Andrei cel Nebun pentru Hristos: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
m
(traducere parțială)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
+
{{Îmbunătățire}}
  
Blessed '''Andrew the Fool-for-Christ''' was a 10th century [[fool-for-Christ]], famed for his vision of the [[Protection of the Mother of God]]. He is commemorated by the Church on [[October 2]].
+
Binecuvântatul '''Andrei cel Nebun pentru Hristos''' a fost un [[Nebun pentru Hristos]] din secolul al X-lea, faimos pentru vedenia sa cu [[Acoperământul Maicii Domnului]]. El este prăznuit de [[Biserica Ortodoxă|Biserică]] în [[2 octombrie]].
  
 
==Viața==
 
==Viața==
He was born a Scythian and came to live in Constantinople as the slave of Theognostus, a ''protospatharios'' ("first sword-bearer," an honorific title) to Emperor Leo VI the Great (886-912). He was also the spiritual child of Nicephorus, a priest at [[Hagia Sophia (Constantinople)|Hagia Sophia]] during that time.
+
S-a născut în Sciția și a ajuns să trăiască la Constantinopol ca sclavul lui Teognost, un ''protospatharios'' ("primul purtător de sabie," un titlu onorific) al Împăratului Leo al VI-lea cel Mare (886-912). De asemenea, era fiul spiritual al lui Nichifor, un preot de la [[Hagia Sophia (Constantinopol)|Hagia Sophia]] din vremea aceea.
  
Blessed Andrew loved God's Church and the [[Holy Scriptures]], and he had a strong desire to devote himself totally to [[God]]. He took upon himself a very difficult and unusual [[ascetic]] feat of [[fool-for-Christ]]; that is, he acted as if he were insane.  
+
Binecuvântatul Andrei iubea Biserica Domnului și [[Sfânta Scriptură|Sfintele Scripturi]] și avea o dorință arzătoare să se dedice complet lui [[Dumnezeu]]. El și-a luat asupra sa un canon [[ascetism|ascetic]] foarte dificil și neobișnuit acela de [[nebun pentru Hristos]]; ceea ce înseamnă a te purta ca și cum ar fi bolnav mintal.  
  
Seeming to be insane, Andrew was brought to the Church of St. Anastasia for his care. There St. [[Anastasia the Deliverer from Potions|Anastasia]] appeared to him in a dream and encouraged him to continue his ascetic feat. He was driven off the church property because of his faked madness and had to live on the streets of the capital city, hungry and half-naked. For many years the saint endured mockery, insults, and beatings. He begged for [[alms]] and gave them away to the poor. The beggars to whom he gave his last coins despised him, but Andrew endured all his sufferings humbly and [[prayer|prayed]] for those who hurt him.
+
Deoarece părea să fie bolnav, Andrei a fost adus la Biserica Sfintel Anastasia pentru a fi îngrijit. Acolo, i-a apărut Sfânta [[Anastasia din Sirmium|Anastasia]] într-un vis și l-a încurajat să-și continue nevoința ascetică. Din cauza nebuniei sale prefăcute, a fost dat afară de pe proprietățile bisericii și a trebuit să-și ducă zilele pe străzile capitalei, flămând și pe jumătate dezbrăcat. Timp de mulți ani, sfântul a îndurat batjocură, insulte și bătăi. El cerea de [[pomană]] și apoi o dădea săracilor. Cerșetorii cărorra le dădea și ultimul bănuț îl disprețuiau, dar Andrei îndura toate suferințele cu smerenie și se [[rugăciune|ruga]] pentru cei care îl răneau.
  
St. Andrew's holy wisdom and extraordinary spiritual beauty were revealed when he removed his mask of folly. This occurred when talking to his [[spiritual father]], a [[presbyter]] of [[Hagia Sophia (Constantinople)|Hagia Sophia]], or to his [[disciple]] Epiphanius.
+
Înțelepciunea sfântă și extraordinara frumusețe spirituală a Sfântului Andrei au fost scoase la iveală atunci când și-a dat jos masca nebuniei. Acest lucru s-a întâmplat atunci când vorbea cu [[Duhovnic|părintele]] său spiritual, un [[preot]] de la [[Hagia Sophia (Constantinopol)|Hagia Sophia]] sau cu [[ucenic]]ul său Epifaniue.
  
