Modificări

Salt la: navigare, căutare

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

11.495 de octeți adăugați, 22 aprilie 2020 09:37
m
Componența Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: actualizare
În [[Biserica Ortodoxă Română]], '''Sfântul Sinod''' este cea mai înaltă autoritate a Bisericii Ortodoxe Române, pentru toate problemele dogmatice şi canonice, precum şi pentru cele bisericeşti de orice natură. Este prezidat unul din organisme centrale deliberative (alături de [[patriarh]]ul [[România|României]]. Sinodul este format din înalţi prelaţi: [[mitropolit|mitropoliţi]], [[Arhiepiscop]Permanent]i, [[episcop]]i titulari, și [[episcopi vicar]] si [[arhierei vicariAdunarea Națională Bisericească]]) <ref>cf. Ei se întrunesc de mai multe ori pe an în [[Palatul Patriarhiei]] din [[Dealul Mitropoliei]]. În prezent, numărul membrilor Sf''Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române'' - Art. Sinod este de 49 ierarhi9</ref>.
==Patriarh==[[Imagine:PF Daniel1.jpg|thumb|right|70px|Patriarhul Daniel]]'''Prea Fericitul [[Daniel (Ciobotea) al României|Daniel]]Sfântul Sinod'''Arhiepiscop al Bucureştiloreste cea mai înaltă autoritate a Bisericii Ortodoxe Române, [[Mitropolit]] al Munteniei şi Dobrogei, [[Patriarh]] al [[Biserica Ortodoxă Română|în toate domeniile ei de activitate” <ref>cf. ''Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române]] şi locţiitor de mitropolit al Moldovei şi Bucovinei'' - Art. 11</ref>.
Sfântul Sinod este prezidat de [[patriarh]]ul [[România|României]] <ref>„Președintele Sfântului Sinod este Patriarhul. În lipsa Patriarhului, președinte al Sfântului Sinod este, în ordine, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Mitropolitul Ardealului, Mitropolitul Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, Mitropolitul Olteniei, Mitropolitul Banatului, ceilalți Mitropoliți, Arhiepiscopi sau Episcopi în conformitate cu ordinea canonică a eparhiilor din Patriarhia Română ([[diptice]]).” - cf. ''Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române'' - Art. 12 (2)</ref> și se compune din toți [[ierarh]]ii în funcție în Biserica Ortodoxă Română <ref>„Sfântul Sinod se compune din: Patriarh și toți Mitropoliții, Arhiepiscopii, Episcopii eparhioți, Episcopii-vicari patriarhali, Episcopii-vicari și Arhiereii-vicari în funcțiune. Ierarhii în funcție au îndatorirea de a-și desfășura activitatea în cooperare sinodală, supunându-se hotărârilor Sfântului Sinod și prevederilor prezentului Statut. De asemenea, ierarhii retrași din funcție au îndatorirea de a păstra disciplina canonică sinodală.” - cf. ''Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române'' - Art. 12 (1)</ref>. „Secretarul Sfântului Sinod este unul dintre Episcopii-vicari patriarhali desemnat de plenul acestuia, la propunerea Patriarhului.” <ref>cf. ''Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române'' - Art. 12 (3)</ref> Actualmente, secretarul Sfântului Sinod şi coordonatorul Cancelariei Sfântului Sinod este Preasfințitul Varlaam Ploieștenul – Episcop-vicar patriarhal.
