Alexandru al Alexandriei: Diferență între versiuni

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
(casetă succesiune)
m
 
(Nu s-au afișat 9 versiuni intermediare efectuate de alți 4 utilizatori)
Linia 1: Linia 1:
{{Traducere EN}}
+
[[Fișier:Veljusa Monastery St. Alexander of Alexandria.jpg|thumb|230px|Icoană a Sf. Alexandru al Alexandriei, Mănăstirea Veljusa, Macedonia de Nord]]
Our father among the [[saint]]s '''Alexandru al Alexandriei''' was the Pope of Alexandria and leader of the [[Church of Alexandria]] during the early part of the fourth century. During his reign he had to deal with major issues that confronted the Church as it gained its freedom from Roman persecutions, including the rise of [[Arianism]] and the dating of Pascha. He was a leader of the opposition to the [[erezie]] of Arianism at the [[Sinodul I Ecumenic|First Ecumenical Council]]. He is remembered on [[29 mai]].
+
Cel întru [[sfinți]] părintele nostru '''Alexandru al Alexandriei''' a fost Papă-Patriarh al Alexandriei și întâistătător al [[Biserica Ortodoxă a Alexandriei|Bisericii Alexandriei]] la începutul secolului al IV-lea. În timpul păstoriei sale, a trebuit să se confrunte cu mai multe probleme care preocupau Biserica după eliberarea acesteia de persecuția împăraților romani, între care răspândirea [[arianism]]ului și stabilirea datei Paștilor. A fost conducătorul celor ce s-au împotrivit [[erezie]]i arianismului la [[Sinodul I Ecumenic|Sinodul de la Niceea]]. [[Prăznuire]]a lui se face pe  [[29 mai]].
  
==Viaţa==
+
==Viața==
Little is known of Alexander’s early life. He is thought to have been born about the year 250, probably in Alexandria. As a [[priest]] he experienced the persecutions of Christians under the emperors Galerius and Maximinus. Upon the repose of Achillas of Alexandria in 313, he came to lead the Church of Alexandria as the thirteenth Pope in succession since the Apostle Mark.  
+
Se știu puține lucruri despre tinerețea lui Alexandru. Se crede că s-a născut în jurul anului 250, probabil la Alexandria. Ca [[preot]], a cunoscut [[persecuții împotriva creștinilor|persecuțiile]] din vremea împăraților Galeriu și Maximin. După adormirea papei [[Ahila al Alexandriei]], a ajuns conducătorul Bisericii Alexandriei, fiind al nouăsprezecelea în ordinea succesiunii, începând de la Sfântul [[Apostolul Marcu|Apostol Marcu]].
  
Alexander was faced with three significant issues upon his elevation. These were  the dating of Pascha, the efforts of [[Meletius of Lycopolis]] to undermine him, and Arianism.
+
Încă de la urcarea lui pe tronul alexandrin, Alexandru a trebuit să se confrunte cu trei probleme semnificative: stabilirea datei Paștilor, eforturile lui [[Meletie de Licopolis]] de a-i submina autoritatea și arianismul.
  
A schismatic sect, led by Erescentius, disputed the timing of the date for [[Pascha]]. While the controversy was not fully settled until the decision of the First Ecumenical Council, Alexander prepared a special treatise that defused the issue until the Council decision in which he cited the earlier statements of [[Dionysius of Alexandria|Dionysius]] on the matter.
+
O [[sectă]] [[Schismă|schismatică]], condusă de un anume Erescentius, contesta modul în care se făcuse datarea [[Sfintele Paști|Paștilor]]. Controversa nu a fost tranșată până la [[Sinodul I Ecumenic|Primul Sinod Ecumenic]], însă mai înainte de [[sinod]] Alexandru a redactat un tratat în care amâna tranșarea problemei până la reunirea Sinodului, tratat în care cita declarațiile precedente ale răposatului patriarh [[Dionisie al Alexandriei]] (248-265) asupra acestei chestiuni.
  