For his meekness and self-control, the saint received from the Lord the gifts of [[prophecy]] and wisdom, saving many from spiritual perils. Like the [[apostle Paul]], he was taken to the third sky and had the honor of seeing Lord [[Jesus Christ]] himself, [[angels]] and many holy [[saints]], yet he was surprised not to see the Most Holy Virgin.  
+
Pentru blândețea și auto-controlul său, sfântul a primit de la Domnul harul [[profeție]]i și înțelepciunii, salvând pe mulți din primejdii spirituale. Asemenea Sf [[Apostolul Pavel|Apostol Pavel]], el a fost răpit la al treilea cer și a avut bucuria de a-L vedea pe Domnul [[Iisus Hristos]] însuși, [[înger]]i și mulți [[sfinți]], totuși, el era uimit că încă nu o văzuse pe Prea Sfânta Fecioară.  
  
While praying at the Blachernae church, it was St. Andrew who, with his [[disciple]], the Blessed Epiphanius, saw the [[Theotokos|Most Holy Mother of God]], holding her veil over those praying [[Protection of the Mother of God|under her Protection]]. The [[synaxarion]] states that upon seeing this vision, St. Andrew turned to his companion and asked, "Do you see, brother, the Holy Theotokos, praying for all the world?" Epiphanius answered, "I do see, holy Father, and I am in awe."   
+
În timp ce se ruga în Biserica Vlaherne, împreună cu ucenicul său binecuvântatul Epifanie, ei au văzut-o pe [[Maica Domnului|Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu]], în timp ce își ținea mantia peste cei care se rugau pentru [[Acoperământul Maicii Domnului|ocrotirea ei]]. [[Sinaxar]]ul ne spune că după această vedenie, Sf. Andrei s-a întors spre însoțitoul său și l-a întrebat: "Tu vezi, frate, pe Sfânta Maică a lui Dumnezeu, rugându-se pentru lumea întreagă?" Iar Epifanie i-a răspuns: "O văd, sfinte părinte și sunt în uimire și venerație."   
  
Blessed Andrew died in the year 936 at the age of 66.
+
Binecuvântatul Andrei a murit în 936 la vârsta de 66 de ani.
  
 
==''Vedenia lui Andrei''==
 
==''Vedenia lui Andrei''==
An intriguing part of the ''Life'' of St. Andrew, written by a certain "Nicephorus in Constantinople" in the tenth century, is the section when Andrew is answering a question made by his disciple Epiphanius on "when and how this world will come to an an end."
+
O parte care intrigă din ''Viața'' Sf. Andrei, scrisă de un anume "Nichifor din Constantinopol" în secolul al X-lea, este capitolul în care Andrei răspunde întrebării puse de dicipolul său Epifanie despre "când și cum se va sfârși lumea aceasta."
  
During the Byzantine era, a number of writings appeared predicting the [[Apocalypse]] to be marked by the fall of Constantinople. While they were repeated in the 14th and 15th centuries, their origins are most likely in the 10th, whilst the Eastern Roman Empire was still strong. Constantinople's destruction is described along these lines in the ''Life of Andrew the Fool''.
+
În timpul epocii bizantine, au apărut câteva scrieri care preziceau că [[Apocalipsa]] va fi marcată de [[Căderea Constantinopolului]]. Deși au reapărut și în secolele al XIV-lea și al XV-lea, originile acestor scrieri sunt, cel mai probabil, în secolul al X-lea, pe când Imperiul Roman de Răsărit încă era puternic. Distrugerea Constantinopolului este descrisă în acest fel și în ''Viața Sfântului Andrei cel Nebun''.
  
The text claims that [[Hagia Sophia (Constantinople)|Hagia Sophia]] would survive a great flood by "floating over waters," but St. Andrew explains instead that only the column (the obelisk) would survive because beneath its foundations are the [[Holy Nails]] which were used to crucify [[Jesus Christ]]. In this work, Andrew is depicted as predicting that the world's end would fall shortly after Constantinople's fall; in those times "shortly" could be a period of 100 to up to 1,000 years.
+
Textul pretinde că [[Hagia Sophia (Constantinopol)|Hagia Sophia]] va supraviețui unuei mari inundații "plutind pe ape," dar Sfântul Andrei spune că mai degrabă doar coloana (obeliscul) va supraviețui deoarece sub temeliile acesteia sunt așezate [[Sfintele Cuie]] care au fost folosite la răstignirea lui [[Iisus Hristos]]. În această lucrare, Andrei înfățișat prezicînd că sfârșitul lumii va avea loc la scurt timp după căderea Constantinopolului; în acele vremuri, "la scurt timp" însemna o perioadă între 100 și 1000 de ani.
  
