Patrichie al Irlandei: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(propunere de traducere din engleză)
 
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
+
{{Îmbunătăţire}}
[[Image:Patrick of Ireland.jpg|right|frame|St. Patrick of Ireland]]
 
Our father among the [[saint]]s '''Patrick of Ireland''', [[Bishop]] of Armagh and [[Enlightener]] of Ireland, was born a Briton.  Captured and brought to Ireland as a slave, he escaped and returned home.  Later, he returned to Ireland, bringing Christianity to its people.  His feast day is [[March 17]].
 
  
==Life==
+
[[Image:Patrick of Ireland.jpg|right|frame|Sfântul Patrichie al Irlandei]]
Saint Patrick was born around 390 (likely in 387), at Kilpatrick, near Dumbarton, in Scotland. His name is from the Latin ''Patricius'', meaning ''high-born''. His parents were part of the Christian minority of Britain; his father, Calpurnius, was a [[deacon]], "the son of Potitus, a priest, of the village Bannavem Taburniæ."
+
Părintele nostru în rând cu [[sfânt|sfinţii]] '''Patrichie al Irlandei''', [[episcop]] de Armagh şi [[luminător]] al Irlandei, s-a născut în Briton. Capturat şi dus în Irlanda ca sclav, el reuşeşte să evadeze şi să se reîntoarcă acasă. Mai târziu, se întoarce în Irlanda, ducând creştinismul poporului de acolo. Prăznuirea sa se face în [[17 martie]].
  
At the age of 16, he was captured during a raiding party and taken to Ireland as a slave to herd and tend sheep. During that time, he prayed frequently and came for the first time to have a true faith in God. At age 22, he had a vision in which God told him to be prepared to leave Ireland. Soon, he escaped, walking 200 miles to a ship and returning to England. In a dream, he saw the people of Ireland calling him, "We beg you, holy youth, that you shall come and shall walk again among us."  
+
==Viaţa==
 +
Sfântul Patrichie s-a născut în jurul anului 390 (probabil în 387), în Kilpatrick, lângă Dumbarton, din Scoţia. Numele său vine din latinescul ''Patricius'', care înseamnă ''naştere înaltă''. Părinţii săi făceau parte din minoritatea creştină din Britania; tatăl său, Calpurnius, era [[diacon]], "fiul Potitus, preot, din satul Bannavem Taburniæ."
  
St Patrick sought clerical training. He was ordained by St. [[Germanus of Auxerre|Germanus]], bishop of Auxerre. Around 430 he was ordained a bishop, after which he returned to Ireland. There, he preached the [[Gospels|Gospel]], reaching tribal chieftains, gaining their permission to teach their subjects also. During his episcopate, he was attacked for a sin he confessed to a close friend, a sin he committed "in a single hour" when only 15, but he did not suffer as a result. He established an episcopal administration and led a [[monasticism|monastic]] lifestyle, establishing Christianity in Ireland. St. Patrick died at Saul, Downpatrick, Ireland, on March 17, 461.
+
La vârsta de 16 ani a fost capturat în timpul unui raid de piraţi şi dus în Irlandaca sclav pentru a avea grijă de turme de oi. În acea perioadă el s-a rugat frecvent şi, pentru prima dată, a ajuns la credinţa adevărată în Dumnezeu. La vârsta de 22 de ani, el are o viziune în care Dumnezeu îi spune să se pregătească să plece din Irlanda. Curând, reuşeşte să scape şi după ce merge pe jos 200 de mile ajunge la o corabie care îl duce în Anglia. Într-un vis, vede poporul irlandez chemându-l: "Te implorăm, tinere sfânt să vii şi să călătoreşti din nou printre noi."
  
