Pentateuh: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
 
Linia 1: Linia 1:
 
{{Traducere EN}}
 
{{Traducere EN}}
  
[[Image:Pentateuch.jpg|right|thumb|A portion of the Pentateuch in Hebrew, specifically Exodus 20:1-5, the beginning of the Ten Commandments.]]The '''Pentateuch''' is a term referring to the first five books of the [[Old Testament]]. It comes from the Greek penta ("five"), and teukhos, ("implement"), or implementation of five books. It may also be translated as "five-fold scroll." In Judaism, is it called the Torah, or teaching, and the Law of Moses. The Pentateuch consists of the Bible's books of:
+
[[Image:Pentateuch.jpg|right|thumb|Porţiune din Pentateuh, în ebraică, din Exod 20:1-5, începutul celor Zece Porunci.]] '''Pentateuh'''-ul este un termen care se referă la primele cinci cărţi ale [[Vechiul Testament|Vechiului Testament]]. Provine din grecescul penta ("cinci"), teukhos, ("îndeplinire"), sau îndeplinirea celor cinci cărţi. Mai poate fi tradus şi prin "sulul cu cinci cărţi" În iudaism, este numit Tora, sau învăţătură, şi Legea lui Moise. Pentateuhul constă din următoarele cinci cărţi ale Bibliei:
  
* Genesis
+
* Geneza
* Exodus
+
* Ieşirea
* Leviticus
+
* Leviticul
* Numbers
+
* Numerii
* Deuteronomy
+
* Deuteronom
  
== Contents ==
+
== Conţinut==
  
[[Genesis]] begins with the primeval history: the story of creation and the garden of Eden (Genesis 1-3), the account of the descendants of Adam to the rise of Noah who survives a great flood (Genesis 3-9), and the account of the descendants of Noah through the tower of Babel to the rise of Abram (Abraham) (Genesis 10-11). Next follows the story of the patriarchs: [[Abraham]], [[Isaac]], and [[Jacob]], and the life of [[Joseph]] (Genesis 12-50). God gives to the patriarchs a promise of the land of Canaan, but at the end of Genesis the clan of Jacob ends up leaving Canaan for Egypt because of a famine.
+
[[Geneza]] începe cu istoria primitivă: povestea creaţiei şi a grădinii Edenului (Geneza 1-3), descrierea descendenţilor lui Adam până la Noe care a supravieţuit potopului (Geneza 3-9), şi descrierea descendenţilor lui Noe prin Turnul Babel până la ridicarea lui Avraam (Geneza 10-11). Apoi, urmează povestea patriarhilor [[Avraam]], [[Isac]] şi [[Iacob]], şi viaţa lui [[Iosif]] (Geneza 12-50). Dumnezeu le-a făcut patriarhilor promisiunea că le dă dă ţara Canaanului, dar la sfârşitul Genezei tribul lui Iacob părăseşte Canaanul pentru Egipt din cauza foametei.
  
[[Exodus]] describes the rise of [[Moses]], who leads the Israelites out of Pharaoh's Egypt (Exodus 1-18) and into [[Mount Sinai]]/Horeb where he mediates to them God's covenant and laws (Exodus 19-24), deals with the violation of the law when Israel makes the Golden Calf (Exodus 32-24) and instructs them on building the [[tabernacle]] (Exodus 25-31; 35-40).
+
[[Ieşirea]] descrie ridicarea lui [[Moise]], care îi scoate pe israeliţi din Egiptul faraonilor (Exodul 1-18) şi îi duce în [[Muntele Sinai]]/Horeb unde intermediază pentru ei legile şi regulile lui Dumnezeu (Ieşirea 19-24), abate mânia lui Dumnezeu când Israel încalcă legea şi face un viţel de aur (Ieşirea 32-34) şi îi instruieşte pentru construirea [[tabernacol]]ului (Ieşirea 25-31; 35-40).
  
[[Leviticus]] begins with instructions about how to use the tabernacle that the Israelites had just built (Leviticus 1-10), followed by a long enumeration of the rules of cleanliness (Leviticus 11-15), the Day of Atonement (Leviticus 16), and various moral and ritual laws sometimes called the Holiness Code (Leviticus 17-26).
+
[[Levitic]]ul începe cu instrucţiuni despre folosirea tabernacolului pe care evreii de abia îl construiseră (Levitic 1-10), urmat de o lungă enumerare a regulilor de curăţie (Levitic 11-15), ziua ispăşirii (Levitic 16) şi multe legi morale şi rituale numite uneori şi Codul Sfinţeniei (Levitic 17-26).
  
