Biserica Ortodoxă Autocefală Ucraineană: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(Pagină nouă: {{Traducere EN}} {{cleanup|NPOV, intro expanded, spelling. Not enough context given.}} The '''Ukrainian Autocephalous Orthodox Church''' is one of the three major Orthodox Churc...)
 
Linia 3: Linia 3:
 
{{cleanup|[[NPOV]], intro expanded, spelling. Not enough context given.}}
 
{{cleanup|[[NPOV]], intro expanded, spelling. Not enough context given.}}
  
The '''Ukrainian Autocephalous Orthodox Church''' is one of the three major Orthodox Churches in Ukraine. The others include the [[Church of Ukraine|Ukrainian Orthodox Church (Moscow Patriarchate)]] and the [[Ukrainian Orthodox Church-Kyiv Patriarchate]].  The [[UAOC]] has its origins in the Sobor of 1921 in Kyiv, shortly after Ukraine's new found independence. With the new nation being created, many ethnic Ukrainians living in Ukraine felt the need for an indigenous [[Autocephalous]] Orthodox Church. There have been three different "resurrections" of the [[UAOC]] in Ukraine, each following a period of political persecution.
+
'''Biserica Ortodoxă Autocefală Ucraineană (BOAU)''' este una din cele trei biserici ortodoxe majore din Ucraina. Celelalte sunt [[Biserica Ucrainei|Biserica Ortodoxă a Ucrainei (Patriarhia Moscovei)]] şi [[Biserica Ortodoxă a Ucrainei-Patriarhia de Kiev]].  [[BOAU]] îşi are originea în Sinodul din 1921 din Kiev, ţinut imediat după declararea independenţei Ucrainei. Odată cu crearea noii naţiuni, numeroşi etnici ucrainieni au simţit nevoia pentru o Biserică Ortodoxă [[autocefalie|Autocefală]] indigenă. Au existat trei reînfiinţări diferite ale [[BOAU]] în Ucraina, fiecare urmând unei perioade de persecuţii politice.
  
==History==
+
==Istoria==
In wake of the break up of the Russian Empire some national groups sought autonomy or autocephaly from Moscow. In 1921 an All-Ukrainian Sobor (Synod) was called in Kyiv, the capital of the newly-independent Ukraine, and the '''Ukrainian Autocephalous Orthodox Church''' ('''UAOC''') was declared independent from the Moscow Patriarchate (MP). The Sobor delegates chose Metropolitan Vasyl (Lypkivsky) as head of the church. A few years later in 1924, Gregory VII, Patriarch of Constantinople, Ecumenical Patriarch, issued a tomos re-establishing the Kyivan Metropolia as an autocephalous entity. The responsibility of establishing a new Synod of Bishops was given to the Metropolitan-Archbishop of Warsaw, Dionisij Valedynskyj.
+
În zorii destrămării Imperiului Ţarist câteva grupuri naţionale au căutat autonomia sau autocefalia faţă de Moscova. În 1921, un Sinod al Tuturor Ucrainienilor a fost convocat la Kiev, capitala proaspătului stat independent Ucraina, iar '''Biserica Ortodoxă Autocefală Ucraineană (BOAU)''' a fost declarată independentă de Patriarhia Moscovei (MP). Delegaţii la sinod l-au ales pe Mitropolitul Vasyl (Lypkivsky) întâistătător al acestei biserici. Câţiva ani mai târziu, în 1924, Grigorie al VII-lea, Patriarhul Constantinopolului, Patriarh Ecumenic, a emis un tomos reînfiinţând Mitropolia Kievului ca o entitate autocefală. Responsabilitatea alcătuirii unui nou sinod de episcopi a fost acordată Mitropolitul-Arhiepiscop de Varşovia, Dionisij Valedynskyj.
  
Ukrainian independence was short lived in this period, and eventually the USSR came into being. The Soviets were openly atheist and Russification was being introduced throughout the USSR. The Soviet government persecuted the UAOC (for being Orthodox, and for being Ukrainian); and the [[Russian Orthodox Church]] also prevented the UAOC from establishing their ecclesiastical order for some time.
+
Independenţa Ucrainei a avut o viaţă scurtă şi în cele din urmă URSS a fost înfiinţată. Sovieticii erau atei iar rusificarea a fost introdusă cu ajutorul URSS. Guvernul sovietic a persecutat BOAU (pentru că era ortodoxă şi pentru că era ucrainiană); iar [[Biserica Ortodoxă a Rusiei]] a împiedicat BOAU să-şi înfiinţeze structura ecleziastică pentru o perioadă de timp.
  