Alexander inherited the challenge to the ruling bishop of Alexandria by his subordinate Meletius, Bishop of Lycopolis, who had also challenged Achillas before him. Being among those who required strict repentance, Meletius and his sect questioned the reception of lapsed Christians on return to the Church during the persecutions. In addition to formally complaining to the court of Emperor [[Constantine the Great|Constantine I]], to no effect, Meletius had begun to consecrate bishops of his own in territories outside that under his authority without Alexander’s agreement. Meletius appeared also to have established an alliance with Arius. The controversy and alliance with [[Arius]] ended at the Council at Nicea at which Alexander allowed Meletius to return to Alexandria church without authority to consecrate bishops.
+
Alexandru a moștenit totodată și contestările venite din partea unuia dintre [[episcop]]ii săi sufragani, Meletie de Licopolis, care îl contestase și pe Ahila înaintea lui. Meletie era de partea celor care cereau o [[pocăință]] foarte strictă, iar el și adepții lui puneau în discuție deciziile lui cu privire la reprimirea creștinilor care se lepădaseră de credință în vremea persecuțiilor. Pe lângă faptul că s-a plâns fără succes la curtea împăratului [[Constantin cel Mare|Constantin I]], Meletie a început să [[Hirotonie|hirotonească]] el însuși episcopi în afara teritoriilor aflate sub jurisdicția sa și fără acordul lui Alexandru. Se pare că Meletie intrase și într-un fel de alianță cu [[Arie (eretic)|Arie]]. Atât controversa cât și acordul cu Arie au luat sfârșit la Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325), unde Alexandru i-a îngăduit lui Meletie să rămână în Patriarhia Alexandriei, dar fără dreptul de a hirotoni episcopi.
  
Alexander’s greatest challenge was Arius himself. Alexander’s position had been compromised by the actions of his predecessor, Achillas, who had not only allowed Arius to return to the church, but had also assigned him the oldest church in Alexandria. In this position Achillas gave Arius the ability to exert great influence on the Christian community in Alexandria. Arius drew increasing support in Alexandria, to the point that Alexander called local two meetings of his priests and deacons to limit Arius’ actions. In neither meeting were firm conclusions reach that could stem the spread of Arius’ beliefs. In 320, Alexander called a [[synod]] of the church in Alexandria that agreed on a condemnation of Arius.
+
Cea mai mare provocare cu care a trebuit să se confrunte Alexandru a fost Arie însuși. Poziția lui Alexandru fusese compromisă de acțiunile predecesorului său, Ahila, care nu numai că îi îngăduise lui Arie să se întoarcă în Biserică, ci îi dăduse în grijă cea mai veche biserică din Alexandria. Din această poziție, Ahila îi dăduse lui Arie posibilitatea de a exercita o și mai mare influență asupra comunității creștine din Alexandria. Arie câștiga din ce în ce mai mulți susținători în Alexandria, situația devenind într-atât de gravă încât Alexandru a fost nevoit să convoace două întâlniri cu [[Preot|preoții]] și [[diacon]]ii săi pentru a încerca să limiteze acțiunile lui Arie. La nici una din aceste întâlniri nu s-a ajuns la o concluzie fermă care să-o permită să pună capăt răspândirii învățăturilor lui Arie. În anul 320, Alexandru a convocat un [[sinod]] al Bisericii din Alexandria care s-a pus de acord asupra condamnării lui Arie.  
  
