Mănăstirea Peșterilor din Kiev (Ucraina): Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
m (External links: cat)
Linia 1: Linia 1:
 
{{Traducere EN}}
 
{{Traducere EN}}
  
The '''Kiev Pechersk Lavra''' (In Ukrainian: Києво-Печерська лавра; in Russian: Киево-Печерская Лавра) is a major Orthodox [[monastery]] located in Kiev, Ukraine, also referred to as the '''Monastery of the Kiev Caves'''. Founded during the times of Kievan Rus' (1051 A.D.), the monastery has remained a major center of Orthodox Christianity in the Slavic world. The monastery also serves as the residence of Metropolitan [[Vladimir (Sabodan) of Kiev]], head of the autonomous [[Church of Ukraine]] (UOC-MP).
+
'''Lavra Peşterilor din Kiev''' (în ucraineeană: Києво-Печерська лавра; în rusă: Киево-Печерская Лавра) este o [[mănăstire]] ortodoxă importantă situată în Kiev, Ucraina, cunoscută şi sub numele de '''Mănăstirea peşterilor Kievului'''. Fondată în vremea Rusiei Kievene (1051 A.D.), mănăstirea a rămas un centru major de creştinism ortodox în lumea slavă. În plus, mănăstirea este sediul scaunului Mitropolitului [[Vladimir (Sabodan) din Kiev]], întâistătătorul [[Biserica Ortodoxă a Ucrainei|Bisericii din Ucraina]] (UOC-MP).
  
 
<!-- [[Image:Kpl.JPG|right|thumb|Kiev Pechersk Lavra]] --->
 
<!-- [[Image:Kpl.JPG|right|thumb|Kiev Pechersk Lavra]] --->
==History==
+
==Istoric==
The Venerable [[Anthony of the Caves|Anthony]] is credited with founding the monastery when he settled in one of the caves that is now part of the Far Caves (also called the Caves of Theodosius). This occurred most probably in the year 1051 which is the traditional date for the foundation of the Kiev-Pechersk Monastery. As the community grew to twelve [[monk]]s new cells were excavated. Among those who joined Anthony in the early years were [[Theodosius of the Kiev Caves|Theodosius]] and the Venerable Barlaam. In 1057, Anthony, who desired a life of seclusion, named Barlaam as the first [[hegumen]] ([[abbot]]) and withdrew from the community to new cave in a hill that today is part of the Near Caves (also called the Caves of Anthony).
+
Venerabilul [[Antonie al Peşterilor Kievului|Antonie]] este considerat fondatorul mănăstirii pentru că s-a stabilit într-una din peşterile care acum este componentă a Peşterilor de Departe (cunoscute şi ca Peşterile lui Teodosie). Acestea s-au întâmplat, cel mai probabil, în anul 1051, care este considerată data fondării mănăstirii. Când comunitatea a ajuns la doisprezece [[călugăr]]i, au fost excavate noi chilii. Printre cei care, în primii ani, i s-au alăturat lui Antonie se găseau şi [[Teodosie al Peşterilor Kievului|Teodosie]] şi Venerabilul Valaam. În 1057, Antonie, care dorea o viaţă de schimnic, l-a numit pe Valaam [[egumen]] ([[stareţ]]) şi s-a retras din comunitate într-o peşteră dintr-un deal care acum este parte a Peşterilor de Aproape (numite şi Peşterile lui Antonie).
  
During the early times when Theodosius was abbot (1062-1074), a wooden structure was built over the Far Caves and the brethren, whose number was reaching one hundred, moved out of the caves. As the monastery grew the need for rules that would govern the life of the community was recognized. Theodosius decided to use the statute of the [[Studion Monastery]] in Constantinople as the model for the Caves monastery's rules and sent one of his monks to Constantinople to obtain a copy. Meanwhile, Metr. George arrived in Kiev accompanied by a monk from the Studion Monastery who provided a copy of the monastic statute to the monastery. The Statute of the Pechersk Monastery was then drafted on the basis of these two versions from the Studion.
+
În vremurile de început, când Teodosie era stareţ (1062 - 1074), a fost construită o clădire din lemn peste Peşterile de Departe iar fraţii, al căror număr se apropia de o sută, s-au mutat afară din peşteri. Pe măsură ce mănăstirea creştea, a apărut necesitatea unui cod de conduită. Teodosie a hotărât să folosească statutul [[Mănăstirea Studion|Mănăstirii Studion]] din Constantinopol ca model pentru regulile mănăstirii Peşterilor şi a trimis un călugăr la Constantipol ca să aducă o copie. În acest timp, Mitropolitul George a ajuns la Kiev împreună cu un călugăr din Mănăstirea Studion care i-a dat o copie a statutului monahal al acesteia. Statutul Mănăstirii Pechersk a fost apoi schiţat după aceste două copii.
  
