Deschide meniul principal

OrthodoxWiki β

Acest articol face parte din seria
Vechiul TestamentSeptuaginta
Pentateuhul și Legea lui Moise
FacereaIeșireaLeviticulNumeriiDeuteronomul
Cărțile istorice
Iosua NaviJudecătoriRut

I RegiII RegiIII RegiIV Regi
I CroniciII CroniciI EzdraNeemiaEstera

Cărțile poetice
Cărți de înțelepciune
IovCartea PsalmilorPildele lui SolomonEcclesiastul
Alte cărți
Cântarea CântărilorPlângerile profetului Ieremia
Cărțile Profeților
Profeții Mari

IsaiaIeremiaIezechielDaniel

Profeții Mici, sau „Cei Doisprezece”

OseaAmosMiheiaIoilAvdieIonaNaum
AvacumSofonieAgheuZahariaMaleahi

Cărțile deuterocanonice și „bune de citit”
TobitIuditaBaruhEpistola lui Ieremia
Cântarea celor trei tineriIII EzdraCartea înțelepciunii lui Solomon
Cartea înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)
Istoria Susanei
Istoria omorârii balaurului și a sfărâmării lui Bel
I MacabeiII MacabeiIII Macabei
Rugăciunea regelui Manase
Persoane din Vechiul Testament
Patriarhi: EnohNoeAvraamIsaacLot
Iacov (Israel)IosifMoiseAaronFinees
Prooroci și Drepți: Ilie TesviteanulEliseiIezechia
IsaiaIeremiaIezechielDaniel
IonaOseaDavidSolomon
AvacumIovMiheiaMaleahi - Baruh
SamuelZahariaIoilNaumAmos
Regi Iuda (după diviziune): RoboamAbiaAsaIosafat
AtaliaIoramAhaziaIoasAmația
OziaIotamAhazIezechia (Ezechia)Manase
AmonIosiaIoahazEliachim (Ioiachim)
Ioiachin (Iehonia) – Sedechia (Matania)
Regi Israel (după diviziune): Ieroboam INadabBaeșa
ElaZimriOmriAhabIzabela
AhaziaIoramIehuIoahazIoasIeroboam al II-lea
ZahariaȘalumMenahemPecahiaPecahOsea (rege)
Descoperiri arheologice biblice
Editați această casetă

Asa a fost un rege al Iudei[1] timp de 41 de ani[2] El ,,a făcut ce este bine şi plăcut înaintea Domnului, Dumnezeului său"[3], a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, ca tatăl său David, inima sa ,,a fost în totul a Domnului în tot timpul vieţii lui" [4]Domnia sa a beneficiat de odihnă (pace) timp de zece ani.[5]El a luptat împotriva idolatriei şi a scos din ţară pe sodomiţi.

Domnia

Domnul i -a dat odihnă din toate părţile[6] aşa că ţara a avut odihnă (pace-[7]) zece ani.[8]

Combaterea idolatriei şi întoarcerea la credinţă

Asa a făcut ce este bine şi plăcut înaintea Domnului, Dumnezeului său. A îndepărtat altarele dumnezeilor străini şi înălţimile, a sfărâmat stîlpii idoleşti şi a tăiat Astarteele. A poruncit lui Iuda să caute pe Domnul, Dumnezeul părinţilor săi, şi să împlinească legea şi poruncile. A îndepărtat din toate cetăţile lui Iuda înălţimile şi stîlpii închinaţi soarelui.[9] El ,,a îndepărtat toţi idolii pe care-i făcuseră părinţii lui. Şi chiar pe mama sa, Maaca, n-a mai lăsat -o să fie împărăteasă, pentru că făcuse un idol Astarteei. Asa i-a sfărîmat idolul, şi l-a ars în pârâul Chedron. Dar înălţimile n-au perit, măcar că inima lui Asa a fost în totul a Domnului în tot timpul vieţii lui. El a pus în Casa Domnului lucrurile hărăzite de tatăl său şi de el însuşi: argint, aur şi vase.[10] A scos din ţară pe sodomiţi,[11] Întărit de un cuvânt al lui Dumnezeu care-i spunea că dacă vor urma pe Dumnezeu faptele lor vor avea o răsplată, Asa îndepărtează idolii şi face legământ cu poporul să caute pe Dumnezeu. Legământul este întărit cu hotărârea de a pedepsi cu moartea pe cei ce ,,nu caută pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, fie mic, fie mare, fie bărbat, fie femeie".[12]

El a zidit cetăţi întărite.

