Liturghia Darurilor mai înainte sfințite: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(External links)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
+
{{Îmbunătăţire}}
  
 
{{liturghia}}
 
{{liturghia}}
The '''Liturgy of the Presanctified Gifts''', informally the '''Presanctified Liturgy''', is a liturgical service for the distribution of the [[Eucharist|Holy Gifts]] on the weekdays of [[Great Lent]].  
+
'''Liturghia darurilor mai înainte sfinţite'''este o slujbă liturgică de împărţire a [[Euharistia|Sfintelor Daruri]] în zilele săptămânii din [[Postul Mare]].  
  
==Communion during Great Lent==
+
==Împărtăşirea în Postul Mare==
Because Great Lent is a season of [[repentance]], [[fasting]], and intensified [[prayer]], the Orthodox Church regards more frequent reception of communion as especially desirable at that time. However, the [[Divine Liturgy]] has a festal character not in keeping with the season. Thus, the Presanctified Liturgy is celebrated instead; the Divine Liturgy is only performed on Saturdays and Sundays. Although it is possible to celebrate this service on any weekday of Great Lent, the service is prescribed to be celebrated only on Wednesdays and Fridays of Lent, Thursday of the fifth week of Lent (when the [[Great Canon|Great Canon of St. Andrew]] is read), and Monday to Wednesday of [[Holy Week]]. Common [[parish]] practice is to celebrate it on as many as possible of these days.  
+
Pentru că Postul Mare este o perioadă de [[pocăinţă]], [[postire]] şi [[rugăciune]] intensificată, Biserica Ortodoxă consideră că primirea Sfintei Împărtăşanii mai frecventă este de dorit în această perioadă. Cu toate acestea, [[Sfânta Liturghie]] are un caracter festiv care nu este în consonanţă cu perioada. Astfel, Liturghia darurilor este celebrată pentru a înlocui Liturghia obişnuită; Sfânta Liturghie este slujită doar sâmbăta şi duminica. Cu toate că Liturghia darurilor poate fi slujită în orice zi a săptămânii, ea este prevăzută doar pentru miercuri şi vineri ale postului şi joi în săptămâna a cincea a Postului (când [[Canonul cel Mare|Canonul cel Mare al Sfântului Andrei]] este citit) şi de luni până vineri în [[Săptămâna Mare]]. În practica [[parohie|parohială]] obişnuită se face ori de câte ori este posibil.  
  
During Lent, many Orthodox faithful [[fast]] the entire workday, not eating anything after the morning meal, until they break the fast with Holy Communion at this evening service.  They have this anticipation to help them with this somewhat difficult [[ascetic]] discipline.
+
În timpul postului, mulţi credincioşi ortodocşi postesc toată ziua nemâncând nimic decât după împărtăşirea cu Sfintele Taine la slujba de seară.  They have this anticipation to help them with this somewhat difficult [[ascetic]] discipline.
  
==Presanctified Liturgy==
+
==Liturghia darurilor mai înainte sfinţite==
The service consists of [[vespers|Daily Vespers]] combined with additional prayers and communion. The communion bread has already been [[consecration|consecrated]] and intincted with the precious Blood and reserved at the previous Sunday's Divine Liturgy. Unconsecrated wine is placed in the [[chalice]]. Local practice also varies as to whether or not this wine must be thought of as the Blood of Christ. The only practical effect of this variety is that the celebrant who must consume all the undistributed communion at the end of the service might or might not partake of the chalice when he communes himself.
+
Slujba constă în [[Vecernie|vecernia zilnică]] combinată cu rugăciuni adăugate şi cu Sfânta Împărtăşanie. Pâinea pentru Împărtăşire a fost deja [[sfinţirea darurilor|sfinţită]] şi îmbibată cu Sângele scump la Liturghia din duminica anterioară, fiind apoi păstrată. În [[potir]] este pus vin nesfinţit. Practicile locale pot fi diferite în privinţa faptului dacă acest vin poate fi considerat Sângele lui Hristos. Singurul efect practic al acestei variaţii este faptul că preotul slujitor care trebuie să consume toată Împărtăşania nedistribuită credincioşilor la sfârşitul slujbei poate sau nu poate să or might not partake of the chalice când se împărtăşeşte el însuşi.
  