The monastery was supported generously by the princes and boyars of Kiev, who donated not only money but land and buildings as well. Also, many of the educated men of the area became monks at the monastery as it became the largest religious and cultural center of Kievan Rus'. Of these monks twenty became [[bishop]]s during the twelfth and thirteenth centuries.  
+
Mănăstirea a fost cu generozitate sprijinită de prinţii şi boierii din Kiev, care au donat nu doar bani ci şi pământ şi clădiri. În plus, mulţi oameni educaţi din zona înconjurătoare au devenit călugări la această mănăstire, făcând-o să devină cel mai mare centru religios şi cultural din Rusia Kieveană. Dintre aceşti [[călugăr]]i, doisperezece au devenit [[episcop]]i de-a lungul secolelor XII şi XIII.
  
In the mid 1070s the center of the monastery began to move to the area of the present Upper Lavra with the building of the Dormition [[Cathedral]]. In time the Near and Far Caves became places of seclusion for the monks and burial places for the monastery brethren, In 1073, Anthony became the first burial in the Near Caves, followed in 1074 with the burial of Theodosius in the Far Caves.  
+
La mijlocul anilor 1070, centrul mănăstirii a început să se mute în zona cunoscută în prezent ca Lavra de Sus unde se găseşte şi [[Catedrală|Catedrala]] Adormirii Maicii Domnului. Cu timpul, Peşterile de Departe şi de Aproape au devenit locuri de izolare şi de înmormântare pentru fraţii din mănăstire. În 1073, Antonie a fost primul înmormântat în Peşterile de Aproape urmat în 1074 de Teodosie înmormântat în Peşterile de Departe.
  
During the ensuing years the monastery was raided several times. Significant raids included one in 1096 by the Cumans, in 1169 by Andrei Bogoliubsky of Vladimir-Suzdal, and in 1203 by Prince Riuik Rostislavich. In 1240, the invading hordes of the Tatars, led by Baty-Khan, came through Kiev, destroying the city and the monastery. During the times of Tatar occupation the monks moved into the caves, to remain there for a long time. After each raid the churches and buildings would be replaced and the system of underground caves and catacombs would be expanded. In 1470 the monastery was rebuilt again by Prince Semen Olelkovich, but was once again destroyed by Tatars in 1482.
+
În anii următori, mănăstirea a fost atacată de câteva ori. Raidurile importante au fost în 1096, al cumanilor, în 1169 al lui Andrei Bogoliubsky din Vladimir-Suzdal, şi în 1203 al Prinţului Riuik Rostislavich. În 1240, hoardele invadatoare ale tătarilor, conduşi de Baty-Khan, au tăbărât la Kiev, distrugând oraşul şi mănăstirea.În timpul ocupaţiei tătarilor, călugării s-au mutat în peşteri şi au rămas acolo pentru mai mult timp. După fiecare raid bisericile şi clădirile erau reconstruite iar sistemul de peşteri şi catacombe lărgit. În 1470, mănăstirea a fost reconstruită de către Prinţul Semen Olelkovich, ca să fie iarăşi distrusă de tătari în 1482.
  
From these times until the end of the sixteenth century little documentation remains as historical source material as records were destroyed during each raid. Beginning in the sixteenth century, reports by travelers provide descriptions of the caves and the monastic life then practiced at the monastery. These reports noted the length of the underground caves, whose entries resemble entrances to mines, and which also noted that liturgy was celebrated in the two underground churches every Saturday. By the late sixteenth century the monastery had once again recovered. At this time it was granted [[stavropegial]] status by the Patriarch of Constantinople. This freed the monastery from the control of the metropolitan of Kiev. The monastery was also granted the status of a [[lavra]].
+
Din această perioadă şi până la sfârşitul secolului al XVI-lea s-au păstrat puţine documente şi înregistrări istorice deoarece acestea erau distruse cu fiecare raid suferit. Începând cu secolul XVI, ne sunt furnizate descrieri ale peşterilor şi vieţii monahale practicate atunci în mănăstire de către călători prin acele locuri. Aceste istorisiri menţionau lungimea peşterilor, ale căror intrări semănau cu intrările în mină şi, de asemenea, amintesc de săvârşirea Sfintei Liturghii în fiecare sâmbătă în cele două biserici subterane.Spre sfârşitul secolului al XVI-lea, mănăstirea şi-a revenit încă o dată. În acest moment a primit statutul de [[stavropegial]] dela Patriarhia Constantinopolului. Acest lucru a scos mănăstirea de sub controlul mitropolitului de Kiev. În plus, mănăstirea a primit statutul de [[lavră]].
  
