Deschide meniul principal

OrthodoxWiki β

Epistola a II-a către Timotei a Sfântului Apostol Pavel

Acest articol face parte din seria
Noul Testament
Evangheliile și Faptele Apostolilor
MateiMarcuLucaIoan
Faptele Apostolilor
Epistolele Sfântului Apostol Pavel
Romani
I CorinteniII Corinteni

GalateniEfeseni
FilipeniColoseni
I Tesaloniceni II Tesaloniceni
I TimoteiII Timotei
TitFilimon
Evrei

Epistolele sobornicești
Iacov
I Petru II Petru
I Ioan - II IoanIII Ioan
Iuda
Apocalipsa
Apocalipsa lui Ioan
Persoane din Noul Testament
Iisus HristosFecioara MariaDreptul Iosif
Ioachim și AnaIoan Botezătorul
Cei 12 apostoli: PetruIoanIacov (fiul lui Zevedei)
MateiFilipToma
Iacov (fiul lui Alfeu)IudaSimon
MatiaBartolomeu
Iuda Iscarioteanul
Apostolul Pavel
Farisei drepți: Nicodim Iosif din Arimateea
PavelGamaliel
Simeon
Conducători: Irod cel MareArhelau
Irod AntipaIrodiada
Pilat din Pont
Femei credincioase:
Maria Magdalena - Salomeea - Ioana - Maria lui Cleopa
Maria din BetaniaMarta din Betania
Alte persoane: Lazăr
Descoperiri arheologice biblice
Locuri din Noul Testament
Locuri din Evanghelii: BetleemNazaret
Muntele TaborBetaniaSamariaIerihon
Ierusalim
Cezareea
Alte locuri: AntiohiaDamascEfesIconium
Editați această casetă

Epistola a doua către Timotei este una din cele trei epistole pastorale (alături de prima epistolă către Timotei şi epistola către Tit) şi una din cele paisprezece epistole ale sfântului apostol Pavel aflate în Noul Testament. Ea cuprinde îndemnurile apostolului adresată lui Timotei, spre o predică înflăcărată, fără teamă sau ruşine, prin suferinţe şi cu răbdare, cu stăruinţă şi blândeţe, aşa cum a făcut-o însuşi Pavel. Epistola mai cuprinde şi avertizări împotriva amatorilor de certuri de cuvinte, împotriva vorbăriilor goale şi lumeşti ale unora, împotriva întrebărilor(controverselor) nesăbuite şi prosteşti ale altora, adevărate primejdii pentru Biserică. Este arătat faptul că Sfânta Scriptură, care este toată insuflată de Dumnezeu, poate da înţelepciunea care duce la desăvârşire, destoinicie în toate şi la mântuire prin credinţa în Iisus Hristos. Epistola este ultima din din punct de vedere cronologic, fiind scrisă în toamna anului 66, anul premergător morţii sale martirice. Este considerată ca un testament al Apostolului: „Este testamentul dascălului, adresat ucenicului iubit”, zice Sfântul Ioan Hrisostom. Este o scriere cu accente lirice, plină de căldură sufletească; în ea se simte vibrând sufletul lui Pavel.

Timpul şi locul

Ea este scrisă din Roma în timpul unei detenţii.[1] Nu putea fi prima detenţie căci atunci putea fi vizitat şi existau pe lângă el mai mulţi prieteni şi ucenici. Acum ucenicii l-au părăsit în afară de Luca.[2] În prima detenţie avea nădejdea că va scăpa[3] De data aceasta avea previziunea sigură a morţii sale[4] deci locul scrierii este Roma, iar timpul anul 66, adică anul care precede plecarea către cer a apostolului.

Îndemnuri

Apostolul Pavel se adresează copilului său prea iubit (copil spiritual), Timotei, pe care-l pomeneşte neîntrerupt în rugăciunile sale. El spune că îşi aminteşte de lacrimile acestuia şi că doreşte să-l vadă ca să se umple de bucurie. Apostolul îşi aminteşte de credinţa neprefăcută a fiului său iubit, care s-a sălăşluit întâi în bunica sa, Lois şi în mama sa, Eunice.[5] De aceea, spune Pavel, îi aduce aminte acestuia să înflăcăreze darul lui Dumnezeu care este în el şi care a fost posibil prin punerea mâinilor sale. „Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă”. Aşadar lui nu trebuie să-i fie ruşine de mărturisirea lui Hristos şi nici de întemniţatul Lui (Pavel), ci să sufere împreună cu evanghelia, prin puterea lui Dumnezeu. Hristos „ne-a mântuit şi ne-a dat o chemare sfântă nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui şi după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus, înainte de toţi vecii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului, care a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin evanghelie.” Propovăduitor şi apostol al ei a fost pus Pavel şi învăţător al Neamurilor.