The service is preceded by the reading of the [[Typical Psalms]], and the Divine Liturgy's opening blessing, ''Blessed is the Kingdom...'' is used at the start of the part of the service that resembles daily vespers. Psalm 103, ''Bless the Lord, O my soul'' is read. The Great Litany is then intoned and then Psalms 119–133 are read. Then the choir sings ''Lord, I have cried unto Thee'' with [[sticheron|stichera]]. The priest makes an entrance with the [[censer]]. If the occasion is a feast, the entrance is with the [[gospel book]] and there is then an [[epistle]] and gospel reading for the feast day.
+
Slujba este precedată de citirea [[Psaltire|Psalmilor]] din [[Tipic]], iar binecuvântarea obişnuită, ''Binecuvântată este Împărăţia...'' de la începutul Sfintei Liturghii este începutul părţii slujbei care seamănă cu vecernia zilnică. Este citit Psalmul 103, ''Binecuvintează suflete al meu pe domnul''. Apoi este cântată Litania Mare urmată de citirea Psalmilor 119–133. Apoi corul cântă ''Doamne, către Tine am strigat'' cu [[stihiră|stihira]]. Preotul face o ieşire cu [[cădelniţă|cădelniţa]]. Dacă este sărbătoare, ieşirea se face cu [[Evanghelie (liturgică)|Evanghelia]] şi deci se fac citiri din [[Apostol (liturgică)|Apostol]] şi din Sfânta Evanghelie corespunzătoare sărbătorii.
  
The choir sings ''[[Phos Hilaron|O Gladsome Light]]'', and the first reading, from [[Genesis]] (or [[Exodus]]), is read with a [[prokeimenon]]. Then the priest intones ''Wisdom, let us attend. The Light of Christ enlightened all men,'' and those praying [[prostration|prostrate]] themselves. The second reading, from [[Proverbs]] (or [[Job]]) is read.
+
Corul cântă ''[[Phos Hilaron|Lumină Lină]]'', iar prima citire din [[Geneză]] (sau [[Ieşirea]]), este însoţită de un [[prochimen]]. Apoi preotul intonează ''Înţelepciune, să luăm aminte. Lumina lui Hristos să lumineze toţi oamenii,'' iar credincioşii fac [[metanie|mătănii]] rugându-se. Apoi este citit al doilea text din [[Proverbe]] (sau [[Iov]]).
  
In the second part of the service, the choir chants ''Let my prayer be directed as incense before Thee'', after which the [[Prayer of Saint Ephraim|prayer of St. Ephraim]] is read. After a [[litany]] the choir sings ''Now the powers of Heaven with us invisibly do worship'', and the presanctified Gifts are brought into the holy [[altar]] in a procession resembling the [[Great Entrance]] at a Divine Liturgy but in silence. There is no [[anaphora]] because the gifts are pre-consecrated.  
+
În a doua parte a slujbei, corul cântă ''ca tămâia să ajungă rugăciunea mea înaintea Ta'', după care este citită [[Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul]]. După o [[litanie]], corul cântă ''Puterile cereşti, în chip nevăzut, împreună cu noi se roagă'', iar Darurile înainte sfinţite sunt aduse în Sfântul [[Altar]] într-o procesiune asemănătoare cu [[Vohodul Mare]] dintr-o Sfântă Liturghie dar în linişte. Nu există [[anafora]] deoarece Darurile sunt înainte sfinţite.  
  