Following the [[Union of Brest-Litovsk]] in 1596, those who supported the union and became Greek Catholics made an effort to gain control of the lavra, but the Orthodox prevailed and retained control. The Kievan Cave Monastery Press, the first printing press in Kiev, was established at the monastery in 1615 by [[Archimandrite]] Yelisei Pletenentsky. The monastery was further restored and improved by Archimandrite [[Peter Mogila]], later metropolitan, who in 1631 opened the Kiev-Pechersk Monastery school with a "western" curriculum. This school was, in 1632, combined with the Kiev Epiphany Brotherhood School into a college that later became the Kiev Mogila Academy. In 1688, the Lavra was subordinated directly under the Moscow patriarchate, but still with its stavropegial status.
+
După [[Unirea de la Brest-Litovsk]] din 1596, aceia care au sprijinit unirea şi au devenit greco-catolici au încercat să preia controlul lavrei, dar ortodocşii au câştigat şi au păstrat controlul. Tiparniţa Mănăstirii Peşterilor Kievului, primul tipar din Rusia, a fost înfiinţată în mănăstire în 1615 de către [[Arhimandrit]]ul Yelisei Pletenentsky. Ulterior, mănăstirea a fost restaurată şi mărită de către [[Arhimandrit]]ul [[Petru Movilă]], devenit apoi mitropolit, care în 1631 a înfiinţat şcoala Mănăstirii Kiev-Pechersk, cu o programă "vestică". În 1632, această şcoală a fost combinată cu Şcoala Comunităţii Epifaniei din Kiev într-un colegiu care mai târziu a devenit Academia Petru Movilă. În 1688, Lavra a fost trecută în subordinea directă a Patriarhiei Moscovei, dar şi-a păstrat statutul de stavropegial.
  
A major fire in 1718 severely damaged the monastery. The main church and the printing house, with the library and archives, was destroyed. Restoration of this damage took ten years. In 1720, Peter I’s government prohibited printing of new books and imposed synodal censorship on all publications from the monastery. This severely limited the monastery’s cultural influence.  
+
Un incendiu major a avut loc în 1718 cu un impact devastator asupra mănăstirii. Bserica principală şi tipografia au fost distruse, o dată cu biblioteca şi arhivele. Reparaţiile ulterioare au durat zece ani. În 1720, guvernarea lui Petru I a interzis publicarea de cărţi noi şi a impus cenzura sinodală pentru orice publicaţie a mănăstirii. Acest lucru a redus semnificativ influenţa culturală a mănăstirii.
  
By this time, the lavra was large and had acquired much wealth. The heart of the monastery remained the two underground labyrinths of tunnels, cells, and catacombs, from which the name of the monastery is derived and in which monks lived and were buried. But, the extent of the lavra grew beyond that. It owned three cities, seven towns, some 200 villages and hamlets, and about 70.000 serfs. It also owned eleven brickyards, six foundries, over 150 distilleries, over 150 flour mills, and about 200 taverns. This ended in 1786 when the Russian government secularized the property and made the lavra dependent upon the state.
+
În această perioadă, lavra era foarte mare şi acumulare numeroase bogăţii. Inima mănăstirii era formată de cele două labirinturi de peşteri, chilii, catacombe, din care derivă şi numele mănăstirii şi în care au trăit şi au fost înmormântaţi călugării. Dar, lavra s-a extins mult mai mult. Avea în proprietate trei oraşe, şapte orăşele, aproximativ 200 de sate şi cătune şi aproape 70.000 de şerbi. De asemenea, stăpânea unsprezece cărămidării, şase turnătorii de fier, peste 150 de distilerii, peste 150 de mori de făină şi aproape 200 de cârciumi. Toate acestea au fost naţionalizate de guvernul rus în 1786 şi au făcut mănăstirea dependentă de stat.
  