==Mitropoliţi==[[Image:IPS Laurentiu al Ardealului„Sfântul Sinod se întrunește anual în cel puțin două ședințe de lucru în perioadele de primăvară și toamnă, iar în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie.jpg|thumb|left|58px|IPS Laurenţiu]] [[Image:IPS Bartolomeu AnaniaSfântul Sinod se poate întruni și în ședințe solemne.jpg|thumb|right|58px|IPS Bartolomeu]][[Image:IPS Teofan al Olteniei” <ref>cf.jpg|thumb|left|58px|IPS Teofan]][[Image:IPS Serafim al Germaniei si Europei Centrale''Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române'' - Art.jpg|thumb|right|58px|IPS Serafim ]][[Image:IPS Iosif al Europei Occidentale si Meridionale.jpg|thumb|left|58px|IPS Iosif ]] [[Image:IPS Petru al Basarabiei.jpg|thumb|right|58px|IPS Petru]] 13</ref>
[[Image==Atribuțiile Sfântului Sinod==Conform Art. 14 al ''Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române'', atribuțiile Sfântului Sinod sunt:IPS Nicolae al Banatului.jpg|thumb|left|58px|IPS Nicolae]]
'''IPS [[Laurenţiu (Strezaa) al Ardealului|Laurenţiu Streza]]'''păstrează unitatea dogmatică, liturgică și canonică în BisericaOrtodoxă Română, precum și comuniunea cu întreaga BisericăOrtodoxă;
Arhiepiscop al [[Sibiu]]lui şi [[Mitropolit]] al Ardealuluib) examinează orice problemă de ordin dogmatic, liturgic,canonic și pastoral-misionar, pe care o soluționează în conformitatecu învățătura Bisericii Ortodoxe și hotărăște, potrivit SfintelorCanoane, asupra problemelor bisericești de orice natură;
'''IPS [[Bartolomeu (Ananiac) al Clujuluihotărăște cu privire la sfințirea Sfântului și Marelui Mir, Albei, Crişanei şi Maramureşului|Bartolomeu Anania]]'''Arhiepiscop al potrivit cerințelor pastoral-misionare din Biserica Ortodoxă Română;
Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşuluid) hotărăște în privința canonizării sfinților și emite tomosulde proclamare a canonizării;
'''IPS [[Teofan (Savue) al Olteniei|Teofan Savu]]'''exprimă poziția oficială a Bisericii Ortodoxe Româneasupra proiectelor de acte normative ale Statului referitoare laactivitatea cultelor, la învățământul teologic și religios, la asistențasocială și religioasă, la patrimoniul cultural-național, în specialcel bisericesc, precum și în alte domenii de interes bisericescși social;
Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Oltenieif) aprobă, cu o majoritate de două treimi din numărul membrilorprezenți, Statutul pentru organizarea și funcționarea BisericiiOrtodoxe Române și hotărăște asupra modificării acestuia;
'''IPS [[Nicolae (Corneanug) al Banatului|Nicolae Corneanu]]'''aprobă regulamentele bisericești întocmite în conformitatecu prezentul Statut;
Arhiepiscop al Timişoarei si Mitropolit al Banatuluih) inițiază și aprobă acorduri și parteneriate cu Statul și cualte instituții în domenii de interes general bisericesc;
'''IPS [[Serafim (Joantăi) al Germaniei şi Europei Centrale|Serafim Joantă]]'''exprimă poziția oficială a Bisericii Ortodoxe Române înprobleme de interes general ale societății;
Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe j) aprobă, cu o majoritate de două treimi din numărul membrilorprezenți, înființarea, desființarea, modificarea teritorială șischimbarea titulaturii eparhiilor și mitropoliilor aparținătoare PatriarhieiRomâne pentru Germania şi Europa Centrala;
'''IPS [[Petru (Păduraruk) al Basarabiei|Petru Păduraru]]''' aprobă statutele eparhiilor, mitropoliilor și ale altor unitățibisericești din afara granițelor României;
Mitropolit al Basarabieil) alege, cu voturile a două treimi din totalul membrilor prezenți,pe Patriarh, și cu voturile a jumătate plus unu din totalul membrilorprezenți, pe mitropoliții, arhiepiscopii și pe episcopii eparhioțipentru eparhiile aparținătoare Patriarhiei Române;
'''IPS [[Iosif (Popm) al Europei Occidentale şi Meridionale|Iosif Pop]]'''alege, cu voturile a jumătate plus unu din totalul membrilorprezenți, pe episcopii-vicari patriarhali, pe episcopii-vicariși pe arhiereii-vicari;
Mitropolit al Europei Occidentale şi Meridionalen) emite gramata pentru întronizarea Patriarhului;