The prayer of St. Ephraim the Syrian is repeated, and the Litany of Petition is proclaimed. The choir sings the [[Lord's Prayer]], after which the priest intones: ''The Presanctified Holy Things are for the holy''. The Holy Sacraments are brought out through the [[Royal Doors]], and the faithful receive Holy Communion. After the [[Litany of Thanksgiving]] and the [[prayer before the Ambo]] ("Every good and perfect gift is from above..."), the believers [[veneration|venerate]] the [[Cross|Holy Cross]].
+
Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul este repetată şi este recitată Litania Cererii. Corul cântă [[Rugăciunea Domnului]], după care preotul intonează: ''Sfintele mai înainte sfinţite sunt ale sfinţilor''. Sfintele Taine sunt aduse prin [[Uşile Împărăteşti]] iar credincioşii primesc Sfânta Împărtăşanie. După [[Litania mulţumirii]] şi a rugăciunii din faţa icoanei]] ("Tot darul bun şi perfect de sus este..."), credincioşii [[închinare|se închină]] în faţa [[Cruce|Sfintei Cruci]].
  
==Annunciation==  
+
==Bunavestire==  
If the feast of the [[Annunciation]] ([[March 25]]) comes on a weekday of Lent, which is the most common case, the Divine Liturgy of the feast is served in the evening [[Vespers#Vesperal_Divine_Liturgy|with Vespers]]. The Divine Liturgy of the Annunciation is the only celebration of the liturgy of Saint John Chrysostom allowed on a weekday of Great Lent. The Presanctified gifts will be reserved from this liturgy if needed  for an upcoming Presanctified Liturgy of the same week.
+
Dacă prăznuirea [[Bunavestire|Buneivestiri]] ([[25 Martie]]) cade într-o zi de lucru a săptămânii din Postul Mare, ceea ce se întâmplă de obicei, Sfânta Liturghie a sărbătorii este slujită seara  împreună cu [[Vecernia#Sfânta_Liturghie_cu_vecernie|Vecernia]]. Sfânta Liturghie a Buneivestiri este singura dată când se este permisă slujirea Liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur în zilele săptămânii din Postul Mare. Dacă este nevoie, de la această liturghie vor fi păstrate Daruri înainte sfinţite pentru o Liturghie a darurilor mai înainte sfinţite care va avea loc în aceea şi săptămână.
  
==Liturgical day==
+
==Ziua liturgică==
Unlike Vespers, the Liturgy of the Presanctified Gifts takes place at the end of a liturgical day. If the Presanctified Liturgy is celebrated on a Wednesday, the [[sticheron]] for the saint commemorated on that Wednesday is chanted, as is customary, at vespers on the eve of that day (Tuesday evening).  
+
Spre deosebire de Vecernie, Liturghia darurilor mai înainte sfinţite se slujeşte la sfârşitul zilei liturgice. Dacă Liturghia darurilor este slujită miercurea, atunci [[stihira]] sfântului din acea miercuri este cântat, de obicei, la vecernia din seara zilei următoare (joi seara).
 +
În plus, este o tranziţie la o nouă zi liturgică, astfel încât ''Doamne, către Tine am strigat'' de miercuri seara, va fi cântată stihira sfântului prăznuit joi. Totuşi, când Liturghia darurilor este slujită de sărbătoarea unui sfânt mare, sitihira sfântului este cântată în seara de dinainte aşa cum este precizat mai sus, dar câteva stihire ale sfântului vor fi cântate la ''Doamne, către Tine am strigat'' din sărbătoare, la sfârşitul zilei liturgice în care este prăznuit sfântul, atunci când Liturghia darurilor mai înainte sfinţită este slujită în onoarea acelui sfânt. Astfel, stihira unui sfânt mare din zilele de lucru ale Postului Mare va fi cântată, succesiv, în două nopţi.
 +
 
 +
În mod normal, tranziţia la o nouă zi liturgică este completă odată cu citirea rugăciunii de seară ''Binevoieşte, Doamne...''  Dar, odată ce imnul cântat la "Doamne, către Tine am strigat" aparţine—cu unle excepţii—următoarei zile liturgice, nu zilei pe cale de a se încheia, din perspectiva [[tipic]]ului, [[calendar]]ului şi [[rubrică|rubricilor]], tranziţia către ziua următoare este deja de mult începută la rugăciunea de seară ''Binevoieşte, Doamne''.
  
