Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Rugăciunile începătoare:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălaşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Numele Tău. Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele Tău, vie împărăţia Ta, fie voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Condacele şi Icoasele:

Condacul 1:

Prin tine izbăvindu-ne de tot necazul, după datorita mulţumire, pe tine apărătorul şi fierbinte sprijinitorul nostru te rugăm, cel ce ai îndrăznire către Domnul, din toate nevoile ne slobozeşte pe noi ca să-ţi cântăm: Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Icosul 1:

Înger înaintestătător, al cetelor drepţilor, tu eşti Ioane proorocule, că strălucind cu dumnezeiască lumină, luminezi pe toţi cei ce laudă dumnezeiască pomenirea ta, şi cu fierbinţeală şi dragoste te măresc şi zic către tine aşa:

Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii; Bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura; Bucură-te, cădere de pierire demonilor; Bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuţi; Bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omeneşti; Bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioşilor; Bucură-te, că tu eşti povăţuitorul mântuirii; Bucură-te, că luminezi inimile credincioşilor; Bucură-te, dătătorule de bucurie al creştinilor; Bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor; Bucură-te, prin care se luminează făptura; Bucură-te, prin care se goneşte necazul; Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule! Condacul 2:

Văzând toţi prealuminată vedenia ta, proorocule, şi noi zicem că preamăritul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, căci, atingându-te cu mâna de creştetul Stăpânului, ai grăit aşa: Aliluia!

Icosul 2:

Înţelegere din buze întinate, cum este cu putinţă a lăuda, numele tău, dumnezeiescule Ioane proorocule şi cel mai întâi tuturor cetelor drepţilor? Ci rugăciune cu cântare aducem ţie aşa:

Bucură-te, luminătorul vedeniei celei neobişnuite; Bucură-te, plinirea a multă lumină; Bucură-te, laudă dumnezeiască a Sfinţilor lui Hristos; Bucură-te, cer cinstit al Drepţilor lui Dumnezeu; Bucură-te, cunoştinţă fără de număr ce o dăruieşti cântăreţilor tăi; Bucură-te, sănătate preaminunată împărţită credincioşilor; Bucură-te, minune mult mărită de îngeri; Bucură-te, cel ce eşti rana demonilor de mult plâns; Bucură-te, lumină mai strălucită decât soarele; Bucură-te, zarea focului celui dumnezeiesc; Bucură-te, luminarea şi dulceaţa credincioşilor; Bucură-te, povaţa şi lumina orbilor; Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergatorule!

Condacul 3:

Putere din cer, Ioane proorocule, dăruieşte nouă celor ce lăudăm înfricoşătoarea şi uimitoarea ta minune cea purtătoare de lumină şi ca aurul strălucitoare şi preamărită, că luminezi inimile credincioşilor, celor ce cu credinţă cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3:

Toată lumea te are pe tine mare apărător şi bun ajutor întru nevoi; pentru aceea ca pe un apărător al credincioşilor, şi grabnic izbăvitor, te cinstim pe tine, şi întru pomenirea ta daruri ca acestea aducem ţie:

Bucură-te, făcătorule de multe minuni; Bucură-te, înţelepte dătător de poruncă nouă; Bucură-te, fierbinte risipitor de vrăjmaşi; Bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite; Bucură-te, că te rogi pentru noi către Domnul; Bucură-te, că tu pe tiranul îl goneşti de la noi; Bucură-te, că luminezi inimile credincioşilor; Bucură-te, că îndepărtezi gândurile cele pline de răutate; Bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor; Bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos; Bucură-te, prin care se luminează lumea; Bucură-te, prin care s-a gonit vicleşugul; Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Condacul 4:

Din toate necazurile slobozeşti pe toţi, care cu dragoste şi bucurie săvârşesc pomenirea ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioane proorocule şi botezătorule; căci, ca o făclie purtătoare de strălucire, luminezi pe cei ce laudă pe Dumnezeu cu cântarea: Aliluia! Icosul 4:

Soare purtător de lumină, sfeştnic cu strălucire de aur, sfinţeşte, curăţeşte pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, că se înfricoşează toţi, grăind ţie aşa:

Bucură-te, sfeştnicul luminii celei neapuse; Bucură-te, scaun de nematerialnic foc; Bucură-te, mângăierea sufletească a pământenilor celor necăjiţi; Bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi; Bucură-te, stâlpul de bucurie cel în chip de foc al drepţilor; Bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită, şi frumuseţea oamenilor; Bucură-te, cârmaci prealuminat celor ce înoată; Bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi; Bucură-te, stea mai luminată decât soarele; Bucură-te, sfeştnic strălucitor cu raze de aur; Bucură-te, dătătorule de daruri înţelepţilor; Bucură-te, ajutătorul celor lipsiţi; Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Condacul 5:

Proorocule, vrând să mântuiasca Domnul pe pământeni din înşelăciune, ai ieşit din pustie ca un Înaintemergător al Domnului şi ai înmulţit pe pământ darul din destul, Sfinte, şi toate le-ai luminat cu dumnezeiască cunoştinţă; pentru aceea cântăm lui Dumnezeu aşa: Aliluia!

Icosul 5:

Văzut-au fiii oamenilor, proorocule, cinstită mâna ta, când s-a atins să boteze pe Domnul şi s-au înfricoşat, şi cântare dumnezeiască cu bună alcătuire s-au nevoit a cânta ţie aşa:

Bucură-te, slujitorul cel prealuminat al lui Hristos; Bucură-te, înţelepciunea tuturor neamurilor; Bucură-te, doctore luminat al bolnavilor; Bucură-te, gonitorul cel înfricoşător al demonilor; Bucură-te, frumuseţea cea prealuminată a Bisericii lui Hristos; Bucură-te, loc preacinstit cu bun miros al lui Dumnezeu; Bucură-te, minunea minunilor cu multă mărire; Bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire; Bucură-te, vas duhovnicesc prealuminat; Bucură-te, comoara darului cea preacinstită; Bucură-te, luminătorule al măriţilor mucenici; Bucură-te, podoaba cea cinstită a preoţilor; Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Condacul 6:

Capul tău cel dumnezeiesc tăindu-ţi-se, Ioane proorocule Irodiada purtându-l se minuna, că n-a cunoscut de ce se mustra; şi acum ca un înger petreci şi cu oamenii vorbeşti, iar ucenicii, văzând tăierea ta, tânguindu-se, au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6:

Proorocule, când ai zis: nu sunt vrednic a dezlega curelele de la picioarele Celui ce vine după mine, s-au înfricoşat toţi auzind acestea, până cand au văzut pe Acela botezat, şi cântând au grăit către tine unele ca acestea:

Bucură-te, mărgăritar de mult preţ; Bucură-te, gura cântărilor celor cinstite; Bucură-te, laudă cea dulce a proorocilor; Bucură-te, arma cea nebiruită a credincioşilor; Bucură-te, graiul cel frumos al pustnicilor; Bucură-te, mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoţi; Bucură-te, turnul cel nebiruit al credincioşilor; Bucură-te, făclia cea prealuminată a Bisericii; Bucură-te, hrănitorul săracilor şi al străinilor; Bucură-te, vindecătorul orbilor şi al şchiopilor; Bucură-te, piatră scumpă de mult preţ; Bucură-te, făclie mult-luminoasă; Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule! Condacul 7:

Mare acoperitor şi folositor, ca pe un turn de tărie, te-a aflat pe tine Ioane lumea, cel ce eşti mai cinstit decât toţi pământenii, şi decât toţi drepţii şi preacuvioşii şi arhiereii, că se spăimântează toţi cunoscându-ţi viaţa cea nematerialnică şi de aceea cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7:

Arătat-a făptură nouă Stăpânul tuturor, prin tine, Ioane, căci, fiind atins creştetul Stăpânului de mâna ta care tremură, ne-a sfinţit pe noi, şi a luminat pe cei ce grăiesc către tine unele ca acestea:

Bucură-te, dătătorul bucuriei celei dumnezeiesti; Bucură-te, pierzătorul blestemului înşelăciunii celei diavoleşti; Bucură-te, luminarea şi lauda ştiinţelor; Bucură-te, desfătarea şi bucuria dreptcredincioşilor; Bucură-te, trandafir cu frumoase vopsele ale mirosului celui de taină; Bucură-te, crin cu bun miros; Bucură-te, vedenie înfricoşătoare; Bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele; Bucură-te, păzitorul cel nebiruit al pământenilor; Bucură-te, scară cea cu buna-suire a credincioşilor; Bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos; Bucură-te, prin care se închină cele de sus; Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Condacul 8:

Vedenie străină dacă a văzut Zaharia pentru tine, fiul lui, Ioane proorocule, s-a spăimântat când a văzut pe Gavriil, de a cărui frică a rămas mut până când te-ai născut, şi îndată a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8:

Cu totul eşti tu celor din nevoi strajă tare, şi ocârmuitorilor slavă şi stăpânie, că prin tine, Ioane, credincioşii biruiesc toate seminţiile vrăjmaşilor şi, lăudându-te, te măresc cu tocmită cântare aşa:

Bucură-te, izbăvirea şi curăţirea păcatelor; Bucură-te, vas cinstit al Domnului; Bucură-te, cântare înfrumuseţată a Stăpânului; Bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită şi Rai de hrană; Bucură-te, loc de Dumnezeu umblat şi lumina vieţii; Bucură-te, că ai înflorit rodul curăţiei; Bucură-te, că izvorăşti râul înţelepciunii; Bucură-te, săditorul livezii celor fără de materie; Bucură-te, lucrătorul odraslei celei nestricăcioase; Bucură-te, prin care ne-am luminat toţi; Bucură-te, prin care s-au mântuit credincioşii; Bucură-te, că izvorăşti luminarea dreptei credinţe; Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Condacul 9:

Înfricoşatu-s-a Elisabeta, dacă a văzut pe Maica lui Iisus, venind către dânsa la închinare, şi pruncul în pântecele ei cu bucurie a grăit: Cel ce luminezi toate, luminează-ne şi pe noi care cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9:

Dacă au intrat în urechile lui Zaharia graiurile Elisabetei înţelegând dezlegarea celor nevăzute ce vor să fie, toţi s-au minunat şi au grăit aşa:

Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite; Bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi-zidit; Bucură-te, dătătorul cunoştinţei de cele ce vor să fie; Bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici; Bucură-te, reazem şi tărie dreptmăritorilor ocârmuitori; Bucură-te, tărie şi folositor credincioşilor domni; Bucură-te, că luminezi ochii inimilor; Bucură-te, că întuneci gândurile cele rele; Bucură-te, cântare frumoasă şi cu bun miros; Bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune; Bucură-te, doctorul sufletelor şi al trupurilor; Bucură-te, arătătorul minunilor celor multe; Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Condacul 10:

Sfinte, izbăveşte de toate nevoile pe toţi cei ce aleargă către tine, la dumnezeiască pomenirea ta cea purtătoare de lumină şi cu raze strălucitoare; că ai îndrăznire către Dumnezeu, şi poţi să izbăveşti din nevoi pe cei ce cu dragoste Îi cântă Lui: Aliluia! Icosul 10:

Zid esti oamenilor, Sfinte Ioane, şi turn nebiruit întru războaie, că, prin folosirea ta cea nebiruită, se biruiesc taberele vrăjmaşilor; iar noi, fiind mântuiţi grăim către tine unele ca acestea:

Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor; Bucură-te, alungătorul cel tare al duşmanilor; Bucură-te, cel ce biruieşti tabere în zile de război; Bucură-te, cel ce dăruieşti sfaturi de taină; Bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină; Bucură-te, trandafirul cel neveştejit al mirosului celui dumnezeiesc; Bucură-te, că izvorăşti râul vindecării; Bucură-te, că din tine curg pâraie minunate; Bucură-te, steaua care luminezi lumea; Bucură-te, lumină care luminezi cele întunecate; Bucură-te, umblarea şi tăria şchiopilor; Bucură-te, povaţă şi lumina orbilor; Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule! Condacul 11:

Proorocule Sfinte Botezătorule, pentru mulţimea minunilor tale celor vrednice de laudă, de ţi-am aduce cântări şi glasuri care să minuneze tot neamul omenesc, nimic nu săvârşim cu vrednicie, faţă de darurile tale, pe care le dăruieşti nouă celor ce cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11:

Purtătorule de lumină şi dunmezeiescule Ioane proorocule, cu înfricoşătoarele şi luminatele tale minuni luminează şi străluceşte inima noastră a celor ce cu dragoste aducem ţie rugăciuni şi graiuri ca acestea:

Bucură-te, folositorul săracilor şi al văduvelor; Bucură-te, vindecătorule al multor neputincioşi şi bolnavi; Bucură-te, lauda cea dulce a celor necăjiţi; Bucură-te, mângâierea frumoasă a celor osteniţi; Bucură-te, întărirea cea preamărită şi minunată a credincioşilor; Bucură-te, proorocia şi îngrădirea de apărare a Bisericilor; Bucură-te, că celor ce înoată tu le eşti povăţuitor; Bucură-te, că te-ai arătat doctor celor bolnavi; Bucură-te, locul hranei celei fără de moarte; Bucură-te, pacea vieţii celei nestricăcioase; Bucură-te, ţarină a pomilor celor înfloriţi; Bucură-te, rădăcină din odraslă pururea vie; Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Condacul 12:

Sfinte Botezătorule, dă dar dumnezeiesc din cer cântăreţilor tăi, că luminezi ca o făclie prealuminată pe cei credincioşi şi arzi pe cei ce nu cântă cinstitei tale biserici şi lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12:

Se luminează credincioşii de a ta vedere, lăudându-te cu cântări prea mărite, căci ca un Rai frumos dumnezeiesc şi stăpânesc, Botezatorule Sfinte, înmiresmezi sfinţind pe cei ce te laudă pe tine cu fierbinţeală şi-ţi cântă aşa:

Bucură-te, mărgăritarul cel frumos şi de mult preţ; Bucură-te, izvorul cel preafrumos şi preabogat; Bucură-te, vasul cel iubitor de mir îngerilor şi oamenilor; Bucură-te, numele cel scump al proorocilor şi al apostolilor; Bucură-te, sabie înfricoşătoare asupra ereticilor; Bucură-te, pecetea celor două Testamente; Bucură-te, că izbăveşti din nevoi pe cei robiţi; Bucură-te, că biruieşti pe cei protivnici credincioşilor; Bucură-te, floarea cea preafrumoasă a dreptei credinţe; Bucură-te, mirul celor cu bun dar; Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori)

Sfinte Ioane proorocule, dulceaţa lumii, frumuseţea cerului cea împătrit luminată, primind această rugăciune de acum, izbăveşte pe toţi din toate nevoile, şi-i scoate din chinul cel ce va să fie pe cei ce te laudă cu credinţă, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Apoi se zice iarăşi Icosul 1:

Înger înaintestătător, al cetelor drepţilor, tu eşti Ioane proorocule, că strălucind cu dumnezeiască lumină, luminezi pe toţi cei ce laudă dumnezeiască pomenirea ta, şi cu fierbinţeală şi dragoste te măresc şi zic către tine aşa:

Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii; Bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura; Bucură-te, cădere de pierire demonilor; Bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuţi; Bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omeneşti; Bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioşilor; Bucură-te, că tu eşti povăţuitorul mântuirii; Bucură-te, că luminezi inimile credincioşilor; Bucură-te, dătătorule de bucurie al creştinilor; Bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor; Bucură-te, prin care se luminează făptura; Bucură-te, prin care se goneşte necazul; Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

şi Condacul 1:

Prin tine izbăvindu-ne de tot necazul, după datorită multumire, pe tine apărătorul şi fierbinte sprijinitorul nostru te rugăm, cel ce ai îndrăznire către Domnul, din toate nevoile ne slobozeşte pe noi ca să-ţi cântăm: Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!