[[Numbers]] describes two censuses in which the number of Israelites are counted (Numbers 1-3, 26), with many laws mixed among the narratives. The narratives tell how Israel consolidated itself as a community at Sinai (Numbers 1-9), set out from Sinai to move towards Canaan and spied out the land (Numbers 10-13). Because of unbelief at various points, but especially at Kadesh Barnea (Numbers 14), the Israelites were condemned to wander for forty years in the desert in the vicinity of Kadesh instead of immediately entering the land of promise. Even Moses sins and is told he would not live to enter the Promised Land (Numbers 20). At the end of Numbers (Numbers 26-35) Israel moves from the area of Kadesh towards the Promised Land. They leave the Sinai desert and go around Edom and through Moab where Balak and Balaam oppose them (Numbers 22-24; 31:8, 15-16). They defeat two Transjordan kings, Og and Sihon (Numbers 21), and so come to occupy some territory outside of Canaan. At the end of the book they are on the plains of Moab opposite Jericho ready to enter the land.
+
[[Numerii]] descriu două recensăminte în care sunt număraţi israeliţii (Numerii 1-3, 26), cu multe legi amestecate cu naraţiunea. Naraţiunea povesteşte cum Israel se consolidează ca şi comunitate la Sinai (Numerii 1-9)anaan şi spionarea ţinutului (Numerii 10-13). Deorece nu cred unele puncte, dar în special la Kadesh Barnea (Numberii 14), Israeliţii sunt condamnaţi să rătăcească patruzeci de ani în deşert în vecinătatea Kadeshului în loc să intre imediat în ţara promisă. Chiar şi Moise păcătuieşte şi este condamnat să nu trăiască intrarea în Ţara Sfântă (Numerii 20). La sfârşitul Numerilor (Numerii 26-35), Israel se mută din Kadesh în ţara promisă. Ei părăsesc deşertul Sinai şi merg în jurul Edomului şi prin Moab unde Balak şi Balaam li se opun (Numerii 22-24; 31:8, 15-16). Ei înving trei regi transiordanieni, Og şi Sihon (Numerii 21) şi astfel ocupă o parte a teritoriului din afara Canaanului. La sfârşitul cărţii ei se găsesc în câmpiile Moab din faţa Ierihonului pregătiţi să intre în ţara promisă.
  
[[Deuteronomy]] consists primarily of a series of speeches by Moses on the plains of Moab opposte Jericho exhorting Israel to obey God and giving further instruction on the laws. At the end of the book (Deuteronomy 34) Moses is allowed to see the promised land from a mountain, but dies and is buried by God before Israel begins the conquest of Canaan. It is believed by many scholars to be a later summation of the first four books with the death of Moses and events leading up to it added.
+
[[Deuteronom]]ul este format în principal dintr-o serie de discursuri ale lui Moise din câmpiile Moabului din faţa Ierihonului sfătuind Israelul să se supună Domnului şi dând diverse instrucţiuni despre urmarea legii. La sfârşitul cărţii (Deuteronom 34) lui Moise i se permite să vadă ţara promisă de pe un munte, dar moare şi este înmormântat de Dumnezeu înainte ca Israel să înceapă cucerirea Canaanului. Mulţi savanţi consideră această carte un sumar al primelor patru la care este adăugată moartea lui Moise şi evenimente care o premerg.
  
== Grouping ==
+
==Gruparea==
 +
 +
În vechime se credea că Pentateuhul este scris de Moise. De aceea [[Geneza]] este uneori numită prima carte a lui Moise, [[Ieşirea]] a doua carte a lui Moise şi aşa mai departe. În forma curentă, fiecare carte succesivă a Pentateuhului reia şi continuă povestea din cartea precedentă sub forma unei poveşti continue. Astfel, Geneza spune cum au ajuns israeliţii în Egipt, în timp ce Ieşirea povesteşte cum au plecat din Egipt. Ieşirea descrie construirea tabernacolului în Sinai pentru sacrificii şi adorare. În Numerii, israeliţii părăsesc Sinaiul şi până la urmă ajung în câmpiile Moabului în timp ce în Deuteronom, Moise le vorbeşte despre lege în câmpiile Moabului.
  