It is also a transition to a new liturgical Day, so at ''Lord, I have cried'' on Wednesday evening, the stichera for the saint commemorated Thursday will be chanted. However, when the presanctified liturgy is served on the feast of a major saint, the stichera for the saint are sung the evening before as just described, but a few stichera for the saint will still be sung at ''Lord, I have cried'' on the feast, at the end of the liturgical day on which the saint is commemorated, when the Liturgy of the Presanctified Gifts is served in honor of that saint. Thus stichera for a major saint on a weekday of Great Lent, would be chanted on two successive nights.
+
Deoarece rugăciunea ''Binevoieşte, Doamne'' nu este citită în cursul Liturghiei darurilor sau la slujbe Vecerniei cu Sfântă Liturghie, tranziţia la o nouă zi liturgică nu este completă până nu se încheie aceste slujbe. Din acest motiv, Sfânta Liturghie a darurilor mai înainte sfinţite sau cu Vecernie sunt considerate ca având loc în ziua care se termină şi nu în cea care începe.  
 
 
Normally, the transition to a new liturgical day is complete with the reading of the evening prayer ''Vouchsafe, O Lord...''  But, since the hymns sung at "Lord, I have cried" belong—with some exceptions—to the new liturgical day, not the day drawing to a close, from the perspective of [[typicon]], [[calendar]], and [[rubrics]], the transition to the new day is under way well before the evening prayer ''Vouchsafe, O Lord''.
 
  
Since the prayer ''Vouchsafe, O Lord'' is not read in the course of the Liturgy of the Presanctified or at the service of Vespers with Divine Liturgy, the transition to a new liturgical day is not complete until the conclusion of those services. For this reason, the Presanctified or the Vespers with Divine Liturgy is considered as taking place on the day that is ending and not on the one that is beginning.
 
 
    
 
    
The significance is, if one receives Holy Communion on Friday at the Liturgy of the Presanctified, and again at Divine Liturgy on Saturday morning, one has communed on two separate days, and has not violated the principle that one should commune only once on a given day.
+
Semnificaţia este că dacă cineva primeşte Sfânta Împărtăşanie vineri la Liturghia darurilor şi, din nou, la Sfânta Liturghie de sâmbăta dimineaţa, atunci respectivul s-a împărtăşit în două zile diferite şi, astfel, nu a încălcat principiul că o persoană nu se poate împărtăşi decât o dată pe zi.
  
==History==
+
==Istoric==
The Liturgy of the Presanctified Gifts was first documented by St. [[Gregory the Dialogist]] (AD 540-604), who was the papal legate to Constantinople. At one time it was supposed that he had come up with the idea himself, but now it is generally supposed that he simply recorded what was otherwise being practiced at Constantinople. In the Presanctified Liturgy itself, he is still commemorated as its traditional author.
+
Liturghia darurilor mai înainte sfinţite a fost pusă pe hârtie, prima dată, de Sfântul [[Grigorie Dialogul]] (540-604D.H.), care era leagtul papal la Constantinopol. O vreme s-a considerat că el este cel care a venit cu ideea, dar, în prezent, opinia generală spune că el doar a notat ceea ce se slujea în Constantinopol. În Liturghia darurilor mai înainte sfinţite, el încă este amintit ca autorul tradiţional.
  