At the same time the government changed the organization of the monastery by abolishing the monastery's custom of electing the council of elders, the monastery’s governing body. Thereafter the council was appointed by the Metropolitan of Kiev. The metropolitan also became the archimandrite of the monastery with his residence within the monastery’s grounds. A trend toward [[Russification]] of the monastery began in the late eighteenth century and continued in time.
+
În aceeaşi perioadă, guvernul a schimbat organizarea mănăstirii abolind tradiţia alegerii sinodului bătrânilor, corpul care conducea mănăstirea. Din acest moment, mitropolitul de Kiev alegea sinodul. În plus, mitropolitul devenea şi arhimandritul mănăstirii cu reşedinţa în interiorul mănăstirii. Începând cu secolul al XVIII-lea, a început [[rusificare]]a mănăstirii.
  
In the early twentieth century, before the Bolsheviks' assumption of power, Dormition Kiev-Pechersk Lavra was the residence of over one thousand monks. It was one of the most famous centers of religious life in the Orthodox world, visited each year by hundreds of thousands of pilgrims. The monastery was renowned for the relics of many saintly monks who had been glorified in 1643 under Metr. Peter Mogila. This changed after the Soviets assumed control of the government in late 1917.
+
La începutul secolul XX, înainte ca bolşevicii să preia puterea, Lavra Adormirii din Kiev-Pechersk a fost sediul a peste o mie de călugări. Era una dintre cele mai faimoase centre de viaţă religioasă din lumea ortodoxă, vizitată în fiecare an de sute de mii de credincioşi. Mănăstirea era renumită pentru moaştele multor sfinţi călugări care au fost sanctificaţi de Petru Movilă în 1643. Toate acestea s-au schimbat după revoluţia bolşevică de la sfârşitul anului 1917.
  
Changes by the Soviet authorities began in 1921. Initially, the authorities confiscated the [[relics]] and historical and artistic objects that belonged to the monastery. Buildings were converted to commercial and other uses. Many of the monastery's monuments were combined into a museum, the Lavra Museum of Religious Cults and Way of Life, that also contained collections from other museums in Kiev. After closing down the monastery completely in 1926, the Soviet government first turned the grounds into a museum preserve, the All-Ukrainian Museum Quarter, that consisted of a number of museums which emphasized anti-religious propaganda, and included archives, libraries, and workshops before closing the Quarter in 1934 and transferring the collections to new museums in Kiev. All the bells were removed by the Soviet authorities during the period 1931 to 1932.
+
Primele schimbări aduse de autorităţile sovietice au avut loc în 1921. Iniţial, autorităţile au confiscat [[moaşte]]le şi obiectele artistice şi istorice care aparţineau mănăstirii.Clădirile au primit destinaţii comerciale sau laice. Multe monumente aparţinând mănăstirii au format un muzeu, Muzeul Lavrei de Viaţă ţi Slujbă Religioasă, care includea şi colecţii din alte muzee ale Kievului. După închiderea completă a mănăstirii din 1926, guvernul sovietic a transformat-o într-un muzeu depozit, componentă al Muzeului Tuturor Ucraineenilor, care era constituit din mai multe muzee care puneau accentul pe propaganda anti-religioasă şi care cuprindeau arhive, biblioteci şi ateliere. Acestă asociaţie de muzee a fost închisă în 1934 şi colecţiile au fost transferate noilor muzee din Kiev. Toate clopotele au fost îndepărtate de oficialităţile sovietice în 1931-1932.
  
During World War II (the Great Patriotic War) the Soviet army mined the Holy Dormition Cathedral before the advancing Nazi forces. The explosives were, then, detonated after the Nazi forces had occupied Kiev on [[November 3]], 1941 severely damaging the cathedral. After the war the lavra grounds were restored and renamed the Kievan Cave Historical-Cultural Preserve, which housed a number of museums and institutions. Also, a functioning monastery of about one hundred monks was allowed to operate until 1961.  
+
În timpul Celui de-al Doilea Război Mondial (Marele Război Patriotic) armata soviaetică a minat Catedrala Sfintei Adormiri înaintea trupelor naziste. Explozivii au fost apoi detonaţi după ce naziştii au ocupat Kievul în [[3 noiembrie]] 1941, deteriorând grav catedrala. După război, clădirile Lavrei au fost restaurate şi numite Măştenirea Cultural Istorică a Peşterilor Kievului. care adăposteau câteva muzee şi instituţii. De asemenea, o mănăstire cu aproape o sută de călugări a fost admisă până în 1961.  
  
