Biserica Indiei (Siriană Malankara): Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(Pagină nouă: {{Traducere EN}} {{oriental}} thumb|right|Prea Sfinţitul Moran Mar Baselios Mar Thoma Didymos I, actualul [[Catolicos al Răsăritului (2005- )]] ''...)
 
Linia 8: Linia 8:
  
 
==Origini==
 
==Origini==
Nu poate fii decât lucrarea Sfântului Duh faptul că tradiţia şi credinţa unei mici comunităţi de creştini ai primelor veacuri din India au rămas vii şi puternice de-a lungul a aproape două mii de ani. Even amidst furtuni periodice, dintr-un motiv sau altul, de-a lungul acestor secole de schimbare, comunitatea şi-a păstrat un calm interior, datorat siguranţei oferite de învăţătura creştină, modelată sub forma conceptului original de "ortodox", care înseamnă "dreapta slăvire a lui Dumnezeu".  
+
Nu poate fii decât lucrarea Sfântului Duh faptul că tradiţia şi credinţa unei mici comunităţi de creştini ai primelor veacuri din India au rămas vii şi puternice de-a lungul a aproape două mii de ani. Chiar şi înfruntând furtuni periodice, dintr-un motiv sau altul, de-a lungul acestor secole de schimbare, comunitatea şi-a păstrat un calm interior, datorat siguranţei oferite de învăţătura creştină, modelată sub forma conceptului original de "ortodox", care înseamnă "dreapta slăvire a lui Dumnezeu".  
  
Creştinii primelor veacuri din India (în special de pe coasta sudică) erau cunoscut sub numele de creştini ai lui Toma were and indeed prin nici un alt nume până la venirea portughezilor în secolul al XVI-lea, urmaţi la scurtă vreme de britanici.  
+
Creştinii primelor veacuri din India (în special de pe coasta sudică) erau cunoscut sub numele de creştini ai lui Toma şi chiar prin nici un alt nume până la venirea portughezilor în secolul al XVI-lea, urmaţi la scurtă vreme de britanici.  
  
 
Faptul că Biserica din India a fost fondată de Sfântul Apostol Toma este atestat de scrieri din Asia Apuseană începând cu secolul al II-lea (''Dogma Apostolilor'' şi ''Acta Thomae'', ambele scrise la sau pe lângă Edessa între anii 200-250 DH); apoi de către Sfântul [[Efrem Sirul|Efrem]], Sfântul [[Ioan Gură de Aur]] şi Sfântul [[Grigorie Teologul|Gregorie de Nazianz]] în secolul al IV-lea; Sfântul [[Ieronim]] în jurul anului 400 DH; şi de către istoricii [[Eusebiu de Cezareea|Eusebiu]] în jurul anului 338 şi Teodor în secolul al V-lea.  
 
Faptul că Biserica din India a fost fondată de Sfântul Apostol Toma este atestat de scrieri din Asia Apuseană începând cu secolul al II-lea (''Dogma Apostolilor'' şi ''Acta Thomae'', ambele scrise la sau pe lângă Edessa între anii 200-250 DH); apoi de către Sfântul [[Efrem Sirul|Efrem]], Sfântul [[Ioan Gură de Aur]] şi Sfântul [[Grigorie Teologul|Gregorie de Nazianz]] în secolul al IV-lea; Sfântul [[Ieronim]] în jurul anului 400 DH; şi de către istoricii [[Eusebiu de Cezareea|Eusebiu]] în jurul anului 338 şi Teodor în secolul al V-lea.  
  
Against the background of trade between India and West Asia since ancient times, travel close to the coast of Arabia was feasible and not uncommon, reaching Malabar, the Tamil country, Sidh (Scythia) and western India (Kalyan), around the time St. Thomas came to India.  
+
Cu toate că comerţul dintre India şi Vestul Asiei se făcea din cele mai vechi timpuri, călătoria pe lângă coasta Arabiei era realizabilă şi destul de obişnuită, ajungând până în Malabar, ţara tamililor, Sidh (Sciţia) şi India de Vest, în vremea călătoriei Sfântului Toma în India.  
  