This Liturgy is also mentioned in the [[Canon law|Canon]]s of the seventh century [[Quinisext Council]]:
+
De asemnea, această liturghie este menţionată în [[Canon]]ul de la  [[Sinodul Quinisext]] din secolul al VII-lea:
:''On all days of the holy fast of Lent, except on the Sabbath, the Lord's Day, and the holy day of the Annunciation, the Liturgy of the Presanctified is to be served'' (Canon 52).<ref>The Canons of the Council in Trullo; Often Called The Quinisext Council: [http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf214.xiv.iii.liii.html Canon 52]</ref>
+
:''În toate zilele sfântului Post al Paştelui, cu excepţia sâmbeteie, duminicii şi sfintei sărbători a Buneivestiri se va sluji Liturghia darurilor mai înainte sfinţite'' (Canon 52).<ref>The Canons of the Council in Trullo; Often Called The Quinisext Council: [http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf214.xiv.iii.liii.html Canon 52]</ref>
  
==Citirile din Scriptură==
+
[[Categorie:Slujbe]]
*Prima săptămână din [[Postul Mare]]:
+
[[Categorie:Viaţa Bisericii]]
**Miercuri: [[Cartea Facerii|Geneza]] [http://bibliaortodoxa.ro/vechiul-testament/25/Facerea 1,24-2,3], [[Cartea Pildelor lui Solomon|Pildele lui Solomon (Proverbe)]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=63&cap=2 2,1-22]
 
**Vineri: [[Cartea Facerii|Geneza]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=25&cap=2#20 2,20-3,20], [[Cartea Proverbelor|Proverbe]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=63&cap=3#19-34 3,19-34]
 
 
 
*A doua săptămână din Postul Mare
 
**Miercuri: [[Cartea Facerii|Geneza]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=25&cap=4#16-26 4,16-26], [[Cartea Pildelor lui Solomon|Proverbe]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=63&cap=5 5,15-6,3]
 
**Vineri: [[Cartea Facerii|Geneza]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=25&cap=5#32 5,32-6,8], [[Cartea Pildelor lui Solomon|Proverbe]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=63&cap=6 6,20-7,1]
 
 
 
*A treia săptămână din Postul Mare
 
**Miercuri: [[Cartea Facerii|Geneza]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=25&cap=7#6-9 7,6-9], [[Cartea Pildelor lui Solomon|Proverbe]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=63&cap=9 9,12-18]
 
**Vineri: [[Cartea Facerii|Geneza]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=25&cap=8#4-21 8,4-21], [[Cartea Pildelor lui Solomon|Proverbe]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=63&cap=10#31 10,31-11,12]
 
 
 
*A patra săptămână din Postul Mare
 
**Miercuri: [[Cartea Facerii|Geneza]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=25&cap=9#18 9,18-10,1], [[Cartea Pildelor lui Solomon|Proverbe]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=63&cap=12#23 12,23-13,9]
 
**Vineri: [[Cartea Facerii|Geneza]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=25&cap=12 12,1-7], [[Cartea Pildelor lui Solomon|Proverbe]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=63&cap=14#15-26 14,15-26]
 
 
 
*A cincea săptămână din Postul Mare
 
**Miercuri: [[Cartea Facerii|Geneza]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=25&cap=17 17,1-9], [[Cartea Pildelor lui Solomon|Proverbe]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=63&cap=15#20 15,20-16,9]
 
**Joi: [[Cartea Facerii|Geneza]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=25&cap=18#20-33 18,20-33], [[Cartea Pildelor lui Solomon|Proverbe]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=63&cap=16#17 16,17-17,17]
 
**Vineri: [[Cartea Facerii|Geneza]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=25&cap=22 22,1-18], [[Cartea Pildelor lui Solomon|Proverbe]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=63&cap=17#17 17,17-18,5]
 
 
 
*A șasea săptămână a Postului Mare: 
 
**Miercuri: [[Cartea Facerii|Geneza]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=25&cap=43#26-31 43,26-31], [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=25&cap=45 45,1-16]; [[Cartea Pildelor lui Solomon|Proverbe]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=63&cap=21#23 21,23-22,4]
 