==Works attributed to Patrick==
+
Sfântul Patrichie primeşte educaţie clericală şi este hirotonit de Sfântul [[Gherman de Auxerre|Gherman]], episcop de Auxerre. În jurul anului 430 el este hirotonit episcop, după care se reîntoarce în Irlanda. Acolo, el propovăduieşte [[Evanghelie|Evanghelia]], merge la şedii de triburi, obţinând permisiunea lor să propovăduiască şi supuşilor acestora. În timpul episcopatului său este atacat pentru un păcat pe care îl mărturisise unui prieten apropiat, un păcat comis "în cel mult o oră" când avea doar 15 ani, dar făr să sufere din cauza aceasta. El a înfiinţat o administraţie episcopală şi a dus un stil de viaţă [[Asceză|monahal]]. Sfântul Patrichie a murit în Saul, Downpatrick, Irlanda, în 17 martie 461.
 +
 
 +
 
 +
==Lucrări atribuite Sfântului Patrichie==
 
===''Confessio''===
 
===''Confessio''===
<sup>[[#External links and Sources|1]]</sup> Saint Patrick wrote this semi-autobiography as a labor for God, explaining the story of his life to inspire others to believe and turn their lives to God. Additionally, he wished to address concerns his fellow clergy had about his holding the office of bishop.
+
<sup>[[#Legături externe şi izvoare|1]]</sup> Sfântul Patrichie a scris această lucrare semi-autobiografică ca un efort dedicat lui Dumnezeu, explicând povestea vieţii lui pentru a-i inspira şi pe alţi credincioşi să-şi ducă viaţa în Dumnezeu. Pe lângă acestea, el a dorit să răspundă grijilor clerului său apropiat privitor la păstrarea de către el a scaunului episcopal.
  
 
===''Epistola''===
 
===''Epistola''===
<sup>[[#External links and Sources|2]]</sup> Saint Patrick wrote this letter to the soldiers of King Coroticus to chastize them for capturing Christians of Patrick's flock as slaves.
+
<sup>[[#Legături externe şi izvoare|2]]</sup> Sfântul Patrichie a scris această scrisoare soldaţilor regelui Coroticus pentru a-i pedepsi pentru că au capturat creştini din turama lui Patrichie ca sclavi.
 
 
===Explanation of the Trinity===
 
Saint Patrick is most often recognized for likening the [[Trinity]] to a shamrock, illustrating that the shamrock has three parts, and yet is one; in a similar way, the Trinity has three persons, and is still one God. (cf. the [[OCA]]'s icon<sup>[[#External links and Sources|3]]</sup>)
 
  
===Lorica of Saint Patrick===
+
===Explicaţii ale Sfintei Treimi===
<sup>[[#External links and Sources|4]]</sup> ''Lorica'' means ''breastplate'' in Latin.  The story of this prayer is that Patrick and his followers used this most beautiful prayer to protect themselves from the people who wanted to kill them as they travelled across Ireland.  It is also called the ''Deer's Cry'' (''Fáed Fíada'') because their enemies saw, not men, but deer.  It may not have been written by Patrick, but is considered to reflect his theological focus on the Trinity.
+
Sfântul Patrichie este adesea considerat cel care a comparat [[Sfânta Treime]] cu trifoiul alb, irlandez, spunând că aşa cum trfoiul are trei părţi dar rămâne unul şi Sfânta Treime are trei persoane dar este un singur Dumnezeu. (icoana [[OCA]]<sup>[[#Legături externe şi izvoare|3]]</sup>)
  
:I arise today
+
===Lorica Sfântului Patrichie===
:through a mighty strength,
+
<sup>[[#Legături externe şi izvoare|4]]</sup> ''Lorica'' înseamnă ''pavăză pentru piept'' în latineşte. Povestea acestei rugăciuni spune că Patrichie şi ucenicii săi foloseau această rugăciune deosebit de frumoasă ca să se apere de oamenii care doreau să îi ucidă pe când călătoreau prin Irlanda. Mai este numită şi ''Strigătul cerbului'' (''Fáed Fíada'') pentru că inamicii săi vedeau cerbi, nu oameni. Se poate să nu fi fost scrisă de Patrichie, dar reflectă accentuarea sa teologică asupra Treimii.
:the invocation of the Trinity,
 
:through belief in the Threeness,
 
:through confession of the Oneness of the Creator of creation.
 
  
:I arise today
+
:Mă leg astăzi
:through the strength of [[Christ]] with His [[Baptism]],
+
:cu vârtutea cea tare a chemării Treimii:
:through the strength of His [[Crucifixion]] with His Burial,
+
:cred în Treimea în Unime,
:through the strength of His [[Resurrection]] with His Ascension,
+
:făcătorul a toate.
:through the strength of His descent for the Judgment of Doom.
 