During World War II, Orthodox Ukrainians enjoyed somewhat increased freedom under German occupation. (Ukraine was a battleground between the German and Soviet Armies). In May of 1942, with the blessing of Metropolitan Dionsiy, more than a dozen bishops were consecrated in St. Andrew Cathedral, Kyiv, in fulfillment of the 1924 tomos of the EP. Finally, it seemed that ecclesiastical order could be established for the UAOC. This time is referred to as the "second resurrection" of the church. However, history would make it a short lived reality.
+
În timpul celui de al 2-lea Război Mondial, ortodocşii ucrainieni au avut parte de o relativă libertate sub ocupaţia germană. (Ucraina a fost câmp de luptă între armatele germane şi sovietice). În mai 1942, cu binecuvântarea Mitropolitului Dionsiy, peste o duzină de episcopi au fost hirotoniţi în Catedrala Sfântului Andrei din Kiev, pentru împlinirea tomosului din 1924 al Patriarhiei Ecumenice. Se parea că în sfârşit structura ecleziastică pentru BOAU putea fi stabilită. Acestă perioadă este cunoscută sub numele de "a doua naştere" a bisericii. Cu toate acestea, istoria avea să o facă o realitate doar puţin timp.
  
On October 8, 1942 Archbishop Nikanor and [[Mstyslav (Skrypnyk) of Kiev|Bishop Mstyslav]] of the [[UAOC]] and Metropolitan Oleksiy (Hromadsky) of the Ukrainian Autonomous Orthodox Church entered into an Act of Union at the Pochayiv (Pochaev) Lavra uniting these two church hierarchies. German occupation authorities and pro-Russian hierarchs of the Autonomous Church convinced Metropolitan Oleksiy to withdraw his signature. Metropolitan Oleksiy was executed in Volynia on May 7, 1943 by UPA ([http://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Insurgent_Army Ukrainian Insurgent Army]) insurgents.
+
În [[8 octombrie]] 1942 Arhiepiscopul Nikanor şi [[Mstyslav (Skrypnyk) de Kiev|Episcopul Mstyslav]] al [[BOAU]] şi Mitropolitul Oleksiy (Hromadsky) al Bisericii Ortodoxe Autonome a Ucrainei au convenit un Act de Unire la Lavra Pochayiv (Pochaev) unind ierarhia celor două biserici. Autorităţile germane de ocupaţie şi ierarhii pro-ruşi ai Bisericii Autonome l-au convins pe Mitropolitul Oleksiy să-şi retragă semnătura. Mitropolitul Oleksiy a fost executat în Volynia în [[7 mai]] 1943 de insurgenţi UPA ([http://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Insurgent_Army Armata Insurgentă Ucrainiană]).
  
The Russian Orthodox Church regained its general monopoly after World War II in the Ukrainian SSR. Most of the other churches were liquidated, as the Soviet government only recognized the Moscow Patriarchate (MP). The MP was revived at the time of the Russian Revolution, as the only legitimate church in most of the Soviet Union. Many accused it of being a puppet of the Communist Party. After the suspicious death of Patriarch [[Tikhon of Moscow]] some churches sought to remain independent of Moscow; something that was tolerated until after World War II. In the post-war years, many Ukrainian Orthodox clergy not affiliated with Moscow fled to Germany or the United States. The UAOC in [[Ukraine]] was then liquidated by the Soviets with the assistance of the Moscow Patriarchate. Any UAOC hierarchs or clergy who remained in Ukraine and refused to join the Russian Church were executed or sent to concentration camps. A few years later the same thing happened to the Ukrainian Greek Catholic Church in Western Ukraine (Galicia) and Transcarpathia.
+
Biserica Ortodoxă a Rusiei şi-a recâştigat monopolul după cel de al 2-lea Război Mondial în RSS Ucraineană. Majoritatea celorlate biserici au fost lichidate, guvernul ucrainian nerecunoscând decât Patriarhia Moscovei. Patriarhia Moscovei a fost restabilită la nivelul de la Revoluţia Rusă, ca singura biserică legitimă în majoritatea Uniunii Sovietice. Mulţi o acuză că a fost o marionetă a Partidului Comunist. După moartea în condiţii suspecte a Patriarhului [[Tihon al Moscovei]] unele biserici au căutat să rămână independente de Moscova, situaţie tolerată până după al 2-lea Război Mondial. În anii de după război, mulţi clerici ortodocşi ucrainieni ne afiliaţi Moscovei au emigrat în Germania sau Statele Unite. [[BOAU]] din Ucraina a fost ulterior lichidată de sovietici cu participarea Patriarhiei Moscovei. Toţi ierarhii sau preoţii [[BOAU]] care au rămas în Ucraina sau au refuzat să adere la Biserica Ortodoxă a Rusiei au fost fie executaţi fie trimişi în lagăre de concentrare. Câţiva ani mai târziu, acelaşi lucru s-a întâmplat cu Biserica Greco-Catolică Ucraineeană în vestul Ucrainei (Galiţia) şi Transcarpatia.
  