Apostolul îi spune lui Timotei să ţină dreptarul învăţăturilor sănătoase, „cu credinţa şi dragostea care este în Iisus Hristos”. Lucrul bun ce i s-a încredinţat (darul preoţiei) să-l păzească prin Duhul Sfânt care locuieşte în ei (creştinii slujitori ai evangheliei).[6]

Cei ce s-au îndepărtat de Pavel

Apostolul Pavel îi aminteşte că toţi cei ce erau în Asia îl părăsiseră; între alţii Figel şi Ermogen.[7] El se mai referă şi la Dima, care, din dragoste pentru lumea de acum, l-a părăsit şi a plecat la Tesalonic.[8] Apostolul Pavel îi spune să se păzească de Alexandru căldărarul, care i-a făcut mult rău, care este cu totul împotriva cuvintelor apostolilor şi căruia Dumnezeu îi va răsplăti după faptele lui.[9] (menţionat în 1 Tim 1.20 printre cei blestemaţi[10]).

Pavel evocă faptul că, la întâiul lui răspuns de apărare, nimeni nu a fost cu el, ci toţi l-au părăsit, dar spune:,, să nu li se ţină la socoteală lucrul acesta”. Atunci Domnul a stat lângă el şi l-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin el şi să fie auzită de toate neamurile. Şi a fost izbăvit din gura leului.[11]

Apropiaţii lui Pavel

Apostolul Pavel îşi aminteşte cu plăcere de Onosifor, dorind ca Domnul ,,să-şi verse îndurarea peste casa sa” şi ,,să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea”(ziua judecăţii) căci de multe ori l-a mângâiat şi nu i-a fost ruşine de lanţul său. Dar nu numai atât ci, când a fost în Roma, l-a căutat cu multă grijă şi l-a găsit. Apoi Pavel îi spune lui Timotei că acesta ştie foarte bine cât ajutor i-a dat în Efes.[12]

Alte îndemnuri

Apostolul Neamurilor îl îndeamnă pe copilul său prea iubit să se întărească în harul care este în Hristos Iisus şi ce a auzit de la el (Pavel) în faţa multor martori să încredinţeze (să facă cunoscut ca adevărat) la oameni de încredere (viitorii preoţi), în stare să înveţe pe alţii. El îi spune lui Timotei să sufere împreună cu el, ca un bun ostaş al lui Hristos. „Niciun ostaş nu se încurcă cu treburile vieţii, dacă vrea să placă celui ce l -a scris la oaste”. „Şi cine este atlet, nu este încununat, dacă nu s-a luptat după rânduieli” (reguli). „Plugarul ce se osteneşte este cel ce trebuie să mănânce primul din roade.” Apoi îi spune să reflecteze la ceea ce i se spune şi Dumnezeu îi va da pricepere în toate lucrurile.[13]

Pavel îi spune să-şi amintească de Domnul Iisus Hristos, care este din sămânţa lui David, înviat din morţi, aşa cum a predicat în evanghelia lui pentru care suferă până acolo încât este legat ca un făcător de rele. Dar Cuvântul Domnului nu este legat. Apostolul spune că el rabdă totul pentru cei aleşi, pentru ca ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus, împreună cu slava veşnică. Apoi Pavel continuă astfel: „Adevărat este cuvântul acesta: dacă am murit împreună cu El, vom şi trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom şi împărţi împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, şi El Se va lepăda de noi. Dacă suntem necredincioşi, totuşi El rămâne credincios, căci nu Se poate tăgădui singur.” Aceste lucruri trebuie reamintite.[14]

Împotriva certurilor de cuvinte

Apostolul Pavel îi spune lui Timotei să-i roage fierbinte (pe propovăduitorii evangheliei, pe preoţi) „să se ferească de certurile de cuvinte, care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă.”[15]

Apoi îi spune să caute să se înfăţişeze „ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine, şi care împarte drept Cuvântul adevărului.”[16]

