Nikon al Moscovei: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(Pagină nouă: {{Traducere EN}} '''Nikon of Moscow''' was patriarch of the Russian Orthodox Church from 1652 to 1658, during which years he oversaw and enforced extensive r...)
 
(finalizare traducere)
Linia 1: Linia 1:
 
{{Traducere EN}}
 
{{Traducere EN}}
  
'''Nikon of Moscow''' was [[patriarch]] of the [[Church of Russia|Russian Orthodox Church]] from 1652 to 1658, during which years he oversaw and enforced extensive revision of the church service books and practices in Russia to bring them inline with the books and practices of the Churches of Constantinople, Jerusalem, and Alexandria. His policies for enforcing the reforms caused a backlash from the defenders of the old practices and resulted in a long standing schism in the [[church]] that has been referred to as the ''Raskol'' with the defenders called ''[[Old Believers]]''.
+
'''Nikon din Moscova''' a fost [[patriarh]] al [[Biserica Ortodoxă a Rusiei|Bisericii Ortodoxe Ruse]] din 1652 până în 1658, perioadă în care a supervizat şi realizat o revizuire extensivă a cărţilor de cult şi practicilor religioase din Rusia pentru a le aduce în rând cu practicile Bisericilor din Constantinopol, Ierusalim şi Alexandriad. Politica sa de impunere a reformelor a provocat rezistenţa apărătorilor vechii credinţe şi a generat o schismă de lungă durată în [[biserică]] care este cunoscută sub numele de ''Raskol'' iar apărătorii ei sunt cunoscuţi ca ''[[Rascolnici]]''.
  
 
==Viaţa==
 
==Viaţa==
The future Patriarch Nikon was born Nikita Minin on [[May 7]], 1605 into a peasant family in the village Valmanovo, near Nizhny Novgorod. His father, a farmer, was named Mina. Nikita's childhood was troubled and at one time he ran away from home to escape an inhumane stepmother. He was educated in a [[monastery]] and married before being [[ordination|ordained]] a [[priest]]. Through the efforts of Moscow merchants, impressed by Fr. Nikita's eloquence, he was transferred to a large Moscow [[parish]]. But, after losing his three small children during ten years of married life, he decided to enter a [[monastic]] life. Persuading his wife to become a nun, he entered the Solovetsky monastery on the White Sea, receiving the name Nikon upon taking his monastic vows.
+
Viitorul Patriarh Nikon s-a născut Nikita Minin în [[7 mai]] 1605, într-o familie de ţărani din satul Valmanovo, de lângă Nizni Novgorod. Tatăl său, un fermier, se numea Mina. Copilăria lui Nikita a fost plină de necazuri şi o dată a fugit de acasă ca să scape de tirania mamei vitrege. El a fost educat la o [[mănăstire]] şi s-a căsătorit înainte de a fii [[hirotonire|hirotonit]] [[preot]]. Prin eforturile comercianţilor din Moscova, impresionaţi de elocinţa părintelui Nikita, el a fost transferat într-o [[parohie]] mare din Moscova. Dar, după ce a pierdut trei copii mici în cei zece ani de viaţă conjugală, el sţa hotărât să intre în viaţa [[monahism|monahală]]. Convingându-şi soţia să devină călugăriţă, el a intrat în Mănăstirea Solovetsky dela Marea Albă, primind numele de Nikon după ce a îmbrăcat rasa călugărească.
  
Entering the monastery, he established himself as a [[hermit]] on the nearby Anzersky island that was a dependency of Solovetsky. He later joined the Kozhuzersky monastery, in the Novgorod [[diocese]], after breaking with the Solovetsky [[monk]]s over allegations of misuse of alms. In 1643, [[Hieromonk]] Nikon was named hegumen. In his duties as hegumen he often visited Moscow, where in 1646 he met the pious Czar Alexis. Impressed by Nikon, Alexis, who had become czar in 1645, soon included Nikon among his close advisers.
+
Intrând în mănăstire, el s-a retras în [[pustnic|pustnicie]] în insula Anzersky, din apropiere, care era un metoc al Solovetskyului. Ulterior a intrat în Mănăstirea Kozhuzersky, din eparhia Novgorod, după ce s-a certat cu comunitatea din Solovetsky pe tema folosirii greşite a donaţiilor. În 1643, [[ieromonah]]ul Nikon a fost numit stareţ. A vizitat de câteva ori Moscova ca parte a sarcinilor sale de stareţ, unde l-a întâlnit în 1646 pe piosul Ţar Alexis. Impresionat de Nikon, Alexis, care devinise Ţar în 1645, în curând l-a inclus pe Nikon în rândul sfătuitorilor săi apropiaţi.
  