  
:I arise today
+
:Mă leg astăzi
:through the strength of the love of [[Cherubim]],
+
:cu vârtutea Întrupării lui Hristos şi a Botezului Său,
:in obedience of [[Angels]], in the service of the [[Archangels]],
+
:cu vârtutea Răstignirii Sale şi a Îngropării,
:in hope of resurrection to meet with reward,
+
:cu vârtutea Învierii Sale şi a Înălţării,
:in prayers of [[Patriarch]]s, in predictions of [[Prophet]]s,
+
:cu vârtutea Venirii Sale în Ziua Judecăţii.
:in preachings of [[Apostles]], in faiths of [[Confessor]]s,
 
:in innocence of Holy Virgins, in deeds of righteous men.
 
  
:I arise today
+
:Mă leg astăzi
:through the strength of Heaven:
+
:cu vârtutea dragostei serafimilor,
:light of Sun, brilliance of Moon, splendour of Fire,
+
:în ascultarea îngerilor,
:speed of Lightning, swiftness of Wind, depth of Sea,
+
:în nădejdea învierii spre răsplată,
:stability of Earth, firmness of Rock.
+
:în rugăciunile Patriarhilor,
 +
:în prorociile Profeţilor,
 +
:în propovăduirea Apostolilor,
 +
:în credinţa Mărturisitorilor,
 +
:în nevinovăţia sfintelor fecioare,
 +
:în faptele oamenilor drepţi.
  
:I arise today
+
:Mă leg astăzi
:through God's strength to pilot me:
+
:cu puterea Cerului,
:God's might to uphold me, God's wisdom to guide me,
+
:cu lumina soarelui,
:God's eye to look before me, God's ear to hear me,
+
:cu strălucirea lunii,
:God's word to speak for me, God's hand to guard me,
+
:cu frumuseţea focului,
:God's way to lie before me, God's shield to protect me,
+
:cu scânteierea fulgerului,
:God's host to secure me:
+
:cu iuţimea vântului,
:against snares of devils,
+
:cu adâncimea mării,
:against temptations of vices,
+
:cu trăinicia pământului,
:against inclinations of nature,
+
:cu tăria pietrelor.
:against everyone who shall wish me ill,
 
:afar and anear, alone and in a crowd.
 
  
:I summon today all these powers between me (and these evils):
+
:Mă leg astăzi
:against every cruel and merciless power that may oppose my body and my soul,
+
:pentru ca Puterea lui Dumnezeu să mă povăţuiască,
:against incantations of false prophets,
+
:tăria lui Dumnezeu să mă sprijinească,
:against black laws of heathenry,
+
:înţelepciunea lui Dumnezeu să mă înveţe,
:against false laws of [[heresy|heretics]],
+
:ochiul lui Dumnezeu să vegheze asupra mea,
:against craft of idolatry,
+
:uUrechea lui Dumnezeu să mă audă,
:against spells of witches and smiths and wizards,
+
:cuvântul lui Dumnezeu să-mi dea grai,
:against every knowledge that endangers man's body and soul.
+
:mâna lui Dumnezeu să mă povăţuiască,
:Christ to protect me today
+
:calea lui Dumnezeu să rămână în faţa mea,
:against poison, against burning,
+
:scutul lui Dumnezeu să mă acopere,
:against drowning, against wounding,
+
:oastea lui Dumnezeu să mă apere,
:so that there may come abundance of reward.
+
:împotriva curselor diavolilor,
 +
:împotriva ispitei patimilor,
 +
:împotriva poftelor firii,
 +
:împotriva tuturor celor ce gândesc să mă vatăme,
 +
:fie ei aproape sau departe,
 +
:fie ei mulţi sau puţini.
  
:Christ with me, Christ before me,
+
:Chem astăzi toate aceste vârtuţi
:Christ behind me, Christ in me,
+
:împotriva oricărei puteri vrăjmaşe şi fără de milă
:Christ beneath me, Christ above me,
+
:care ar putea să atace trupul şi sufletul meu,
:Christ on my right, Christ on my left,
+
:împotriva descântecelor proorocilor mincinoşi,
:Christ in breadth, Christ in length, Christ in height,
+
:împotriva legilor negre ale păgânătăţii,
:Christ in the heart of every man who thinks of me,
+
:împotriva legilor mincinoase ale ereziei,
:Christ in the mouth of every man who speaks of me,
+
:împotriva înşelăciunilor idolatriei,
:Christ in every eye that sees me, Christ in every ear that hears me.
+
:împotriva vrăjilor femeilor, făurarilor sau druizilor,
 +
:împotriva oricărei ştiinţe care leagă sufletul omului.
 +
:hristoase, apără-mă astăzi
 +
:de toată otrava, de foc,
 +
:de înec, de rană de moarte,
 +
:ca să pot primi răsplată bogată.
  
