Modificări

Salt la: navigare, căutare

23 ianuarie

20 de octeți adăugați, 18 octombrie 2016 10:36
m
Actualizare link-uri. Corectare diacritice.
{{zileianuarie}}
==Sfinţii Sfinții zilei==
{{Format:{{PAGENAME}}}}
==Evenimente==
*1521: urcarea pe tronul Ţării Româneşti Țării Românești a Sfântului Voievod [[Neagoe Basarab]]*1821: începutul mişcării revoluţionare mișcării revoluționare a lui Tudor Vladimirescu, la care au participat și [[clericcler]]i ici ortodocși*1873: [[Eparhie|Episcopia]] din Cernăuţi Cernăuți devine [[Mitropolie]]*1944: [[Arhimandrit]]ul [[Antim (Nica) al Tomisului şi și Dunării de Jos|Antim Nica]] este hirotonit [[Episcop|arhiereu]] pentru Episcopia Cetatea Albă - Ismail.
==NaşteriNașteri==
==Decese==
==Sinaxar==
===În această lună, în ziua a douăzeci şi și treia, pomenirea sfântului mucenic Clement, episcopul Ancirei===Fericitul şi și minunatul Clement a trăit în mucenicie mai toată viaţa viața lui pământească. Timp de douăzeci şi și opt de ani, s-a luptat şi și s-a nevoit împotriva tiranilor neavând niciodată vreme slobodă, nici răgaz, nici întrerupere şi și pace în anumite zile, cum se obişnuia obișnuia la război în vremea aceea, când lupta înceta şi și de o parte şi și de alta, ca iarăşi iarăși să poată năvăli unii asupra altora cu şi și mai multă putere şi și cu iuţimeiuțime. Ci dimpotrivă, războaiele lui au fost necurmate şi și puternice. Nu ne minunăm deci numai de anii câţi câți a pătimit ca nimeni altul, sau de chinurile pe care le-a îndurat; ne minunăm deopotrivă şi și de una şi și de alta. Căci a trecut prin tot felul de chinuri şiși, înfruntând pe toţi împăraţii şi toți împărații și tiranii de atunci, s-a făcut privelişte priveliște aproape în toată lumea, a minunat şi și pe îngeri cu răbdarea lui şi și în acest chip a luat cununa măririi. Sfântul Clement era din Ancira GalaţieiGalației, din tată elin şi și din mamă cucernică şi și credincioasă, pe nume Sofia. A intrat în viaţa viața călugărească când era de 12 ani şi și când a fost de 20 de ani a ajuns arhiereu. A pătimit pe vremea împăraţilor Diocleţian şi împăraților Dioclețian și Maximian, şi și a guvernatorilor, nouă la număr: DomeţianDomețian, Agripin, Cumvrichiu, Dometiu, Saverdot, Maxim, Afrodisiu, Lucius şi și Alexandru.
===Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Agatanghel===
Fericitul Agatanghel era roman de neam. El a fost botezat de sfântul Clement şi și închis împreună cu sfântul şi și cu alţiialții, în Roma. A izbutit să fugă din închisoare, iar când au suit pe Clement pe corabie, ca să-l ducă la Nicomidia, a intrat pe furiş şi furiș și Agatanghel în aceeaşi aceeași corabie. Amândoi au pătimit până la sosirea în Ancira şi și au stat înaintea lui Lucius. Din porunca lui Lucius li s-au tăiat capetele, împreună cu alţi bărbaţialți bărbați, femei şi și copii, care crezuseră în Hristos. Sufletele lor s-au dus spre cereştile locaşuricereștile locașuri.