In rapid succession Alexis raised Nikon to the dignity of [[archimandrite]] and assigned him to head the Novospassky monastery in Moscow in 1646. Then in 1648 the czar appointed him [[metropolitan]] of Novgorod. In Novgorod, Nikon was active founding almshouses and pursuing good works and even was responsible for suppressing a revolt in 1650. Then, after yielding to strong persuasion, Nikon was elected Patriarch of Moscow on [[August 1]], 1652, succeeding Patr. Joseph who had died earlier in the year.  
+
Destul de repede, Alexis l-a ridicat pe Nikon la rangul de [[arhimandrit]] şi l-a num it la conducerea Mănăstirii Novospassky din Moscova în 1646. Apoi, în 1648, Ţarul l-a numit [[Mitropolit]] de Novgorod. În Novgorod, Nikon a fost foarte activ fondând case de ajutor şi făcând numeroase fapte de milostenie şi chiar a fost responsabil de oprirea unei revolte în 1650. Apoi, după ce a fost convins cu greu, Nikon a fost ales Patriarh al Moscovei în [[1 august]] 1652, succedându-i Patriarhului Iosif care murise la începutul anului.
  
Nikon became patriarch in the midst of the opening of Russia to the ideas and culture of western Europe after centuries of isolation due to the Tatar yoke and the ''Times of Trouble.'' With the opening of Russia the service books and customs of the Orthodox church in Russia came under question from the Orthodox patriarchs of the ancient world. But the initial reforms that were considered by the church in Russia were minor and were enforced weakly by Patr. Joseph.  Patr. Nikon, however, approached the reforms more vigorously. He embarked on a more thorough reform after having consulted with the Patriarchates of Jerusalem, Constantinople, and Alexandria. In a country that had been ingrown, insular, and backward for centuries the reaction was great. As the resistance to the reforms mounted among primarily the "white" clergy, the staff of the patriarchate used the full authority of Nikon's position to ruthlessly enforce the reforms, even with imprisonment and exile of the [[Old Believers]] as the opposition became known.  
+
Nikon a devenit patriarh în mijlocul perioadei de deschidere a Rusiei către ideile şi cultura Apusului după secole de izolare datorate robiei tătare şi ''Vremurilor tulburi''.Odată cu deschiderea Rusiei, cărţile de cult şi obiceiurile din Rusia au fost analizate de patriarhii ortodocşi ai lumii vechi. Reformele iniţiale luate în considerare de Biserica Rusiei erau minore şi au fost adoptate fără valgă de patriarhul Iosif. Cu toate acestea, Patriarhul Nikon a abordat subiectul reformelor cu mai multă vigoare. El s-a angajat într-o reformă mult mai profundă după ce s-a consultat cu Patriarhii din Ierusalim, Constantinopol şi Alexandria. Într-o ţară care timp de secole a fost înapoiată, înţepenită şi insulară, reacţia a fost puternică. Deoarece rezistenţa la reforme a venit în principal din partea clerului "alb", staful patriarhal a utilizat întreaga autoritate a poziţiei lui Nikon pentru a impune reformele acţionând nemilos, chiar şi prin întemniţarea şi exilarea [[rascolnici]]lor, cum au început să fie cunoscuţi oponenţii.
  
