Ecaterina din Alexandria: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(Viaţa)
(Viaţa)
Linia 9: Linia 9:
 
Mama Ecaterinei, creştină în ascuns, a trimis-o la propriul ei duhovnic – un [[Sfânt]] Părinte care se îndeletnicea cu [[rugăciunea]] în singurătate într-o peşteră, nu prea departe de oraş. După ce a ascultat-o pe Ecaterina, părintele i-a spus că el cunoaşte un tânăr care o depăşeşte în toate, adică „Frumuseţe lui este mai strălucitoare decât strălucirea soarelui, toată creaţia se supune înţelepciunii lui, bogăţiile lui sunt răspândite în întreaga lume, - ceea ce nu diminuează ci, dimpotrivă, sporeşte nespusa sa nobleţe”. Imaginea cerescului Mire produse în mintea tinerei fecioare o dorinţă arzătoare de a-l vedea. Adevărul, după care sufletul ei tânjea, i se va revela. La despărţire, i-a înmânat Ecaterinei o [[icoană]] cu [[Maica Domnului]] cu [[Pruncul Iisus]] în braţe şi a sfătuit-o să se roage cu credinţă către Regina Raiului - Maica Cerescului Mire – pentru a o învrednici cu vederea Fiului Său.
 
Mama Ecaterinei, creştină în ascuns, a trimis-o la propriul ei duhovnic – un [[Sfânt]] Părinte care se îndeletnicea cu [[rugăciunea]] în singurătate într-o peşteră, nu prea departe de oraş. După ce a ascultat-o pe Ecaterina, părintele i-a spus că el cunoaşte un tânăr care o depăşeşte în toate, adică „Frumuseţe lui este mai strălucitoare decât strălucirea soarelui, toată creaţia se supune înţelepciunii lui, bogăţiile lui sunt răspândite în întreaga lume, - ceea ce nu diminuează ci, dimpotrivă, sporeşte nespusa sa nobleţe”. Imaginea cerescului Mire produse în mintea tinerei fecioare o dorinţă arzătoare de a-l vedea. Adevărul, după care sufletul ei tânjea, i se va revela. La despărţire, i-a înmânat Ecaterinei o [[icoană]] cu [[Maica Domnului]] cu [[Pruncul Iisus]] în braţe şi a sfătuit-o să se roage cu credinţă către Regina Raiului - Maica Cerescului Mire – pentru a o învrednici cu vederea Fiului Său.
  
Ecaterina s-a rugat toată noaptea şi i-a fost dat să o vadă pe [[Preasfânta Fecioară]], care, după ce a îngenunchiat înainte-I, I l-a trimis pe divinul său Fiu să-l vadă. Dar Fiul şi-a întors faţa de la ea spunând că El nu o poate privii pentru că era urâtă, dintr-un neam de rând, calică şi fără minte ca oricare alta — fără să fie spălată cu apa Sfântului [[Botez]] şi fără pecetea [[Duhului Sfânt]]. Ecaterina s-a întors la Părinte adânc întristată. El a primit-o cu multă dragoste, a învăţat-o credinţa creştină şi a îmdemnat-o să-şi păstreze puritatea şi integritatea şi să se roage neîncetat; apoi, asupra ei, a săvârşit [[taina]] Sfântului Botez. Apoi, iarăşi i s-a arătat Maica Domnului cu Pruncul. Acum, Domnul a privit-o cu tandreţe şi i-a dat un inel — un dar nespus de frumos de la Mirele Ceresc.
+
Ecaterina s-a rugat toată noaptea şi i-a fost dat să o vadă pe [[Preasfânta Fecioară]], care, după ce a îngenunchiat înainte-I, I l-a trimis pe divinul său Fiu să-l vadă. Dar Fiul şi-a întors faţa de la ea spunând că El nu o poate privii pentru că era urâtă, dintr-un neam de rând, calică şi fără minte ca oricare alta — fără să fie spălată cu apa Sfântului [[Botez]] şi fără pecetea [[Duhului Sfânt]]. Ecaterina s-a întors la părinte adânc întristată. El a primit-o cu multă dragoste, a învăţat-o credinţa creştină şi a îndemnat-o să-şi păstreze puritatea şi integritatea şi să se roage neîncetat; apoi, asupra ei, a săvârşit [[taina]] Sfântului Botez. Apoi, iarăşi i s-a arătat Maica Domnului cu Pruncul. Acum, Domnul a privit-o cu tandreţe şi i-a dat un inel — un dar nespus de frumos de la Mirele Ceresc.
  