As the atheistic times began to wane in the 1980s, the Soviet government transferred in 1988 the area of the Lower Lavra, with the Far Caves, to the possession of the Ukrainian Exarchate of the Church of Russia in commemoration of the one thousandth anniversary of the [[Baptism of  Rus']]. With the return of the Lavra to the Church the monastic and spiritual life was slowly restored. During 1998 to 2000 the city of Kiev rebuilt the Holy Dormition Cathedral and returned it to the Church. As new monks have joined elderly monks who have returned to the Lavra, the cycle of services has been re-established, building on the primary duty of the monk of never ceasing prayer.
+
Prin anii 1980 ateismul a început să slăbească iar guvernul sovietic a transferat în 1988 zona Lavrei Inferioare împreună cu Peşterile de Departe în posesia Exarhatului Ucraineean al Bisericii Rusiei cu ocazia comemorării a o mie de ani de la [[Botezul ruşilor]]. Odată cu înapoierea Lavrei la Biserică, viaţa monastică şi spirituală a renăscut încet încet. Călugări tineri s-au adăugat călugărilor bătrâni care s-au reîntors în Lavră, ciclul slujbelor a fost reluat, iar întâia îndatorire a călugărilor, rugăciunea neîncetată, a reînceput.
  
==Churches of the Lavra==
+
==Bisericile Lavrei==
The Dormition of the Most-Holy Theotokos Cathedral is the Lavra's principal place of worship. Other churches are as follows:
+
Catedrala Adormirea Prea Sfintei Născătoare de este locul principal de rugăciune al mănăstirii. Alte biserici sunt următoarele:
::Church of the Nativity of Christ (an underground church in the Far Caves)
+
::Biserica Naşterii Mântuitorului (o biserică subterană din Peşterile de Departe)
::Church of the Nativity of the Theotokos
+
::Biserica Naşterii Maicii Domnului
::Church of the Presentation of the Most-Holy Theotokos (an underground church in the Near Caves)
+
::Biserica Întrării în Biserică a Maicii Domnului (o biserică subterană din Peşterile de Aproape)
::Church of the Annunciation (an underground church in the Far Caves)
+
::Biserica Buneivestiri (o biserică subterană din Peşterile de Departe)
::Church of the Trinity
+
::Biserica Sfintei Treimi
::Church of the Elevation of the Cross built 1700 - 1704
+
::Biserica Înălţării Sfintei Cruci, construită între 1700 - 1704
::Church by Conception of St Anna
+
::Biserica Yămislirii Sfintei Ana
::Church of All Saints
+
::Biserica Tuturor Sfinţilor
::Church of the Venerable Fathers Anthony and Theodosius
+
::Biserica Venerabililor Părinţi Antonie şi Teodosie
::Church of the Synaxis of All Saints of Pechersk
+
::Biserica Soborului Sfinţilor din Pechersk
::Church of the Synaxis of the Saints
+
::Biserica Soborului Tuturor Sfinţilor
  
==Administration==
+
==Administraţie==
His Beatitude Vladimir, Metropolitan of Kiev and All Ukraine, is the Archimandrite and Abbot of the Lavra since 1992 when he became the Primate of the Ukrainian Orthodox Church.  
+
Prea Fericitul Vladimir, Mitropolit al Kievului şi Întregii Ucraine este arhimandrit şi stareţ al Lavrei din 1992 când a devenit Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ucrainene.  
His Eminence Pavel, Archbishop of Vyshgorod and Vicar of Kiev Metropolia, has been the Superior of the Lavra since 1994.
+
Eminenţa Sa Pavel, Arhiepiscop de Vişgorod şi Vicar al Mitropoliei Kievului His Eminence Pavel, Archbishop of Vyshgorod and Vicar of Kiev Metropolia, a devenit superiorul Lavrei din 1994.
  
The Lavra is also the site of the [[Kiev Theological Academy and Seminary]] which revived its activities in 1989.
+
De asemenea, Lavra este sediul [[Academia şi Seminarul Teologic din Kiev]] care şi-a reînceput activitatea în 1989.
  