o) hotărăște cu privire la retragerea ierarhilor și stabilește
drepturile acestora;
p) hotărăște, cu o majoritate de două treimi din totalul membrilor
săi, cu privire la trimiterea în judecată canonică a acelora
dintre membrii săi care sunt învinuiți de abateri de la învățătura și
disciplina Bisericii;
q) aprobă sau respinge, în principiu, recursurile clericilor în
materie de caterisire și se pronunță asupra cererilor de iertare ale
acestora, cu avizul prealabil al chiriarhului locului;
r) îndrumă și supraveghează ca activitatea organismelor
deliberative și executive de la episcopii, arhiepiscopii, mitropolii
și Patriarhie să se desfășoare potrivit prevederilor statutare și
regulamentare bisericești;
s) inițiază și cultivă relații frățești inter-ortodoxe, relații de
dialog și cooperare intercreștină și interreligioasă pe plan național
și internațional;
t) aprobă normele privind organizarea și funcționarea unităților
de învățământ teologic preuniversitar și universitar, precum
pe și cele privind predarea religiei în școlile de stat, particulare și
confesionale. Stabilește normele privind învățământul confesional
de toate nivelurile, precum și programele pentru catehizarea tinerilor
și adulților;
u) aprobă normele activității misionar-pastorale și pe cele
pentru promovarea vieții religioase și morale a clerului;
v) stabilește normele activității de asistență social-filantropică
pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română și aprobă măsurile
pentru organizarea asistenței religioase în armată, penitenciare,
spitale, cămine pentru copii și pentru bătrâni, așezăminte sociale
destinate persoanelor defavorizate etc;
w) hotărăște înființarea, organizarea și desființarea asociațiilor
și fundațiilor bisericești cu caracter național care sunt constituite
și conduse de către Biserica Ortodoxă Română; acordă sau
retrage binecuvântarea (aprobarea) pentru înființarea, organizarea
și desființarea asociațiilor și fundațiilor ortodoxe din Patriarhia Româna
care au conducere proprie și activează în eparhiile acesteia;
x) inițiază, autorizează și supraveghează traducerea, diortosirea,
editarea și difuzarea Sfintei Scripturi, tipărirea și răspândirea
cărților de cult, a calendarului bisericesc, a manualelor de teologie
și a manualelor de religie; supraveghează din punct de vedere
dogmatic, liturgic și canonic, lucrările de arhitectură, pictură,
sculptură și alte forme de artă bisericească ortodoxă și ia măsurile
cuvenite în caz de abateri;
y) aprobă anual modul de constituire și de repartizare a
Fondului central misionar; instituie fonduri speciale și stabilește
modul de constituire și destinația acestora;
==Arhiepiscopi==z) interpretează, în formă definitivă și obligatorie, pentru toate[[Image:ÎPS Teodosie al Tomisuluiorganismele bisericești, dispozițiile statutare sau regulamentare.JPG|thumb|left|58px|ÎPS Teodosie]][[Image:IPS Nifon al Targovistei.jpg|thumb|right|58px|IPS Nifon]][[Image:IPS Pimen al Sucevei si Radautilor.jpg|thumb|left|58px|IPS Pimen]][[Image:IPS Andrei de Alba Iulia.jpg|thumb|right|58px|IPS Andrei]][[Image:IPS Nicolae Condrea.jpg|thumb|left|58px|IPS Nicolae]]
==Comisii și subcomisii==În conformitate cu Art. 15 din '''IPS [[Teodosie Petrescu]]'Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române'', dintre membrii săi, Sfântul Sinod alege membrii a patru comisii sinodale, al căror obiectiv este să studieze și să formuleze propuneri asupra problemelor ce urmează a se supune deliberării în Sfântul Sinod. Fiecare din aceste comisii este prezidată de un mitropolit și are un raportor. Ceilalți mitropoliți sunt copreședinți ai comisiilor în care sunt repartizați de Sfântul Sinod.
Arhiepiscop al TomisuluiComisiile Sfântului Sinod sunt::a) Comisia pastorală, monahală si socială;:b) Comisia teologică, liturgică si didactică;:c) Comisia canonică, juridică si pentru disciplină;:d) Comisia pentru comunități externe, relații interortodoxe, intercreștine și interreligioase.
'''IPS [[Nifon Mihăiţă]]''' Sfântul Sinod decide dacă o problemă trebuie examinată în comun de două sau mai multe comisii.
