Canon (imn): Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(Pagină nouă: {{Traducere EN}} :''This is a page regarding a '''Canon''' in liturgics. For other uses of the term Canon, see Canon (disambiguation).'' A '''canon''' is a structured hymn ...)
 
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
+
{{Îmbunătăţire}}
  
:''This is a page regarding a '''Canon''' in liturgics. For other uses of the term Canon, see [[Canon (disambiguation)]].''
+
:''Aceasta este o pagină referitoare la '''canonul''' din timpul slujbelor din Biserica Ortodoxă. Pentru alte semnificaţii ale termenului canon, vedeţi [[Canon|Canon (dezambiguizare)]].''
  
A '''canon''' is a structured [[hymn]] used in a number of  Orthodox services. It consists of nine ''odes'', sometimes called ''canticles'' or ''songs'' depending on the translation, based on compositions (also called odes) found in the [[Bible]] and, with one exception, the [[Old Testament]].
+
Un '''canon''' este un [[imn]] structurat, folosit în cultul ortodox. Este format din nouă ''ode'', numite uneori ''canticule'' sau ''cântece'' în funcţie de traducere şi care se bazează pe teme (de asemenea numite ode) preluate din [[Biblie]], de fapt din [[Vechiul Testament]] cu o singură excepţie.
  
The canon dates from the 7th century and was either devised or introduced into the Greek language by [[Andrew of Crete|St. Andrew of Crete]], whose penitential Great Canon is still used on certain occasions during [[Great Lent]]. It was further developed in the 8th century by Sts. [[John of Damascus]] and [[Cosmas the Hymnographer]], and in the 9th century by Sts. [[Joseph the Hymnographer]] and [[Theophanes the Confessor|Theophanes the Branded]].
+
Canonul datează din secolul al VII-lea şi a fost inventat sau introdus în limba greacă de Sfântul [[Andrei Criteanul]], al cărui Mare Canon de pocăinţă încă mai este slujit în [[Postul Mare]]. Ulterior, a fost dezvoltat în secolul al VIII-lea de Sfinţii [[Ioan Damaschin]] şi [[Cosma Imnograful]], iar în secolul al IX-lea de Sfinţii [[Iosif Imnograful]] şi [[Teofan Mărturisitorul|Teofan Poetul]].
  
Over time the canon came to replace the [[kontakion]], a vestigal form of which is still used on several occasions and which has been incorporated into the performance of the canon.
+
De-a lungul timpului, canonul a înlocuit [[condac]]ul, o rămăşiţă încă utilizată în unele ocazii şi care a fost inclusă în slujirea canonului.
  
==Performance==
+
==Practica tradiţională==
As with all other Orthodox [[church]] music, a canon is sung by a choir or [[cantor]] in ''a cappella'' [[chant]]. An ode of the canon is begun by singing the Biblical ode from its beginning. At some point this is interrupted by an introductory stanza called an ''[[irmos]]'', "link", which poetically connects it to the subject of the canonFollowing the irmos and sung alternately with the subsequent verses of the ode are a series hymns comprising a single stanza each, or ''[[troparion|troparia]]'', set in the same melody and meter as the irmos, that expand on its theme. The ode is completed with a final stanza called a ''[[katavasia]]'', which might be present depending on the service and occasion, and which also varies accordingly. It might be a repetition of the irmos, the irmos of the second canon when more than one canon is being sung together, the irmos of the canon for an upcoming major feast day, or some other verse prescribed by the service books. (Katavasia means "coming down" and the verse is so called because as originally performed the two choirs would descend from their places on the left and right sides of the church to sing it together in the middle.)
+
Ca toate celelalte compoziţii muzicele din [[Biserica Ortodoxă]], canonul este cântat de cor sau de [[cântăreţ]] pe o melodie ''a cappella''?. O odă a canonului începe prin cântarea odei biblice cu care aceasta începe. Apoi, în puncte stabilite, cânatrea este întreruptă prin introducerea unor strofe numite ''[[irmos]]'', "legătură", care o conectează poetic cu subiectul canonuluiDupă irmos şi cântate alternativ cu versurile următoare ale odei sunt o serie de imnuri, fiecare format dintr-o singură strofă sau ''[[tropar]]'', care au aceeaşi melodie şi rimă ca şi irmosul şi care conţin tema dezvoltată. Oda se termină cu o strofă finală numită ''[[catavasie]]'', care, în funcţie de slujbă sau ocazie, poate lipsi, după cum urmează. Oda se poate încheia prin repetarea irmosului, a irmosului celui de-al doilea canon dacă se cântă mai mult de un canon odată, a irmosului canonului unei sărbători importante care se apropie sau chiar alte versuri precizate în cărţile de cult. (Catavasia înseamnă "coborâre", versul fiind numit astfel deorece, iniţial, era cântat de două coruri care coborau din locurile lor din stânga şi dreapta bisericii pentru a cânta împreună în mijlocul acesteia.)
  
