Surse

OrthodoxWiki:Peter of Alexandria, pagină realizată după:

Legături externe