Arhiepiscop al TârgovişteiPentru anumite probleme, cu caracter permanent sau temporar, Sfântul Sinod decide instituirea unor subcomisii speciale afiliate uneia din cele patru comisii. Din subcomisii pot face parte și ierarhi din alte comisii și pot fi cooptați profesori de teologie, clerici, monahi, mireni, specialiști în domeniul abordat, după modelul Subcomisiei pentru canonizarea sfinților români.
De asemenea, atunci când consideră necesar, Sfântul Sinod poate invita în comisiile sale, pentru consultare, profesori de teologie, clerici, monahi, mireni, specialiști în domenii abordate. <ref>'''IPS [[Pimen Zainea]]'Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române'' - Art. 16</ref>
Arhiepiscop ==Componența Sfântului Sinod al Sucevei şi RădăuţilorBisericii Ortodoxe Române==„Sfântul Sinod se compune din: Patriarh și toți Mitropoliții, Arhiepiscopii, Episcopii eparhioți, Episcopii-vicari patriarhali, Episcopii-vicari și Arhiereii-vicari în funcțiune. Ierarhii în funcție au îndatorirea de a-și desfășura activitatea în cooperare sinodală, supunându-se hotărârilor Sfântului Sinod și prevederilor prezentului Statut. De asemenea, ierarhii retrași din funcție au îndatorirea de a păstra disciplina canonică sinodală.” <ref>cf. ''Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române'' - Art. 12 (1)</ref>
===Patriarh - președintele Sfântului Sinod===<gallery>Fișier:PF Daniel1.jpg|<center>'''IPS [[Andrei AndreicuţPF]] [[Daniel (Ciobotea)|Daniel Ciobotea]]''' <br> Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Munteniei și Dobrogei</center> </gallery>
===Mitropoliți===<gallery>Imagine:IPS Teofan al Moldovei si Bucovinei.jpg|<center>'''[[IPS]] [[Teofan Savu]]'''<br>Arhiepiscop al Iașilor și [[Mitropolia Moldovei și Bucovinei|Mitropolit al Moldovei și Bucovinei]]</center> Imagine:IPS Laurentiu al Ardealului.jpg|<center>'''IPS [[Laurențiu (Streza) al Ardealului|Laurențiu Streza]]'''<br>Arhiepiscop al Sibiului și Mitropolit al Ardealului</center> Imagine:IPS Irineu al Olteniei.jpg|<center>'''IPS [[Irineu (Popa) al Olteniei|Irineu Popa]]'''<br>Arhiepiscop al Craiovei și [[Mitropolia Olteniei|Mitropolit al Olteniei]]</center>Imagine:IPS Andrei de Alba Iulia .jpg|<center>'''IPS [[Andrei (Andreicuț) al Clujului, Maramureșului și Sălajului|Andrei Andreicuț]]'''<br>Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului</center> Imagine:IPS_IOAN.jpg|<center>'''IPS [[Ioan (Selejan) al Banatului|Ioan Selejan]]'''<br>Arhiepiscop al Timișoarei și [[Mitropolia Banatului|Mitropolit al Banatului]]</center> Imagine:IPS Petru al Basarabiei.jpg|<center>'''IPS [[Petru (Păduraru) al Basarabiei|Petru Păduraru]]'''<br>Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor</center> Imagine:IPS Iosif al Europei Occidentale si Meridionale.jpg|<center>'''IPS [[Iosif (Pop) al Europei Occidentale şi Meridionale|Iosif Pop]]'''<br>Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale</center> Imagine:IPS Serafim al Germaniei si Europei Centrale.jpg|<center>'''IPS [[Serafim (Joantă) al Germaniei şi Europei Centrale|Serafim Joantă]]'''<br>Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germanei, Austriei şi Luxemburgului şi Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord</center> Imagine:IPS Nicolae Condrea.jpg|<center>'''IPS [[Nicolae Condrea]]'''<br>Arhiepiscop al [[Arhiepiscopia Ortodoxă Română din America și Canada|Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din America și Canada]] și mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi</center> Image:IPS Nifon al Targovistei.jpg|<center>'''IPS [[Nifon Mihăiţă]]'''<br>Arhiepiscop al Târgoviştei, Mitropolit onorific şi Exarh Patriarhal pentru relaţiile Patriarhiei Române cu instituţiile creştine internaţionale şi cu instituţiile europene</center> </gallery>