Not withstanding this condemnation, Arius continued to spread his belief into Mareotis and Libya. In 321, Alexander convened a council of the Alexandria diocese that included over one hundred participants. At the council Arius argued his position that the Son was not co-eternal with the Father and that the Son was not similar to the Father in substance. The last statement was received in horror and the assembled council went on to place Arius under [[anathema]] until he recanted his positions.  
+
În ciuda condamnării, Arie a continuat să-și răspândească învățătura în Mareotis (Egiptul de Nord) și în Libia. Alexandru a convocat în 321 un sinod al diocezei Alexandriei, la care au participat peste o sută de [[cleric]]i. La sinod, Arie și-a argumentat poziția potrivit căreia Fiul n-ar fi fost coetern cu Tatăl și n-ar fi fost din aceeași Substanță (gr. ''ousia''). Sinodul a ascultat îngrozit ultima afirmație a lui Arie și a pronunțat împotriva acestuia o [[anatema|anatemă]] care nu putea fi ridicată decât dacă acesta renunța la ideile lui.
  
Arius forthwith left for Palestine where he settled with friends and continued to spread his heresy. Alexander then wrote a confession of faith that he sent to all the bishops in Christendom asking them to endorse his position. The dispute over Arianism continued as a serious problem and soon brought the Emperor Constantine I into the fray. Constantine wrote to Alexander and Arius requesting they end their dispute. Alexander remained adamant about his position and at another general council of his diocese the excommunication of Arius was reaffirmed. Arius then formally complained to Constantine about his treatment by Alexander. Constantine directed Arius to plead his case before a general council of the church, to be convened at [[Nicea]] in Asia Minor on [[June 14]], 325.
+
După aceea, Arie a plecat în Palestina împreună cu un grup de prieteni, iar de acolo a continuat să-și răspândească erezia. Alexandru a scris atunci o mărturisire de credință pe care a trimis-o tuturor episcopilor creștini, cerându-le să se ralieze poziției lui. Disputa în jurul arianismului s-a agravat, iar problema a devenit în scurtă vreme atât de serioasă încât i-a atras atenția și împăratului [[Constantin cel Mare]]. Constantin le-a scris lui Alexandru și lui Arie cerându-le să pună capăt disputei. Alexandru a rămas pe poziții, iar un alt sinod general al diocezei sale a reafirmat [[excomunicare]]a lui Arie. Arie i s-a plâns atunci pe cale oficială împăratului de modul în care era tratat de către Alexandru. Constantin i-a cerut lui Arie să-și prezinte cazul înaintea unui sinod bisericesc general care urma să fie reunit la [[Niceea]], în Asia Mică, pe [[14 iunie]] 325.
  
After lengthy discussion the council confirmed the anathema against Arius. The Council also authorized Alexander, with his urging, to allow Meletius to retain his episcopal title but without authority to exercise any episcopal powers. The council also gave Alexander the right to calculate the timing of Pascha with the duty of communicating his decision to all of Christendom. The council also allowed the Egyptian church to retain its traditions concerning celibacy of the clergy.
+
După lungi dezbateri, sinodul a reafirmat anatema împotriva lui Arie. Sinodul l-a autorizat totodată pe Alexandru, la rugămintea acestuia, să-i îngăduie lui Meletie să-și păstreze titlul episcopal, dar fără dreptul de a exercita nici un fel de autoritate episcopală. Sinodul i-a dat lui Alexandru dreptul de a calcula data Paștilor, cu îndatorirea de a-și comunica apoi decizia întregii creștinătăți. Sinodul a mai permis Bisericii din Egipt să-și păstreze [[tradiția]] privind celibatul clerului.
  
Alexander reposed five months after his return to Alexandria from Nicea, on [[April 17]], 326. He is said to have named his [[deacon]], [[Athanasius of Alexandria|Athanasius]], his successor as he was dying.
+
Alexandru a răposat la cinci luni după întoarcerea lui de la Niceea la Alexandria, pe [[17 aprilie]] 326. Se spune că pe patul de moarte l-ar fi numit pe [[diacon]]ul său [[Atanasie al Alexandriei|Atanasie]] drept succesor.
 
 
In addition to the Orthodox Church, Alexander is venerated by the [[Oriental Orthodox|non-Chalcedonian]] and [[Roman Catholic Church]]es.
 