Re-gaining the state recognition in the late 1980s, the Church was initially governed from abroad by Patriarch [[Mstyslav (Skrypnyk) of Kiev]]. Subsequent to his death, he was succeeded by Patriarchs Volodymyr (Romanyuk) and Dymytry (Yarema). Patriarch Volodymyr would, during his time as patriarch, separate from the [[UAOC]] to found the UOC-KP, together with Metropolitan (now Patriarch) Filaret (Denysenko).
+
Redobândind recunoaşterea de către stat spre finele anilor '80, Biserica a fost condusă la început de către Patriarhul [[Mstyslav (Skrypnyk) de Kiev]]. După moartea sa, el a fost suucedat de către Patriarhii Volodymyr (Romanyuk) şi Dymytry (Yarema). În timpul patriarhatului său, Patriarhul Volodymyr se va separa de [[BOAU]] şi va fonda Biserica Ortodoxă a Ucrainei- Patriarhia de Kiev, împreună cu Mitropolitul (acum Patriarh) Filaret (Denysenko).
  
In 2003, the Church Sobor elected Metropolitan MEFODIY (Kudriakov) of Ternopil to lead the church. As Father & Head of the UAOC worldwide, he is Metropolitan of Kyiv & all Ukraine. Since his elevation, he has worked towards a more global visibility for the church, including a pastoral visit the United States in 2006. He has fostered continued positive relations with the Ukrainian government and other religious communities. The Patriarchal Cathedral of the UAOC is the historic church of St. Andrew the First-Called in Kyiv.
+
În 2003, Sinodul Bisericii l-a ales pe Mitropolitul MEFODIY (Kudriakov) din Ternopil ca întâistătător al bisericii. Ca Părinte şi Cap al BOAU de pretutindeni, el este Mitropolit de Kiev şi al îmtergii Ucraine. De la alegerea sa, el a militat pentru o vizibilitate globală a bisericii, inclusiv prin vizita pastorală din SUA în 2006. El a dezvoltat în mod continuu relaţii pozitive cu guvernul Ucrainei şi cu celelalte comunităţi religioase. Catedrala Patriarhală a BOAU este catedrala istorică a Sfântului Andrei Cel Întâi Chemat din Kiev.
  
Geographically the church currently has a stronger presence in Western Ukrainian provinces with a smaller representation elsewhere. Previous to 1995, there were more parishes abroad in the Ukrainian diaspora communities of Canada and the United States. However, many of these parishes now form the separate churches, the [[Ukrainian Orthodox Church of Canada]] and the [[Ukrainian Orthodox Church of the USA]], (which are eparchies of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople).
+
În prezent, biserica are o prezenţă geografică mai puternică în provinciile vestice ale Ucrainei şi este mai puţin reprezentată în celelalte. Înainte de 1995, existau mai multe parohii în diaspora ucraineană din Canada şi Statele Unite. Cu toate acestea, multe din aceste parohii formează acum biserici separate, cum este [[Biserica Ortodoxă Ucraineană a Canadei]] şi [[Biserica Ortodoxă Ucraineană a Statelor Unite]], (care sunt eparhii ale Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol).
  
The [[UAOC]] however, has maintained an ecclesiastical structure outside of Ukraine. There are eparchies in [http://www.uaoc.org North & South America, Western Europe and elsewhere]. Metropolitan Mykhayil (Javchak) heads the [[UAOC]] in the Americas and other locations. Significant growth has taken place in recent times in Latin America. There is also a parish of the church in Canberra, Australia.
+
Cu toate acestea, [[BOAU]] şi-a menţinut o structură ecleziastică în afara Ucrainei. Există eparhii în [http://www.uaoc.org America de Nord şi de Sud, Europa de Vest ţi în alte părţi]. Mitropolitul Mykhayil (Javchak) păstăreşte [[BOAU]] în America şi în celelate locaţii. În timpurile recente au fost semnalate creşteri importante în America Latină. Există, în plus, şi o parohie în Canberra, Australia.
  