The Pentateuch is traditionally believed to have been written down by Moses. Hence [[Genesis]] is sometimes called the first book of Moses, [[Exodus]] the second book of Moses, and so forth. In its current form, each successive book of the Pentateuch picks up and continues the story of the previous book to form a continuous story. Hence Genesis tells how the Israelites went to Egypt while Exodus tells how they came to leave Egypt. Exodus describes the building of the tabernacle at Sinai while in Leviticus Moses is given rules while at Sinai for offering sacrifice and worship at that tabernacle. In Numbers the Israelites leave Sinai and travel eventually to the plains of Moab while in Deuteronomy Moses gives speeches about the law on the plains of Moab.
+
Pentateuhul poate fi pus în oglindă cu Hexateuhul, un termen pentru primele şase cărţi ale Bibliei. Părerea tradiţională este că Iosif a scris cele şase cărţi ale Hexateuhului, anume Cartea lui [[Iosua]], şi astfel a fost separată de cele cinci cărţi ale Pentateuhului atribuite lui Moise. Dar ca poveste, Pentateuhul pare incomplet fără relatarea lui Iosua despre cucerirea Ţării Promise; completează astfel povestea, continuând direct de la evenimentele Deuteronomului şi istoriseşte cucerirea Canaanului prezisă în Pentateuh. Acest lucru a făcut ca unii savanţi să propună ca unitatea literară adecvată este aceea a Hexateuhului în loc de Pentateuh. Alţii consideră că Deuteronomul este aparte faţă de primele patru cărţi ale Pentateuhului, şi astfel vorbesc de primele patru ca un Tetrateuh (de la Geneză la Numerii).
  
The Pentateuch can be contrasted with the Hexateuch, a term for the first six books of the Bible. The traditional view is that Joshua wrote the sixth book of the Hexateuch, namely the Book of [[Joshua]], and so it was separated from the five books of the Pentateuch ascribed to Moses. But as a story the Pentateuch seems incomplete without Joshua's account of the conquest of the Promised Land; it completes the story, continuing directly from the events of Deuteronomy, and documents the conquest of Canaan predicted in the Pentateuch. This has led some scholars to propose that the proper literary unit is that of the Hexateuch rather than the Pentateuch. Still others think that Deuteronomy stands apart from the first four books of the Pentateuch, and so speak of the first four as the Tetrateuch (Genesis through Numbers).
+
==Izvoare şi legături externe==
  
== Sources and external links ==
+
* [[W:Pentateuch|Wikipedia:Pentateuh]] (Izvorul principal.)
 +
* [http://www.richmond.edu/~jriehl/local/Choral_Music_Creed/bible.html Componenţa şi aranjarea Bibliei]
  
* [[W:Pentateuch|Wikipedia:Pentateuch]] (Main source.)
+
[[Categorie:Vechiul Testament]]
* [http://www.richmond.edu/~jriehl/local/Choral_Music_Creed/bible.html The Parts and Arrangement of the Bible]
+
[[Categorie:Sfânta Scriptură]]
  
[[Category:Old Testament]]
+
[[en:Pentateuch]]

Versiunea de la data 25 februarie 2008 06:06

Acest articol (sau părți din el) este propus spre traducere din limba engleză!

Dacă doriți să vă asumați acestă traducere (parțial sau integral), anunțați acest lucru pe pagina de discuții a articolului.
De asemenea, dacă nu ați făcut-o deja, citiți pagina de ajutor Traduceri din limba engleză.

Porţiune din Pentateuh, în ebraică, din Exod 20:1-5, începutul celor Zece Porunci.
Pentateuh-ul este un termen care se referă la primele cinci cărţi ale Vechiului Testament. Provine din grecescul penta ("cinci"), teukhos, ("îndeplinire"), sau îndeplinirea celor cinci cărţi. Mai poate fi tradus şi prin "sulul cu cinci cărţi" În iudaism, este numit Tora, sau învăţătură, şi Legea lui Moise. Pentateuhul constă din următoarele cinci cărţi ale Bibliei:
  • Geneza
  • Ieşirea
  • Leviticul
  • Numerii
  • Deuteronom

Conţinut

Geneza începe cu istoria primitivă: povestea creaţiei şi a grădinii Edenului (Geneza 1-3), descrierea descendenţilor lui Adam până la Noe care a supravieţuit potopului (Geneza 3-9), şi descrierea descendenţilor lui Noe prin Turnul Babel până la ridicarea lui Avraam (Geneza 10-11). Apoi, urmează povestea patriarhilor Avraam, Isac şi Iacob, şi viaţa lui Iosif (Geneza 12-50). Dumnezeu le-a făcut patriarhilor promisiunea că le dă dă ţara Canaanului, dar la sfârşitul Genezei tribul lui Iacob părăseşte Canaanul pentru Egipt din cauza foametei.

