Modificări

Salt la: navigare, căutare

Rugăciunea de dimineață

17.128 de octeți adăugați, 28 noiembrie 2017 13:49
adaugare rugaciune
<smallspan style="color:red;font-weight:bold">Sculându-te din somnSlavă Ție, fără lene și cu mintea treazăDumnezeul nostru, să te depărtezi de așternut și îndată te închină de trei ori, zicând:slavă Ție.</smallspan>
'''Slavă ŢieÎmpărate ceresc''', Mângâieto­rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Dumnezeul nostruBunule, slavă Ţiesufletele noastre.'''
<small>După aceasta să stai puţin în tăcere'''Sfinte Dumnezeule, până ce se vor liniști toate simțurile tale și atunci să faci trei închinăciuni până la pământ șiSfinte tare, Sfinte fără de ești preotmoarte, să zici: </small> miluiește-ne pe noi (de trei ori).'''
Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale Slavă Tatălui și ale tuturor sfinților, miluiește-ne pe noiFiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
<small>Şi să zici iarăși:</small>'''Preasfântă Treime''', miluiește-ne pe noi. Doam­ne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vin­decă neputințele noas­tre, pentru numele Tău.
'''Doamne miluiește (de trei ori), Slavă Ţie, Dumnezeul nostru..., slavă Ţieși acum...'''
Împărate ceresc'''Tatăl nostru''', MângâietoruleCare ești în ceruri, sfin­țească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, Duhul adevăruluifie voia Ta, Care pretutindenea ești precum în cer așa și pe pă­mânt. Pâinea noastră cea de toate le împlineștizilele, vistierul bunătăților dă-ne-o nouă astăzi și dătătorule de viațăne iartă nouă greșelile noastre, vino precum și Te sălășluiește întru noi și iertăm greșiților noș­tri. Și nu ne curățește duce pe noi în ispită, ci ne izbă­vește de toată întinăciunea și mântuieștecel rău. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Bunule, sufletele noastreDoamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluiește-ne pe noi. Amin
'''Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi. (de 3 ori)Apoi troparele acestea:'''
''Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului DuhSculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție, Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule; pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.''
Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noiSlavă. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.
'''Din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne miluieşte; mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să Te laud pe Tine, Sfântă Treime: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule; pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. (de 3 ori)'''
''Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului DuhȘi acum. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.''
Tatăl nostru, Carele eşti Fără de veste Judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în cerurimiezul nopții: Sfânt, sfinţească-Se numele TăuSfânt, vie împărăţia TaSfânt ești, facă-se voia TaDumnezeule, precum în Cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea pentru Născătoarea de toate zilele dăDumnezeu, miluiește-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi pe noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
<small>Apoi troparele acestea'''Doamne, miluiește (de 12 ori)''', apoi rugăciunea aceasta:</small>
SculânduDin somn sculându-ne din somn, cădem către Tinemulțumescu-ți Ție, BunulePreasfântă Treime, că pentru multa bunătate Ta și cântare îngerească strigăm Țiepentru îndelungă-răbdarea Ta, nu Te-ai mâniat pe mine, Puternice: Sfântleneșul și păcătosul, Sfântnici nu m-ai pierdut pentru fărădelegile mele, Sfânt ești Dumnezeuleci ai arătat iubire de oameni, după obicei; pentru rugăciunile îngerilor Tăiși, întru deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat, ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci, acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura, ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, miluiește-ne pe noiȚi cânt întru mărturisirea inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și in vecilor vecilor.Amin
''Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.'Altă rugăciune:'''
Din pat Slavă Ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, Care, cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și din somn de oameni iubitoare, m-ai ridicatînvrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a mă scula din somn și a dobândi intrare în casa Ta. Primește, Doamne; mintea mea o luminează, inima și buzele glasul rugăciunii mele le deschide, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca, din inimă curată și cu duh de umilință, să Ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze; ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te laud slăvesc pe Tine, Preasfântă Treime: Sfânt, Dumnezeu-Cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule; pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi.Amin
''Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.''Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Fără de veste Judecătorul va veni Veniți să ne închinăm și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică strigăm în miezul nopții: Sfânt, Sfântcădem la Hristos, Sfânt ești Dumnezeule; pentru Nascătoarea de Împăratul nostru Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.!
'''Doamne miluiește Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hrisos, Împăratul și Dumnezeul nostru (de 12 oricu trei inchinăciuni),''' <small>apoi rugăciunea aceasta:</small>!