 
==Legături externe==
 
==Legături externe==
*[http://www.lavra.kiev.ua/en/index.php  Official Site of Dormition Kiev-Pechersk Lavra]
+
*[http://www.lavra.kiev.ua/en/index.php  Site-ul oficial al Lavrei Adormirii Kiev-Pechersk]
*[http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?AddButton=pages\K\Y\KyivanCaveMonastery.htm    Encyclopedia of Ukraine]
+
*[http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?AddButton=pages\K\Y\KyivanCaveMonastery.htm    Enciclopedia Ucrainei]
 
*[[Wikipedia:Kiev Pechersk Lavra]]
 
*[[Wikipedia:Kiev Pechersk Lavra]]
  
 
[[Categorie:Mănăstiri]]
 
[[Categorie:Mănăstiri]]
[[Categorie:Russian Monasteries]]  
+
[[Categorie:Mănăstiri din Rusia]]  
[[Categorie:Ukrainian Monasteries]]
+
[[Categorie:Mănăstiri din Ucraina]]
  
 
[[en:Monastery of the Kiev Caves]]
 
[[en:Monastery of the Kiev Caves]]

Versiunea de la data 21 februarie 2008 05:59

Acest articol (sau părți din el) este propus spre traducere din limba engleză!

Dacă doriți să vă asumați acestă traducere (parțial sau integral), anunțați acest lucru pe pagina de discuții a articolului.
De asemenea, dacă nu ați făcut-o deja, citiți pagina de ajutor Traduceri din limba engleză.


Lavra Peşterilor din Kiev (în ucraineeană: Києво-Печерська лавра; în rusă: Киево-Печерская Лавра) este o mănăstire ortodoxă importantă situată în Kiev, Ucraina, cunoscută şi sub numele de Mănăstirea peşterilor Kievului. Fondată în vremea Rusiei Kievene (1051 A.D.), mănăstirea a rămas un centru major de creştinism ortodox în lumea slavă. În plus, mănăstirea este sediul scaunului Mitropolitului Vladimir (Sabodan) din Kiev, întâistătătorul Bisericii din Ucraina (UOC-MP).

Istoric

Venerabilul Antonie este considerat fondatorul mănăstirii pentru că s-a stabilit într-una din peşterile care acum este componentă a Peşterilor de Departe (cunoscute şi ca Peşterile lui Teodosie). Acestea s-au întâmplat, cel mai probabil, în anul 1051, care este considerată data fondării mănăstirii. Când comunitatea a ajuns la doisprezece călugări, au fost excavate noi chilii. Printre cei care, în primii ani, i s-au alăturat lui Antonie se găseau şi Teodosie şi Venerabilul Valaam. În 1057, Antonie, care dorea o viaţă de schimnic, l-a numit pe Valaam egumen (stareţ) şi s-a retras din comunitate într-o peşteră dintr-un deal care acum este parte a Peşterilor de Aproape (numite şi Peşterile lui Antonie).

În vremurile de început, când Teodosie era stareţ (1062 - 1074), a fost construită o clădire din lemn peste Peşterile de Departe iar fraţii, al căror număr se apropia de o sută, s-au mutat afară din peşteri. Pe măsură ce mănăstirea creştea, a apărut necesitatea unui cod de conduită. Teodosie a hotărât să folosească statutul Mănăstirii Studion din Constantinopol ca model pentru regulile mănăstirii Peşterilor şi a trimis un călugăr la Constantipol ca să aducă o copie. În acest timp, Mitropolitul George a ajuns la Kiev împreună cu un călugăr din Mănăstirea Studion care i-a dat o copie a statutului monahal al acesteia. Statutul Mănăstirii Pechersk a fost apoi schiţat după aceste două copii.

Mănăstirea a fost cu generozitate sprijinită de prinţii şi boierii din Kiev, care au donat nu doar bani ci şi pământ şi clădiri. În plus, mulţi oameni educaţi din zona înconjurătoare au devenit călugări la această mănăstire, făcând-o să devină cel mai mare centru religios şi cultural din Rusia Kieveană. Dintre aceşti călugări, doisperezece au devenit episcopi de-a lungul secolelor XII şi XIII.

La mijlocul anilor 1070, centrul mănăstirii a început să se mute în zona cunoscută în prezent ca Lavra de Sus unde se găseşte şi Catedrala Adormirii Maicii Domnului. Cu timpul, Peşterile de Departe şi de Aproape au devenit locuri de izolare şi de înmormântare pentru fraţii din mănăstire. În 1073, Antonie a fost primul înmormântat în Peşterile de Aproape urmat în 1074 de Teodosie înmormântat în Peşterile de Departe.

