Modificări

Salt la: navigare, căutare

Efrem Sirul

528 de octeți adăugați, 15 noiembrie 2007 12:06
fără descrierea modificării
Textul cel mai mare, critic şi autentic al lui Efrem a fost compilat între 1955 şi 1979 de către Dom Edmund Beck, OSB ca perte integrantă din ''Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium''.
=="Greek EphremEfrem Grecul"==Ephrem'Meditaţiile literare ale lui Efrem referitor la credinţa creştină şi poziţia lui faţă de erezii au făcut din el o sursă populară de inspiraţie în întreaga biserică. Acest lucru s artful meditations on the symbols of Christian faith and his stand against heresy made him -a popular source of inspiration throughout the church. This occurred to the extent that there is întâmplat ca o continuare a huge corpus of Ephrem faptului că există un număr uriaş de lucrări ale lui Efrem în doemniul [[pseudepigraphypseudoepigrafie|pseudoepigrafiei]] and legendary şi [[hagiographyhagiografie|hagiografiei]]. Some of these compositions are in verseUnele din aceste compoziţii sunt în versuri, often adesea o variantă heptosilabică a version of Ephrem's heptosyllabic coupletscupletelor lui Efrem. Most of these works are considerably later compositions in GreekMulte din aceste opere sunt compoziţii târzii din limba greacă. Students of Ephrem often refer to this corpus as having a singleAdesea, imaginary author called Greek Ephrem or Ephraem studenţii lui Efrem se referă la această lucrare de mari dimensiuni ca având un singur şi imaginar autor numit Efrem Grecul sau Efrem Graecus (as opposed to the real Ephrem the Syrianîn opoziţie cu realul Efrem siriacul). This is not to say that all texts ascribed to Ephrem in Greek are falseNu putem spune că toate textele în greacă atribuite lui Efrem nu îi aparţin, but many aredar o parte din ele în mod sigur nu sunt ale sale. Although Greek compositions are the main source of pseudepigraphal materialCu toate acestea, compoziţiile în limba greacă sunt sursa principală de materiale pseudoepigrafice, şi conţin, de asemenea, there are also works in Latinlucrări în latină, Slavonic and Arabicslavonă şi arabă. There has been very little critical examination of these worksNu există o analiză critică acestor opere, and many are still treasured by churches as authenticşi multe din ele sunt considerate ca autentice de biserici.
The most well known of these writings is the ''Prayer of Saint Ephrem'' that is a part of most days of fasting in Eastern Christianity:Cea mai cunoscută dintre aceste scrieri este "Rugăciunea Sfântului Efrem" care este parte integrantă din slujbele de sărbătoare ale creştinismului răsăritean.:O Lord and Master of my life, take from me the spirit of slothDoamne şi Stăpânul vieţii mele, meddlingduhul trândãviei, lust of poweral grijii de multe, and idle talkal iubirii de stãpânie si al grãirii în desert nu mi-l da mie. :But give rather the spirit of chastityIar duhul curătiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei, humilitydăruieşte-mi mie, patience and love to thy servant.slugii Tale! :YeaAşa, Doamne, O Lord and KingÎmpărate, grant me to see my own sins and not to judge my brotherdăruieşte-mi ca să-mi văd greşelile mele şi sş nu osândesc pe fratele meu, for thou art blessed unto ages of agescş binecuvântat eşti în vecii vecilor. AmenAmin.:O God, be gracious to meDoamne, a sinnerfii îngăduitor cu mine.
== Veneration as a saint Cinstirea ca sfânt==[[Image:Ephrem the Syrian repose.jpg|left|frame|The repose of St. EphremMoartea Sfântului efrem]]Though St. Ephrem was probably not formally Cu toate că Sfântul Efrem nu a fost [[monasticismmonahism|monkcălugăr]], he was known to have practiced este ştiut că a severe ascetical lifepracticat o viaţă ascetică severă, ever increasing in holinesscrescând permanent în sfinţenie. In Ephrem's dayÎn vremea sa, monasticism was in its infancy in the Egyptmonahismul era la începuturile sale în Egipt. He seems to have been a part of a closeSe pare că facea parte dintr-knito comunitate urbană, strâns unită, urban community of Christians that had de creştini care "covenantedconveniseră" themselves to service and refrained from sexual activityîmpreună să slujească şi să se abţină de la relaţii sexuale. Some of the Syriac terms that Ephrem used to describe his community were later used to describe monastic communitiesUnii dintre termenii siriaci folosiţi de Efrem să-şi descrie comunitatea au fost ulterior folosiţi pentru descrierea comunităţilor monahale, but the assertion that he was monk is probably anachronisticdar afirmaţia că a fost călugăr este nefondată.