'''Apoi îndată Psalmul 50:''' Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată zidește intru mine, Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnzeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta.Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței. '''Rugăciunea întâi, a Sfântului Macarie cel Mare:''' Doamne, curățește-mă pe mine pă­­că­to­sul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea­sfânt nu­mele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și puru­rea și în vecii vecilor. Amin. '''Rugăciunea a doua, a Sfântului Macarie cel Mare:''' Din somn sculându-mă, mulțumescucântare de miez de noapte aduc Ție, Mân­tu­itorule, și, înaintea Ta căzând, strig: Nu mă lăsa să adorm în moartea pă­catelor, ci mă mi­luiește, Cel ce Te-ai răstignit de voie, și pe mine, cel ce zac în lene; grăbind, mă scoa­lă și mă mân­tuiește, ca să stau înaintea Ta întru rugăciuni; iar după somnul nopții, să-mi lumi­nezi ziua fără de păcat, Hris­toase Doam­ne, și mă mântuiește. '''Rugăciunea a treia, a Sfântului Macarie cel Mare:''' Sculându-mă din somn, către Tine, Stă­pâne, Iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile Tale mă nevoiesc. Mă rog Ție, ajută-mi cu milostivirea Ta în toată vre­mea și în tot lucrul. Iz­bă­vește-mă de toa­te lucrurile lumești cele rele și de spo­rirea diavolească izbăvește-mă și mă du întru împă­răția Ta cea veșnică. Că Tu ești Făcă­­torul meu și Purtătorul de grijă și Dătătorul a tot binele și întru Tine este toa­­tă nă­dejdea mea și Ție slavă înalț, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. '''Rugăciunea a patra, a Sfântului Macarie cel Mare:''' Doamne, Cel ce cu multa Ta bu­nă­tate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie, robului Tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără ispită de toată răutatea pizmașului, Tu Însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu ade­vărată lumina Ta ca să fac voia Ta cu inimă lu­mi­na­tă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. '''Rugăciunea a cincea:''' Doamne, Dumnezeule, Atotțiitoru­le, Care primești de la puterile Tale cele ce­rești cântarea Sfintei Treimi, pri­mește și de la noi, nevrednicii robii Tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dă­ru­iește ca, în toți anii vieții noas­tre și în tot ceasul, Ție sla­vă să-Ți înăl­țăm: Ta­tălui și Fiului și Sfân­tului Duh, acum și pururea și în vecii ve­cilor. Amin. '''Rugăciunea a șasea:''' Doamne, Atotțiitorule, Dumne­zeul pu­te­rilor și al tuturor trupurilor, Care între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești; Cel ce is­pitești inimile și ră­runchii și tainele oamenilor le știi cu ade­vărat; Lu­mină fără de început și pururea fii­toare, în care nu este mu­tare sau umbră de schimbare; Însuți, Îm­părate fără de moar­te, primește ru­găciunile noastre pe care le aducem Țiedin gurile noastre cele întinate, Preasfântă Treimeîn acest ceas al nopții, îndrăz­nind pentru multă bunătatea mulțimea milelor Tale. Iartă-ne gre­șe­lile ce am greșit înaintea Ta , cu cu­vân­tul, cu fapta, din știință și din ne­știință. Curățește-ne pe noi de toate în­ti­nă­ciunile trupești și sufletești, fă­cân­du-ne pe noi casă cinstitului și pentru îndelungăSfân­tului Tău Duh. Și ne dăruiește nouă, cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, aștep­tând luminata și sfânta zi a Unuia-răbdarea TaNăscut Fiului Tău, a Dom­nu­lui Dumnezeului și Mân­­tuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plă­tească fiecăruia după faptele lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați în lucrarea po­runcilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și cămara sla­vei Lui celei dum­nezeiești, unde este gla­sul cel ne­încetat al celor ce Te laudă și nes­pusa dulceață a celor ce văd pu­rurea fru­musețea cea nespusă a slavei Tale. Că Tu ești lumina cea adevărată, Care lu­mi­nezi și sfințești toate, și pe Tine Telaudă toată făptura în veci. Amin. '''Rugăciunea a șaptea:''' Pe Tine Te binecuvântăm, Dum­neze­ule preaînalte și Doamne al mile­lor, Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu anevoie de urmat, slăvite și preaminunate, care nu au număr. Cel ce ne-ai mâniat pe mine leneșul dat nouă somn spre odihna nepu­tințelor noastre și păcătosulspre repaos de ostenelile trupului, nici mul­țumindu-Ți că nu mne-ai pierdut pe noi cu fărădelegile melenoastre, ci , după obicei, Te-ai facut iubire arătat iu­bitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi pen­tru a slăvi stăpânirea Ta. Pen­tru aceea ne rugăm bunătății Tale celei nease­mănate: luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele Tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea Ție, Dumnezeului Celui slăvit în toate și de