When a full canon is performed, between odes three and four a ''sedalen'' or "sitting hymn" is sung. Between odes six and seven a vestigal ''[[kontakion]]'' is sung with only its ''prooimion'', or initial stanza, and the ''oikos'' or first ''strophe''. This order is rearranged somewhat if the canon is accompanied by an [[akathist]].
+
Câne este slujit un canon întreg, între odele trei şi patru este cântat un ''sedalen'' sau "imn din poziţia aşezat". Între odele şase şi şapte este cântat un ''[[condac]]'' cu caracter de vestigiu împreună cu ''prooimion?'' său sau strofă iniţială şi ''oikos'' sau prima ''strofă''. Această ordine se modifică dacă se slujeşte canonul împreună cu un [[acatist]].
  
===Modern performance===
+
===Practica modernă===
In modern practice the [[Biblical Odes]] are not actually sung except during [[Matins]] on the weekdays of [[Great Lent]]. Most often odes one through nine are all sung with the exception of ode two; there are therefore only eight odes sung in most canons. Ode two has an extremely penitential theme, so this too is only sung during Lenten weekday Matins. At these times the services call for the singing of three odes only. (The book containing the changeable portions of services for Lent is called the ''[[Triodion]]'' in consequence.) Because of this, canons that are not sung at this time often have no irmoi or troparia of ode two recorded for them. Ode two is also sung in the Great Canon of St. Andrew.
+
În practica modernă, [[Ode biblice|odele biblice]] nu mai sunt cântate de-a lungul anului, cu excepţia [[Utrenie]]i din zilele lucrătoare ale [[Postul Mare|Postului Mare]]. Cel mai frecvent sunt cântate odele de la unu la nouă, cu excepţia odei doi; în consecinţă sunt doar opt ode care sunt cântate în majoritatea canoanelor. Oda numărul doi are o temă de pocăinţă extremă, astfel încât şi aceasta este cântată doar la Utrenia din zilele de lucru din Postul Mare. În această perioadă cărţile de cult cer cântarea a doar trei ode. (În consecinţă, cartea care conţine porţiunile schimbătare ale slujbelor pascale este numită ''[[Triod]]''.) Din această cauză, canoanele care nu sunt slujite în această perioadă, adesea nu au nici irmoi şi nici troparul odei doi precizat pentru aceasta. De asemenea, oda doi este slujită ca parte din [[Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul|Canonul]] Sfântului Andrei Criteanul.
  
Instead, the ode normally begins with the irmos. The troparia that follow are each introduced by a brief refrain which is again determined by the subject of the canon. For example, in a Canon of the Resurrection the refrain is, "Glory, O Lord, to thy holy Resurrection"; in a Canon to the Most Holy [[Theotokos]] the refrain is, "Most Holy Theotokos, save us"; and in the most general case it is "Glory to thee our God, glory to thee." For the last one or two troparia, the refrain is replaced by the doxology "Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit both now and ever and unto the ages of ages. Amen." However, during Sunday Matins the ''[[Magnificat]]'', which forms half of the ninth Biblical ode, is usually sung in its entirety before the irmos.
+
În schimb, oda începe, în mod normal, cu irmosul. Troparele care urmează sunt introduse fiecare de către un scurt refren care este la rândul lui determinat de subiectul canonului. De exemplu, în Canonul Învierii, refrenul este: "Slavă, Doamne, Sfintei Tale Învieri"; într-un canon în cinstea Prea Sfintei [[Maica Domnului|Născătoare de Dumnezeu]] refrenul este, "Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi"; în restul situaţiilor, refrenul este "Slavă Ţie Doamne, slavă Ţie." La ultimul sau ultimele două tropare, refrenul este înlocuit cu doxologia "Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi-n vecii vecilor. Amin." Cu toate acestea, la Utrenia de duminică, ''[[Cântarea Maicii Domnului]]'', care constituie jumătate din cea de-a noua odă biblică, de obicei, este cântată în întregime înainte de irmos.
  