With the establishment of the Moscow patriarchate in 1589, the position assumed a political as well as ecclesiastical importance. Then, when Michael Romanov became czar, ending the ''Time of Troubles'', his father, Philaret Nikitich, became patriarch and formed a sort of co-ruler relationship with the czar. This relationship continued between Czar Alexis and Nikon. As the reforms proceeded, Nikon's enemies finally convinced Alexis that the patriarch was eclipsing the authority of the czar. As a result the relationship between the czar and Nikon cooled. In reaction Nikon divested himself of his patriarchal vestments and retired on [[July 19]], 1658 to his new monastery, the New Jerusalem, until such time as the czar would reaffirm his confidence in Nikon and his programs.
+
Odată cu înfiinţarea Patriarhiei de Moscova în 1589, reforma a căpătat şi o importanţă politică pe lângă cea ecleziastică. Apoi, când Mihail Romanov a devenit ţar, punând capăt ''Vremurilor tulburi'', tatăl său, Filaret Nikitici, a devenit patriarh şi a format un fel de relaţie de co-guvernare cu ţarul. Această relaţie a continuat şi între Ţarul Alexis şi Nikon. După introducerea reformelor, inamicii lui Nikon, au reuşit în sfârşit să-l convingă pe Alexis că Nikon îi eclipsează autoritatea de ţar. Ca urmare, relaţia dintre ţar şi Nikon s-a răcit. Drept răspuns, Nikon s-a dezbrăcat de hainele patriarhale şi retras în [[19 iulie]] 1658 la noua sa mănăstire, numită Noul Ierusalim, până când ţarul avea să reafirme încrederea sa în Nikon şi în programul său.
  
But, such a summons didn't come. Additionally, efforts to formally depose Nikon were unsuccessful. Then, after eight years a [[synod]] was convened on [[November 18]], 1666, in the presence of the czar, that after deliberations found Nikon guilty on [[December 12]] of reviling the czar and the church, of deposing Bp. Paul of Kolomna contrary to the [[canons]], and of beating and torture. He was sentenced to loss of his sacerdotal functions, made a simple monk, and exiled that day to the Ferapontov monastery on the White Sea.
+
Dar, această convocare nu a mai venit. Eforturile de destituire formală, care se desfăşurau în paralel, nu au nici ele vreun rezultat. Apoi, după opt ani, a avut loc un [[sinod]] în [[18 noiembrie]] 1666, în prezenţa ţarului, care după deliberări, în [[12 decembrie]] l-a găsit pe Nikon vinovat de calomnierea –arului şi a bisericii, de depunerea Episcopului Pavel din Kolomna împotriva [[canon|canoanelor]] şi de bătaie şi tortură. El a fost condamnat la retragerea tuturor funcţiilor sacerdotale, făcut simplu călugăr şi exilat din acea zi la Mănăstirea Ferapontov de la Marea Albă.
  
Yet the same synod, after deposing Nikon, confirmed all his reforms, continued to enforce their use, and [[anathema]]tized all who refused to accept them, such as the priest [[Avvakum]]. By the time of Czar Alexis' death in 1676 Alexis repented the harsh treatment of Nikon and on his death bed asked for Nikon's forgiveness. Nikon lived until [[August 17]], 1681. He was buried in the Moscow with all the honors of a patriarch, and after his death all the decrees against him were revoked.  
+
Totuşi, acelaşi sinod, după depunerea lui Nikon, iţa confirmat toate reformele, a continuat să impună aplicarea lor şi i-a [[anatema|anatemizat]] pe toţi cei care refuzau să le accepte, cum a făcut preotul [[Avacum]]. În 1676, aproape de moartea sa, Ţarul Alexis a regretat tratamentul aspru aplicat lui Nikon şi pe patul de moarte i-a cerut iertarea. Nikon a mai trăit până în [[17 august]] 1681. El a fost înmormântat în Moscova, cu toate onorurile cuvenite unui patriarh şi după moartea sa, toate decretele împotriva sa au fost revocate.
  