:I arise today
+
:Hristos cu mine, Hristos în faţa mea,
:through a mighty strength,
+
:hristos în spatele meu, Hristos înlăuntrul meu,
:the invocation of the Trinity,
+
:hristos dedesubtul meu, Hristos deasupra mea,
:through belief in the Threeness,
+
:hristos la dreapta mea, Hristos la stânga mea,
:through confession of the Oneness of the Creator of creation.
+
:hristos în cetate, Hristos în căruţă, Hristos în corabie,
 +
:hristos în inima tuturor celor care se gândesc la mine,
 +
:hristos în gura tuturor celor ce vorbesc cu mine,
 +
:hristos în fiecare ochi care mă vede,
 +
:hristos în fiecare ureche care mă aude.
  
:Salvation is of the Lord.
+
:Mă leg astăzi,
:Salvation is of the Lord.
+
:cu vârtutea cea tare a chemării Treimii:
:Salvation is of Christ.
+
:cred în Treimea în Unime,
:May Thy Salvation, O Lord, be ever with us.
+
:făcătorul a toate.
  
==Works about Patrick==
+
==Lucrări despre Patrichie==
*Muirchu's ''Life of Saint Patrick'', written c. 683 (two centuries after Patrick's death), is the oldest existing, known work about Saint Patrick.<sup>[[#External links and Sources|5]]</sup>
+
*Lucrarea lui Muirchu, ''Viaţa Sfântului Patrichie'', scrisă în jurul anului 683 (două secole după moartea lui Patrichie), este cea mai veche lucrare existentă, cunoscută despre Sfântul Patrichie.<sup>[[#Legături externe şi izvoare|5]]</sup>
  
==Hymns==
+
==Imnografie==
[[Troparion]] (Tone 3)
+
[[Tropar]] (Glas 3)
  
:Holy Bishop Patrick,
+
:Sfinte episcop Patrichie,
:Faithful shepherd of Christ's royal flock,
+
:Păstor credincios al turmei regale a lui Hristos,
:You filled Ireland with the radiance of the Gospel:
+
:Ai umplut Irlanda cu strălucirea Evangheliei:
:The mighty strength of the Trinity!
+
:Tăria de neînvins a Treimii!
:Now that you stand before the Savior,
+
:Acum, când stai în faţa Mântuitorului,
:Pray that He may preserve us in faith and love!
+
:Roagă-te ca El să ne ţină în credinţă şi iubire!
  
[[Kontakion]] (Tone 4)
+
[[Condac]] (Glas 4)
  
 
:From slavery you escaped to freedom in Christ's service:
 
:From slavery you escaped to freedom in Christ's service:
Linia 118: Linia 128:
 
:Holy bishop Patrick!
 
:Holy bishop Patrick!
  
==External links and sources==
+
==Legături externe şi izvoare==
 
*<sup>1</sup> [http://www.ccel.org/ccel/patrick/confession.i.html ''Confessio'' of Saint Patrick] (in [http://www.amdg.be/sankt/confess.htm French])
 
*<sup>1</sup> [http://www.ccel.org/ccel/patrick/confession.i.html ''Confessio'' of Saint Patrick] (in [http://www.amdg.be/sankt/confess.htm French])
 
*<sup>2</sup> [http://www.iol.ie/~santing/patrick/CoroticusFrame.htm ''Letter to Coroticus'']
 
*<sup>2</sup> [http://www.iol.ie/~santing/patrick/CoroticusFrame.htm ''Letter to Coroticus'']
Linia 139: Linia 149:
  
  
[[Category:Celtic and Anglo-Saxon Saints]]
+
[[Categorie:Sfinţi celtici şi anglo-saxoni]]
[[Category:Bishops]]
+
[[Categorie:Episcopi]]
[[Category:Missionaries]]
+
[[Categorie:Propovăduitori]]
[[Category:Monastics]]
+
[[Categorie:Monahi]]
[[Category:Saints]]
+
[[Categorie:Sfinţi]]
[[Category:Wonderworkers]]
+
[[Categorie:Făcători de minuni]]
 +
 