The total number of troparia is determined by local usage. Theoretically there are as many as fourteen for each ode with some troparia repeated if the service books do not prescribe enough of them and some conjoined if there are too many. This makes the canon too lengthy for typical parish use, so often the number of troparia actually read is reduced—in some practices, to as few as three per ode.
+
Numărul total de tropare este determinat de practica locală. Teoretic, sunt cel mult paisprezece pentru fiecare odă, unele dintre ele fiind repetate dacă în cărţile de cult nu sunt prescrise suficiente iar altele fiind unite da că sunt prea multe. Acest lucru face canonul prea lung pentru slujbele unei parohii obişnuite, astfel încât adeseori numărul troparelor citite este micşorat—în unele tradiţii, până la trei la fiecare odă.
  
Although it is intended that the troparia be sung this is impractical in most cases, so it is usually done only during the Matins of [[Pascha|Pascha]]. The troparia are most often read ''recto tono'' by a single [[Reader|reader]] as are the refrains that precede them—though the [[Irmos|irmoi]] and [[Katavasia|katavasiae]] are still normally sung. Often two readers will read the refrains and troparia anitphonally.
+
Cu toate că intenţia este de a cânta troparele, acest lucru este nepractic în majoritatea cazurilor, astfel încât ele sunt cântate, de obicei, doar la Utreniile pascale. Cel mai des, troparele sunt citite ''recto tono'' de un singur [[citeţ]] la fel ca şi refrenele care la precedă—cu toate acestea [[irmos]]ul şi [[catavasie|catavasia]] sunt cântate, de obicei. Adesea, doi citeţi vor spune refrenele şi troparele antifonic.
  
==Usage==
+
==Utilizare==
Canons are used most notably at [[Matins]], at Great and Small [[Compline]]; and at special services such as the [[Paraclesis]] and those of similar structure such as the [[Panakhida]] or [[Molieben]]. In the latter cases it is often vestigal, consisting of no more than a selection of ''irmoi'' with refrains and doxology. Canons may also be used in private prayer either as a regular part of a [[Prayer_Rule|rule]] or for special needs. One traditional prayerful preparation for reception of the [[Eucharist]] is to read three canons and an [[akathist]] the evening prior. When used privately there is generally no attempt at an elaborated musical or metrical performance.
+
Canoanele sunt slujite cel mai adesea la [[Utrenie]], La [[Pavecerniţă|Pavecerniţa]] Mare şi Mică şi la slujbele speciale, cum sunt [[Paraclis]]ele şi cele cu structură similară, cum sunt [[Panihida]] sau [[Molifta]]. În ultimele cazuri, canonul este un vestigiu, nefiind decât o selecţie de ''irmos''-uri cu refrene şi doxologie. Canoanele mai pot fi folosite şi ca rugăciune personală, fie ca parte dintr-un [[Canon de rugăciune]] fie în unele situaţii aparte. Există tradiţia ca la rugăciunile pregătitoare pentru [[Euharistie]] să se citească trei canoane şi un [[acatist]] în seara de dinainte. Când este folosit personal, nu există, în general, vreo regulă referitoare la muzică sau calitatea recitării.
  
==Poetic and musical structure==
+
==Structura poetică şi muzicală==
The Biblical odes are not identical in meter, and so although all the music is performed in the same mode each ode must comprise an individual composition. However, in the original Greek compostitions, the irmos and troparia would by design be of the same meter and so could use the same melody. Acrostics would often be present as well, read down a canon's troparia, and sometimes involving the irmos as well if it was composed at the same time. The meter and acrostic would be given along with the canon's title.
+
Odele biblice nu sunt identice ca structură metrică, astfel încât deşi toată cântarea este realizată în acelaşi fel, fiecare odă trebuie să aibă o compoziţie individuală. Totuşi, în compoziţiile greceşti originale, irmosul şi troparul aveau aceeaşi structură metrică şi puteau, astfel, să fie cântate pe aceea şi melodie. De asemenea, adesea vor fi prezente acrostihuri, citite după troparele canonului şi, uneori, implicând irmosul ca şi cum ar fi fost compuse în acelaşi timp. Structura metrică şi acrostihele sunt date odată cu titlul canonului.
  