There is a wealth of corroborative evidence to support, and no good reason to doubt the living tradition of Thomas Christians that the Apostle arrived in Kodungalloor (Muziris) in Kerala in 52 AD preached the [[Gospel]], established seven churches, and moved on to other kingdom, returning to Madras (Mylapore) in 72 AD where he was martyred that year. Writers of the 4th century, St. Ephraim and St. John Chrysostom knew also about the relics of St. Thomas resting at that time in Edessa, having been brought there from India by West Asian merchants.  
+
Există nenumărate dovezi coroborative care sprijină, şi nu există nici un motiv rezonabil care să contrazică tradiţia vie a creştinilor lui Toma, faptul că Apostolul a ajuns în Kodungalloor (Muziris) în Kerala în 52 DH, unde a propovăduit [[Evanghlie|Evanghlia]], înfiinţând şapte biserici, apoi s-a mutat în alt stat şi s-a reîntors la Madras (Mylapore) în anul 72 DH unde a suferit moarte [[mucenic]]ească în acelaşi an. Scritori ai secolului al IV-lea, Sfântul Efrem şi Sfântul Ioan Gură de Aur, aveau cunoştinţă despre moaştele Sfântului Toma care se aflau în acea vreme în Edessa, aduse acolo din India de comercianţi vest-asiatici.  
  
The Church founded by St. Thomas must have been rather spread out in the subcontinent including the North-West, the Western and Eastern coasts of the peninsula, probably also reaching Sri Lanka. Tradition associates the ministry of St. Thomas with the Indo-Parthian king, Gondophares in the north and with King Vasudeva (Mazdeo) of the Kushan dynasty in the South. It was the latter who condemned the Apostle to death.
+
Biserica înfiinţată de Sfântul Toma trebuie să se fi răspândit în subcontinent, inclusiv în nord-vest, coastele vestice şi estice ale peninsulei, probabil ajungând până în Sri Lanka. Tradiţia asociază misiunea Sfântului Toma cu Regele indo-part Gondofares din nord şi cu Regele Vasudeva (Mazdeo) din dinastia Kushan în sud. Acesta din urmă l-a condamnat pe Apostol la moarte.
  
 
==Una din Bisericile Primare==
 
==Una din Bisericile Primare==
The Orthodox Church in India is one of the 37 Apostolic Churches, dating from the time of the disciples of [[Christ]]. Nine of these were in Europe and 28 in Asia and Africa. Today, it belongs to the family of the five Oriental Orthodox Churches, which include Syria, [[Coptic|Egypt]], Ethiopia, and Armenia, and to the wider stream of the world's Orthodox churches, comprising in all over 150 million Eastern Christians. It has a strength of over 2 million members in about 1500 parishes mainly in Kerala and increasingly spread all over India and in many parts of the globe. Eastern in original and Asian in its moorings, the Indian Church is, a distinctive and respected part of the rich religious mosaic that is India.  
+
Biserica Ortodoxă din India este una din cele 37 de Biserici Apostolice, din vremea ucenicilor lui [[Hristos]]. Nouă din acestea se găseau în Europa iar 28 în Asia şi Africa. În prezent, ea aparţine familiei celor cinciBiserici Ortodoxe Orientale, care include Siria, [[Biserica Ortodoxă din Alexandria (Coptă)|Egipt]], Etiopia şi Armenia şi grupului mai larg de Biserici Ortodoxe din lume care cuprinde peste 150 de milioane de creştini răsăriteni. Biserica Indiei are peste 2 milioane de credincioi în aproximativ 1500 de parohii, în principal în Kerala şi este în creştere răspândindu-se în toată India şi în multe părţi ale globului. Răsăriteană ca origini şi în Asia prin ancorele sale, Biserica Indiei este o componentă distinctă şi respectată a mozaicului religios care este India.  
  
Until the 16th century, there was only one Church in India, concentrated mainly in the south-west. The seven original churches were located at Malankara (Malayattur), Palayur (near Chavakkad), Koovakaayal (near North Paravur), Kokkamangalam (South Pallippuram), Kollam, [http://www.niranamchurch.com Niranam] and Nilackel (Chayal). Of the same pattern adopted by the other Apostles, each local church was administered, guided by a group of Presbyters and presided over by the elder priest or bishop.  
+
Până în secolul al XVI-lea, exista o singură biserică în India, concentrată mai ales în sud-vest. Cele şapte biserici iniţiale sunt situate în Malankara (Malayattur), Palayur (lângă Chavakkad), Koovakaayal (lângă Paravur de Nord), Kokkamangalam (Pallippuram de Sud), Kollam, [http://www.niranamchurch.com Niranam] şi Nilackel (Chayal). După acelaşi model ca cel adoptat de Apostoli, fiecare biserică locală era administrată, îndrumată de un grup de preoţi şi prezidată de un preot sau de un episcop înţelept.  
  