At this time the emperor Maximinus was himself in Alexandria for a [[paganism|pagan]] feast day. Because of this, the feast was especially splendid and crowded. The cries of the sacrificial animals, the smoke and the smell of the sacrifices, the endless blazing of fires, and the bustling crowds at the arenas filled Alexandria. Human victims also were brought—because they consigned to death in the fire the confessors in Christ, those not recanting from him under torture. The saint's love for the Christian [[martyr]]s and her fervent desire to lighten their fate impelled Catherine to go to the pagan head-priest and ruler of the empire, the emperor-persecutor Maximinus.
+
În timpul acesta, împaratul Maximinus a mers el însuşi în Alexandria pentru o sărbătoare [[păgână]]. Din cauza aceasta, sărbătoarea a fost deosebit de fastuoasă şi cu o participare foarte numeroasă. Ţipetele animalelor sacrificate, fumul şi mirosul jerfelor, focurile aprinse neîncetat şi agitaţia mulţimilor  copleşeau Alexandria. De asemenea, erau aduse şi jertfe umane — pentru că aveau grijă să ţi arunce în foc pe acei adepţi ai lui Hristos care nu îl lepădau în timpul torturilor. Iubirea Sfintei pentru [[mucenicii]] creştini şi dorinţa ei arzătoare de a le uşura soarta au făcut-o pe Ecaterina să meargă la marele preot păgân şi conducător al imperiului, împăratul-persecutor Maximinus.  
  
Introducing herself, the saint confessed her faith in the one true God and with wisdom denounced the errors of the pagans. The beauty of the maiden captivated the emperor. In order to convince her and show the superiority of pagan wisdom, the emperor gave orders to gather 50 of the most learned men (rhetoricians) of the empire, but the saint got the better of the wise men, such that they themselves came to believe in Christ. Saint Catherine shielded the martyrs with the [[sign of the cross]], and they bravely accepted death for Christ and were burnt by order of the emperor.
+
Prezentându-se singură, Sfânta şi-a mărturisit credinţa într-un singur Dumnezeu adevărat şi cu multă înţelepciune a denunţat greşelile păgânilor. Frumuseţea fecioarei l-a captivat pe împărat. Pentru a o convinge şi ai arăta superioritatea credinţei păgâne, împăratul a poruncit strângerea a 50 din cei mai învăţaţi oameni (oratori) ai imperiului, dar Sfânta i-a învins cu înţelepciunea ei, astfel încât ei înşişi au crezut în Hristos. Sfânta Ecaterina i-a întărit cu [[semnul crucii]], iar ei au acceptat cu curaj moartea pentru Hristos fiind arşi din porunca împăratului.
  
 
[[Image:Catherine of Alexandria2.jpg|left|frame|St. Catherine of Alexandria]]
 