Războiul cu etiopienii

Asa, având o armată de 300 000 de oameni care purtau scut şi suliţă, şi două sute optzeci de mii din Beniamin, care purtau scut şi trăgeau cu arcul, toţi oameni viteji, l-a înfrânt pe Zerah, etiopianul, care avea o oştire de un milion de oameni şi trei sute de care în valea Ţefata, lângă Mareşa. ,,Asa, cu poporul care era cu el, i-a urmărit până la Gherar, şi Etiopienii au căzut fără să-şi poată scăpa viaţa, căci au fost nimiciţi de Domnul şi de oştirea Lui. Asa şi poporul lui au făcut o pradă mare; au bătut toate cetăţile din împrejurimile Gherarului, căci groaza Domnului căzuse peste ele, şi au jefuit toate cetăţile, a căror pradă era mare. Au lovit şi corturile turmelor, şi au luat cu ei o mare mulţime de oi şi de cămile. Apoi s-au întors la Ierusalim."[13]

Conflictul cu Baeşa

,,Între Asa şi Baeşa, împăratul lui Israel, a fost război în tot timpul vieţii lor./Baeşa, împăratul lui Israel, s-a suit împotriva lui Iuda; şi a întărit Rama, ca să împiedice pe ai lui Asa, împăratul lui Iuda, să iasă şi să intre./Asa a luat tot argintul şi tot aurul care rămăseseră în vistieriile Casei Domnului şi vistieriile casei împăratului, şi le -a pus în mâinile slujitorilor lui, pe care i-a trimes la Ben-Hadad, fiul lui Tabrimon, fiul lui Hezion, împăratul Siriei, care locuia la Damasc. Împăratul Asa a trimes să -i spună:/,,Să fie un legămînt între mine şi tine, cum a fost între tatăl meu şi tatăl tău. Iată, îţi trimet un dar în argint şi în aur. Du-te, rupe legământul tău cu Baeşa, împăratul lui Israel, ca să se depărteze de la mine.``/Ben-Hadad a ascultat pe împăratul Asa; a trimes pe căpeteniile oştirii lui împotriva cetăţilor lui Israel, şi au pustiit Iionul, Dan, Abel-Bet-Maaca, tot Chinerotul, şi toată ţara lui Neftali./Când a auzit Baeşa lucrul acesta, a încetat să mai întărească Rama, şi s-a întors la Tirţa. /Împăratul Asa a chemat pe tot Iuda, fără să lase la o parte pe cineva, şi au ridicat pietrele şi lemnul pe care-l întrebuinţa Baeşa la întărirea Ramei; şi împăratul Asa le -a întrebuinţat la întărirea Ghebei lui Beniamin şi Miţpei."[14] Proorocul Hanaani îl mustră că a căutat ajutor la sirieni în loc să se bazeze pe Dumnezeu, care-l ajutase în lupta cu etiopienii şi obţinuse victoria asupra lor. Proorocul adaugă:,,Căci Domnul Îşi întinde privirile peste tot pământul, ca să sprijinească pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui. Ai lucrat ca un nebun (n.r- nesăbuit) în privinţa aceasta, căci de acum vei avea războaie.``/Asa s-a mâniat pe văzător, şi l-a pus la închisoare, pentru că era înfuriat împotriva lui. Tot în acelaşi timp Asa a apăsat şi pe unii din popor.[15]

Bătrâneţea şi moartea

La bătrâneţe, a fost bolnav de picioare.[16]aşa încât avea mari dureri iar in timpul bolii lui, n-a căutat la Domnul, ci a întrebat pe doctori.[17] Asa a fost ,,îngropat în mormântul pe care şi-l săpase în cetatea lui David. L-au culcat pe un pat pe care -l umpluseră cu mirodenii, şi mirosuri pregătite după meşteşugul celui ce pregăteşte mirul, şi au ars în cinstea lui foarte multe mirodenii."[18] Şi în locul lui a domnit fiul său Iosafat.[19]

Note

 1. 2Regi15.9
 2. 2Regi15.10, 2Cron14.1
 3. 2Cron14.2
 4. 3Regi15.11
 5. 2Cron14.1,
 6. 2Cron14.6,7
 7. 2Cron14.5
 8. 2Cron14.1
 9. 2Cron14.3-5
 10. 3Regi15.12-15
 11. 3Regi15.12
 12. 2Cron, cap 15
 13. 2Cron, 14.9-15
 14. 3Regi15.16-22
 15. 2Cron16.9-10
 16. 3Regi15.23, 2Cron16.12
 17. 2Cron16.12
 18. 2Cron16.14
 19. 3Regi15.24

Bibliografie

 1. Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, ISBN 0 564 01708 6.
 2. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea şi purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1997, Bucureşti, ISBN 973-9130-88-7.
 3. English Standard Version Bible, 1971.