==Texts==
+
==Texte==
The [[Biblical Odes|nine odes]] may be found in any complete Orthodox [[Psalter]], and they are:
+
Cele [[Ode biblice|notă ode]] pot fi găsite în orice [[Psaltire]] ortodoxă completă şi sunt prezentate mai jos:
# The Ode of [[Moses]] in Exodus ([[Exodus]] 15:1-19)
+
# Oda lui [[Moise]] din Ieşirea ([[Ieşirea]] 15:1-19)
# The Ode of Moses in Deuteronomy ([[Deuteronomy]] 32:1-43)
+
# Oda lui Moise din Deuteronom ([[Deuteronom]] 32:1-43)
# The Prayer of [[Hannah|Anna]] the mother of [[Samuel]] the Prophet ([[I Kingdoms]] 2:1-10)
+
# Rugăciunea lui [[Ana]], mama lui [[Samuel]] Profetul ([[I Regi]] 2:1-10)
# The Prayer of [[Habbakuk]] the Prophet ([[Book of Habbakuk|Habbakuk]] 3:2-19)
+
# Rugăciunea lui [[Agheu]] Profetul ([[Cartea lui Avacum|Avacum]] 3:2-19)
# The Prayer of [[Isaiah]] the Prophet ([[Book of Isaiah|Isaiah]] 26:9-20)
+
# Rugăciunea lui [[Isaia]] Profetul ([[Cartea lui Isaia|Isaia]] 26:9-20)
# The Prayer of [[Jonah]] the Prophet ([[Book of Jonah|Jonah]] 2:3-10)
+
# Rugăciunea lui [[Iona]] Profetul ([[Cartea lui Iona|Iona]] 2:3-10)
# The [[Prayer of the Three Holy Children]] ([[Book of Daniel|Daniel]] 3:26-56)*
+
# [[Cântarea celor trei tineri]] ([[Cartea lui Daniel|Daniel]] 3:26-56)*
# The Song of the Three Holy Children (The ''Benedicite'', Daniel 3:57-88)*
+
# Cântarea celor trei tineri (''Binecuvântat este'', Daniel 3:57-88)*
# The Song of the [[Theotokos]] (The ''[[Magnificat]]'', [[Gospel of Luke|Luke]] 1:46-55) and the Prayer of [[Zacharias]] the father of the [[John the Forerunner|Forerunner]] (The ''[[Canticle of Zachary|Benedictus]]'', Luke 1:68-79)
+
# Cântecul [[Maica Domnului|Maicii Domnului]] (''[[Cântarea Maicii Domnului]]'', [[Evanghelia după Luca|Luca]] 1:46-55) şi Rugăciunea lui [[Zaharia]] tatăl Sfântului [[Ioan Botezătorul|Înaintemergătorului]] (''[[Cartea lui Zaharia|Binecuvântat este]]'', Luca 1:68-79)
  
Collections of irmoi for various occasions are found in the ''[[Irmologion]]'', one of the standard service books of the Orthodox Church. Irmoi and troparia for the canons are also found in the ''[[Menaion]]'' and the ''[[Octoechos]]'', and in the seasonal service books the ''[[Triodion]]'' and the ''[[Pentecostarion]]''.
+
Colecţii de irmosuri pentru ocazii diverse pot fi găsite în ''[[Irmologion?]]'', una din cărţile de cult de referinţă din Biserica Ortodoxă. Irmosurile şi troparele canoanelor se mai găsesc în ''[[Minei]]'' şi ''[[Octoih]]'', iar în cazul cărţilor de cult sezoniere, în ''[[Triod]]'' şi ''[[Penticostar]]''.
  
==References==
+
==Referinţe==
 
*[http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Canon_%28hymnography%29&oldid=41087012 Original article found in Wikipedia]
 
*[http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Canon_%28hymnography%29&oldid=41087012 Original article found in Wikipedia]
  
==External links==
+
==Legături externe==
 
*[http://www.monachos.net/monasticism/andrew_of_crete/great_canon.shtml The Great Canon of St. Andrew of Crete]
 
*[http://www.monachos.net/monasticism/andrew_of_crete/great_canon.shtml The Great Canon of St. Andrew of Crete]
 
*[http://www.anastasis.org.uk/PentCan02noted.pdf The Iambic Canon of Pentecost] with notes, an example of a canon giving both original meter and acrostic.
 
*[http://www.anastasis.org.uk/PentCan02noted.pdf The Iambic Canon of Pentecost] with notes, an example of a canon giving both original meter and acrostic.
 