  
Linia 22: Linia 22:
 
{{succesiune|
 
{{succesiune|
 
înainte=?|
 
înainte=?|
titlu=Metropolitan of Novgorod|
+
titlu=Mitropolit de Novgorod|
 
ani=1648-1652|
 
ani=1648-1652|
 
după=?}}
 
după=?}}
 
{{succesiune|
 
{{succesiune|
înainte=Joseph|
+
înainte=Iosif|
titlu=Patriarch of Moscow|
+
titlu=Patriarh de Moscova|
 
ani=1652-1658/1667|
 
ani=1652-1658/1667|
după=Joasaph II}}
+
după=Ioasaf al II-lea}}
 
{{end box}}   
 
{{end box}}   
  
 
==Legături externe==
 
==Legături externe==
* [[w:Patriarch Nikon|Wikipedia:Patriarch Nikon]]
+
* [[w:Patriarch Nikon|Wikipedia:Patriarhul Nikon]]
* [http://www.newadvent.org/cathen/11077b.htm Catholic Encyclopedia: Nikon]
+
* [http://www.newadvent.org/cathen/11077b.htm Enciclopedia Catolică: Nikon]
  
==Reference==
+
==Referinţe==
* J. H. Billington, ''The Icon and the Axe'', Vintage Books, 1970,
+
* J. H. Billington, ''Icoana şi Axa'', Vintage Books, 1970,
  
  
[[Categorie:Patriarchs of Moscow]]
+
[[Categorie:Patriarhi ai Moscovei]]
 
[[Categorie:Episcopi]]
 
[[Categorie:Episcopi]]
  
 
[[en:Nikon of Moscow]]
 
[[en:Nikon of Moscow]]

Versiunea de la data 3 martie 2008 06:40

Acest articol (sau părți din el) este propus spre traducere din limba engleză!

Dacă doriți să vă asumați acestă traducere (parțial sau integral), anunțați acest lucru pe pagina de discuții a articolului.
De asemenea, dacă nu ați făcut-o deja, citiți pagina de ajutor Traduceri din limba engleză.


Nikon din Moscova a fost patriarh al Bisericii Ortodoxe Ruse din 1652 până în 1658, perioadă în care a supervizat şi realizat o revizuire extensivă a cărţilor de cult şi practicilor religioase din Rusia pentru a le aduce în rând cu practicile Bisericilor din Constantinopol, Ierusalim şi Alexandriad. Politica sa de impunere a reformelor a provocat rezistenţa apărătorilor vechii credinţe şi a generat o schismă de lungă durată în biserică care este cunoscută sub numele de Raskol iar apărătorii ei sunt cunoscuţi ca Rascolnici.

Viaţa

Viitorul Patriarh Nikon s-a născut Nikita Minin în 7 mai 1605, într-o familie de ţărani din satul Valmanovo, de lângă Nizni Novgorod. Tatăl său, un fermier, se numea Mina. Copilăria lui Nikita a fost plină de necazuri şi o dată a fugit de acasă ca să scape de tirania mamei vitrege. El a fost educat la o mănăstire şi s-a căsătorit înainte de a fii hirotonit preot. Prin eforturile comercianţilor din Moscova, impresionaţi de elocinţa părintelui Nikita, el a fost transferat într-o parohie mare din Moscova. Dar, după ce a pierdut trei copii mici în cei zece ani de viaţă conjugală, el sţa hotărât să intre în viaţa monahală. Convingându-şi soţia să devină călugăriţă, el a intrat în Mănăstirea Solovetsky dela Marea Albă, primind numele de Nikon după ce a îmbrăcat rasa călugărească.

Intrând în mănăstire, el s-a retras în pustnicie în insula Anzersky, din apropiere, care era un metoc al Solovetskyului. Ulterior a intrat în Mănăstirea Kozhuzersky, din eparhia Novgorod, după ce s-a certat cu comunitatea din Solovetsky pe tema folosirii greşite a donaţiilor. În 1643, ieromonahul Nikon a fost numit stareţ. A vizitat de câteva ori Moscova ca parte a sarcinilor sale de stareţ, unde l-a întâlnit în 1646 pe piosul Ţar Alexis. Impresionat de Nikon, Alexis, care devinise Ţar în 1645, în curând l-a inclus pe Nikon în rândul sfătuitorilor săi apropiaţi.