===Arhiepiscopi===<gallery>Imagine:Teodosie Petrescu.jpg|<center>'''IPS [[Nicolae CondreaTeodosie Petrescu]]''' <br>Arhiepiscop al Tomisului</center>Imagine:PS Calinic al Argesului si Muscelului.jpg|<center>'''[[Calinic Argatu]]'''<br>Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului</center>Imagine:Casian Crăciun.jpg|<center>'''[[Casian Crăciun]]'''<br>Arhiepiscop al Dunării de Jos</center> Imagine:Ciprian Spiridon.jpg|<center>'''[[Ciprian Spiridon]]'''<br>Arhiepiscop al Buzăului și Vrancei</center>Imagine:Pimen Zainea.jpg|<center>'''[[Pimen Zainea]]'''<br>Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților</center>Imagine:Ioachim Giosanu.jpg|<center>'''[[Ioachim Giosanu]]'''<br>Arhiepiscop al Romanului și Bacăului</center>Imagine:PS Irineu Bistriteanul.jpg|<center>'''[[Irineu Pop]]'''<br>Arhiepiscop al Alba Iuliei</center> Imagine:Varsanufie Gogescu.jpg|<center>'''[[Varsanufie Gogescu]]'''<br>Arhiepiscop al Râmnicului</center>Imagine:Timotei Seviciu.jpg|<center>'''[[Timotei Seviciu]]'''<br>Arhiepiscop al Aradului</center>
Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi</gallery>
===Episcopi===
<gallery>
Imagine:PS Vincențiu al Sloboziei si Calarasilor.jpg|<center>'''[[Vincențiu (Grifoni) al Sloboziei și Călărașilor|Vincențiu Grifoni]]'''<br>Episcopul Sloboziei și Călărașilor</center>
Image:PS Galaction.jpg|<center>'''[[Galaction Stângă]]'''<br>Episcopul Alexandriei și Teleormanului</center>
Image:PS Ambrozie al Giurgiului.jpg|<center>'''[[Ambrozie Meleacă]]'''<br>Episcopul Giurgiului</center>
Image:PS Visarion Bălțat.jpg|<center>'''[[Visarion Bălțat]]'''<br>Episcopul Tulcii</center>
Imagine:PS Andrei Moldovan.jpg |<center>'''[[Andrei Moldovan]]'''<br>Episcopul Covasnei și Harghitei</center>
Imagine:PS Sofronie Drincec.jpg |<center>'''[[Sofronie Drincec]]'''<br>Episcopul Oradiei și Bihorului</center>
Imagine:PS Iustin Hodea.jpg |<center>'''[[Iustin Hodea]]'''<br>Episcopul Maramureșului și Sătmarului</center>
Imagine:PS Petroniu Florea.jpg |<center>'''[[Petroniu Florea]]'''<br>Episcopul Sălajului</center>
Imagine:PS Ignatie Trif.jpg|<center>'''[[Ignatie Trif]]'''<br>Episcopul Hușilor</center>
Imagine:PS Nicodim al Severinului si Strehaei.JPG |<center>'''[[Nicodim Nicolaescu]]'''<br>Episcopul Severinului și Strehaiei</center>
Image:PS Sebastian Ilfoveanul.JPG |<center>'''[[Sebastian Pașcanu]]'''<br>Episcopul Slatinei și Romanaților</center>
Imagine:PS Lucian al Caransebesului.jpg|<center>'''[[Lucian Mic]]'''<br>Episcop al Caransebeșului</center>
Imagine:PS Gurie Gorjeanul.jpg |<center>'''[[Gurie Georgiu]]'''<br>Episcopul Devei și Hunedoarei</center>
Imagine:PS Daniil Stoenescu.jpg |<center>'''[[Daniil Stoenescu]]'''<br>Episcopul Daciei Felix</center>
Imagine:PS Siluan Mănuilă.jpg |<center>'''[[Siluan Mănuilă]]'''<br>Episcopul Ortodoxă Română de Gyula</center>
Fișier:Nophoto.jpg |<center>'''[[Antonie Telembici]]'''<br>Episcopul de Bălți</center>
Fișier:Nophoto.jpg |<center>'''[[Veniamin Goreanu]]'''<br>Episcopul Basarabiei de Sud</center>
Sede vacans |<center>'''[[Sede vacans]]'''<br>Episcopul Dubăsarilor și a toată Transnistria</center>
Imagine:PS Siluan Șpan |<center>'''[[Siluan Șpan]]'''<br>Episcopul Ortodox Român al Italiei</center>