*[http://www.saintjonah.org/services/akathists.htm Akathists and Canons, online]
 
*[http://www.saintjonah.org/services/akathists.htm Akathists and Canons, online]
[[Category:Liturgics]]
+
 
 +
[[Categorie:Liturgică]]
 +
 
 +
[[en:Canon (hymn)]]

Versiunea de la data 14 iulie 2009 16:18

Acest articol necesită îmbunătățiri.
Puteți da chiar dv. o mână de ajutor corectându-l, aducând informații noi, restructurându-l și/sau aducându-l mai aproape de
standardele de editare OrthodoxWiki.


Aceasta este o pagină referitoare la canonul din timpul slujbelor din Biserica Ortodoxă. Pentru alte semnificaţii ale termenului canon, vedeţi Canon (dezambiguizare).

Un canon este un imn structurat, folosit în cultul ortodox. Este format din nouă ode, numite uneori canticule sau cântece în funcţie de traducere şi care se bazează pe teme (de asemenea numite ode) preluate din Biblie, de fapt din Vechiul Testament cu o singură excepţie.

Canonul datează din secolul al VII-lea şi a fost inventat sau introdus în limba greacă de Sfântul Andrei Criteanul, al cărui Mare Canon de pocăinţă încă mai este slujit în Postul Mare. Ulterior, a fost dezvoltat în secolul al VIII-lea de Sfinţii Ioan Damaschin şi Cosma Imnograful, iar în secolul al IX-lea de Sfinţii Iosif Imnograful şi Teofan Poetul.

De-a lungul timpului, canonul a înlocuit condacul, o rămăşiţă încă utilizată în unele ocazii şi care a fost inclusă în slujirea canonului.

Practica tradiţională

Ca toate celelalte compoziţii muzicele din Biserica Ortodoxă, canonul este cântat de cor sau de cântăreţ pe o melodie a cappella?. O odă a canonului începe prin cântarea odei biblice cu care aceasta începe. Apoi, în puncte stabilite, cânatrea este întreruptă prin introducerea unor strofe numite irmos, "legătură", care o conectează poetic cu subiectul canonului. După irmos şi cântate alternativ cu versurile următoare ale odei sunt o serie de imnuri, fiecare format dintr-o singură strofă sau tropar, care au aceeaşi melodie şi rimă ca şi irmosul şi care conţin tema dezvoltată. Oda se termină cu o strofă finală numită catavasie, care, în funcţie de slujbă sau ocazie, poate lipsi, după cum urmează. Oda se poate încheia prin repetarea irmosului, a irmosului celui de-al doilea canon dacă se cântă mai mult de un canon odată, a irmosului canonului unei sărbători importante care se apropie sau chiar alte versuri precizate în cărţile de cult. (Catavasia înseamnă "coborâre", versul fiind numit astfel deorece, iniţial, era cântat de două coruri care coborau din locurile lor din stânga şi dreapta bisericii pentru a cânta împreună în mijlocul acesteia.)

Câne este slujit un canon întreg, între odele trei şi patru este cântat un sedalen sau "imn din poziţia aşezat". Între odele şase şi şapte este cântat un condac cu caracter de vestigiu împreună cu prooimion? său sau strofă iniţială şi oikos sau prima strofă. Această ordine se modifică dacă se slujeşte canonul împreună cu un acatist.

Practica modernă

În practica modernă, odele biblice nu mai sunt cântate de-a lungul anului, cu excepţia Utreniei din zilele lucrătoare ale Postului Mare. Cel mai frecvent sunt cântate odele de la unu la nouă, cu excepţia odei doi; în consecinţă sunt doar opt ode care sunt cântate în majoritatea canoanelor. Oda numărul doi are o temă de pocăinţă extremă, astfel încât şi aceasta este cântată doar la Utrenia din zilele de lucru din Postul Mare. În această perioadă cărţile de cult cer cântarea a doar trei ode. (În consecinţă, cartea care conţine porţiunile schimbătare ale slujbelor pascale este numită Triod.) Din această cauză, canoanele care nu sunt slujite în această perioadă, adesea nu au nici irmoi şi nici troparul odei doi precizat pentru aceasta. De asemenea, oda doi este slujită ca parte din Canonul Sfântului Andrei Criteanul.