His Beatitude MEFODIY continues to provide for the spiritual enrichment of the [[UAOC]] throughout the world. [http://uaoc.net In Ukraine] he has given special emphasis to the improvement of seminary life and the education of candidates for the ministry. He is also committed to the ongoing dialog for the unification of the Ukrainian Orthodox churches.
+
Prea Ferictul MEFODIY continuă să lucreze la îmbogăţirea spirituală a [[BOAU]] de-a lungul şi de-a latul lumii. [http://uaoc.net] În Ucraina el a pus îndeosebi accentul pe îmbunătăţirea seminariilor şi educarea candidaţilor la preoţie. În plus, el este implicat ]n dialogul pentru unificarea bisericilor Ortodoxe Ucraineene.
  
==Source==
+
==Izvoare==
[http://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Autocephalous_Orthodox_Church Wikipedia Article]
+
[http://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Autocephalous_Orthodox_Church Articol Wikipedia]

Versiunea de la data 13 decembrie 2007 06:22

Acest articol (sau părți din el) este propus spre traducere din limba engleză!

Dacă doriți să vă asumați acestă traducere (parțial sau integral), anunțați acest lucru pe pagina de discuții a articolului.
De asemenea, dacă nu ați făcut-o deja, citiți pagina de ajutor Traduceri din limba engleză.

Format:Cleanup

Biserica Ortodoxă Autocefală Ucraineană (BOAU) este una din cele trei biserici ortodoxe majore din Ucraina. Celelalte sunt Biserica Ortodoxă a Ucrainei (Patriarhia Moscovei) şi Biserica Ortodoxă a Ucrainei-Patriarhia de Kiev. BOAU îşi are originea în Sinodul din 1921 din Kiev, ţinut imediat după declararea independenţei Ucrainei. Odată cu crearea noii naţiuni, numeroşi etnici ucrainieni au simţit nevoia pentru o Biserică Ortodoxă Autocefală indigenă. Au existat trei reînfiinţări diferite ale BOAU în Ucraina, fiecare urmând unei perioade de persecuţii politice.

Istoria

În zorii destrămării Imperiului Ţarist câteva grupuri naţionale au căutat autonomia sau autocefalia faţă de Moscova. În 1921, un Sinod al Tuturor Ucrainienilor a fost convocat la Kiev, capitala proaspătului stat independent Ucraina, iar Biserica Ortodoxă Autocefală Ucraineană (BOAU) a fost declarată independentă de Patriarhia Moscovei (MP). Delegaţii la sinod l-au ales pe Mitropolitul Vasyl (Lypkivsky) întâistătător al acestei biserici. Câţiva ani mai târziu, în 1924, Grigorie al VII-lea, Patriarhul Constantinopolului, Patriarh Ecumenic, a emis un tomos reînfiinţând Mitropolia Kievului ca o entitate autocefală. Responsabilitatea alcătuirii unui nou sinod de episcopi a fost acordată Mitropolitul-Arhiepiscop de Varşovia, Dionisij Valedynskyj.

Independenţa Ucrainei a avut o viaţă scurtă şi în cele din urmă URSS a fost înfiinţată. Sovieticii erau atei iar rusificarea a fost introdusă cu ajutorul URSS. Guvernul sovietic a persecutat BOAU (pentru că era ortodoxă şi pentru că era ucrainiană); iar Biserica Ortodoxă a Rusiei a împiedicat BOAU să-şi înfiinţeze structura ecleziastică pentru o perioadă de timp.

În timpul celui de al 2-lea Război Mondial, ortodocşii ucrainieni au avut parte de o relativă libertate sub ocupaţia germană. (Ucraina a fost câmp de luptă între armatele germane şi sovietice). În mai 1942, cu binecuvântarea Mitropolitului Dionsiy, peste o duzină de episcopi au fost hirotoniţi în Catedrala Sfântului Andrei din Kiev, pentru împlinirea tomosului din 1924 al Patriarhiei Ecumenice. Se parea că în sfârşit structura ecleziastică pentru BOAU putea fi stabilită. Acestă perioadă este cunoscută sub numele de "a doua naştere" a bisericii. Cu toate acestea, istoria avea să o facă o realitate doar puţin timp.