Ieşirea descrie ridicarea lui Moise, care îi scoate pe israeliţi din Egiptul faraonilor (Exodul 1-18) şi îi duce în Muntele Sinai/Horeb unde intermediază pentru ei legile şi regulile lui Dumnezeu (Ieşirea 19-24), abate mânia lui Dumnezeu când Israel încalcă legea şi face un viţel de aur (Ieşirea 32-34) şi îi instruieşte pentru construirea tabernacolului (Ieşirea 25-31; 35-40).

Leviticul începe cu instrucţiuni despre folosirea tabernacolului pe care evreii de abia îl construiseră (Levitic 1-10), urmat de o lungă enumerare a regulilor de curăţie (Levitic 11-15), ziua ispăşirii (Levitic 16) şi multe legi morale şi rituale numite uneori şi Codul Sfinţeniei (Levitic 17-26).

Numerii descriu două recensăminte în care sunt număraţi israeliţii (Numerii 1-3, 26), cu multe legi amestecate cu naraţiunea. Naraţiunea povesteşte cum Israel se consolidează ca şi comunitate la Sinai (Numerii 1-9)anaan şi spionarea ţinutului (Numerii 10-13). Deorece nu cred unele puncte, dar în special la Kadesh Barnea (Numberii 14), Israeliţii sunt condamnaţi să rătăcească patruzeci de ani în deşert în vecinătatea Kadeshului în loc să intre imediat în ţara promisă. Chiar şi Moise păcătuieşte şi este condamnat să nu trăiască intrarea în Ţara Sfântă (Numerii 20). La sfârşitul Numerilor (Numerii 26-35), Israel se mută din Kadesh în ţara promisă. Ei părăsesc deşertul Sinai şi merg în jurul Edomului şi prin Moab unde Balak şi Balaam li se opun (Numerii 22-24; 31:8, 15-16). Ei înving trei regi transiordanieni, Og şi Sihon (Numerii 21) şi astfel ocupă o parte a teritoriului din afara Canaanului. La sfârşitul cărţii ei se găsesc în câmpiile Moab din faţa Ierihonului pregătiţi să intre în ţara promisă.

Deuteronomul este format în principal dintr-o serie de discursuri ale lui Moise din câmpiile Moabului din faţa Ierihonului sfătuind Israelul să se supună Domnului şi dând diverse instrucţiuni despre urmarea legii. La sfârşitul cărţii (Deuteronom 34) lui Moise i se permite să vadă ţara promisă de pe un munte, dar moare şi este înmormântat de Dumnezeu înainte ca Israel să înceapă cucerirea Canaanului. Mulţi savanţi consideră această carte un sumar al primelor patru la care este adăugată moartea lui Moise şi evenimente care o premerg.

Gruparea

În vechime se credea că Pentateuhul este scris de Moise. De aceea Geneza este uneori numită prima carte a lui Moise, Ieşirea a doua carte a lui Moise şi aşa mai departe. În forma curentă, fiecare carte succesivă a Pentateuhului reia şi continuă povestea din cartea precedentă sub forma unei poveşti continue. Astfel, Geneza spune cum au ajuns israeliţii în Egipt, în timp ce Ieşirea povesteşte cum au plecat din Egipt. Ieşirea descrie construirea tabernacolului în Sinai pentru sacrificii şi adorare. În Numerii, israeliţii părăsesc Sinaiul şi până la urmă ajung în câmpiile Moabului în timp ce în Deuteronom, Moise le vorbeşte despre lege în câmpiile Moabului.

Pentateuhul poate fi pus în oglindă cu Hexateuhul, un termen pentru primele şase cărţi ale Bibliei. Părerea tradiţională este că Iosif a scris cele şase cărţi ale Hexateuhului, anume Cartea lui Iosua, şi astfel a fost separată de cele cinci cărţi ale Pentateuhului atribuite lui Moise. Dar ca poveste, Pentateuhul pare incomplet fără relatarea lui Iosua despre cucerirea Ţării Promise; completează astfel povestea, continuând direct de la evenimentele Deuteronomului şi istoriseşte cucerirea Canaanului prezisă în Pentateuh. Acest lucru a făcut ca unii savanţi să propună ca unitatea literară adecvată este aceea a Hexateuhului în loc de Pentateuh. Alţii consideră că Deuteronomul este aparte faţă de primele patru cărţi ale Pentateuhului, şi astfel vorbesc de primele patru ca un Tetrateuh (de la Geneză la Numerii).

Izvoare şi legături externe