The Indian Church was autonomous then, and is now, like all Orthodox Churches. This is clear from the fact that no name of any church in India is seen in the now available list of bishoprics of the church in Persia from the fifth to the seventh century.  
+
Pe atunci, Biserica Indiei era autonomă, iar acum este în rând cu toate celelate  Biserici Ortodoxe. Acest lucru decurge din faptul că numele nici unei biserici din India nu se găseşte în listele episcopilor din Persia, acum accesibile, din secolul al V-lea până în secolul al VII-lea.  
  
The Early Church in India remained one and at peace, treasuring the same ethnic and cultural characteristics as the rest of the local community. Its members enjoyed the goodwill of the other religious communities as well as the political support of the Hindu rulers. The Thomas Christians welcomed missionaries and migrants from other churches, some of whom sought to escape persecution in their own countries. The language of worship in the early centuries must have been the local language probably a form of Tamil. In later centuries, the liturgical language mingled with East Syriac received through the churches of Seleucia and Tigris.
+
Biserica Primară din India a rămas nedespărţită şi în pace, tezaurizând aceleaşi caracteristici etnice şi culturale ca şi restul comunităţii locale. Membrii ei s-au bucurat de toleranţa celorlalte comunităţi religioase dar şi de suportul legiuitorilor hinduşi. Creştinii lui Toma i-au primit favorabil pe misionarii şi pe emigranţii din alte biserici, dintre care unii căutau să scape de persecuţiile din ţara lor. Limba de cult trebuie să fi fost în primele secole limba locală, probabil o formă de tamil. Mai târziu, limba liturgică s-a contopit cu siriaca estică prin intermediul bisericilor din Seleucia şi Tigris.
  
 
==Legături cu Persia==
 
==Legături cu Persia==
The Persian connection of the Indian churches has to bee seen in the context of the internal dissensions and state persecution of Christians in Persia from the 5th century. A Synod of the Persian Church (410 AD) affirmed the faith of [[First Ecumenical Council|Nicea]] and acknowledged the [[Metropolitan]] of Selucia-Ctesiphon as the Catholicose of East. Not long after, the Christological controversies of [[Fourth Ecumenical Council|Chalcedon]], fuelled by the strains between the Persian and Byzantine empires, swayed the Persian church to declare itself "[[Nestorianism|Nestorian]]" and its head to assume the title of [[Patriarch]] of the East (Babylon). From their base in then flourishing theological school of Nisibis, Nestorian missionaries began moving to India, Central Asia, China and Ethiopia to teach their doctrines- probably associating the churches in these countries with the work of St. Thomas the Apostle, whom the Persians must have venerated as the founder of their own church.
+
Legăturile cu Persia ale bisericilor indiene trebuie analizate în contextul disensiunilor interne şi persecuţiilor creştinilor de către stat în Persia din secolul al V-lea. Un sinod la Bisericii Persane (410 DH) a declarat aderarea la credinţa formulată la [[Sinodul I Ecumenic|Niceea]] şi a recunoscut [[Mitropolit|Mitropolia]] de Selucia-Ctesifon sub numele de Catolicatul de Răsărit. Nu mult după, controversele Hristologice de la [[Sinodul IV Ecumenic|Calcedon]], aţăţat de tensiunile dintre imperiile persan şi bizantin, a făcut ca biserica persană să se declare ea însăşi "[[Nestorianism|nestoriană]]" iar întâistătătorul ei să-şi asume titlul de [[Patriarh]] al răsăritului (Babylon). De la sediul lor central din, pe atunci, înfloritoarea şcoală teologică din Nisibis, misionarii nestorieni au început să meargă în India, Asia Centrală, China şi Etiopiapentru a-şi propovădui doctrinele – probabil asociind bisericile din aceste ţări cu munca Apostolului Toma, pe care persanii trebuie să îl fi venerat ca fondator al propriei lor biserici.
  
 
By the 7th Century, specific references of the Indian church began to appear in Persian records. The Metropolitan of India and the Metropolitan of China are mentioned in the consecration records of Patriarchs of the East. At one stage, however, the Indian church was claimed to be in the [[jurisdiction]] of the Metropolitan of Fars but this issue was settled by Patriarch Sliba Zoha (714-728 AD) who recognized the traditional dignity of the autonomous Metropolitan of India.
 