Împotriva vorbăriilor goale şi lumeşti

Apostolul îi spune fiului său în credinţă să se ferească de vorbăriile goale şi lumeşti [17]căci „cei ce le ţin, vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Şi cuvântul lor va roade ca gangrena. Din numărul acestora sunt Imeneu şi Filet, care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a şi venit învierea, şi răstoarnă credinţa unora. Totuşi temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta: „Domnul cunoaşte pe cei ce sunt ai Lui”; şi: „Oricine rosteşte Numele Domnului, să se depărteze de fărădelege!”[18] Timotei este îndemnat să evite casele ereticilor, între care Imeneu şi Filet, care negau învierea de la sfârşitul veacurilor, afirmând că ea s-a şi petrecut, prin taina botezului şi renaşterea duhovnicească de după el (vers. 17-18). Ei tăgăduiau învierea trupurilor, care va premerge judecăţii de apoi.

Urmărirea virtuţilor

Apostolul Neamurilor îi spune lui Timotei „să fugă de poftele tinereţii şi să caute neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.”[19]

Împotriva întrebărilor nesăbuite şi prosteşti

Pavel îl roagă pe copilul său prea iubit să se ferească de controversele (întrebările, chestionările) nesăbuite şi prosteşti.[20], ştiind faptul că dau naştere la certuri. Iar robul Domnului nu trebuie să se certe, ci ,,să fie blând cu toţi, în stare să înveţe pe toţi, plin de îngăduinţă răbdătoare, să îndrepte cu blândeţe pe potrivnici,[21] „în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăinţă, ca să ajungă la cunoştinţa adevărului; şi, venindu-şi în fire, să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinşi ca să-i facă voia.”[22]

Vremea zilelor din urmă

Vor fi vremuri grele în zilele din urmă (premergătoare apocalipsei). Oamenii vor avea multe păcate, vor fi iubitori de sine, iubitori de arginţi , lăudăroşi, trufaşi, insultători [23], neascultători de părinţi, nerecunoscători, fără sfinţenie[24], fără inimă, neînduplecaţi[25], clevetitori, fără stăpânire de sine[26] , cruzi[27], neiubitori de bine[28], trădători, nesăbuiţi [29], orbiţi de trufie, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, având înfăţişarea evlaviei dar tăgăduindu-i puterea; vânători de femeiuşti împovărate de păcate, purtate de felurite pofte, care învaţă continuu şi nu pot ajunge niciodată la deplina cunoştinţă a adevărului. După cum Iane şi Iambre (potrivit tradiţiei ebraice aşa se numeau vrăjitorii care s-au opus lui Moise în faţa lui Faraon - Ieşirea 7.11, [30]) s-au împotrivit lui Moise, tot aşa şi oamenii aceştia se împotrivesc adevărului, ca unii ,,care sunt stricaţi la minte şi osândiţi în ce priveşte credinţa. Dar nu vor mai înainta; căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată şi a celor doi oameni.”[31] „Oamenii răi şi înşelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alţii, şi se vor amăgi şi pe ei înşişi.”[32]

Modelul virtuţilor lui Pavel

Apostolul Pavel îl îndeamnă pe Timotei să rămână în lucrurile, pe care le-a învăţat şi de care este deplin încredinţat, căci ştie de la cine le-a învăţat. Fiindcă el a urmărit îndeaproape-spune apostolul- „învăţătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credinţa mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, /prigonirile şi suferinţele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia şi în Listra. Ştii ce prigoniri am răbdat; şi totuşi Domnul m-a izbăvit din toate./ De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus, vor fi prigoniţi.”[33]

Sfânta Scriptură, toată insuflată şi mântuitoare

Apostolul Neamurilor spune despre Timotei că ,, din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Iisus./Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,/ pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.”[34] Când se spune că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu este utilizat acelaşi termen ca cel folosit în Facerea 2.7 când se foloseşte expresia suflare de viaţă- la crearea omului ([35]) Apostolul Pavel îi mai recomandă încă un mijloc de întărire în credinţă: alimentarea neîncetata a sufletului său cu citirea Sfintei Scripturi aşa cum a făcut de mic copil. Sfânta Scriptură era obiectul principal de studiu al copiilor iudei. Primii lor învăţători erau preoţi, apoi profesorii. Aceştia îi învăţau, treptat, şi conţinutul sfânt al Scripturii. Rabinii cereau ca, încă de la vârsta de cinci ani, copiii să înceapă să înveţe pe de rost pasaje din Cartea Sfântă. În textul de faţă, Apostolul se referă nu numai la Legea lui Moise, ci la întreg Vechiul Testament şi afirmă, pe de o parte, caracterul inspirat al Scripturii, pe de altă parte, rostul pedagogic al acesteia de îndreptar pentru învăţătura creştină. Apostolul mai spusese şi galatenilor că „Legea ne-a fost călăuză (pedagog) spre Hristos, ca să ne îndreptăm prin credinţă”.[36] Nu Legea în sine ne duce la mântuire, ci „credinţa cea întru Hristos Iisus”, zice Apostolul, unită desigur cu faptele bune. Înţelegem că Apostolul arată aici că Vechiul Testament trebuie să fie citit în întregime.