[[Image:Catherine of Alexandria2.jpg|left|frame|St. Catherine of Alexandria]]
Maximinus, no longer hoping to convince the saint, tried to entice her with the promise of riches and fame. Having received an angry refusal, the emperor gave orders to subject the saint to terrible tortures and then throw her in prison. The Empress Augusta, who had heard much about the saint, wanted to see her. Having prevailed upon the military-commander Porphyry to accompany her with a detachment of soldiers, Augusta went to the prison. The empress was impressed by the strong spirit of St. Catherine, whose face glowed with Divine [[grace]]. The holy martyr explained the Christian teaching to the newly-arrived, and they in believing were converted to Christ.
+
Maxinimus, nemai sperând să o convingă pe Sfântă, a încercat să o ademenească promiţându-i bogăţii şi faimă. Primind un refuz hotărât, âmpăratul a ordonat să fie supusă unor teribile torturi şi apoi a aruncat-o în închisoare. Împărăteasa Augusta, care auzise multe despre Sfântă, a dorit să o vadă. Convingându-l pe comandantul armatei să o însoţească cu un detaşament de soldaţi, Augusta a mers la închisoare. Împărăteasa a fost impresionată de tăria de spirit a Sfintei Ecaterina, a cărei faţă era învăluită de [[Harul]] Divin. Sfânta Mucenică a explicat învăţăturile creştine noilor-sosiţi, iar ei, crezând, au fost convertiţi la creştinism.
  
On the following day they again brought the martyr to the judgement court where, under the threat of being broken on the wheel, they urged that she recant from the Christian faith and offer sacrifice to the gods. The saint steadfastly confessed Christ and she herself approached the wheels; but an [[angel]] smashed the instruments of execution, which broke up into pieces with many pagans passing nearby. Having beheld this wonder, the empress Augusta and the imperial courtier Porphyry with 200 soldiers confessed their faith in Christ in front of everyone, and they were beheaded. Maximinus again tried to entice the holy martyr, proposing marriage to her, and again he received a refusal. St. Catherine firmly confessed her fidelity to the heavenly Bridegroom, Christ, and with a prayer to him she herself put her head on the block under the sword of the executioner. The [[relics]] of St. Catherine were taken by the angels to Mount Sinai. In the 9th or 10th century, through a revelation, the venerable head and left hand of the holy martyress were found and transferred with honour to the church of [[St. Catherine's Monastery (Sinai)|Sinai monastery]], built by the holy emperor [[Justinian the Great]] in the 6th century.
+
În ziua următoare, iarăşi au adus mucenica în faţa curţii de judecată, unde, sub ameninţarea că va fi trasă pe roată, au îndemnat-o să se dezică de credinţa creştină şi să aducă jertfe zeilor. Sfânta l-a mărturisit cu tărie pe Hristos şi ea însăşi s-a apropiat de roata de tortură; Dar un [[înger]] a lovit instrumentele de tortură, care s-au rupt în bucăţi în timp ce mulţi păgâni treceau pe alături. Văzând această minune, împărăteasa Augusta şi curteanul Porfirie împreună cu 200 de soldaţi au mărturisit credinţa lor în Hristos în faţa tuturor, apoi fiind decapitaţi. Maximinus a încercat iarăşi să o ademenească pe Sfânta Mucenică, propunându-i să se căsătorească cu el, şi iarăşi a avut parte de un refuz. Sfânta Ecaterina şi-a maărturisit cu tărie fidelitatea faţă de Mirele Ceresc, Hristos, şi apoi după o rugăciune către El, ea însăşi şi-a pus capul pe butuc sub sabia călăului. [[Moaştele]] Sfintei Ecaterina au fost duse de un înger în Muntele Sinai. În secolul IX sau X, printr-o descoperire minunată, venerabilul cap al Sfintei Muceniţe împreună cu mâna stângă au fost găsite şi duse cu mult respect în biserica din Mănăstirea [[Sinai]], zidită de împăratul [[Iustinian cel Mare]] în secolul IV.
  
 
==Commemoration==
 
==Commemoration==

Versiunea de la data 12 noiembrie 2007 07:37

Acest articol (sau părți din el) este propus spre traducere din limba engleză!

Dacă doriți să vă asumați acestă traducere (parțial sau integral), anunțați acest lucru pe pagina de discuții a articolului.
De asemenea, dacă nu ați făcut-o deja, citiți pagina de ajutor Traduceri din limba engleză.

St. Catherine of Alexandria

The holy and glorious Great-martyr Catherine of Alexandria was the daughter of the governor of Alexandrian Egypt, Constas, during the reign of the emperor Maximinus (305-313), and she suffered for her Lord in the year 305. Her feast day in the Church is either November 24 (Slavic) or November 25 (Greek).