toți: Tatălui Celui fără de în­ceput, împreună și Unuia-Născut Fiului Tău și Preasfântului și bu­nului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. '''Rugăciunea a opta, a Sfântului Ioan Gură de Aur, după obicei; numărul ceasurilor nopții și ale zilei.''' ''Pentru ceasurile nopții:'' Doamne, nu mă lipsi de bine­le Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chi­nurile cele veșnice. Doamne, de am gre­șit, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cu­vântul, sau cu fapta, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată ne­­știința și uitarea, de trândăvia și în deznădăjduire zăcând de ne­simțirea cea îm­pietrită. Doamne, iz­­băvește-mă de toată ispitirea. Doam­­ne, luminează-mi inima pe care a în­tu­necat-o pofta cea rea. Doamne, euca un om am greșit, miar Tu ca un Dum­­nezeu îndurător, văzând ne­putința sufletului meu, miluiește-ai ridicatmă. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să mânec prea­slăvesc preasfânt numele Tău. Doamne, Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în cartea vieții și -mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dum­ne­zeul meu, deși n-am făcut nici un bine înaintea Ta, dă-mi, după harul Tău, slăvesc puterea pun început bun. Doamne, stro­pește inima mea cu roua ha­rului Tău. Doamne al cerului și al pă­mân­tului, pome­neș­te-mă pe mine, păcă­tosul, ru­șinatul și nevred­­nicul robul Tău, întru îm­părăția Ta. DeciAmin. ''Pentru ceasurile zilei:'' Doamne, acum lumineazăprimește-mă întru pocă­ință. Doamne, nu mă lăsa. Doamne, nu mă duce în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doam­ne, dă-mi ochii gânduluila­cri­mi și aduce­re aminte de moarte și umi­lință. Doam­­ne, deschide-mi gura ca cuget mărturisesc toate pă­catele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blân­­­dețe. Doamne, sădește în mine ră­dă­cina bu­nă­tăților și frica Ta în ini­ma mea. Doam­ne, învrednicește-învăț cuvintele Tale, înțeleg poruncile Tale, Te iu­besc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doam­ne, apără-Ți cânt în mărturisirea inimii mă de oamenii gâl­cevitori, de diavoli și de patimile trupești și de toate cele­lal­te lucruri necuviin­cioase. Doam­ne, știu că faci precum vrei Tu, deci laud preasfânt numele Tăufie și întru mine, păcă­tosul, voia Ta, că bi­necuvântat ești în veci. Amin. '''Rugăciunea a noua, către sfântul înger, păzitor al vieții noastre: ''' Îngerule sfânt al Tatălui lui Hristos, că­tre tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la Sfân­tul Bo­tez spre păzirea sufletului și a pă­că­to­sului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâ­niat prea­curată lumina ta și te-am iz­gonit de la mine prin toate lu­crurile cele de rușine: cu minciu­nile, cu cle­vetirile, cu pizma, cu osân­direa, cu tru­fia, cu neascultarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu des­frâ­narea, cu mânia, cu scumpătatea, cu mânca­rea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și vi­clene, cu obiceiurile cele rele și cu aprin­de­rea spre desfrânare, având mai ales voire spre toată pof­ta cea trupească. O, rea voire a mea, pe care nici ființele cele necuvân­tătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine, cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al Fiului lui Hristos, vei căuta spre mi­ne, cel ce m-am în­curcat așa de rău în lu­cru­rile cele întinate? Sau cum voi pu­tea să-mi cer ier­tare pentru faptele mele cele amare, rele și vi­clene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, pă­zitorul meu cel sfânt, mi­losti­vește-te spre mine, pă­că­tosul, și-mi fii mie aju­tător și sprijinitor asu­pra vrăjmașului meu cel rău, cu sfintele tale rugăciuni, și al Sfântului Duhîm­părăției lui Dum­nezeu mă fă păr­taș, cu toți sfinții, acum și pururea pu­rurea și în vecii vecilor. Amin. '''Rugăciunea a zecea, către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu:''' Preasfântă Stăpâna mea, de Dum­­ne­zeu Născătoare, cu sfintele și prea­puternicele tale rugăciuni, izgo­nește de la mine, sme­ritul și ticălosul robul tău, deznădăjdui­rea, uitarea, necu­noș­tința, nepurtarea de gri­jă și toate gân­durile cele întinate, cele rele și hu­litoare de la ticăloasa mea inimă și de la întu­ne­cata mea minte. Și stinge vă­paia pof­te­lor mele, că sărac sunt și ti­călos. Și mă iz­bă­vește de multe rele și adu­ceri-aminte și năravuri, și de toa­te fap­tele cele rele mă slobozește. Că bine­cu­vântată ești de toate nea­mu­rile și prea­cinstitul tău nume se slăvește în vecii ve­cilor. Amin. '''Altă rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu:''' Împărăteasa mea preabună și nă­dejdea mea, Născătoare de Dumne­zeu, primitoarea săracilor și ajutătoa­rea stră­­inilor, bucuria celor