Ultimele îndemnuri

Simţind apropierea clipei plecării din viaţa pământească, apostolul Pavel îl îndeamnă pe iubitul său fiu în credinţă, Timotei, cu aceste cuvinte:

1. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa:

2. propovăduieşte Cuvântul, stăruieşte asupra lui la timp şi ne la timp (şi la timpul potrivit dar şi în afara lui adică cu orice ocazie) mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura.

3. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute, şi îşi vor da învăţători după poftele lor.

4. Îşi vor întoarce urechea de la adevăr, şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite.

5. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferinţele, fă lucrul unui evanghelist, şi împlineşte-ţi bine slujba.

6. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură şi clipa plecării mele este aproape.

7. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa.

8. De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da, în „ziua aceea”, Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.

9. Caută de vino curând la mine.[37]

Epistola a doua către Timotei a sfântului apostol Pavel este o minunată epistolă pastorală în care apostolul Pavel, aflat la capătul misiunii sale evanghelice, încredinţează fiului său prea iubit, Timotei, o comoară de înţelepciune menită să-l ajute şi să-l întărească la conducerea Bisericii.

Note

 1. 2 Tim 1.16
 2. 2Tim4.10-11
 3. Filipeni 1.25
 4. 2 Tim 4.6
 5. 2 Tim 1.3-5
 6. 2 Tim 1.1-14
 7. 2 Tim 1.15
 8. 2 Tim 4.10
 9. 2 Tim 4.14-15
 10. Noul Testament, nota 4, pag. 379, vezi bibliografia
 11. 2 Tim 4.16-17
 12. 2 Tim 1.16-18
 13. 2 Tim 2.1-7
 14. 2 Tim 2.8-13
 15. 2 Tim 2.14
 16. 2 Tim 2.15
 17. ESV-irreverent babble, NIVUK-godless chatter, ASV-profane babblings
 18. 2 Tim 2.16-19
 19. 2 Tim 2.22
 20. dispute, discuţii interminabile, violente şi inutile, cf Noul Testament, nota 2, pag. 379, ESV- foolish, ignorant controversies, NIVUK-foolish and stupid arguments, ASV-foolish and ignorant questionings
 21. ESV kind to everyone, able to teach, patiently enduring evil, 25correcting his opponents with gentleness.NIVUK- instead, he must be kind to everyone, able to teach, not resentful. ASV-be gentle towards all, apt to teach, forbearing
 22. 2 Tim 2.23-26
 23. ESV, NIVUK-abusive-jignitori, insultători, ASV-railers
 24. ESV, NIVUK, ASV-unholy
 25. ESV-unappeasable, NIVUK-unforgiving, ASV-implacable
 26. ESV, NIVUK,asv- without self-control
 27. ESV, NIVUK-brutal, ASV-fierce
 28. ESV-not loving good, NIVUK-not lovers of the good, ASV-no lovers of good
 29. ESV-reckless, NIVUK-rash, ASV- headstrong
 30. Noul Testament, nota 1, pag 378, vezi bibliografia
 31. 2 Tim 3.1-9
 32. 2 Tim 3.13
 33. 2 Tim 3.10-14
 34. 2 Tim 3.15-17
 35. Noul Testament, nota6, pag. 378
 36. Gal 3. 24
 37. 2 Tim 4.1-9

Bibliografie

 1. I. Constantinescu- Studiul Noului Testament, pag 289-292, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 2002, ISBN 973-9332-75-7,
 2. Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, ISBN 0 564 01708 6
 3. Noul Testament, pag 374-379, tipărită sub îndrumarea şi purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1997, Bucureşti, ISBN 973-9130-88-7
 4. Biblia sau Sfânta Scriptură, versiune diortosită după Septuaginta, redactată şi adnotată de Valeriu Anania, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001, ISBN 973-9332-86-2
 5. English Standard Version Bible, 1971