A few of the oldest manuscripts, dating from the 14th-century or earlier, containing this information include:
+
Printre cele mai vechi manuscrise, datând din secolul al XIV-lea sau mai devreme, conținând această informație se găsesc:
  
 
* Vindobonesis hist. gr. 123, s. XIV, fols. 84-90
 
* Vindobonesis hist. gr. 123, s. XIV, fols. 84-90
Linia 32: Linia 32:
  
 
==Imnografie==
 
==Imnografie==
[[Troparion]] ([[Tone]] 4) [http://www.fatheralexander.org/booklets/english/saints/andrew_foolish.htm]
+
[[Tropar]] ([[Glas]]ul al 4-lea)  
:Thou didst choose foolishness for the sake of Christ
+
:Ai ales nebunia de dragul lui Hristos
:And didst make the crafty one foolish.
+
:Și te-ai arătat nebun.
:Thou didst persevere with thy struggle in the midst of turmoil,
+
:Ai perseverat cu stăruința ta în mijlocul tulburărilor,
:And Christ has brought thee to paradise.
+
:Iar Hristos te-a primit în Rai.
:[[intercession|Intercede]] with Him, O Andrew for those who honor thee.
+
:[[Mijlocire|Mijlocește]] pe lângă El, O Andrei pentru cei care te cinstesc.
 
   
 
   
Another Troparion (Tone 1) [http://www.fatheralexander.org/booklets/english/saints/andrew_foolish.htm]
+
Alt tropar (Glasul 1)
:For thy sake, O Christ, thy servant Andrew became a fool on earth.
+
:Glasul Apostolului Tău, Pavel, care
:He heard the Apostle Paul proclaiming,
+
:zice: ,,Noi nebuni pentru Hristos’’ , auzind
:'We are fools for the sake of Christ.'
+
:robul Tău Andrei, Hristoase Dumnezeule,
:As we now honor his memory we pray thee to save our souls.
+
:nebun s-a făcut pe pământ. Pentru aceea
 +
:săvârşind pomenirea lui, Ţie ne rugăm,
 +
:Doamne, mântuieşte sufletele noastre.
  
[[Kontakion]] (Tone 1) [http://www.fatheralexander.org/booklets/english/saints/andrew_foolish.htm]
+
[[Condac]] (Glasul 1)  
:Thou didst finish thy life in piety, O godly-minded Andrew,
+
:Ți-ai încheiat viața în pietate, O Andrei cel îndumnezeit,
:Thou wast a pure vessel of the [[Trinity]] and a companion of the Angels.
+
:Te-ai arătat vas curat al [[Sfânta Treime|Sfintei Treimi]] și însoțitor al îngerilor.
:May peace and forgiveness be granted, through thine intercession,
+
:Prin mijlocirea ta, pace și iertarea să fie dăruite,
:To those who honor thee.
+
:Celor ce te cinstesc pe tine.
  
Another Kontakion (Tone 4) [http://www.fatheralexander.org/booklets/english/saints/andrew_foolish.htm]
+
Alt condac (Glasul al 4-lea) [http://www.fatheralexander.org/booklets/english/saints/andrew_foolish.htm]
 
:Of thine own free will thou didst become a Fool, O Andrew,
 
:Of thine own free will thou didst become a Fool, O Andrew,
 
:And utterly hate the lures of this world.
 
:And utterly hate the lures of this world.
Linia 58: Linia 60:
 
:By never avoiding the hardships of weather thou didst purify thyself as gold in the furnace.  
 
:By never avoiding the hardships of weather thou didst purify thyself as gold in the furnace.  
  
 +
Alt condac, (Glasul al 8-lea)
 +
Nebunule, dorind de frumusețea cea
 +
cerească, lepădatute-ai de trup, o fericitule
 +
Andrei, singur, in pace ai murit, după o
 +
viața plină de înfrânări ale poftelor și de
 +
goliciunea trupului, ajungând impreuna cu
 +
îngerii, cu care mijlocești înaintea mui
 +
Hristos Dumnezeu pentru noi toți. 
 
