Biserica Ortodoxă a Chinei: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(propunere de traducere de pe orthodoxwiki.org)
 
Linia 1: Linia 1:
 
{{Traducere EN}}
 
{{Traducere EN}}
  
The '''Chinese Orthodox Church''' was an [[autonomy|autonomous]] Orthodox church in China. Before the Cultural Revolution it is estimated as having twenty thousand members.
+
'''Biserica Ortodoxă Chineză''' era o biserică ortodoxă  [[autonomă]] din China. Înainte de Revoluţia Culturală numărul de membrii era estimat la două zeci de mii.
  
==The beginnings of Chinese Christianity==
+
==Începuturile creştinismului chinez==
[[Christianity]] was first introduced to China via an [[Assyrian Church of the East|Assyrian]] mission in in 635, and is commemorated in the [[Nestorianism|Nestorian]] Stele of Xi'an.
+
[[creştinism|Creştinismul]] a fost prima dată introdus în China prin intermediul unei misiuni [[Bisericii Asiriene a Răsăritului|asiriene]] în 635 şi este comemorată prin Stela [[nestorianism|nestoriană]] din Xi'an.
  
[[Orthodoxy]] arrived in China, via Siberia, in 1685. In that year, the Kangxi Emperor resettled the inhabitants of the [[Russia]]n border towns he had captured in China. [[Maxim Leontiev]], a [[priest]] who went with them, dedicated the first Orthodox church in Beijing. In the first century-and-a-half of its presence in China, the church did not attract a large following. It is said that in 1860 there were not more than 200 Orthodox in Beijing, including the descendants of the naturalized Russians.
+
[[Ortodoxia]] a sosit în China prin Siberia, în 1685. În acel an, Împăratul Kangxi a relocat locuitorii oraşelor [[Rusia|ruseşti]] de graniţă pe care le înglobase în China. [[Maxim Leontiev]], un [[preot]] care a mers cu el, iţa dedicat prima biserică ortodoxă din Beijing. În primul secol şi jumătate de prezenţă în China, biserica nu a atras mulţimi mari. se spune că în 1860 nu erau mai mult de 200 de ortodocşi în Beijing, incluzându-i şi pe descendenţii ruşilor naturalizaţi.
  
In the second half of the 19th century, however, the Orthodox Church made bigger strides. The [[Spiritual Mission of the Russian Orthodox Church]] in Beijing was blessed with scholarly and religious clergy. Numerous translations into Chinese of religious publications were made.
+
Cu toate acestea, în a doua jumătate a secolului XIX, Biserica Ortodoxă a făcut eforturi susţinute. [[Misiunea Spirituală a Bisericii Ruse]] din Beijing a fost binecuvântată să personal religios şi profesoral. S-au făcut numeroase traduceri de materiale religioase în chineză.
  
The mission published four volumes of research in Chinese studies in the 1850s and 60s. Two clerics became well-known for scholarship in the subject, Father [[Yakiuf Bichurin]], and the [[Archimandrite]] [[Palladius]], who also compiled a "very valuable" dictionary.
+
Misiunea a publicat patru volume de cercetări în studiile chineze în anii 1850 şi 60. Doi clerici au devenit binecunoscuţi de studenţi referitor la acest subiect, Părintele [[Yakiuf Bichurin]], şi [[arhimandrit|Arhimandritul]] [[Palladius]], care a realizat şi un dicţionar foarte valoros.
  
The Boxer Rebellion of 1898-1900, an anti-Western and anti-missionary uprising in China, saw violent attacks on Chinese converts to Christianity. The Orthodox Chinese were among those put to the sword, and in June every year the 222 Chinese Orthodox, including Father [[Mitrophan]], who died for their faith in 1900 are commemorated during the upheavals as remembered on the [[icon]] of the [[Holy Martyrs of China]]. In spite of the uprising, by 1902 there were 32 Orthodox churches in China with close to 6,000 adherents. The church also ran schools and orphanages.
+
Răscoala boxerilor în 1898-1900, o revoltă anti-occidentală şi anti-misionară din China, a generat atacuri violente asupra convertiţilor la creştinism. Şi ortodocşii chinezi au fost tăiaţi cu sabia, ceea ce face ca în  fiecare an în iunie, cei 222 de chinezi împreună cu Părintele [[Mitrofan]], care au murit pentru credinţa lor în 1900 să fie comemoraţi în timpul prefacerii aşa cum este rememorat în [[icoană|icoana]] [[Sfinţii Martiri ai Chinei|Sfinţilor Martiri ai Chinei]]. În ciuda revoltei, după 1902 existau 32 de biserici ortodoxe în China cu aproape 6000 de aderenţi. De asemenea, biserica avea deschise şcoli şi orfelinate.
  