Destul de repede, Alexis l-a ridicat pe Nikon la rangul de arhimandrit şi l-a num it la conducerea Mănăstirii Novospassky din Moscova în 1646. Apoi, în 1648, Ţarul l-a numit Mitropolit de Novgorod. În Novgorod, Nikon a fost foarte activ fondând case de ajutor şi făcând numeroase fapte de milostenie şi chiar a fost responsabil de oprirea unei revolte în 1650. Apoi, după ce a fost convins cu greu, Nikon a fost ales Patriarh al Moscovei în 1 august 1652, succedându-i Patriarhului Iosif care murise la începutul anului.

Nikon a devenit patriarh în mijlocul perioadei de deschidere a Rusiei către ideile şi cultura Apusului după secole de izolare datorate robiei tătare şi Vremurilor tulburi.Odată cu deschiderea Rusiei, cărţile de cult şi obiceiurile din Rusia au fost analizate de patriarhii ortodocşi ai lumii vechi. Reformele iniţiale luate în considerare de Biserica Rusiei erau minore şi au fost adoptate fără valgă de patriarhul Iosif. Cu toate acestea, Patriarhul Nikon a abordat subiectul reformelor cu mai multă vigoare. El s-a angajat într-o reformă mult mai profundă după ce s-a consultat cu Patriarhii din Ierusalim, Constantinopol şi Alexandria. Într-o ţară care timp de secole a fost înapoiată, înţepenită şi insulară, reacţia a fost puternică. Deoarece rezistenţa la reforme a venit în principal din partea clerului "alb", staful patriarhal a utilizat întreaga autoritate a poziţiei lui Nikon pentru a impune reformele acţionând nemilos, chiar şi prin întemniţarea şi exilarea rascolnicilor, cum au început să fie cunoscuţi oponenţii.

Odată cu înfiinţarea Patriarhiei de Moscova în 1589, reforma a căpătat şi o importanţă politică pe lângă cea ecleziastică. Apoi, când Mihail Romanov a devenit ţar, punând capăt Vremurilor tulburi, tatăl său, Filaret Nikitici, a devenit patriarh şi a format un fel de relaţie de co-guvernare cu ţarul. Această relaţie a continuat şi între Ţarul Alexis şi Nikon. După introducerea reformelor, inamicii lui Nikon, au reuşit în sfârşit să-l convingă pe Alexis că Nikon îi eclipsează autoritatea de ţar. Ca urmare, relaţia dintre ţar şi Nikon s-a răcit. Drept răspuns, Nikon s-a dezbrăcat de hainele patriarhale şi retras în 19 iulie 1658 la noua sa mănăstire, numită Noul Ierusalim, până când ţarul avea să reafirme încrederea sa în Nikon şi în programul său.

Dar, această convocare nu a mai venit. Eforturile de destituire formală, care se desfăşurau în paralel, nu au nici ele vreun rezultat. Apoi, după opt ani, a avut loc un sinod în 18 noiembrie 1666, în prezenţa ţarului, care după deliberări, în 12 decembrie l-a găsit pe Nikon vinovat de calomnierea –arului şi a bisericii, de depunerea Episcopului Pavel din Kolomna împotriva canoanelor şi de bătaie şi tortură. El a fost condamnat la retragerea tuturor funcţiilor sacerdotale, făcut simplu călugăr şi exilat din acea zi la Mănăstirea Ferapontov de la Marea Albă.

Totuşi, acelaşi sinod, după depunerea lui Nikon, iţa confirmat toate reformele, a continuat să impună aplicarea lor şi i-a anatemizat pe toţi cei care refuzau să le accepte, cum a făcut preotul Avacum. În 1676, aproape de moartea sa, Ţarul Alexis a regretat tratamentul aspru aplicat lui Nikon şi pe patul de moarte i-a cerut iertarea. Nikon a mai trăit până în 17 august 1681. El a fost înmormântat în Moscova, cu toate onorurile cuvenite unui patriarh şi după moartea sa, toate decretele împotriva sa au fost revocate.


Casetă de succesiune:
Nikon al Moscovei
Precedat de:
?
Mitropolit de Novgorod
1648-1652
Urmat de:
?
Precedat de:
Iosif
Patriarh de Moscova
1652-1658/1667
Urmat de:
Ioasaf al II-leaLegături externe

Referinţe

  • J. H. Billington, Icoana şi Axa, Vintage Books, 1970,