==A se vedea și==
 
==A se vedea și==
* Epiphanius, who many scholars agree to be St. [[Polyeuctus]] ([[February 5]]), Patriarch of Constantinople from 956-970.
+
* Epifanie, pe care mulți savanți îl consideră același cu Sf. [[Polieuct]] ([[5 februarie]]), Patriarh al Constantinopolului între 956-970.
  
==External links==
+
==Legături externe==
*[http://www.fatheralexander.org/booklets/english/saints/andrew_foolish.htm Andrew, Fool-for-Christ-sake]
+
*[https://www.crestinortodox.ro/sfinti/sfantul-andrei-nebun-pentru-hristos-146751.html Andrei, cel Nebun pentru Hristos]
*[http://ocafs.oca.org/FeastSaintsViewer.asp?FSID=102838 Blessed Andrew the Fool-For-Christ at Constantinople] ([[OCA]])
+
*[https://sfantulnicolaevelimirovici.wordpress.com/2012/10/02/2-octombrie-sf-andrei-cel-nebun-pentru-hristos-sf-mc-ciprian-si-iustina-fecioara-sf-mc-david-si-constantin-proloagele-de-la-ohrida/ Binecuvântatul Andrei cel Nebun pentru Hristos]
*[http://www.unicorne.org/orthodoxy/2005/light3.htm Light from the Saints] - Blessed Andrew the Fool-For-Christ at Constantinople
 
*[http://www.mgr.org/TheVeil.html The Miracle of the Virgin Mary at the Church of Blachernae in Constantinople on 911 AD]
 
  
 
[[Categorie:Sfinți]]
 
[[Categorie:Sfinți]]

Versiunea de la data 24 martie 2019 17:43

Acest articol necesită îmbunătățiri.
Puteți da chiar dv. o mână de ajutor corectându-l, aducând informații noi, restructurându-l și/sau aducându-l mai aproape de
standardele de editare OrthodoxWiki.


Binecuvântatul Andrei cel Nebun pentru Hristos a fost un Nebun pentru Hristos din secolul al X-lea, faimos pentru vedenia sa cu Acoperământul Maicii Domnului. El este prăznuit de Biserică în 2 octombrie.

Viața

S-a născut în Sciția și a ajuns să trăiască la Constantinopol ca sclavul lui Teognost, un protospatharios ("primul purtător de sabie," un titlu onorific) al Împăratului Leo al VI-lea cel Mare (886-912). De asemenea, era fiul spiritual al lui Nichifor, un preot de la Hagia Sophia din vremea aceea.

Binecuvântatul Andrei iubea Biserica Domnului și Sfintele Scripturi și avea o dorință arzătoare să se dedice complet lui Dumnezeu. El și-a luat asupra sa un canon ascetic foarte dificil și neobișnuit acela de nebun pentru Hristos; ceea ce înseamnă a te purta ca și cum ar fi bolnav mintal.

Deoarece părea să fie bolnav, Andrei a fost adus la Biserica Sfintel Anastasia pentru a fi îngrijit. Acolo, i-a apărut Sfânta Anastasia într-un vis și l-a încurajat să-și continue nevoința ascetică. Din cauza nebuniei sale prefăcute, a fost dat afară de pe proprietățile bisericii și a trebuit să-și ducă zilele pe străzile capitalei, flămând și pe jumătate dezbrăcat. Timp de mulți ani, sfântul a îndurat batjocură, insulte și bătăi. El cerea de pomană și apoi o dădea săracilor. Cerșetorii cărorra le dădea și ultimul bănuț îl disprețuiau, dar Andrei îndura toate suferințele cu smerenie și se ruga pentru cei care îl răneau.

Înțelepciunea sfântă și extraordinara frumusețe spirituală a Sfântului Andrei au fost scoase la iveală atunci când și-a dat jos masca nebuniei. Acest lucru s-a întâmplat atunci când vorbea cu părintele său spiritual, un preot de la Hagia Sophia sau cu ucenicul său Epifaniue.

Pentru blândețea și auto-controlul său, sfântul a primit de la Domnul harul profeției și înțelepciunii, salvând pe mulți din primejdii spirituale. Asemenea Sf Apostol Pavel, el a fost răpit la al treilea cer și a avut bucuria de a-L vedea pe Domnul Iisus Hristos însuși, îngeri și mulți sfinți, totuși, el era uimit că încă nu o văzuse pe Prea Sfânta Fecioară.