By 1949, 106 Orthodox churches were operated in China. In general, the parishioners of these churches were Russian refugees, and the ethnic Chinese population was about 10,000 persons. The Cultural Revolution destroyed the young Chinese Orthodox Church almost totally.
+
În 1949, 106 biserici ortodoxe erau deschise în China. În general, membrii parohi ai acestor biserici erau ruşi refugiaţi, iar chinezii autententic în jur de 10000 de persoane. Revoluţia culturală a distrus tânăra Biserică Ortodoxă aproape complet.
  
===Leaders of the Russian Mission===
+
===Liderii misiunii ruse===
*Father [[Maxim Leontieff]], 1685-1712.
+
*Părintele [[Maxim Leontieff]], 1685-1712.
*Archimandrite [[Ambrose (Umatoff)]], 1755-1771.
+
*Arhimandritul [[Ambrose (Umatoff)]], 1755-1771.
*Archimandrite [[Peter (Kamensky)]], 1820-1830.
+
*Arhimandritul [[Peter (Kamensky)]], 1820-1830.
*Archimandrite [[Policarp (Tougarinoff)]], 1840-1849.
+
*Arhimandritul [[Policarp (Tougarinoff)]], 1840-1849.
*Archimandrite [[Ioakinf (Bichorin)]], 1806-1821.
+
*Arhimandritul [[Ioakinf (Bichorin)]], 1806-1821.
*Father [[Daniel Siviloff]], 1820-1830.
+
*Părintele [[Daniel Siviloff]], 1820-1830.
*Father [[Avvakum Chestnoy]], 1830-1840.
+
*Părintele [[Avvakum Chestnoy]], 1830-1840.
*Archimandrite [[Pallady (Kaffaroff)]], 1849-1859 and 1864-1878.
+
*Arhimandritul [[Pallady (Kaffaroff)]], 1849-1859 şi 1864-1878.
*Archimandrite [[Gury (Karpoff)]], 1858-1864.
+
*Arhimandritul [[Gury (Karpoff)]], 1858-1864.
*Father [[Flavian]], 1878-1884.
+
*Părintele [[Flavian]], 1878-1884.
*Archimandrite [[Amfilochy (Loutovinoff)]], 1883-1896.
+
*Arhimandritul [[Amfilochy (Loutovinoff)]], 1883-1896.
*Metropolitan [[Innocent (Figourovsky) of Beijing|Innocent (Figourovsky) of Beijing and All-China]].  Archimandrite 1897-1901, Bishop of Beijing 1902-1921, Archbishop of Beijing and All-China 1922-1928, Metropolitan 1928-1931.
+
*Mitropolitul [[Innocent (Figourovsky) din Beijing|Innocent (Figourovsky) de Beijing şi toată China]].  Arhimandritul 1897-1901, Episcop de Beijing 1902-1921, Arhiepiscop de Beijing şi toată China 1922-1928, Mitropolit 1928-1931.
*Archbishop [[Simon (Vinogradov)]], 1928-1933.
+
*Arhiepiscopul [[Simon (Vinogradov)]], 1928-1933.
*Archbishop [[Victor (Svjatin) of Beijing]].  Bishop of Shanghai 1928-1933, Bishop of Beijing and All-China 1933-1938, Archbishop 1938-1956.
+
*Arhiepiscopul [[Victor (Svjatin) of Beijing]].  Episcop de Shanghai 1928-1933, Episcop de Beijing şi toată China 1933-1938, Arhiepiscop 1938-1956.
*Saint [[John Maximovitch]], Bishop of Shanghai 1934-~1946, Archbishop ~1946-1949.
+
*Sfântul [[Ioan Maximovici]], Episcop de Shanghai 1934-~1946, Arhiepiscop ~1946-1949.
  