 +
[[en:Patrick of Ireland]]

Versiunea de la data 29 ianuarie 2009 18:48

Acest articol necesită îmbunătățiri.
Puteți da chiar dv. o mână de ajutor corectându-l, aducând informații noi, restructurându-l și/sau aducându-l mai aproape de
standardele de editare OrthodoxWiki.
Sfântul Patrichie al Irlandei

Părintele nostru în rând cu sfinţii Patrichie al Irlandei, episcop de Armagh şi luminător al Irlandei, s-a născut în Briton. Capturat şi dus în Irlanda ca sclav, el reuşeşte să evadeze şi să se reîntoarcă acasă. Mai târziu, se întoarce în Irlanda, ducând creştinismul poporului de acolo. Prăznuirea sa se face în 17 martie.

Viaţa

Sfântul Patrichie s-a născut în jurul anului 390 (probabil în 387), în Kilpatrick, lângă Dumbarton, din Scoţia. Numele său vine din latinescul Patricius, care înseamnă naştere înaltă. Părinţii săi făceau parte din minoritatea creştină din Britania; tatăl său, Calpurnius, era diacon, "fiul Potitus, preot, din satul Bannavem Taburniæ."

La vârsta de 16 ani a fost capturat în timpul unui raid de piraţi şi dus în Irlandaca sclav pentru a avea grijă de turme de oi. În acea perioadă el s-a rugat frecvent şi, pentru prima dată, a ajuns la credinţa adevărată în Dumnezeu. La vârsta de 22 de ani, el are o viziune în care Dumnezeu îi spune să se pregătească să plece din Irlanda. Curând, reuşeşte să scape şi după ce merge pe jos 200 de mile ajunge la o corabie care îl duce în Anglia. Într-un vis, vede poporul irlandez chemându-l: "Te implorăm, tinere sfânt să vii şi să călătoreşti din nou printre noi."

Sfântul Patrichie primeşte educaţie clericală şi este hirotonit de Sfântul Gherman, episcop de Auxerre. În jurul anului 430 el este hirotonit episcop, după care se reîntoarce în Irlanda. Acolo, el propovăduieşte Evanghelia, merge la şedii de triburi, obţinând permisiunea lor să propovăduiască şi supuşilor acestora. În timpul episcopatului său este atacat pentru un păcat pe care îl mărturisise unui prieten apropiat, un păcat comis "în cel mult o oră" când avea doar 15 ani, dar făr să sufere din cauza aceasta. El a înfiinţat o administraţie episcopală şi a dus un stil de viaţă monahal. Sfântul Patrichie a murit în Saul, Downpatrick, Irlanda, în 17 martie 461.


Lucrări atribuite Sfântului Patrichie

Confessio

1 Sfântul Patrichie a scris această lucrare semi-autobiografică ca un efort dedicat lui Dumnezeu, explicând povestea vieţii lui pentru a-i inspira şi pe alţi credincioşi să-şi ducă viaţa în Dumnezeu. Pe lângă acestea, el a dorit să răspundă grijilor clerului său apropiat privitor la păstrarea de către el a scaunului episcopal.

Epistola

2 Sfântul Patrichie a scris această scrisoare soldaţilor regelui Coroticus pentru a-i pedepsi pentru că au capturat creştini din turama lui Patrichie ca sclavi.

Explicaţii ale Sfintei Treimi

Sfântul Patrichie este adesea considerat cel care a comparat Sfânta Treime cu trifoiul alb, irlandez, spunând că aşa cum trfoiul are trei părţi dar rămâne unul şi Sfânta Treime are trei persoane dar este un singur Dumnezeu. (icoana OCA3)

Lorica Sfântului Patrichie

4 Lorica înseamnă pavăză pentru piept în latineşte. Povestea acestei rugăciuni spune că Patrichie şi ucenicii săi foloseau această rugăciune deosebit de frumoasă ca să se apere de oamenii care doreau să îi ucidă pe când călătoreau prin Irlanda. Mai este numită şi Strigătul cerbului (Fáed Fíada) pentru că inamicii săi vedeau cerbi, nu oameni. Se poate să nu fi fost scrisă de Patrichie, dar reflectă accentuarea sa teologică asupra Treimii.