By the 7th Century, specific references of the Indian church began to appear in Persian records. The Metropolitan of India and the Metropolitan of China are mentioned in the consecration records of Patriarchs of the East. At one stage, however, the Indian church was claimed to be in the [[jurisdiction]] of the Metropolitan of Fars but this issue was settled by Patriarch Sliba Zoha (714-728 AD) who recognized the traditional dignity of the autonomous Metropolitan of India.

Versiunea de la data 19 septembrie 2008 14:53

Acest articol (sau părți din el) este propus spre traducere din limba engleză!

Dacă doriți să vă asumați acestă traducere (parțial sau integral), anunțați acest lucru pe pagina de discuții a articolului.
De asemenea, dacă nu ați făcut-o deja, citiți pagina de ajutor Traduceri din limba engleză.


Cruce ortodoxă coptă
Notă: Acest articol (sau părți din el) prezintă o perspectivă anti-calcedoniană, care poate fi diferită ca înțelegere de punctul de vedere al Ortodoxiei Răsăritene (Calcedoniene).
Prea Sfinţitul Moran Mar Baselios Mar Thoma Didymos I, actualul Catolicos al Răsăritului (2005- )
Biserica Ortodoxă Indiană (cunoscută şi sub numele de Biserica Ortodoxă Malankara, Biserica Ortodoxă a Răsăritului, Biserica Siriană Ortodoxă Malankara, Biserica Siriană Ortodoxă a Răsăritului) este o componentă importantă a familiei Bisericii Ortodoxe Orientale. Această Biserică îşi are originile în propovăduirea Sfântului Apostol Toma, care a venit în India în anul 52 DH şi a înfiinţat Biserica de aici, după care a suferit moarte mucenicească.
Cruce ortodoxă coptă

Comunitatea Bisericilor Vechi Orientale

Biserici autocefale
Armenia | Alexandria | Etiopia | Antiohia | India | Eritrea
Biserici Autonome
Armenia: Cilicia | Ierusalim | Constantinopol
Alexandria: Britanică | Antiohia: Indiană Iacobită


Origini

Nu poate fii decât lucrarea Sfântului Duh faptul că tradiţia şi credinţa unei mici comunităţi de creştini ai primelor veacuri din India au rămas vii şi puternice de-a lungul a aproape două mii de ani. Chiar şi înfruntând furtuni periodice, dintr-un motiv sau altul, de-a lungul acestor secole de schimbare, comunitatea şi-a păstrat un calm interior, datorat siguranţei oferite de învăţătura creştină, modelată sub forma conceptului original de "ortodox", care înseamnă "dreapta slăvire a lui Dumnezeu".

Creştinii primelor veacuri din India (în special de pe coasta sudică) erau cunoscut sub numele de creştini ai lui Toma şi chiar prin nici un alt nume până la venirea portughezilor în secolul al XVI-lea, urmaţi la scurtă vreme de britanici.

Faptul că Biserica din India a fost fondată de Sfântul Apostol Toma este atestat de scrieri din Asia Apuseană începând cu secolul al II-lea (Dogma Apostolilor şi Acta Thomae, ambele scrise la sau pe lângă Edessa între anii 200-250 DH); apoi de către Sfântul Efrem, Sfântul Ioan Gură de Aur şi Sfântul Gregorie de Nazianz în secolul al IV-lea; Sfântul Ieronim în jurul anului 400 DH; şi de către istoricii Eusebiu în jurul anului 338 şi Teodor în secolul al V-lea.

Cu toate că comerţul dintre India şi Vestul Asiei se făcea din cele mai vechi timpuri, călătoria pe lângă coasta Arabiei era realizabilă şi destul de obişnuită, ajungând până în Malabar, ţara tamililor, Sidh (Sciţia) şi India de Vest, în vremea călătoriei Sfântului Toma în India.

Există nenumărate dovezi coroborative care sprijină, şi nu există nici un motiv rezonabil care să contrazică tradiţia vie a creştinilor lui Toma, faptul că Apostolul a ajuns în Kodungalloor (Muziris) în Kerala în 52 DH, unde a propovăduit Evanghlia, înfiinţând şapte biserici, apoi s-a mutat în alt stat şi s-a reîntors la Madras (Mylapore) în anul 72 DH unde a suferit moarte mucenicească în acelaşi an. Scritori ai secolului al IV-lea, Sfântul Efrem şi Sfântul Ioan Gură de Aur, aveau cunoştinţă despre moaştele Sfântului Toma care se aflau în acea vreme în Edessa, aduse acolo din India de comercianţi vest-asiatici.