===Episcopacy of the Autonomous Chinese Orthodox Church===
+
===Episcopate ale Bisericii Ortodoxe Autonome a Chinei===
*Bishop [[Vasily (Shuan) of Beijing|Vasily (Shuan)]] of Beijing and All-China, 1956-1962.
+
*Episcop [[Vasily (Shuan) de Beijing|Vasily (Shuan)]] de Beijing şi toată China, 1956-1962.
*Bishop [[Symeon (Du) of Shanghai|Symeon (Du)]] of Shanghai, 1951-1960's.
+
*Bishop [[Symeon (Du) of Shanghai|Symeon (Du)]] de Shanghai, 1951-anii '60.
  
==Orthodoxy Today==
+
==Ortodoxia astăzi==
The government of the People's Republic of China extends official recognition to five religions communities: [[Buddhism]], [[Catholicism]], [[Islam]], [[Protestantism]], and [[Taoism]], but not to Orthodox Christianity. The major political obstacle is the government's fear that external political forces from outside nations — in this case, primarily Russia — could achieve influence within China.
+
Guvernul Republicii Populare Chineze a recunoscut oficial cinci comunităţi religioase: [[budism|budismul]], [[catolicism|catolicismul]], [[islam|islamismul]], [[protestantism|protentastismul]], şi [[taoism|taoismul]], dar nu şi Creştinismul Ortodox. Obstacolul politic major este teama guvernului că forţe politice externe din afara ţării – în acest caz, în principal Rusia – pot ajunge să aibă influenţă în China.
  
Several Orthodox congregations, mainly of elderly individuals, continue to meet in Beijing and northeast China (including Heilongjiang), with, apparently, the tacit consent of the government. As of 2005 there was one priest; however, a number of Chinese nationals are currently studying in Orthodox [[seminary|seminaries]] in Russia, with the intent of returning to China to serve in [[priest]]ly ministry.
+
Câteva comunităţi ortodoxe, cele mai multe formate din bătrâni singuri, continuă să se întâlnească la Beijing şi în nord-estul Chinei (inclusiv Heilongjiang), aparent, cu acordul tacit al guvernului. Până în 2005 era un preot; totuşi, câţiva chinezi studiază în prezent în [[seminar|seminariile]] din Rusia, cu intenţia de a deveni [[preot|preoţi]] activi.
  
Two former Orthodox churches in Shanghai, until recently, were being used as restaurants and nightclubs.
+
Două foste biserici ortodoxe din Shanghai erau folosite, până de curând, ca restaurante şi baruri de noapte.
  
Meanwhile, as of the early 21st century, the church operates freely in Hong Kong (where the [[Ecumenical Patriarchate]] has sent Metr. [[Nikitas (Lulias) of Hong Kong|Nikitas (Lulias)]]) and Taiwan (where [[Hieromonk]] [[Jonah (Mourtos)]] leads a mission church) under the [[Orthodox Metropolitanate of Hong Kong and Southeast Asia]].
+
În acest timp, încă de la începutul secolului XXI, biserica activează liber în Hong Kong (unde [[Patriarhia Ecumenică]] l-a trimis pe Mitropolitul [[Nikitas (Lulias) de Hong Kong|Nikitas (Lulias)]]) şi Taiwan (unde [[ieromonah|Ieromonahul]] [[Jonah (Mourtos)]] conduce o biserică de misiune) sub jurisdicţia [[Mitropoliei Ortodoxe de Hong Kong şi Asia de Sud-Est]].
  
==Nominally Orthodox minorities in China==
+
==Minorităţi naţionale ortodoxe în China==
Although many of them have adopted Lamaism, which is the mainstream form of Tibetan Mahayana Buddhism, the Evenkis of both Russia and the People's Republic of China are a nominally Orthodox Christian people. Along with their Even cousins and a few other tribes in Siberia or in China, they are some of the only Asiatic peoples who nominally practice Orthodox Christianity, which they had voluntarily (as opposed to being coerced to do so) adopted during contacts from Russian expansion into Siberia. There are also around 3,000 Evenks in neighbouring Heilongjiang Province.
+
Cu toate că mulţi au adoptat lamaismul, care este curentul principal al budismului tibetan Mahayana, evenkii din Rusia şi din China sunt un popor tradiţional ortodox. Împreună cu verii lor eveni şi alte câteva triburi din Siberia sau China, ei sunt câţiva dintre singurele popoare din Asia care practică credinţa creştină ortodoxă, pe care au adoptat-o voluntar (ca opoziţie la faptul că au fost obligaţi să facă acest lucru) în timpul expansiunii ruse în Siberia. De asemenea, există aproximativ 3000 de evenki în împrejurimile provinciei Heilongjiang.
  