===Tot în această zi, pomenirea cuviosului nostru părinte Eusebiu===
===Tot în această zi, pomenirea cuviosului nostru părinte Mavisma Sirul===
În cetatea Cirului din Antiohia Siriei a trăit un bărbat cuvios, cu numele Mavisma, care vorbea limba siriacă. Cu toate că fusese crescut în viaţa ţărănească şi viața țărănească și era neînvăţatneînvățat, el a strălucit însă prin calităţile fireşti calitățile firești ale sufletului său. Se spune că avea numai o haină şi și când aceasta se învechea, nu o lepăda, ci peste găurile vechi cosea alte petice şi și cu aceasta îşi își acoperea mai departe goliciunea trupului. Era atât de osârdnic la primirea străinilor şi și a săracilor, încât deschidea tuturor uşa ușa chiliei lui. El avea două vase, unul plin cu grâu şi și altul cu untdelemn, din care da la toţi câţi toți câți aveau trebuinţătrebuință; iar acestea se înmulţeau înmulțeau pururea şi și niciodată nu se deşertaudeșertau. Căci Dumnezeu, Care îmbogăţeşte îmbogățește pe toţi toți cei ce-L cheamă, după cum a poruncit vasului de untdelemn şi și vasului de făina al văduvei din Sarepta sa izvorască untdelemnul şi și făina pentru găzduirea proorocului Ilie, tot aşa așa a dăruit şi și lui Mavisma, iubitorul de străini, bunătăţi bunătăți pe măsura osârdiei lui. Deci bine şi și cuvios petrecându-şi viaţași viața, s-a mutat către Domnul.
===Tot în această zi, pomenirea cuviosului nostru părinte Salaman sihastrul===
Lângă râul Eufrat este un sat, pe ţărmul țărmul de apus, numit Capersana. De aici a fost fericitul Salaman, care, iubind viaţa liniştităviața liniștită, a aflat în satul de dincolo de râu o chilie mică, în care s-a închis fără să-i lase uşă ușă să poată ieşi şi ieși și fereastră să aibă lumină. Numai o dată pe an, săpa pământul pe dedesubt şi ieşea și ieșea afară de-şi și strângea hrană pentru tot anul. Arhiereul locului aflând de viaţa viața lui îmbunătăţităîmbunătățită, s-a dus la el, vrând să-i dea preoţiapreoția. Şi Și găurind o parte a chiliei, a intrat înăuntru şi și punându-şi și mâinile pe capul lui, a săvârşit săvârșit rugăciunea hirotoniei, i-a spus multe şi și l-a vestit că i-a dat darul preoţieipreoției. Dar cuviosul n-a grăit nimic. Iar Arhiereul s-a dus, poruncind să se zidească iarăşi iarăși partea cea găurită a chiliei. Altă dată creştinii creștinii locuitori ai satului au trecut noaptea Eufratul, i-au stricat chilia, l-au luat şi și l-au dus în sat, fără ca el să se împotrivească, şi și fără să-i întrebe de ce fac aşa şi așa și l-au pus în altă chilie ce o aveau gata. Iar cuviosul sta liniştit şi liniștit și acolo, fără să vorbească cu cineva. După puţine puține zile, creştinii creștinii locuitori din alt sat de dincolo de râu s-au dus noaptea, i-au stricat chilia aceea, au ridicat pe sfânt şi și l-au dus în satul lor, fără ca el să se împotrivească cu cuvântul, şi și fără să se ducă de voia lui. În astfel de chip nevoindu-se fericitul Solomon, şiși-a petrecut viaţa viața ca nimeni altul, până s-a mutat către Domnul, ca să se veselească în veci.
===Tot în această zi, pomenirea celor doi sfinţi sfinți mucenici, care fiind aruncaţi aruncați într-o groapă în oraşul orașul Parfum, s-au săvârşitsăvârșit===
===Tot în această zi, pomenirea sfântului Paulin milostivul, episcopul Nolei din Campana şi și prietenul sfântului, Niceta, episcopul Remesianei din Dacia, care în pace s-a săvârşit săvârșit la anul 431===Sfântul Paulin cel Milostiv, Episcopul Nolei, provine dintr-o familie aristocrată şi și înstărită din Bordeaux (FrantaFranța). Datorita educaţiei educației sale alese, la vârsta de 20 de ani a fost ales senator al Romei, mai târziu devenind consul şiși, în final, guvernatorul regiunii Campagna din Italia.