Mă leg astăzi
cu vârtutea cea tare a chemării Treimii:
cred în Treimea în Unime,
făcătorul a toate.
Mă leg astăzi
cu vârtutea Întrupării lui Hristos şi a Botezului Său,
cu vârtutea Răstignirii Sale şi a Îngropării,
cu vârtutea Învierii Sale şi a Înălţării,
cu vârtutea Venirii Sale în Ziua Judecăţii.
Mă leg astăzi
cu vârtutea dragostei serafimilor,
în ascultarea îngerilor,
în nădejdea învierii spre răsplată,
în rugăciunile Patriarhilor,
în prorociile Profeţilor,
în propovăduirea Apostolilor,
în credinţa Mărturisitorilor,
în nevinovăţia sfintelor fecioare,
în faptele oamenilor drepţi.
Mă leg astăzi
cu puterea Cerului,
cu lumina soarelui,
cu strălucirea lunii,
cu frumuseţea focului,
cu scânteierea fulgerului,
cu iuţimea vântului,
cu adâncimea mării,
cu trăinicia pământului,
cu tăria pietrelor.
Mă leg astăzi
pentru ca Puterea lui Dumnezeu să mă povăţuiască,
tăria lui Dumnezeu să mă sprijinească,
înţelepciunea lui Dumnezeu să mă înveţe,
ochiul lui Dumnezeu să vegheze asupra mea,
uUrechea lui Dumnezeu să mă audă,
cuvântul lui Dumnezeu să-mi dea grai,
mâna lui Dumnezeu să mă povăţuiască,
calea lui Dumnezeu să rămână în faţa mea,
scutul lui Dumnezeu să mă acopere,
oastea lui Dumnezeu să mă apere,
împotriva curselor diavolilor,
împotriva ispitei patimilor,
împotriva poftelor firii,
împotriva tuturor celor ce gândesc să mă vatăme,
fie ei aproape sau departe,
fie ei mulţi sau puţini.
Chem astăzi toate aceste vârtuţi
împotriva oricărei puteri vrăjmaşe şi fără de milă
care ar putea să atace trupul şi sufletul meu,
împotriva descântecelor proorocilor mincinoşi,
împotriva legilor negre ale păgânătăţii,
împotriva legilor mincinoase ale ereziei,
împotriva înşelăciunilor idolatriei,
împotriva vrăjilor femeilor, făurarilor sau druizilor,
împotriva oricărei ştiinţe care leagă sufletul omului.
hristoase, apără-mă astăzi
de toată otrava, de foc,
de înec, de rană de moarte,
ca să pot primi răsplată bogată.
Hristos cu mine, Hristos în faţa mea,
hristos în spatele meu, Hristos înlăuntrul meu,
hristos dedesubtul meu, Hristos deasupra mea,
hristos la dreapta mea, Hristos la stânga mea,
hristos în cetate, Hristos în căruţă, Hristos în corabie,
hristos în inima tuturor celor care se gândesc la mine,
hristos în gura tuturor celor ce vorbesc cu mine,
hristos în fiecare ochi care mă vede,
hristos în fiecare ureche care mă aude.
Mă leg astăzi,
cu vârtutea cea tare a chemării Treimii:
cred în Treimea în Unime,
făcătorul a toate.

Lucrări despre Patrichie

  • Lucrarea lui Muirchu, Viaţa Sfântului Patrichie, scrisă în jurul anului 683 (două secole după moartea lui Patrichie), este cea mai veche lucrare existentă, cunoscută despre Sfântul Patrichie.5

Imnografie

Tropar (Glas 3)

Sfinte episcop Patrichie,
Păstor credincios al turmei regale a lui Hristos,
Ai umplut Irlanda cu strălucirea Evangheliei:
Tăria de neînvins a Treimii!
Acum, când stai în faţa Mântuitorului,
Roagă-te ca El să ne ţină în credinţă şi iubire!

Condac (Glas 4)

From slavery you escaped to freedom in Christ's service:
He sent you to deliver Ireland from the devil's bondage.
You planted the Word of the Gospel in pagan hearts.
In your journeys and hardships you rivaled the Apostle Paul!
Having received the reward for your labors in heaven,
Never cease to pray for the flock you have gathered on earth,
Holy bishop Patrick!

Legături externe şi izvoare