Orthodox Christianity is also practiced by the ethnic Russian minority in China.
+
Ortodoxia este practicată şi de minoritatea rusă din China.
  
{{churches}}
+
{{biserici}}
  
==External links==
+
==Legături externe==
*[http://www.orthodox.cn/index_en.html Orthodoxy in China]
+
*[http://www.orthodox.cn/index_en.html Ortodoxia în China]
*[http://prologue.orthodox.cn/ Chinese Orthodox Translation Page]
+
*[http://prologue.orthodox.cn/ Pagian de traduceri chineze ortodoxe]
 
*http://www.chinese.orthodoxy.ru/main.htm
 
*http://www.chinese.orthodoxy.ru/main.htm
 
*http://www.saintjonah.org/services/chinese.htm
 
*http://www.saintjonah.org/services/chinese.htm
Linia 71: Linia 71:
 
*http://www.omhksea.org
 
*http://www.omhksea.org
 
*http://edu.sina.com.cn/en/2005-07-14/200933859.html
 
*http://edu.sina.com.cn/en/2005-07-14/200933859.html
===Further Reading===
+
 
* Dr. Kevin Baker. [http://www.mellenpress.com/mellenpress.cfm?bookid=6574&pc=9 A History of the Orthodox Church in China, Korea and Japan]. The Edwin Mellen Press, 2006.  
+
===Lecturi suplimentare===
 +
* Dr. Kevin Baker. [http://www.mellenpress.com/mellenpress.cfm?bookid=6574&pc=9 O istorie a Bisericii Ortodoxe în China, Korea şi Japonia]. The Edwin Mellen Press, 2006.  
 
(ISBN10: 0-7734-5886-7; ISBN13: 978-0-7734-5886-4; Pages:  288)
 
(ISBN10: 0-7734-5886-7; ISBN13: 978-0-7734-5886-4; Pages:  288)
  
[[Category:Jurisdictions|China]]
+
[[Category:Jurisdicţii|China]]
[[Category:Orthodoxy in China]]
+
[[Category:Ortodoxia în China]]

Versiunea de la data 19 noiembrie 2007 09:37

Acest articol (sau părți din el) este propus spre traducere din limba engleză!

Dacă doriți să vă asumați acestă traducere (parțial sau integral), anunțați acest lucru pe pagina de discuții a articolului.
De asemenea, dacă nu ați făcut-o deja, citiți pagina de ajutor Traduceri din limba engleză.


Biserica Ortodoxă Chineză era o biserică ortodoxă autonomă din China. Înainte de Revoluţia Culturală numărul de membrii era estimat la două zeci de mii.

Începuturile creştinismului chinez

Creştinismul a fost prima dată introdus în China prin intermediul unei misiuni asiriene în 635 şi este comemorată prin Stela nestoriană din Xi'an.

Ortodoxia a sosit în China prin Siberia, în 1685. În acel an, Împăratul Kangxi a relocat locuitorii oraşelor ruseşti de graniţă pe care le înglobase în China. Maxim Leontiev, un preot care a mers cu el, iţa dedicat prima biserică ortodoxă din Beijing. În primul secol şi jumătate de prezenţă în China, biserica nu a atras mulţimi mari. se spune că în 1860 nu erau mai mult de 200 de ortodocşi în Beijing, incluzându-i şi pe descendenţii ruşilor naturalizaţi.

Cu toate acestea, în a doua jumătate a secolului XIX, Biserica Ortodoxă a făcut eforturi susţinute. Misiunea Spirituală a Bisericii Ruse din Beijing a fost binecuvântată să personal religios şi profesoral. S-au făcut numeroase traduceri de materiale religioase în chineză.