Viaţa

Vieţuind în capitală—centrul cunoaşterii elenistice—şi posesoare a unei frumuseţi şi inteligenţe neobişnuite, Ecaterina a primit o educaţie deosebit de aleasă, studiind lucrările celor mai mari filozofi şi dascăli ai antichităţii. Tineri din cele mai bogate familii ale imperiului cereau mâna frumoasei Ecaterina, dar nici unul nu a fost ales. Le-a spus părinţilor că nu se va căsătorii decât cu cineva care o va depăşi în celebritate, bogăţie, frumuseţe şi înţelepciune.

Mama Ecaterinei, creştină în ascuns, a trimis-o la propriul ei duhovnic – un Sfânt Părinte care se îndeletnicea cu rugăciunea în singurătate într-o peşteră, nu prea departe de oraş. După ce a ascultat-o pe Ecaterina, părintele i-a spus că el cunoaşte un tânăr care o depăşeşte în toate, adică „Frumuseţe lui este mai strălucitoare decât strălucirea soarelui, toată creaţia se supune înţelepciunii lui, bogăţiile lui sunt răspândite în întreaga lume, - ceea ce nu diminuează ci, dimpotrivă, sporeşte nespusa sa nobleţe”. Imaginea cerescului Mire produse în mintea tinerei fecioare o dorinţă arzătoare de a-l vedea. Adevărul, după care sufletul ei tânjea, i se va revela. La despărţire, i-a înmânat Ecaterinei o icoană cu Maica Domnului cu Pruncul Iisus în braţe şi a sfătuit-o să se roage cu credinţă către Regina Raiului - Maica Cerescului Mire – pentru a o învrednici cu vederea Fiului Său.

Ecaterina s-a rugat toată noaptea şi i-a fost dat să o vadă pe Preasfânta Fecioară, care, după ce a îngenunchiat înainte-I, I l-a trimis pe divinul său Fiu să-l vadă. Dar Fiul şi-a întors faţa de la ea spunând că El nu o poate privii pentru că era urâtă, dintr-un neam de rând, calică şi fără minte ca oricare alta — fără să fie spălată cu apa Sfântului Botez şi fără pecetea Duhului Sfânt. Ecaterina s-a întors la părinte adânc întristată. El a primit-o cu multă dragoste, a învăţat-o credinţa creştină şi a îndemnat-o să-şi păstreze puritatea şi integritatea şi să se roage neîncetat; apoi, asupra ei, a săvârşit taina Sfântului Botez. Apoi, iarăşi i s-a arătat Maica Domnului cu Pruncul. Acum, Domnul a privit-o cu tandreţe şi i-a dat un inel — un dar nespus de frumos de la Mirele Ceresc.

În timpul acesta, împaratul Maximinus a mers el însuşi în Alexandria pentru o sărbătoare păgână. Din cauza aceasta, sărbătoarea a fost deosebit de fastuoasă şi cu o participare foarte numeroasă. Ţipetele animalelor sacrificate, fumul şi mirosul jerfelor, focurile aprinse neîncetat şi agitaţia mulţimilor copleşeau Alexandria. De asemenea, erau aduse şi jertfe umane — pentru că aveau grijă să ţi arunce în foc pe acei adepţi ai lui Hristos care nu îl lepădau în timpul torturilor. Iubirea Sfintei pentru mucenicii creştini şi dorinţa ei arzătoare de a le uşura soarta au făcut-o pe Ecaterina să meargă la marele preot păgân şi conducător al imperiului, împăratul-persecutor Maximinus.