  
 +
Sfântul [[ierarh]] Alexandru al Alexandriei este cinstit în [[Biserica Ortodoxă]], dar și în Bisericile [[Biserici Orientale Ortodoxe|necalcedoniene]] și în Biserica Romano-Catolică.
  
 
{{start box}}
 
{{start box}}
Linia 33: Linia 32:
  
 
==Surse==
 
==Surse==
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_of_Alexandria Wikipedia: Alexander of Alexandria]
+
*[https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Alexander_I_of_Alexandria Wikipedia: Alexander of Alexandria]
  
 
==Legături externe==
 
==Legături externe==
Linia 39: Linia 38:
  
 
[[Categorie: Episcopi]]
 
[[Categorie: Episcopi]]
[[Categorie: Sfinţi]]
+
[[Categorie: Sfinți]]
[[Categorie: Sfinţi Părinţi]]
+
[[Categorie: Sfinți Părinți]]
[[Categorie: Părinţi niceeni şi post-niceeni]]
 
 
[[Categorie: Patriarhi ai Alexandriei]]
 
[[Categorie: Patriarhi ai Alexandriei]]
 +
 +
[[en:Alexander of Alexandria]]
 +
[[fr:Alexandre d'Alexandrie]]

Versiunea curentă din 29 mai 2019 04:15

Icoană a Sf. Alexandru al Alexandriei, Mănăstirea Veljusa, Macedonia de Nord

Cel întru sfinți părintele nostru Alexandru al Alexandriei a fost Papă-Patriarh al Alexandriei și întâistătător al Bisericii Alexandriei la începutul secolului al IV-lea. În timpul păstoriei sale, a trebuit să se confrunte cu mai multe probleme care preocupau Biserica după eliberarea acesteia de persecuția împăraților romani, între care răspândirea arianismului și stabilirea datei Paștilor. A fost conducătorul celor ce s-au împotrivit ereziei arianismului la Sinodul de la Niceea. Prăznuirea lui se face pe 29 mai.

Viața

Se știu puține lucruri despre tinerețea lui Alexandru. Se crede că s-a născut în jurul anului 250, probabil la Alexandria. Ca preot, a cunoscut persecuțiile din vremea împăraților Galeriu și Maximin. După adormirea papei Ahila al Alexandriei, a ajuns conducătorul Bisericii Alexandriei, fiind al nouăsprezecelea în ordinea succesiunii, începând de la Sfântul Apostol Marcu.

Încă de la urcarea lui pe tronul alexandrin, Alexandru a trebuit să se confrunte cu trei probleme semnificative: stabilirea datei Paștilor, eforturile lui Meletie de Licopolis de a-i submina autoritatea și arianismul.

O sectă schismatică, condusă de un anume Erescentius, contesta modul în care se făcuse datarea Paștilor. Controversa nu a fost tranșată până la Primul Sinod Ecumenic, însă mai înainte de sinod Alexandru a redactat un tratat în care amâna tranșarea problemei până la reunirea Sinodului, tratat în care cita declarațiile precedente ale răposatului patriarh Dionisie al Alexandriei (248-265) asupra acestei chestiuni.

Alexandru a moștenit totodată și contestările venite din partea unuia dintre episcopii săi sufragani, Meletie de Licopolis, care îl contestase și pe Ahila înaintea lui. Meletie era de partea celor care cereau o pocăință foarte strictă, iar el și adepții lui puneau în discuție deciziile lui cu privire la reprimirea creștinilor care se lepădaseră de credință în vremea persecuțiilor. Pe lângă faptul că s-a plâns fără succes la curtea împăratului Constantin I, Meletie a început să hirotonească el însuși episcopi în afara teritoriilor aflate sub jurisdicția sa și fără acordul lui Alexandru. Se pare că Meletie intrase și într-un fel de alianță cu Arie. Atât controversa cât și acordul cu Arie au luat sfârșit la Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325), unde Alexandru i-a îngăduit lui Meletie să rămână în Patriarhia Alexandriei, dar fără dreptul de a hirotoni episcopi.