Imagine:PS Timotei Lauran |<center>'''[[Timotei Lauran]]'''<br>Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei</center>
Imagine:PS Macarie Drăgoi |<center>'''[[Macarie Drăgoi]]'''<br>Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord</center>
Imagine:PS Mihail Filimon |<center>'''[[Mihail Filimon]]'''<br>Episcopul Ortodox Român al Australiei și a Noii Zeelande</center>
</gallery>
===Episcopi-vicari patriarhali===
<gallery>
Image:PS Varlaam Merticariu.JPG|<center>'''[[Varlaam Ploieșteanul]]'''<br>Episcop-vicar patriarhal</center>
Image:PS Ieronim Creţu.JPG|<center>'''[[Ieronim Sinaitul]]'''<br>Episcop-vicar patriarhal</center>
</gallery>
===Episcopi-vicari===
<gallery>
Image:PS Timotei Aioanei.JPG |<center>'''[[Timotei Prahoveanul]]'''<br>Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor</center>
Imagine:PS Calinic Botosaneanul.jpg|<center>'''[[Calinic Dumitriu]]'''<br>Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor</center>
Imagine:PS Ilarion Urs.jpg|<center>'''[[Ilarion Urs]]'''<br>Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului</center>
Imagine:PS Vasile Flueraş.jpg|<center>'''[[Vasile Flueraş]]'''<br>Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului</center>
Image:PS Paisie Lugojanul.jpg|<center>'''[[Paisie Gheorghe]]'''<br>Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei</center>
Imagine:PS Emilian Nica.jpg|<center>'''[[Emilian Nica]]'''<br>Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului</center>
Imagine:PS Marc Alric.jpg|<center>'''[[Marc Alric]]'''<br>Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale</center>
Imagine:PS Sofian Pătrunjel.jpg|<center>'''[[Sofian Pătrunjel]]'''<br>Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei şi Luxemburgului</center>
</gallery>
===Arhierei-vicari===
<gallery>
Fișier:Nophoto.jpg|<div style="text-align:center">'''[[Timotei Sătmăreanul]]'''<br> Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului</div>
Fișier:Nophoto.jpg|<div style="text-align:center">'''[[Atanasie de Bogdania]]'''<br>Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a a Italiei</div>
Fișier:Nophoto.jpg|<div style="text-align:center">'''[[Teofil de Iberia]]'''<br>Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei</div>
</gallery>
==EpiscopiNote==[[Imagine:PS Gherasim al Sloboziei si Calarasilor.jpg|thumb|left|58px|PS Gherasim ]] [[Imagine:PS Calinic al Argesului si Muscelului.jpg|thumb|right|58px|PS Calinic ]] [[Imagine:PS Lucian al Caransebesului.jpg|thumb|left|58px|PS Lucian ]] [[Image:PS Justinian al Maramuresului si Satmarului.jpg|thumb|right|58px|PS Iustinian]][[Image:PS Ambrozie al Giurgiului.jpg|thumb|left|58px|PS Ambrozie ]]<references />
==Surse==* [http://patriarhia.ro/membrii-sfantului-sinod-10/ ''Membrii Sfântului Sinod''], ''Patriarhia.ro''PS , accesat la 22 aprilie 2020* [[Gherasim Cristea]]http://ro.wikipedia.org/wiki/Sf%C3%A2ntul_Sinod_al_Bisericii_Ortodoxe_Rom%C3%A2ne ''Lista membrilor Sfântul Sinod al BOR'', site-ul ro.wikipedia] (adaptată pentru OrthodoxWiki)* http://www.patriarhia.ro/_upload/documente/statutul_bor.pdf - Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române