Ephrem is popularly believed to have taken certain legendary journeys. In one of these he visits StPopular, Efrem este creditat cu câtevă călătorii. Într-una din acestea l-a vizitat pe Sfântul [[Basil the GreatVasile cel Mare]]. This links the Syrian Ephrem with the Acest fapt îl apropie pe Efrem Siriacul de [[Cappadocian FathersPărinţii Capadocieni]], and is an şi constituie un pod teologic important theological bridge between the spiritual view of the twoîntre vederile spirituale ale celor doi, who held much in commoncare aveau multe în comun.
Ephrem is also supposed to have visited În plus, Efrem este creditat şi cu vizitarea lui Abba Bishoi (Pisoes) in the monasteries of the aflat în mănăstirile din Wadi Natun, EgyptEgipt. As with the legendary visit with BasilCa şi vizita legendară făcută Sfântului Vasile cel Mare, this visit is a theological bridge between the origins of monasticism and its spread throughout the churchaceastă vizită constituie un pod teologic între originile monahismului şi răspândirea lui în biserică..
The most Cel mai popular title for Ephrem is ''Harp of the Spirit'' apelativ pentr Efrem este "Harpa Duhului" (Syriac siriacă Kenârâ d-Rûhâ). He is also referred to as the ''Deacon of Edessa''Mai este cunoscut ca "Diaconul din Edesa", the ''Sun of the Syrians'' and a ''Pillar of the Church''"Soarele Sirienilor" şi ca "Stâlpul bisericii".
With the În cadrul [[Holy Traditiontradiţia sfântă|Tradition of the Churchtradiţiei bisericii]], Ephrem also shows that poetry is not only a valid vehicle for theologyEfrem demonstrează că poezia nu este numai un mijloc adecvat pentru teologie, but in many ways şi chiar superior to philosophical discourseîn multe feluri discursului teologic. He also encourages a way of reading the În plus, el încurajrază citirea [[Holy ScriptureSfânta Scriptură|Sfintei Scripturi]] that is rooted in faith more than critical analysisîntr-un mod care îşi are rădăcinile mai mult în credinţă decât în analiza critică. Ephrem displays a deep sense of the interconnectedness of all created thingsEfrem arată un simţ adânc al legăturilor dintre toate fiinţelor create, which leads some to see him as a ceea ce face ca unii să vadă în el un "sfânt ecolog"saint of ecology."
== Quotations Citate==
"The hutzpah of our love is pleasing to youÎndrăzneala dragostei noastre ăţi place, O LordDoamne, just as it pleased you that we should steal from your bountyla fel de mult cum îţi place că trebuie să-ţi furăm din cele ce ne dăruieşti.��?
"The hater of mankindDuşmanul neîmpăcat al lumii întregi, in his shameless impudenceîn nrobrăzarea sa neruşinată, attacks The Holy Church in the person of her serversatacă Sfânta Biserică atacându-i slujitorii. O LordDoamne, do not leave Thy holy Church without Thy carenu lăsa Biserica Ta Sfântă fără ajutorul tău, that the promise that Thou didst utter concerning her invincibility may not be shown falsepentru că promisiunea ce ne-ai făcut-o privind invincibilitatea ei nu poate fi vădită ca neadevărată."
"Blessed is the person who has consented to become the close friend of faith and of prayerBinecuvâtată este acea persoană care a consimţit să devină cel mai bun prieten al credinţei şi rugăciunii: he lives in singlemindedness and makes prayer and faith stop by with himel are mintea liniştită iar credinţa şi rugăciunea se opresc doar la moartea lui. Prayer that rises up in someone's heart serves to open up for us the door of heavenRugăciunea care vine din inima omului deschide porţile raiului: that person stands in converse with the Divinity and gives pleasure to the Son of Godacea persoană stă de vorbă cu Dumnezeu şi este plăcută Fiului lui Dumnezeu. Prayer makes peace with the Lord's anger and with the vehemence of His wrathRugăciunea potoleşte mânia şi furia Domnului. In this way tooTot în acest fel, tears that well up in the eyes can open the door of compassionlacrimile ochilor deschid porţile compasiunii."
The Seraph could not touch the fire's coal with his fingersSerafimul nu-şi putea murdării mâinile cu cărbune, but just brought it close to Isaiah's mouthdar l-a adus aproape de gura lui Isaia: the Seraph did not hold itSerafimul nu-l putea ţine, Isaiah did not consume itIsaia nu-l putea înghiţi, but us our Lord has allowed to do bothdar nouă Domnul ni le-a permis pe amândouă. * (Efrem este) "Cel mai mare poet al epocii patristice şi, probabil, singurul poet-teolog de mărimea lui Dante." — Robert Murray.
* (Ephrem is) "The greatest poet of the patristic age and, perhaps, the only theologian-poet to rank beside Dante." — Robert Murray.
==Hymns==
[[Troparion]] (Tone 8)
4.112 modificări

Meniu de navigare