În anii următori, mănăstirea a fost atacată de câteva ori. Raidurile importante au fost în 1096, al cumanilor, în 1169 al lui Andrei Bogoliubsky din Vladimir-Suzdal, şi în 1203 al Prinţului Riuik Rostislavich. În 1240, hoardele invadatoare ale tătarilor, conduşi de Baty-Khan, au tăbărât la Kiev, distrugând oraşul şi mănăstirea.În timpul ocupaţiei tătarilor, călugării s-au mutat în peşteri şi au rămas acolo pentru mai mult timp. După fiecare raid bisericile şi clădirile erau reconstruite iar sistemul de peşteri şi catacombe lărgit. În 1470, mănăstirea a fost reconstruită de către Prinţul Semen Olelkovich, ca să fie iarăşi distrusă de tătari în 1482.

Din această perioadă şi până la sfârşitul secolului al XVI-lea s-au păstrat puţine documente şi înregistrări istorice deoarece acestea erau distruse cu fiecare raid suferit. Începând cu secolul XVI, ne sunt furnizate descrieri ale peşterilor şi vieţii monahale practicate atunci în mănăstire de către călători prin acele locuri. Aceste istorisiri menţionau lungimea peşterilor, ale căror intrări semănau cu intrările în mină şi, de asemenea, amintesc de săvârşirea Sfintei Liturghii în fiecare sâmbătă în cele două biserici subterane.Spre sfârşitul secolului al XVI-lea, mănăstirea şi-a revenit încă o dată. În acest moment a primit statutul de stavropegial dela Patriarhia Constantinopolului. Acest lucru a scos mănăstirea de sub controlul mitropolitului de Kiev. În plus, mănăstirea a primit statutul de lavră.

După Unirea de la Brest-Litovsk din 1596, aceia care au sprijinit unirea şi au devenit greco-catolici au încercat să preia controlul lavrei, dar ortodocşii au câştigat şi au păstrat controlul. Tiparniţa Mănăstirii Peşterilor Kievului, primul tipar din Rusia, a fost înfiinţată în mănăstire în 1615 de către Arhimandritul Yelisei Pletenentsky. Ulterior, mănăstirea a fost restaurată şi mărită de către Arhimandritul Petru Movilă, devenit apoi mitropolit, care în 1631 a înfiinţat şcoala Mănăstirii Kiev-Pechersk, cu o programă "vestică". În 1632, această şcoală a fost combinată cu Şcoala Comunităţii Epifaniei din Kiev într-un colegiu care mai târziu a devenit Academia Petru Movilă. În 1688, Lavra a fost trecută în subordinea directă a Patriarhiei Moscovei, dar şi-a păstrat statutul de stavropegial.

Un incendiu major a avut loc în 1718 cu un impact devastator asupra mănăstirii. Bserica principală şi tipografia au fost distruse, o dată cu biblioteca şi arhivele. Reparaţiile ulterioare au durat zece ani. În 1720, guvernarea lui Petru I a interzis publicarea de cărţi noi şi a impus cenzura sinodală pentru orice publicaţie a mănăstirii. Acest lucru a redus semnificativ influenţa culturală a mănăstirii.

În această perioadă, lavra era foarte mare şi acumulare numeroase bogăţii. Inima mănăstirii era formată de cele două labirinturi de peşteri, chilii, catacombe, din care derivă şi numele mănăstirii şi în care au trăit şi au fost înmormântaţi călugării. Dar, lavra s-a extins mult mai mult. Avea în proprietate trei oraşe, şapte orăşele, aproximativ 200 de sate şi cătune şi aproape 70.000 de şerbi. De asemenea, stăpânea unsprezece cărămidării, şase turnătorii de fier, peste 150 de distilerii, peste 150 de mori de făină şi aproape 200 de cârciumi. Toate acestea au fost naţionalizate de guvernul rus în 1786 şi au făcut mănăstirea dependentă de stat.

În aceeaşi perioadă, guvernul a schimbat organizarea mănăstirii abolind tradiţia alegerii sinodului bătrânilor, corpul care conducea mănăstirea. Din acest moment, mitropolitul de Kiev alegea sinodul. În plus, mitropolitul devenea şi arhimandritul mănăstirii cu reşedinţa în interiorul mănăstirii. Începând cu secolul al XVIII-lea, a început rusificarea mănăstirii.