În 8 octombrie 1942 Arhiepiscopul Nikanor şi Episcopul Mstyslav al BOAU şi Mitropolitul Oleksiy (Hromadsky) al Bisericii Ortodoxe Autonome a Ucrainei au convenit un Act de Unire la Lavra Pochayiv (Pochaev) unind ierarhia celor două biserici. Autorităţile germane de ocupaţie şi ierarhii pro-ruşi ai Bisericii Autonome l-au convins pe Mitropolitul Oleksiy să-şi retragă semnătura. Mitropolitul Oleksiy a fost executat în Volynia în 7 mai 1943 de insurgenţi UPA (Armata Insurgentă Ucrainiană).

Biserica Ortodoxă a Rusiei şi-a recâştigat monopolul după cel de al 2-lea Război Mondial în RSS Ucraineană. Majoritatea celorlate biserici au fost lichidate, guvernul ucrainian nerecunoscând decât Patriarhia Moscovei. Patriarhia Moscovei a fost restabilită la nivelul de la Revoluţia Rusă, ca singura biserică legitimă în majoritatea Uniunii Sovietice. Mulţi o acuză că a fost o marionetă a Partidului Comunist. După moartea în condiţii suspecte a Patriarhului Tihon al Moscovei unele biserici au căutat să rămână independente de Moscova, situaţie tolerată până după al 2-lea Război Mondial. În anii de după război, mulţi clerici ortodocşi ucrainieni ne afiliaţi Moscovei au emigrat în Germania sau Statele Unite. BOAU din Ucraina a fost ulterior lichidată de sovietici cu participarea Patriarhiei Moscovei. Toţi ierarhii sau preoţii BOAU care au rămas în Ucraina sau au refuzat să adere la Biserica Ortodoxă a Rusiei au fost fie executaţi fie trimişi în lagăre de concentrare. Câţiva ani mai târziu, acelaşi lucru s-a întâmplat cu Biserica Greco-Catolică Ucraineeană în vestul Ucrainei (Galiţia) şi Transcarpatia.

Redobândind recunoaşterea de către stat spre finele anilor '80, Biserica a fost condusă la început de către Patriarhul Mstyslav (Skrypnyk) de Kiev. După moartea sa, el a fost suucedat de către Patriarhii Volodymyr (Romanyuk) şi Dymytry (Yarema). În timpul patriarhatului său, Patriarhul Volodymyr se va separa de BOAU şi va fonda Biserica Ortodoxă a Ucrainei- Patriarhia de Kiev, împreună cu Mitropolitul (acum Patriarh) Filaret (Denysenko).

În 2003, Sinodul Bisericii l-a ales pe Mitropolitul MEFODIY (Kudriakov) din Ternopil ca întâistătător al bisericii. Ca Părinte şi Cap al BOAU de pretutindeni, el este Mitropolit de Kiev şi al îmtergii Ucraine. De la alegerea sa, el a militat pentru o vizibilitate globală a bisericii, inclusiv prin vizita pastorală din SUA în 2006. El a dezvoltat în mod continuu relaţii pozitive cu guvernul Ucrainei şi cu celelalte comunităţi religioase. Catedrala Patriarhală a BOAU este catedrala istorică a Sfântului Andrei Cel Întâi Chemat din Kiev.

În prezent, biserica are o prezenţă geografică mai puternică în provinciile vestice ale Ucrainei şi este mai puţin reprezentată în celelalte. Înainte de 1995, existau mai multe parohii în diaspora ucraineană din Canada şi Statele Unite. Cu toate acestea, multe din aceste parohii formează acum biserici separate, cum este Biserica Ortodoxă Ucraineană a Canadei şi Biserica Ortodoxă Ucraineană a Statelor Unite, (care sunt eparhii ale Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol).

Cu toate acestea, BOAU şi-a menţinut o structură ecleziastică în afara Ucrainei. Există eparhii în America de Nord şi de Sud, Europa de Vest ţi în alte părţi. Mitropolitul Mykhayil (Javchak) păstăreşte BOAU în America şi în celelate locaţii. În timpurile recente au fost semnalate creşteri importante în America Latină. Există, în plus, şi o parohie în Canberra, Australia.

Prea Ferictul MEFODIY continuă să lucreze la îmbogăţirea spirituală a BOAU de-a lungul şi de-a latul lumii. [1] În Ucraina el a pus îndeosebi accentul pe îmbunătăţirea seminariilor şi educarea candidaţilor la preoţie. În plus, el este implicat ]n dialogul pentru unificarea bisericilor Ortodoxe Ucraineene.

Izvoare

Articol Wikipedia