**Vineri: [[Cartea Facerii|Geneza]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=25&cap=49#33 49,33-50,26], [[Cartea Pildelor lui Solomon|Proverbe]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=63&cap=31#8-31 31,8-31]
 
 
 
*[[Săptămâna Mare]] 
 
**Luni: [[Cartea Ieşirii|Exodul]] [http://bibliaortodoxa.ro/vechiul-testament/32/Ie%BAirea 1,1-20], [[Cartea lui Iov|Iov]] [http://bibliaortodoxa.ro/vechiul-testament/42/Iov 1,1-12]
 
**Marți: [[Cartea Ieşirii|Exodul]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=32&cap=2#5-10 2,5-10], [[Cartea lui Iov|Iov]] [http://bibliaortodoxa.ro/vechiul-testament/42/Iov#13-22 1,13-22]
 
**Miercuri: [[Cartea Ieşirii|Exodul]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=32&cap=2#11-22 2,11-22], [[Cartea lui Iov|Iov]] [http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=42&cap=2 2,1-10]
 
 
 
==Source==
 
*[http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Liturgy_of_the_Presanctified_Gifts&oldid=77984146 ''Liturgy of the Presanctified Gifts'' at Wikipedia]
 
 
 
==Reference==
 
<references />
 
 
 
==Legături externe==
 
*(ro) [http://www.episcopiacaransebesului.ro/readarticle.php?article_id=29 Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfinţite] - un articol de Arhid. Casian Ruşeţ
 
*(ro) [http://www.biserica-mihai-viteazul.ro/ro/index/ex-lica/lit-4.htm Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite] - un articol de Pr. Florin Botezan
 
*(en) [http://www.stanthonysmonastery.org/music/Presanc.htm The Divine Liturgies Music Project] Byzantine music in English for the Liturgy of the Presanctified Gifts
 
*(en) [http://www.oca.org/OCchapter.asp?SID=2&ID=69 Liturgy of the Presanctified Gifts] from the website of the [[Orthodox Church in America]]
 
*(en) [http://www.byzantines.net/liturgy/presanctified.htm Pre-Sanctified Liturgy]
 
*(en) [http://www.holy-trinity.org/liturgics/krivoshein-greekandrussian.html Some differences between Greek and Russian divine services and their significance by Archbishop Basil Krivoshein]
 
 
 
[[Categorie:Postul Mare]]
 
 
[[Categorie:Liturgică]]
 
[[Categorie:Liturgică]]
[[Categorie:Viaţa Bisericii]]
 
  
 
[[en:Liturgy of the Presanctified Gifts]]
 
[[en:Liturgy of the Presanctified Gifts]]

Versiunea de la data 16 decembrie 2008 16:29

Acest articol necesită îmbunătățiri.
Puteți da chiar dv. o mână de ajutor corectându-l, aducând informații noi, restructurându-l și/sau aducându-l mai aproape de
standardele de editare OrthodoxWiki.


Acest articol face parte din seria
Sfânta Liturghie
Liturghia pregătitoare
Proscomidia
Obiecte liturgice
Veșminte
Liturghia cuvântului
Ectenia Mare
Antifoanele
Ieșirea cu Sfânta Evanghelie
Troparul sărbătorii
Trisaghionul
Apostolul
Evanghelia
Predica
Ectenia cererii stăruitoare
Ectenia celor chemați
Liturghia euharistică
Heruvicul
Ieșirea cu Cinstitele Daruri
Ectenia credincioșilor
Crezul
Anaforaua
Epicleza
Axionul
Rugăciunea „Tatăl nostru
Împărtășirea
Încheierea
Anafura
Liturghia Darurilor Înainte Sfințite
Editați această casetă

Liturghia darurilor mai înainte sfinţiteeste o slujbă liturgică de împărţire a Sfintelor Daruri în zilele săptămânii din Postul Mare.