În schimb, oda începe, în mod normal, cu irmosul. Troparele care urmează sunt introduse fiecare de către un scurt refren care este la rândul lui determinat de subiectul canonului. De exemplu, în Canonul Învierii, refrenul este: "Slavă, Doamne, Sfintei Tale Învieri"; într-un canon în cinstea Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu refrenul este, "Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi"; în restul situaţiilor, refrenul este "Slavă Ţie Doamne, slavă Ţie." La ultimul sau ultimele două tropare, refrenul este înlocuit cu doxologia "Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi-n vecii vecilor. Amin." Cu toate acestea, la Utrenia de duminică, Cântarea Maicii Domnului, care constituie jumătate din cea de-a noua odă biblică, de obicei, este cântată în întregime înainte de irmos.

Numărul total de tropare este determinat de practica locală. Teoretic, sunt cel mult paisprezece pentru fiecare odă, unele dintre ele fiind repetate dacă în cărţile de cult nu sunt prescrise suficiente iar altele fiind unite da că sunt prea multe. Acest lucru face canonul prea lung pentru slujbele unei parohii obişnuite, astfel încât adeseori numărul troparelor citite este micşorat—în unele tradiţii, până la trei la fiecare odă.

Cu toate că intenţia este de a cânta troparele, acest lucru este nepractic în majoritatea cazurilor, astfel încât ele sunt cântate, de obicei, doar la Utreniile pascale. Cel mai des, troparele sunt citite recto tono de un singur citeţ la fel ca şi refrenele care la precedă—cu toate acestea irmosul şi catavasia sunt cântate, de obicei. Adesea, doi citeţi vor spune refrenele şi troparele antifonic.

Utilizare

Canoanele sunt slujite cel mai adesea la Utrenie, La Pavecerniţa Mare şi Mică şi la slujbele speciale, cum sunt Paraclisele şi cele cu structură similară, cum sunt Panihida sau Molifta. În ultimele cazuri, canonul este un vestigiu, nefiind decât o selecţie de irmos-uri cu refrene şi doxologie. Canoanele mai pot fi folosite şi ca rugăciune personală, fie ca parte dintr-un Canon de rugăciune fie în unele situaţii aparte. Există tradiţia ca la rugăciunile pregătitoare pentru Euharistie să se citească trei canoane şi un acatist în seara de dinainte. Când este folosit personal, nu există, în general, vreo regulă referitoare la muzică sau calitatea recitării.

Structura poetică şi muzicală

Odele biblice nu sunt identice ca structură metrică, astfel încât deşi toată cântarea este realizată în acelaşi fel, fiecare odă trebuie să aibă o compoziţie individuală. Totuşi, în compoziţiile greceşti originale, irmosul şi troparul aveau aceeaşi structură metrică şi puteau, astfel, să fie cântate pe aceea şi melodie. De asemenea, adesea vor fi prezente acrostihuri, citite după troparele canonului şi, uneori, implicând irmosul ca şi cum ar fi fost compuse în acelaşi timp. Structura metrică şi acrostihele sunt date odată cu titlul canonului.

Texte

Cele notă ode pot fi găsite în orice Psaltire ortodoxă completă şi sunt prezentate mai jos:

  1. Oda lui Moise din Ieşirea (Ieşirea 15:1-19)
  2. Oda lui Moise din Deuteronom (Deuteronom 32:1-43)
  3. Rugăciunea lui Ana, mama lui Samuel Profetul (I Regi 2:1-10)
  4. Rugăciunea lui Agheu Profetul (Avacum 3:2-19)
  5. Rugăciunea lui Isaia Profetul (Isaia 26:9-20)
  6. Rugăciunea lui Iona Profetul (Iona 2:3-10)
  7. Cântarea celor trei tineri (Daniel 3:26-56)*
  8. Cântarea celor trei tineri (Binecuvântat este, Daniel 3:57-88)*
  9. Cântecul Maicii Domnului (Cântarea Maicii Domnului, Luca 1:46-55) şi Rugăciunea lui Zaharia tatăl Sfântului Înaintemergătorului (Binecuvântat este, Luca 1:68-79)

Colecţii de irmosuri pentru ocazii diverse pot fi găsite în Irmologion?, una din cărţile de cult de referinţă din Biserica Ortodoxă. Irmosurile şi troparele canoanelor se mai găsesc în Minei şi Octoih, iar în cazul cărţilor de cult sezoniere, în Triod şi Penticostar.

Referinţe

Legături externe