Misiunea a publicat patru volume de cercetări în studiile chineze în anii 1850 şi 60. Doi clerici au devenit binecunoscuţi de studenţi referitor la acest subiect, Părintele Yakiuf Bichurin, şi Arhimandritul Palladius, care a realizat şi un dicţionar foarte valoros.

Răscoala boxerilor în 1898-1900, o revoltă anti-occidentală şi anti-misionară din China, a generat atacuri violente asupra convertiţilor la creştinism. Şi ortodocşii chinezi au fost tăiaţi cu sabia, ceea ce face ca în fiecare an în iunie, cei 222 de chinezi împreună cu Părintele Mitrofan, care au murit pentru credinţa lor în 1900 să fie comemoraţi în timpul prefacerii aşa cum este rememorat în icoana Sfinţilor Martiri ai Chinei. În ciuda revoltei, după 1902 existau 32 de biserici ortodoxe în China cu aproape 6000 de aderenţi. De asemenea, biserica avea deschise şcoli şi orfelinate.

În 1949, 106 biserici ortodoxe erau deschise în China. În general, membrii parohi ai acestor biserici erau ruşi refugiaţi, iar chinezii autententic în jur de 10000 de persoane. Revoluţia culturală a distrus tânăra Biserică Ortodoxă aproape complet.

Liderii misiunii ruse

Episcopate ale Bisericii Ortodoxe Autonome a Chinei

Ortodoxia astăzi

Guvernul Republicii Populare Chineze a recunoscut oficial cinci comunităţi religioase: budismul, catolicismul, islamismul, protentastismul, şi taoismul, dar nu şi Creştinismul Ortodox. Obstacolul politic major este teama guvernului că forţe politice externe din afara ţării – în acest caz, în principal Rusia – pot ajunge să aibă influenţă în China.

Câteva comunităţi ortodoxe, cele mai multe formate din bătrâni singuri, continuă să se întâlnească la Beijing şi în nord-estul Chinei (inclusiv Heilongjiang), aparent, cu acordul tacit al guvernului. Până în 2005 era un preot; totuşi, câţiva chinezi studiază în prezent în seminariile din Rusia, cu intenţia de a deveni preoţi activi.

Două foste biserici ortodoxe din Shanghai erau folosite, până de curând, ca restaurante şi baruri de noapte.

În acest timp, încă de la începutul secolului XXI, biserica activează liber în Hong Kong (unde Patriarhia Ecumenică l-a trimis pe Mitropolitul Nikitas (Lulias)) şi Taiwan (unde Ieromonahul Jonah (Mourtos) conduce o biserică de misiune) sub jurisdicţia Mitropoliei Ortodoxe de Hong Kong şi Asia de Sud-Est.

Minorităţi naţionale ortodoxe în China

Cu toate că mulţi au adoptat lamaismul, care este curentul principal al budismului tibetan Mahayana, evenkii din Rusia şi din China sunt un popor tradiţional ortodox. Împreună cu verii lor eveni şi alte câteva triburi din Siberia sau China, ei sunt câţiva dintre singurele popoare din Asia care practică credinţa creştină ortodoxă, pe care au adoptat-o voluntar (ca opoziţie la faptul că au fost obligaţi să facă acest lucru) în timpul expansiunii ruse în Siberia. De asemenea, există aproximativ 3000 de evenki în împrejurimile provinciei Heilongjiang.

Ortodoxia este practicată şi de minoritatea rusă din China.


Biserici Ortodoxe autocefale și autonome
Biserici autocefale
Cele patru Patriarhate vechi: Constantinopol | Alexandria | Antiohia | Ierusalim
Rusia | Serbia | România | Bulgaria | Georgia | Cipru | Grecia | Polonia | Albania | Cehia și Slovacia | OCA*
Biserici autonome
Sinai | Finlanda | Estonia* | Japonia* | China* | Ucraina*
Bisericile autocefale sau autonome desemnate cu un * nu sunt universal recunoscute în cadrul comuniunii ortodoxe.


Legături externe

Lecturi suplimentare

(ISBN10: 0-7734-5886-7; ISBN13: 978-0-7734-5886-4; Pages: 288)