În timp ce se ruga în Biserica Vlaherne, împreună cu ucenicul său binecuvântatul Epifanie, ei au văzut-o pe Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu, în timp ce își ținea mantia peste cei care se rugau pentru ocrotirea ei. Sinaxarul ne spune că după această vedenie, Sf. Andrei s-a întors spre însoțitoul său și l-a întrebat: "Tu vezi, frate, pe Sfânta Maică a lui Dumnezeu, rugându-se pentru lumea întreagă?" Iar Epifanie i-a răspuns: "O văd, sfinte părinte și sunt în uimire și venerație."

Binecuvântatul Andrei a murit în 936 la vârsta de 66 de ani.

Vedenia lui Andrei

O parte care intrigă din Viața Sf. Andrei, scrisă de un anume "Nichifor din Constantinopol" în secolul al X-lea, este capitolul în care Andrei răspunde întrebării puse de dicipolul său Epifanie despre "când și cum se va sfârși lumea aceasta."

În timpul epocii bizantine, au apărut câteva scrieri care preziceau că Apocalipsa va fi marcată de Căderea Constantinopolului. Deși au reapărut și în secolele al XIV-lea și al XV-lea, originile acestor scrieri sunt, cel mai probabil, în secolul al X-lea, pe când Imperiul Roman de Răsărit încă era puternic. Distrugerea Constantinopolului este descrisă în acest fel și în Viața Sfântului Andrei cel Nebun.

Textul pretinde că Hagia Sophia va supraviețui unuei mari inundații "plutind pe ape," dar Sfântul Andrei spune că mai degrabă doar coloana (obeliscul) va supraviețui deoarece sub temeliile acesteia sunt așezate Sfintele Cuie care au fost folosite la răstignirea lui Iisus Hristos. În această lucrare, Andrei înfățișat prezicînd că sfârșitul lumii va avea loc la scurt timp după căderea Constantinopolului; în acele vremuri, "la scurt timp" însemna o perioadă între 100 și 1000 de ani.

Printre cele mai vechi manuscrise, datând din secolul al XIV-lea sau mai devreme, conținând această informație se găsesc:

  • Vindobonesis hist. gr. 123, s. XIV, fols. 84-90
  • Vaticanus gr. 1574, s.XI-XII, fols. 147-59
  • Atheniensis 1014, a 1071, fols. 93-104

Imnografie

Tropar (Glasul al 4-lea)

Ai ales nebunia de dragul lui Hristos
Și te-ai arătat nebun.
Ai perseverat cu stăruința ta în mijlocul tulburărilor,
Iar Hristos te-a primit în Rai.
Mijlocește pe lângă El, O Andrei pentru cei care te cinstesc.

Alt tropar (Glasul 1)

Glasul Apostolului Tău, Pavel, care
zice: ,,Noi nebuni pentru Hristos’’ , auzind
robul Tău Andrei, Hristoase Dumnezeule,
nebun s-a făcut pe pământ. Pentru aceea
săvârşind pomenirea lui, Ţie ne rugăm,
Doamne, mântuieşte sufletele noastre.

Condac (Glasul 1)

Ți-ai încheiat viața în pietate, O Andrei cel îndumnezeit,
Te-ai arătat vas curat al Sfintei Treimi și însoțitor al îngerilor.
Prin mijlocirea ta, pace și iertarea să fie dăruite,
Celor ce te cinstesc pe tine.

Alt condac (Glasul al 4-lea) [1]

Of thine own free will thou didst become a Fool, O Andrew,
And utterly hate the lures of this world.
Thou didst deaden carnal wisdom through hunger and thirst,
Through heat and bitter frost.
By never avoiding the hardships of weather thou didst purify thyself as gold in the furnace.

Alt condac, (Glasul al 8-lea) Nebunule, dorind de frumusețea cea cerească, lepădatute-ai de trup, o fericitule Andrei, singur, in pace ai murit, după o viața plină de înfrânări ale poftelor și de goliciunea trupului, ajungând impreuna cu îngerii, cu care mijlocești înaintea mui Hristos Dumnezeu pentru noi toți.

A se vedea și

  • Epifanie, pe care mulți savanți îl consideră același cu Sf. Polieuct (5 februarie), Patriarh al Constantinopolului între 956-970.

Legături externe