Biserica înfiinţată de Sfântul Toma trebuie să se fi răspândit în subcontinent, inclusiv în nord-vest, coastele vestice şi estice ale peninsulei, probabil ajungând până în Sri Lanka. Tradiţia asociază misiunea Sfântului Toma cu Regele indo-part Gondofares din nord şi cu Regele Vasudeva (Mazdeo) din dinastia Kushan în sud. Acesta din urmă l-a condamnat pe Apostol la moarte.

Una din Bisericile Primare

Biserica Ortodoxă din India este una din cele 37 de Biserici Apostolice, din vremea ucenicilor lui Hristos. Nouă din acestea se găseau în Europa iar 28 în Asia şi Africa. În prezent, ea aparţine familiei celor cinciBiserici Ortodoxe Orientale, care include Siria, Egipt, Etiopia şi Armenia şi grupului mai larg de Biserici Ortodoxe din lume care cuprinde peste 150 de milioane de creştini răsăriteni. Biserica Indiei are peste 2 milioane de credincioi în aproximativ 1500 de parohii, în principal în Kerala şi este în creştere răspândindu-se în toată India şi în multe părţi ale globului. Răsăriteană ca origini şi în Asia prin ancorele sale, Biserica Indiei este o componentă distinctă şi respectată a mozaicului religios care este India.

Până în secolul al XVI-lea, exista o singură biserică în India, concentrată mai ales în sud-vest. Cele şapte biserici iniţiale sunt situate în Malankara (Malayattur), Palayur (lângă Chavakkad), Koovakaayal (lângă Paravur de Nord), Kokkamangalam (Pallippuram de Sud), Kollam, Niranam şi Nilackel (Chayal). După acelaşi model ca cel adoptat de Apostoli, fiecare biserică locală era administrată, îndrumată de un grup de preoţi şi prezidată de un preot sau de un episcop înţelept.

Pe atunci, Biserica Indiei era autonomă, iar acum este în rând cu toate celelate Biserici Ortodoxe. Acest lucru decurge din faptul că numele nici unei biserici din India nu se găseşte în listele episcopilor din Persia, acum accesibile, din secolul al V-lea până în secolul al VII-lea.

Biserica Primară din India a rămas nedespărţită şi în pace, tezaurizând aceleaşi caracteristici etnice şi culturale ca şi restul comunităţii locale. Membrii ei s-au bucurat de toleranţa celorlalte comunităţi religioase dar şi de suportul legiuitorilor hinduşi. Creştinii lui Toma i-au primit favorabil pe misionarii şi pe emigranţii din alte biserici, dintre care unii căutau să scape de persecuţiile din ţara lor. Limba de cult trebuie să fi fost în primele secole limba locală, probabil o formă de tamil. Mai târziu, limba liturgică s-a contopit cu siriaca estică prin intermediul bisericilor din Seleucia şi Tigris.

Legături cu Persia

Legăturile cu Persia ale bisericilor indiene trebuie analizate în contextul disensiunilor interne şi persecuţiilor creştinilor de către stat în Persia din secolul al V-lea. Un sinod la Bisericii Persane (410 DH) a declarat aderarea la credinţa formulată la Niceea şi a recunoscut Mitropolia de Selucia-Ctesifon sub numele de Catolicatul de Răsărit. Nu mult după, controversele Hristologice de la Calcedon, aţăţat de tensiunile dintre imperiile persan şi bizantin, a făcut ca biserica persană să se declare ea însăşi "nestoriană" iar întâistătătorul ei să-şi asume titlul de Patriarh al răsăritului (Babylon). De la sediul lor central din, pe atunci, înfloritoarea şcoală teologică din Nisibis, misionarii nestorieni au început să meargă în India, Asia Centrală, China şi Etiopiapentru a-şi propovădui doctrinele – probabil asociind bisericile din aceste ţări cu munca Apostolului Toma, pe care persanii trebuie să îl fi venerat ca fondator al propriei lor biserici.

By the 7th Century, specific references of the Indian church began to appear in Persian records. The Metropolitan of India and the Metropolitan of China are mentioned in the consecration records of Patriarchs of the East. At one stage, however, the Indian church was claimed to be in the jurisdiction of the Metropolitan of Fars but this issue was settled by Patriarch Sliba Zoha (714-728 AD) who recognized the traditional dignity of the autonomous Metropolitan of India.