Cea mai mare provocare cu care a trebuit să se confrunte Alexandru a fost Arie însuși. Poziția lui Alexandru fusese compromisă de acțiunile predecesorului său, Ahila, care nu numai că îi îngăduise lui Arie să se întoarcă în Biserică, ci îi dăduse în grijă cea mai veche biserică din Alexandria. Din această poziție, Ahila îi dăduse lui Arie posibilitatea de a exercita o și mai mare influență asupra comunității creștine din Alexandria. Arie câștiga din ce în ce mai mulți susținători în Alexandria, situația devenind într-atât de gravă încât Alexandru a fost nevoit să convoace două întâlniri cu preoții și diaconii săi pentru a încerca să limiteze acțiunile lui Arie. La nici una din aceste întâlniri nu s-a ajuns la o concluzie fermă care să-o permită să pună capăt răspândirii învățăturilor lui Arie. În anul 320, Alexandru a convocat un sinod al Bisericii din Alexandria care s-a pus de acord asupra condamnării lui Arie.

În ciuda condamnării, Arie a continuat să-și răspândească învățătura în Mareotis (Egiptul de Nord) și în Libia. Alexandru a convocat în 321 un sinod al diocezei Alexandriei, la care au participat peste o sută de clerici. La sinod, Arie și-a argumentat poziția potrivit căreia Fiul n-ar fi fost coetern cu Tatăl și n-ar fi fost din aceeași Substanță (gr. ousia). Sinodul a ascultat îngrozit ultima afirmație a lui Arie și a pronunțat împotriva acestuia o anatemă care nu putea fi ridicată decât dacă acesta renunța la ideile lui.

După aceea, Arie a plecat în Palestina împreună cu un grup de prieteni, iar de acolo a continuat să-și răspândească erezia. Alexandru a scris atunci o mărturisire de credință pe care a trimis-o tuturor episcopilor creștini, cerându-le să se ralieze poziției lui. Disputa în jurul arianismului s-a agravat, iar problema a devenit în scurtă vreme atât de serioasă încât i-a atras atenția și împăratului Constantin cel Mare. Constantin le-a scris lui Alexandru și lui Arie cerându-le să pună capăt disputei. Alexandru a rămas pe poziții, iar un alt sinod general al diocezei sale a reafirmat excomunicarea lui Arie. Arie i s-a plâns atunci pe cale oficială împăratului de modul în care era tratat de către Alexandru. Constantin i-a cerut lui Arie să-și prezinte cazul înaintea unui sinod bisericesc general care urma să fie reunit la Niceea, în Asia Mică, pe 14 iunie 325.

După lungi dezbateri, sinodul a reafirmat anatema împotriva lui Arie. Sinodul l-a autorizat totodată pe Alexandru, la rugămintea acestuia, să-i îngăduie lui Meletie să-și păstreze titlul episcopal, dar fără dreptul de a exercita nici un fel de autoritate episcopală. Sinodul i-a dat lui Alexandru dreptul de a calcula data Paștilor, cu îndatorirea de a-și comunica apoi decizia întregii creștinătăți. Sinodul a mai permis Bisericii din Egipt să-și păstreze tradiția privind celibatul clerului.

Alexandru a răposat la cinci luni după întoarcerea lui de la Niceea la Alexandria, pe 17 aprilie 326. Se spune că pe patul de moarte l-ar fi numit pe diaconul său Atanasie drept succesor.

Sfântul ierarh Alexandru al Alexandriei este cinstit în Biserica Ortodoxă, dar și în Bisericile necalcedoniene și în Biserica Romano-Catolică.

Casetă de succesiune:
Alexandru al Alexandriei
Precedat de:
Ahila
Patriarh al Alexandriei
313 - 326
Urmat de:
Atanasie ISurse

Legături externe