Episcopul Râmnicului '''PS [[Eftimie Luca]]''' Episcopul Romanului '''PS [[Epifanie Norocel]]''' Episcopul Buzăului şi Vrancei '''PS [[Calinic Argatu]]''' Episcopul Argeşului şi Muscelului '''PS [[Ioachim Mareş]]''' Episcopul Huşilor '''PS [[Casian Crăciun]]''' Episcopul Dunării de Jos  '''PS [[Timotei Seviciu]]''' Episcopul Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului '''PS [[Lucian Mic]]''' Episcopul Caransebeşului '''PS [[Sofronie Drincec]]''' Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Bihorului şi Sălajului  '''PS [[Iustinian Chira]]''' Episcopul Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului '''PS [[Nicodim Nicolaescu]]''' Episcopul Severinului şi Strehaiei  '''PS [[Damaschin Coravu]]''' Episcopul Sloboziei şi Clăraşilor '''PS [[Ioan Selejan]]''' Episcopul Covasnei şi Harghitei  '''PS [[Galaction Stângă]]''' Episcopul Alexandriei şi Teleormanului '''PS [[Ambrozie Meleacă]]''' Episcopul Giurgiului '''PS [[Daniil Stoenescu]]''' Episcop-Locţiitor al Episcopiei Daciei Felix '''PS [[Siluan Manuilă]]''' Episcopul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria    ==Episcopi-vicari patriarhali==[[Image:PS Vincentiu Ploiesteanul.JPG|thumb|left|58px|PS Vincenţiu]][[Image:PS Ciprian Campineanul.JPG|thumb|right|58px|PS Ciprian]]  '''PS [[Vincenţiu Ploieşteanul]]''' Episcop-Vicar Patriarhal '''PS [[Ciprian Câmpineanul]]'''  Episcop-Vicar Patriarhal   ==Episcopi-vicari== [[ImageCategorie:PS Sebastian Ilfoveanul.JPG|thumb|left|58px|PS Sebastian]][[Image:PS Varsanufrie Prahoveanul.JPG |thumb|right|58px|PS Varsanufrie]][[Image:PS Paisie Lugojanul.jpg|thumb|left|58px|PS Paisie ]] '''PS [[Sebastian Ilfoveanul]]'''  Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor  '''PS [[Varsanufie Prahoveanul]]''' Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor '''PS [[Calinic Botoşăneanul]]''' Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor  '''PS [[Visarion Răşinăreanul]]'''Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului  '''PS [[Gurie Gorjeanul]]'''  Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Craiovei  '''PS [[Paisie Lugojanul]]''' Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei '''PS [[Irineu Bistriţeanul]]'''  Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului  '''PS [[Vasile Someşanul]]''' Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului  '''PS [[Sofian Braşoveanul]]'''   Episcop-Vicar la Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord '''PS [[Siluan Marsilianul]]''' Episcop-Vicar la Mitropolia Biserica Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale '''PS [[Marc Nemţeanul]]''' Episcop-Vicar la Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale  '''PS [[Ioan Casian de Vicina]]''' Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada   ==Arhierei-vicari== [[ImageCategorie:PS Iustin Sigheteanul.jpg|thumb|right|58px|PS Iustin Liste]]  '''PS [[Irineu Slătineanul]] '''  Arhiereu-Vicar al Episcopiei Râmnicului '''PS [[Ioachim Băcăuanul]]''' Arhiereu -Vicar al Episcopiei Romanului  '''PS [[Corneliu Bârlădeanul]]'''  Arhiereu-Vicar al Episcopiei Huşilor '''PS [[Petroniu Sălăjanul]]''' Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Bihorului şi Sălajului Române a Oradiei, Bihorului şi Sălajului  '''PS [[Iustin Sigheteanul]]''' Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului   ==Notă==  '''IPS''' - Înalt Prea Sfinţit - formulă de adresare pentru Mitropoliţi şi Arhiepiscopi'' '''PS''' - Prea Sfinţit - formulă de adresare pentru Episcopi titulari, Episcopi Vicari şi arhierei vicari'' ==Sursa==[http://ro.wikipedia.org/wiki/Sf%C3%A2ntul_Sinod_al_Bisericii_Ortodoxe_Rom%C3%A2ne| Lista membrilor Sfântul Sinod al BOR, site-ul ro.wikipedia] (adaptată pentru OrthodoxWiki)
[[en:List of members of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church]]
 
[[Categorie:Biserica Ortodoxă Română]]
[[Categorie:Liste]]
13.020 de modificări

Meniu de navigare