There were other developments in the Persian Church of potential import to the Indian Church. A renaissance of the pre-Chalcedon faith began led by Jacob Baradeus, emphasizing the West Syrian Christological tradition of the one united nature, influencing the church in Persia as well. Availing the relatively equallable political climate following the Arab conquest of Syria and other parts of West Asia, a maphrianate of the anti-Chalcedonians was established and Mar Marutha, a native Persian, became the first Jacobite Maphriyono (Catholicose) of the East. The jurisdiction of this Catholicose at Tigris extended to 18 Episcopal Dioceses in lower Mesopotamia and further east, but significantly, not to India.

On the lift (growth) of the church in India during the first 15 centuries, the balance of historical evidence and the thrust of local tradition point to its basic autonomy sustained by the core of its own faith and culture. It received with the trust and courtesy missionaries, bishops and migrants as they came from whichever eastern Church- Tigris or Babylon, Antioch or Alexandria, but not from the more distant Constantinople or Rome. There were times in this long period when the Christians in India had been without a bishop and were led by an Archdeacon. And requests were sent, sometimes with success, to one another of the Eastern prelates to help restore the episcopate in India. Meanwhile the church in Persia and much of west declined by internal causes and the impact of Islam, affecting both the "Nestorian" Patriarchate of the East (Babylon) and the Jacobite Catholicate of the East (Tigris). As will be seen from the later history of the Indian Church, the latter, was reestablished in India (Kottayam) in 1912 while the former was transplanted to America 1940.

Epoca colonială

A Nasrani menorah.

The post-Portuguese story of the church in India from the 16th century- is relatively well documented. In their combined zeal to colonize and proselytize, the Portuguese might not have readily grasped the way of life of the Thomas Christians who seemed to accommodate differing strands of eastern Christian thought and influence, while preserving the core of their original faith. The response of the visitors was to try and bring them under Rome-Syrian prelates, apart from the new converts in the coastal areas under Latin prelates.

Pushed beyond a limit, the main body of Thomas Christians rose in revolt and took a collective oath at the Koonen Cross in Mattancherry in 1653, resolving to preserve the faith and autonomy of their church and to elects its head. Accordingly, Archdeacon Thomas was raised to the title of Mar Thoma, the first in the long line up to Mar Thoma IX-till 1816.

At the request of the Thomas Christians, the "Jacobite" bishop, Mar Gregorios of Jerusalem came to India in 1664, confirmed the Episcopal consecration of Mar Thoma I as the head of the Orthodox Church in India. Thus began the formal relationship with the "Jacobite" Syrian Church, as it happened, in explicit support of the traditional autonomy of the Indian Church.

History repeated itself in another form when the British in India encouraged 'reformation within the Orthodox Church' Partly through Anglican domination of the theological seminary in Kottayam, besides attracting members of the church into Anglican congregations since 1836. Finally the reformist group broke away to form the Mar Thoma Church. This crisis situation was continued with the help of Patriarch Peter III of Antioch who visited India in 1875-77. The outcome was twofold; a reaffirmation of the distinctive identity of the Orthodox Church under its own Metropolitan and, at some dissonance with this renewal, an enlarged influence of the Patriarch of Antioch in the affairs of the Indian Church.

Thus the relationship which started for safeguarding the integrity and independence of the Orthodox Church, in India, against the misguided, if understandable, ambitions of the Roman Catholic and Anglican Protestant Churches, opened a long and tortuous chapter in which concord and conflict between the Indian and Syrian Orthodox Churches have continued to alternate, to this day.

Three landmarks of recent history, however, lend hope that peace and unity might yet return to the Orthodox Community, driven rather unnaturally by divided loyalty. First, the relocation in India in 1912 of the Catholicate of the East originally in Selecuia and later in Tigris and the consecration of the first Indian Catholicose-Moran Mar Baselios Paulos- in Apostolic succession to St. Thomas, with the personal participation of Patriarch Abdul Messiah of Antioch, second, the coming into force in 1934 of the Constitution of the Orthodox Church in India as an autocephalous Church linked to the Orthodox Syrian Church of the Patriarch of Antioch, and third the accord of 1958, by which Patriarch Ignatius Yakoub III affirmed his acceptance of the Catholicose as well as the Constitution.

The fact that the Christian Church, first appeared in India, as elsewhere, as a fellowship of self-governing communities to the same body and born into the same new life, may yet light the path to a future of peace, within and beyond the Orthodox Community.

Izvoare

Legături externe