La 25 de ani el şi soţia și soția sa au fost botezaţi botezați întru Hristos, după care şiși-au schimbat total stilul de viaţăviață, vânzându-şi și toate proprietăţile şi proprietățile și donând banii celor nevoiaşinevoiași. Acest lucru a atras după sine dispreţul disprețul din partea servitorilor şi și prietenilor săi.
Pentru că nu au avut copii, cuplul credincios a adoptat orfani sărmani pe care i-au crescut cu frică de Dumnezeu. Fiind permanent în căutarea unei vieţi vieți retrase, Sf. Paulin a plecat în oraşul orașul spaniol Barcelona. După ce veştile veștile despre viaţa viața lui sfântă s-au răspândit, în anul 393 a fost rugat să accepte hirotonirea ca preot. La scurt timp, el a părăsit Spania şi și s-a întors în oraşul orașul Nola din Italia, unde a fost ales episcop.
În timpul cotropirii vandalilor, Sf. Paulin folosea fondurile bisericii pentru a răscumpăra oamenii duşi duși de barbari ca sclavi în Africa. Din păcate, sfântul nu dispunea de destui bani ca să poată răscumpăra toţi toți captivii. De aceea, neavând posibilitatea să-l salveze pe fiul unei văduve sărace, care urma să fie sclav pe proprietatea prinţului prințului vandalilor, Sf. Paulin s-a oferit să-i ia locul. Îmbrăcat ca un sclav, el a lucrat ca grădinar pentru prinţprinț. Dar identitatea sa i-a fost dezvăluită în vis conducătorului vandalilor, regele Riga, care, nu numai că l-a eliberat pe Sf. Paulin dar le-a dat drumul să plece la casele lor şi celorlalţi și celorlalți prizonieri din Campagna.
Sf. Paulin este cunoscut atât ca constructor de biserici cat şi cât și ca poet creştincreștin. Printre multele sale virtuţivirtuți, cea mai minunată era dragostea lui pentru aproapele, compasiunea sa pentru nevoiaşinevoiași. S-a stins din viaţă viață la vârsta de 78 de ani, în [[22 iunie]] 431. Ne-au rămas până în ziua de azi 32 de poezii şi și 51 de epistole despre morală, scrise cu adâncă pioşeniepioșenie.
Moaştele Moaștele Sf. Paulin se află la Roma, în biserica Sf. Apostol Bartolomeu.
===Tot în această zi, pomenirea sfântului Sinod al şaselea șaselea Ecumenic, care a afurisit pe cei ce spuneau că Hristos, după întrupare, a avut numai o singură voinţăvoință. Acest sfânt Sinod a avut loc pe vremea lui Constantin Pogonatul, tatăl lui Justinian Rinotmitul, în Constantinopol===Al şaselea Sinod Ecumenic a fost convocat de Împăratul Constantin Pogonatos (Pogonatul) (668-685) la Constantinopol în anul 681 pentru a se combate erezia Monoteista. Au fost prezenţi 171 Sfinţi Părinţi care au confirmat doctrina celor două firi ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cea divină şi cea umană.
Acestui sinod iAl șaselea Sinod Ecumenic a fost convocat de Împăratul Constantin Pogonatos (Pogonatul) (668-a urmat un altul 685) la Constantinopol în anul 691 numit "Sinodul din Trullo" în cadrul căruia s-au discutat anumite probleme practice şi s-681 pentru a se combate erezia Monoteista. Au fost prezenți 171 Sfinți Părinți care au promulgat 102 canoaneconfirmat doctrina celor două firi ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cea divină și cea umană.
Acestui sinod i-a urmat un altul în anul 691 numit „Sinodul din Trullo” în cadrul căruia s-au discutat anumite probleme practice și s-au promulgat 102 canoane.  ''Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieştemiluiește-ne şi și ne mântuieşte mântuiește pe noi. Amin.''
{{zileianuarie}}
[[Categorie:Zile din calendar]]
1.035 de modificări

Meniu de navigare