Împărtăşirea în Postul Mare

Pentru că Postul Mare este o perioadă de pocăinţă, postire şi rugăciune intensificată, Biserica Ortodoxă consideră că primirea Sfintei Împărtăşanii mai frecventă este de dorit în această perioadă. Cu toate acestea, Sfânta Liturghie are un caracter festiv care nu este în consonanţă cu perioada. Astfel, Liturghia darurilor este celebrată pentru a înlocui Liturghia obişnuită; Sfânta Liturghie este slujită doar sâmbăta şi duminica. Cu toate că Liturghia darurilor poate fi slujită în orice zi a săptămânii, ea este prevăzută doar pentru miercuri şi vineri ale postului şi joi în săptămâna a cincea a Postului (când Canonul cel Mare al Sfântului Andrei este citit) şi de luni până vineri în Săptămâna Mare. În practica parohială obişnuită se face ori de câte ori este posibil.

În timpul postului, mulţi credincioşi ortodocşi postesc toată ziua nemâncând nimic decât după împărtăşirea cu Sfintele Taine la slujba de seară. They have this anticipation to help them with this somewhat difficult ascetic discipline.

Liturghia darurilor mai înainte sfinţite

Slujba constă în vecernia zilnică combinată cu rugăciuni adăugate şi cu Sfânta Împărtăşanie. Pâinea pentru Împărtăşire a fost deja sfinţită şi îmbibată cu Sângele scump la Liturghia din duminica anterioară, fiind apoi păstrată. În potir este pus vin nesfinţit. Practicile locale pot fi diferite în privinţa faptului dacă acest vin poate fi considerat Sângele lui Hristos. Singurul efect practic al acestei variaţii este faptul că preotul slujitor care trebuie să consume toată Împărtăşania nedistribuită credincioşilor la sfârşitul slujbei poate sau nu poate să or might not partake of the chalice când se împărtăşeşte el însuşi.

Slujba este precedată de citirea Psalmilor din Tipic, iar binecuvântarea obişnuită, Binecuvântată este Împărăţia... de la începutul Sfintei Liturghii este începutul părţii slujbei care seamănă cu vecernia zilnică. Este citit Psalmul 103, Binecuvintează suflete al meu pe domnul. Apoi este cântată Litania Mare urmată de citirea Psalmilor 119–133. Apoi corul cântă Doamne, către Tine am strigat cu stihira. Preotul face o ieşire cu cădelniţa. Dacă este sărbătoare, ieşirea se face cu Evanghelia şi deci se fac citiri din Apostol şi din Sfânta Evanghelie corespunzătoare sărbătorii.

Corul cântă Lumină Lină, iar prima citire din Geneză (sau Ieşirea), este însoţită de un prochimen. Apoi preotul intonează Înţelepciune, să luăm aminte. Lumina lui Hristos să lumineze toţi oamenii, iar credincioşii fac mătănii rugându-se. Apoi este citit al doilea text din Proverbe (sau Iov).

În a doua parte a slujbei, corul cântă ca tămâia să ajungă rugăciunea mea înaintea Ta, după care este citită Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul. După o litanie, corul cântă Puterile cereşti, în chip nevăzut, împreună cu noi se roagă, iar Darurile înainte sfinţite sunt aduse în Sfântul Altar într-o procesiune asemănătoare cu Vohodul Mare dintr-o Sfântă Liturghie dar în linişte. Nu există anafora deoarece Darurile sunt înainte sfinţite.

Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul este repetată şi este recitată Litania Cererii. Corul cântă Rugăciunea Domnului, după care preotul intonează: Sfintele mai înainte sfinţite sunt ale sfinţilor. Sfintele Taine sunt aduse prin Uşile Împărăteşti iar credincioşii primesc Sfânta Împărtăşanie. După Litania mulţumirii şi a rugăciunii din faţa icoanei]] ("Tot darul bun şi perfect de sus este..."), credincioşii se închină în faţa Sfintei Cruci.