La începutul secolul XX, înainte ca bolşevicii să preia puterea, Lavra Adormirii din Kiev-Pechersk a fost sediul a peste o mie de călugări. Era una dintre cele mai faimoase centre de viaţă religioasă din lumea ortodoxă, vizitată în fiecare an de sute de mii de credincioşi. Mănăstirea era renumită pentru moaştele multor sfinţi călugări care au fost sanctificaţi de Petru Movilă în 1643. Toate acestea s-au schimbat după revoluţia bolşevică de la sfârşitul anului 1917.

Primele schimbări aduse de autorităţile sovietice au avut loc în 1921. Iniţial, autorităţile au confiscat moaştele şi obiectele artistice şi istorice care aparţineau mănăstirii.Clădirile au primit destinaţii comerciale sau laice. Multe monumente aparţinând mănăstirii au format un muzeu, Muzeul Lavrei de Viaţă ţi Slujbă Religioasă, care includea şi colecţii din alte muzee ale Kievului. După închiderea completă a mănăstirii din 1926, guvernul sovietic a transformat-o într-un muzeu depozit, componentă al Muzeului Tuturor Ucraineenilor, care era constituit din mai multe muzee care puneau accentul pe propaganda anti-religioasă şi care cuprindeau arhive, biblioteci şi ateliere. Acestă asociaţie de muzee a fost închisă în 1934 şi colecţiile au fost transferate noilor muzee din Kiev. Toate clopotele au fost îndepărtate de oficialităţile sovietice în 1931-1932.

În timpul Celui de-al Doilea Război Mondial (Marele Război Patriotic) armata soviaetică a minat Catedrala Sfintei Adormiri înaintea trupelor naziste. Explozivii au fost apoi detonaţi după ce naziştii au ocupat Kievul în 3 noiembrie 1941, deteriorând grav catedrala. După război, clădirile Lavrei au fost restaurate şi numite Măştenirea Cultural Istorică a Peşterilor Kievului. care adăposteau câteva muzee şi instituţii. De asemenea, o mănăstire cu aproape o sută de călugări a fost admisă până în 1961.

Prin anii 1980 ateismul a început să slăbească iar guvernul sovietic a transferat în 1988 zona Lavrei Inferioare împreună cu Peşterile de Departe în posesia Exarhatului Ucraineean al Bisericii Rusiei cu ocazia comemorării a o mie de ani de la Botezul ruşilor. Odată cu înapoierea Lavrei la Biserică, viaţa monastică şi spirituală a renăscut încet încet. Călugări tineri s-au adăugat călugărilor bătrâni care s-au reîntors în Lavră, ciclul slujbelor a fost reluat, iar întâia îndatorire a călugărilor, rugăciunea neîncetată, a reînceput.

Bisericile Lavrei

Catedrala Adormirea Prea Sfintei Născătoare de este locul principal de rugăciune al mănăstirii. Alte biserici sunt următoarele:

Biserica Naşterii Mântuitorului (o biserică subterană din Peşterile de Departe)
Biserica Naşterii Maicii Domnului
Biserica Întrării în Biserică a Maicii Domnului (o biserică subterană din Peşterile de Aproape)
Biserica Buneivestiri (o biserică subterană din Peşterile de Departe)
Biserica Sfintei Treimi
Biserica Înălţării Sfintei Cruci, construită între 1700 - 1704
Biserica Yămislirii Sfintei Ana
Biserica Tuturor Sfinţilor
Biserica Venerabililor Părinţi Antonie şi Teodosie
Biserica Soborului Sfinţilor din Pechersk
Biserica Soborului Tuturor Sfinţilor

Administraţie

Prea Fericitul Vladimir, Mitropolit al Kievului şi Întregii Ucraine este arhimandrit şi stareţ al Lavrei din 1992 când a devenit Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ucrainene. Eminenţa Sa Pavel, Arhiepiscop de Vişgorod şi Vicar al Mitropoliei Kievului His Eminence Pavel, Archbishop of Vyshgorod and Vicar of Kiev Metropolia, a devenit superiorul Lavrei din 1994.

De asemenea, Lavra este sediul Academia şi Seminarul Teologic din Kiev care şi-a reînceput activitatea în 1989.

Legături externe