Modificări

Salt la: navigare, căutare

Filocalia

3.856 de octeți adăugați, 22 ianuarie 2019 10:32
Volumul 5
=== Volumul 5 ===
 
Învăţăturile duhovniceşti ale '''Sfîntului [[Petru Damaschin]]'''
:Introducere
:I. Cartea întâia
::Început despre tema cărţii
::Arătare trebuincioasă şi prea frumoasă despre cele şapte fapte trupeşti
::Cel ce voieşte să păzească poruncile trebuie să înceapă de la frica de Dumnezeu, ca să nu se rostogolească în haos
::Despre porunca a doua şi despre naşterea plînsului din temere
::Despre cele patru virtuţi ale sufletului
::Despre cunoştinţa cu lucrul
::Virtuţile trupeşti sînt unelte ale celor sufleteşti ....
::Este cu neputinţă să se mîntuiască cineva fără atenţie amănun¬ţită şi fără paza minţii
::Cei ce vor să se vadă pe ei înşişi în ce stare se află, nu pot face aceasta altfel decît prin fuga de voile lor şi prin as¬cultare şi liniştire, mai ales cei pătimaşi
::Despre cele opt vederi mintale
::Arătare trebuincioasă despre prima cunoştinţă şi despre cum trebuie să o începem
::Despre a doua vedere
::Despre vederea a treia
::Despre a patra vedere
::Despre a ctncea cunoştinţă
::Despre a şasea cunoştinţă
::Despre a şaptea cunoştinţă
::Despre a opta cunoştinţă
::Nu este contrazicere în dumnezeieştile Scripturi
::Unirea rugăciunii cu toate cunoştinţele
::Despre smerita cugetare
::Despre nepătimire
::Arătare lămurită despre cele şapte lapte trupeşti ....
::Despre dreapta socoteală
::Despre citirea cea după Dumnezeu
::Despre adevărata deosebire (dreapta socoteală)
::Despre trebuinţa ca omul să nu deznădăjduiască, chiar dacă ar greşi mult
::Calea cea mai scurtă spre dobîndirea virtuţilor şi depărtarea patimilor
::Cum se cîştigă credinţa adevărată
::Liniştirea foloseşte mai mult celor pătimaşi
::Mare bine este pocăinţa adevărată
::Despre binefacerile generale şi particulare ale lui Dumnezeu
::Toate le-a făcut Dumnezeu spre folosul nostru
::Cuvîntul lui Dumnezeu nu este vorbă multă
::Fără smerită cugetare nu este cu putinţă să ne mîntuim
::Despre zidirea sufletului prin virtuţi
::Mare bine este dragostea şi sfatul cu smerenie
::Pomenirea deasă a unor cuvinte din dumnezeiasca Scriptură nu este vorbărie
::Arătare despre cunoştinţa cu nume mincinos
::Arătarea virtuţilor
::Arătarea patimilor
::Despre deosebirea între gînduri şi momeli (atacuri)
:II. Cartea a doua
::Cuvântul I: Despre înţelepciunea duhovnicească
::Cuvântul II: Despre credinţă
::Cuvântul III: Despre frică
::Cuvântul IV: Despre înfrînare
::Cuvântul V : Despre răbdare
::Cuvântul VI: Despre nădejde
::Cuvântul VII: Despre neîmpătimire
::Cuvântul VIII: Despre omorîrea patimilor
::Cuvântul IX: Despre patimile lui Hristos, despre pomenirea morţii şi despre lacrimi
::Cuvântul X : Despre smerenia lui Hristos
::Cuvântul XI: Despre darul de a deosebi făpturile sensibile după fire
::Cuvântul XII: Despre experienţa contemplării celor sensibile
::Cuvântul XIII: Despre cunoştinţa celor inteligibile
::Cuvântul XIV: Despre nepătimirea adevărată în general
::Cuvântul XV: Despre dragoste
::Cuvântul XVI: Cunoaşterea lui Dumnezeu
::Cuvântul XVII: Despre chibzuinţă
::Cuvântul XVIII: Despre neprihănire
::Cuvântul XIX: Despre bărbăţie
::Cuvântul XX: Despre dreptate
::Cuvântul XXI: Despre pacea desăvîrşită a gîndurilor
::Cuvântul XXII: Despre naşterea bucuriei din pace
::Cuvântul XXIII: Nu este nici o contrazicere în Scripturi
::Cuvântul XXIV: Despre simţirea inimii
 
B. Parafrază în 150 capete a '''Sfîntului [[Simeon Metafrastul]]''' la cele 50 de Cuvinte ale Sfîntului [[Macarie Egipteanul]]
:Introducere
:Despre desăvîrşirea în duh (cap. 1—32)
:Despre răbdare şi discernămînt (dreapta socoteală) (cap. 33—61)
:Despre înălţarea minţii (cap. 62—83)
:Despre dragoste (cap. 84—115)
:Despre libertatea minţii (cap. 116—150)
=== Volumul 6 ===
4.112 modificări

Meniu de navigare