Prezentându-se singură, Sfânta şi-a mărturisit credinţa într-un singur Dumnezeu adevărat şi cu multă înţelepciune a denunţat greşelile păgânilor. Frumuseţea fecioarei l-a captivat pe împărat. Pentru a o convinge şi ai arăta superioritatea credinţei păgâne, împăratul a poruncit strângerea a 50 din cei mai învăţaţi oameni (oratori) ai imperiului, dar Sfânta i-a învins cu înţelepciunea ei, astfel încât ei înşişi au crezut în Hristos. Sfânta Ecaterina i-a întărit cu semnul crucii, iar ei au acceptat cu curaj moartea pentru Hristos fiind arşi din porunca împăratului.

St. Catherine of Alexandria

Maxinimus, nemai sperând să o convingă pe Sfântă, a încercat să o ademenească promiţându-i bogăţii şi faimă. Primind un refuz hotărât, âmpăratul a ordonat să fie supusă unor teribile torturi şi apoi a aruncat-o în închisoare. Împărăteasa Augusta, care auzise multe despre Sfântă, a dorit să o vadă. Convingându-l pe comandantul armatei să o însoţească cu un detaşament de soldaţi, Augusta a mers la închisoare. Împărăteasa a fost impresionată de tăria de spirit a Sfintei Ecaterina, a cărei faţă era învăluită de Harul Divin. Sfânta Mucenică a explicat învăţăturile creştine noilor-sosiţi, iar ei, crezând, au fost convertiţi la creştinism.

În ziua următoare, iarăşi au adus mucenica în faţa curţii de judecată, unde, sub ameninţarea că va fi trasă pe roată, au îndemnat-o să se dezică de credinţa creştină şi să aducă jertfe zeilor. Sfânta l-a mărturisit cu tărie pe Hristos şi ea însăşi s-a apropiat de roata de tortură; Dar un înger a lovit instrumentele de tortură, care s-au rupt în bucăţi în timp ce mulţi păgâni treceau pe alături. Văzând această minune, împărăteasa Augusta şi curteanul Porfirie împreună cu 200 de soldaţi au mărturisit credinţa lor în Hristos în faţa tuturor, apoi fiind decapitaţi. Maximinus a încercat iarăşi să o ademenească pe Sfânta Mucenică, propunându-i să se căsătorească cu el, şi iarăşi a avut parte de un refuz. Sfânta Ecaterina şi-a maărturisit cu tărie fidelitatea faţă de Mirele Ceresc, Hristos, şi apoi după o rugăciune către El, ea însăşi şi-a pus capul pe butuc sub sabia călăului. Moaştele Sfintei Ecaterina au fost duse de un înger în Muntele Sinai. În secolul IX sau X, printr-o descoperire minunată, venerabilul cap al Sfintei Muceniţe împreună cu mâna stângă au fost găsite şi duse cu mult respect în biserica din Mănăstirea Sinai, zidită de împăratul Iustinian cel Mare în secolul IV.

Commemoration

According to ancient usage, St. Catherine (along with St. Mercurius the Great-martyr) was celebrated on November 24, whereas the holy Hieromartyrs Clement of Rome and Peter of Alexandria were celebrated on the 25th. The dates of the feasts of these saints were interchanged at the requests of the Church and Monastery of Sinai, so that the festival of Catherine, their patron, might be celebrated more festively together with the leavetaking of the Presentation of the Theotokos. The Slavic churches, however, continue to commemorate these saints on their original dates.1


Troparion

Greek usage (Tone 5)

Let us praise the all-lauded and noble bride of Christ,
the godly Catherine, the guardian of Sinai and its defense,
who is also our support and succour and our help;
for with the Holy Spirit's sword
she hath silenced brilliantly the clever among the godless;
and being crowned as a martyr, she now doth ask great mercy for us all.

Slavic usage (Tone 4)

Thy lamb Catherine, O Jesus,
Calls out to thee in a loud voice:
I love thee, O my bridegroom,
And in seeking thee, I endure suffering.
In baptism I was crucified so that I might reign in thee,
And died so that I might live with thee.
Accept me as a pure sacrifice,
For I have offered myself in love.
By her prayers save our souls, since thou art merciful.

References

Format:Note: The Great Horologion. Holy Transfiguration Monastery, p. 322

Sources

External links