mâhniți, aco­pe­rirea celor necăjiți, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul; ajută-mă ca pe un ne­putincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi; ci îl dez­lea­gă precum voiești, că n-am alt ajutor fă­ră de tine, nici altă folositoare grab­­­nică, nici altă mângâietoare bună, ci numai pe tine, o, Maica lui Dum­ne­zeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii ve­cilor. Amin. '''Rugaciunea de dimineata a Cuviosului Sofronie de la Essex:'''(sursa: https://triadikon.ro/rugaciunile-de-dimineata/) Dumnezeule cel veșnic, Împărate Sfânt, Făcătorule al cerului și al pământului, Iisuse Hristoase, Fiul cel împreună fără-de-început al Tatălui celui fără-de-început, Care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat dintru neființă întru această viaţă, Care mi-ai dăruit harul botezului şi pecetea Duhului Sfânt, Care ai sădit în mine dorinţa de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. Eu n-am viaţă, nici lumină, nici bucurie, nici înţelepciune, nici tărie decât numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fărădelegilor mele nu îndrăznesc să-mi ridic ochii mei spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi: „Tot ce veţi cere în rugăciune cu credinţă, veţi primi” şi „orice veţi cere în numele Meu, voi face vouă”. De aceea, îndrăznesc să Te chem pe Tine: Curăteşte-mă de orice întinăciune a trupului şi a duhului. Învaţă-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care mi-ai dat-o mie, slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale fă-mă în stare să grăiesc şi să lucrez în toată vremea spre slava Ta cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândeţe, pace, curaj şi înţelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezenţa Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale, şi dă-mi să umblu în faţa Ta fără păcat. Tu Doamne, Tu ştii cele de care am nevoie. Tu cunoşti orbirea şi neştiinţa mea, cunoşti neputinţa şi stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea şi întristarea mea nu-ţi sunt ascunse Ţie. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea şi prin Duhul Tău Cel Sfânt învaţă-mă calea pe care să merg; iar atunci când voinţa mea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări nu mă cruţa, Doamne, ci sileşte-mă să mă întorc la Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă ţin cu tărie de ceea ce este bine. Păzeşte-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul; de orice fel de pornire care nu-Ti este bineplăcuta Tie şi-l răneste pe aproapele meu. Învaţă-mă ce trebuie să spun şi cum trebuie să vorbesc. Iar dacă e voia Ta să nu răspund, fă-mă să tac în duh de pace, în care să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Aşează-mă în calea poruncilor Tale şi până la ultima mea răsuflare să nu mă laşi să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, astfel ca poruncile Tale să fie singura lege a fiinţei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzeşte-mă în întristarea şi nenorocirea mea şi nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe şi mari, dar îmi aduc pururea aminte de răutatea mea, de ticăloşia şi josnicia mea. Miluieşte-mă! Nu mă depărta de la faţa Ta din pricina nevredniciei mele, ci mai degrabă sporeşte în mine conştiinţa acestei nevrednicii şi dă-mi mie, celui mai rău dintre oameni, să Te iubesc pe Tine aşa cum ai poruncit: din toată inima mea şi din tot sufletul meu şi din tot cugetul meu şi cu toată tăria mea: din toată fiinţa mea. Doamne, prin Duhul Tău Cel Sfânt, învaţă-mă dreapta judecată şi conştiinţă. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ţine-mă în viaţă în această lume ca să-Ți pot aduce căinţă cu vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e încă oarbă. Iar când Îţi va bineplăcea să pui capăt vieţii mele, dă-mi de veste dinainte, ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoşător şi dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curăţeşte-mă de toate gândurile tăinuite, de toată răutatea ascunsă întru mine; şi dă-mi răspuns bun la scaunul Tău de judecată. Doamne, în mare mila Ta şi nemărginita Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin. '''Apoi:''' Cuvine-se cu adevărat să te fe­ri­cim, Născătoare de Dumnezeu, cea puru­rea fe­ricită și prea nevinovată și Maica Dum­ne­zeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de ase­mănare, decât serafimii, ca­re, fără stri­că­ciune, pe Dumnezeu Cu­vântul ai născut, pe tine, cea cu ade­vărat Năs­cătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă... Și acum..., Doamne miluește (de 3 ori). Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin
{{Rugăciuni}}
[[Categorie:Rugăciuni]]
17 modificări

Meniu de navigare