Bunavestire

Dacă prăznuirea Buneivestiri (25 Martie) cade într-o zi de lucru a săptămânii din Postul Mare, ceea ce se întâmplă de obicei, Sfânta Liturghie a sărbătorii este slujită seara împreună cu Vecernia. Sfânta Liturghie a Buneivestiri este singura dată când se este permisă slujirea Liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur în zilele săptămânii din Postul Mare. Dacă este nevoie, de la această liturghie vor fi păstrate Daruri înainte sfinţite pentru o Liturghie a darurilor mai înainte sfinţite care va avea loc în aceea şi săptămână.

Ziua liturgică

Spre deosebire de Vecernie, Liturghia darurilor mai înainte sfinţite se slujeşte la sfârşitul zilei liturgice. Dacă Liturghia darurilor este slujită miercurea, atunci stihira sfântului din acea miercuri este cântat, de obicei, la vecernia din seara zilei următoare (joi seara). În plus, este o tranziţie la o nouă zi liturgică, astfel încât Doamne, către Tine am strigat de miercuri seara, va fi cântată stihira sfântului prăznuit joi. Totuşi, când Liturghia darurilor este slujită de sărbătoarea unui sfânt mare, sitihira sfântului este cântată în seara de dinainte aşa cum este precizat mai sus, dar câteva stihire ale sfântului vor fi cântate la Doamne, către Tine am strigat din sărbătoare, la sfârşitul zilei liturgice în care este prăznuit sfântul, atunci când Liturghia darurilor mai înainte sfinţită este slujită în onoarea acelui sfânt. Astfel, stihira unui sfânt mare din zilele de lucru ale Postului Mare va fi cântată, succesiv, în două nopţi.

În mod normal, tranziţia la o nouă zi liturgică este completă odată cu citirea rugăciunii de seară Binevoieşte, Doamne... Dar, odată ce imnul cântat la "Doamne, către Tine am strigat" aparţine—cu unle excepţii—următoarei zile liturgice, nu zilei pe cale de a se încheia, din perspectiva tipicului, calendarului şi rubricilor, tranziţia către ziua următoare este deja de mult începută la rugăciunea de seară Binevoieşte, Doamne.

Deoarece rugăciunea Binevoieşte, Doamne nu este citită în cursul Liturghiei darurilor sau la slujbe Vecerniei cu Sfântă Liturghie, tranziţia la o nouă zi liturgică nu este completă până nu se încheie aceste slujbe. Din acest motiv, Sfânta Liturghie a darurilor mai înainte sfinţite sau cu Vecernie sunt considerate ca având loc în ziua care se termină şi nu în cea care începe.


Semnificaţia este că dacă cineva primeşte Sfânta Împărtăşanie vineri la Liturghia darurilor şi, din nou, la Sfânta Liturghie de sâmbăta dimineaţa, atunci respectivul s-a împărtăşit în două zile diferite şi, astfel, nu a încălcat principiul că o persoană nu se poate împărtăşi decât o dată pe zi.

Istoric

Liturghia darurilor mai înainte sfinţite a fost pusă pe hârtie, prima dată, de Sfântul Grigorie Dialogul (540-604D.H.), care era leagtul papal la Constantinopol. O vreme s-a considerat că el este cel care a venit cu ideea, dar, în prezent, opinia generală spune că el doar a notat ceea ce se slujea în Constantinopol. În Liturghia darurilor mai înainte sfinţite, el încă este amintit ca autorul tradiţional.

De asemnea, această liturghie este menţionată în Canonul de la Sinodul Quinisext din secolul al VII-lea:

În toate zilele sfântului Post al Paştelui, cu excepţia sâmbeteie, duminicii şi sfintei sărbători a Buneivestiri se va sluji Liturghia darurilor mai înainte sfinţite (Canon 52).[1]
  1. The Canons of the Council in Trullo; Often Called The Quinisext Council: Canon 52
  2. Adus de la „https://ro.orthodoxwiki.org/index.php?title=Liturghia_Darurilor_mai_înainte_sfințite&oldid=11942